Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Daugavpilī 2021.gada 1.jūlijā (prot. Nr. 1, 9. &)
Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. Daugavpils novada domes 2015. gada 10. decembra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

4.2. Ilūkstes novada pašvaldības 2016. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 2/2016 "Par Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa nosaka, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, proti, ka saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē uzņēmējdarbības vidi Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām

Konsultācijas nav notikušas.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
14.07.2021