Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12

Ventspilī 2021. gada 13. maijā (prot. Nr. 7; 13. §)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 2021. gadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – nodokļa atvieglojumi) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem par atsevišķām nekustamo īpašumu, kas atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kategorijām, ar mērķi mazināt Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību.

2. Saimnieciskās darbības veicējs saistošo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Nodokļa atvieglojumus piešķir par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli saistošo noteikumu 13. punktā norādītajām nodokļa maksātāju kategorijām.

4. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdī ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process.

5. Uz nodokļa atvieglojumu saņemšanu nodokļa maksātājs var pretendēt, ja tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav pārsniegts 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā minētais de minimis atbalsta limits.

6. Saistošos noteikumus piemēro arī nodokļa maksātājiem, kuriem līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirts nodokļa atvieglojums par 2021. taksācijas gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2010. gada 15. jūnija saistošo noteikumu Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 5) 4.4., 4.5. un 4.10. apakšpunktu. Ja nodokļa maksātājam tiek piešķirts nodokļa atvieglojums pēc šiem saistošajiem noteikumiem, tad vienlaikus spēku zaudē nodokļa atvieglojums, kas par attiecīgo nodokļa objektu nodokļa maksātājam piešķirts 2021. gadā, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr. 5.

II. Piemērojamie valsts atbalsta nosacījumi

7. Saistošo noteikumu ietvaros nodokļa atvieglojums tiek piešķirts kā komercdarbības atbalsts, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumus. De minimis atbalstu piešķir līdz Regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

8. Piešķirot nodokļa atvieglojumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktā maksimālā de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

9. De minimis atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, kā arī, ja nodokļa maksātājs darbojas kādā no Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm, tas nodrošinās darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punkta noteiktajam.

10. Pirms saistošo noteikumu 18. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas (turpmāk – Finanšu nodaļa) atbildīgā persona pārbauda deklarāciju par visu citu de minimis atbalstu, kuru iepriekšējo divu fiskālo gadu un kārtējā fiskālā gada laikā nodokļa maksātājs ir saņēmis saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013 vai citām de minimis regulām, kā arī pārliecinās par nodokļa maksātāja sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 715). Šo noteikumu ietvaros piešķirto nodokļa atvieglojumu Finanšu nodaļas atbildīgā persona reģistrē de minimis uzskaites sistēmā.

11. Finanšu nodaļa glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam. Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

12. Ja tiek konstatēti Regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Ventspils pilsētas pašvaldībai visu šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

III. Nekustamo īpašumu kategorijas un nodokļa atvieglojumu apmērs

13. Nodokļa atvieglojumus piešķir sekojošām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

13.1. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja ēka (telpu grupa) projektēta un pieņemta ekspluatācijā kā "kinoteātris", kā arī nekustamais īpašums tiek izmantots regulārai publiskai kino demonstrēšanai un ir publiski pieejams plašam personu lokam;

13.2. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212 );

13.3. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212);

13.4. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi (friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumi) un šis nekustamais īpašums, kā pakalpojuma sniegšanas vieta, reģistrēts Veselības inspekcijas mājas lapā publicētajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

14. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no 2021. taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas konkrētajam nodokļa objektam atbilstoši saistošo noteikumu 13. punktam. Ja saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), atvieglojums par zemi tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli attiecīgās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

15. Ja saistošo noteikumu 13. punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti daļā no ēkas, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par to ēkas daļu, kurā tiek sniegti attiecīgie pakalpojumi.

IV. Kārtība, kādā tiek piešķirti nodokļa atvieglojumi

16. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2021. gada 31. oktobrim iesniedz Finanšu nodaļai iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot:

16.1. fiziskajām personām – nodokļa maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi;

16.2. juridiskajām personām – nodokļa maksātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

16.3. nodokļa maksātāja kontaktinformāciju;

16.4. nekustamā īpašuma nodokļa objekta, par ko tiek lūgts nodokļa atvieglojums, adrese un kadastra numurs/apzīmējums;

16.5. informācija par ēkas telpu grupām, kurās tiek sniegti saistošo noteikumu 13. punktā minētie pakalpojumi;

16.6. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot saistošo noteikumu 13. punktā minēto attiecīgo nodokļu maksātāja kategoriju.

17. Nodokļa maksātājs papildus saistošo noteikumu 16. punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

17.1. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas un apstiprinātas veidlapas izdruku atbilstoši MK noteikumu Nr. 715 1. pielikumam vai veidlapas identifikācijas numuru norāda šo noteikumu 16. punktā minētajā iesniegumā;

17.2. gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā, par ko tiek lūgts nodokļa atvieglojums, saimniecisko darbību neveic nodokļa maksātājs, dokumenta kopiju (nomas/patapinājuma u.c. līgumi), kas apliecina nekustamā īpašuma izmantošanu saistošo noteikumu 13. punktā noteiktās saimnieciskās darbības veikšanai;

17.3. nodokļa maksātājam, kurš minēts saistošo noteikumu 6. punktā, nav pienākums iesniegt saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā noteikto dokumentu kopijas (ēkas, telpu nomas/ patapinājuma u.c. līgumi), ja šie dokumenti jau ir iesniegti nodokļa atvieglojumu saņemšanai par 2021. gadu saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2010. gada 15. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā", un, ja kopš Finanšu nodaļas vadītāja lēmuma pieņemšanas par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nav mainījušies faktiskie apstākļi attiecībā uz nodokļa objektu, par ko piešķirts nodokļa atvieglojums.

18. Ja saistošo noteikumu 16. un 17. punktā minētie dokumenti tiek iesniegti pēc 2021. gada 31. oktobra, nodokļa atvieglojums netiek piešķirts.

19. Nodokļa maksātāja atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Finanšu nodaļa. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Finanšu nodaļas vadītājs. Par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Finanšu nodaļa paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli.

20. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīts maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datums.

21. Finanšu nodaļas izdoto administratīvo aktu nodokļa maksātājs var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2021. gada 13. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 2021. gadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsPašvaldībām atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai un ceturtajai daļai, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu noteiktām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25, 50, 70 vai 90 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2021. gada 6. aprīlī noslēdzās pirms pieciem mēnešiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību izsludinātā ārkārtējā situācija valstī. Spēku zaudēja arī tiesiskais regulējums, kas noteica virkni līdzšinējo ārkārtas drošības pasākumu pandēmijas ierobežošanai (Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"). Tomēr, ņemot vērā saslimstības ar Covid-19 infekcijas rādītājus, liela daļa no epidemioloģiskās drošības pasākumiem turpinās, tādējādi liedzot iespēju pilnībā vai ierobežotā apmērā veikt saimniecisko darbību atsevišķās uzņēmējdarbības jomās.

Nolūkā mazināt Covid-19 infekcijas izplatības dēļ noteikto ierobežojumu negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā, nodokļa maksātājiem, kuru nekustamais īpašums tiek izmantots viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu un skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai, ņemot vērā, ka šo nozaru komersantu saimnieciskā darbība ir ierobežota, pašvaldība 2021. gadā sniegs atbalstu šādiem nodokļa maksātājiem - nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu veidā 90 % apmērā, kas ir maksimālais iespējamais likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktā atvieglojuma apmērs.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no 2021. taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas par nekustamo īpašumu (ēku / telpu grupu un zemi), kas atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

1) ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi un ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212 );

2) ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212);

3) ja ēka (telpu grupa) projektēta un pieņemta ekspluatācijā kā "kinoteātris" un nekustamais īpašums tiek izmantots regulārai publiskai kino demonstrēšanai un ir publiski pieejams plašam personu lokam;

4) par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi un šis nekustamais īpašums, kā pakalpojuma sniegšanas vieta, reģistrēts Veselības inspekcijas mājas lapā publicētajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

3. Informācija par saistošo noteikumu grozījuma ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekta ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu, ņemot vērā 2021. gadā jau piešķirtos nodokļa atvieglojumus (saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2010. gada 15. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā"), pēc sākotnējām aplēsēm prognozēta apt. 23 tūkst.EUR apmērā. Tomēr, piešķirto atvieglojumu summa atkarīga no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot iesniegumus un to atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
4. Informācija par saistošo noteikumu grozījuma ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs komersantus, kas veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJautājums izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas 2021. gada 23. aprīļa sēdē, Likumības komisijas 2021. gada 27. aprīļa sēdē un Finanšu komitejas 2021. gada 29. aprīļa sēdē.

Tā kā saistošie noteikumi izstrādāti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, tiem, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantam, ir noteikta īpaša spēkā stāšanās kārtība, saskaņā ar ko saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošie noteikumi tiks nosūtīti zināšanai trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pretendentiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz iesniegums Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai, pievienojot saistošajos noteikumos noteiktos dokumentus un informāciju – ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim.

6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonāmVentspils pilsētas pašvaldībā saņemti vairāku komersantu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju iesniegumi, lūdzot piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vai atcelt nokavējuma naudu, lai mazinātu nodokļa parādus, kas izveidojušies valstī uzlikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
25.05.2021