Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.08.2021. - 31.10.2021. / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2014

2014. gada 30. janvārī
Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Durbes novada domes 30.01.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2 31. §)

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Durbes novada dome,
un tajā ir iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar šādiem oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" nepublicētiem saistošajiem noteikumiem:
02.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/214;
28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2015;
25.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2015;
29.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015;
28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016;
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016;
30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017;
20.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017;
22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018,
precizēti ar 29.03.2018. sēdes lēmumu Nr. 64 (prot. Nr. 3 22. §);
30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta 7. punktu un 43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13. punktu
(Grozīts ar Durbes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības domes apstiprinātā finansējuma apmērā piešķiramo sociālās palīdzības un citu pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un to izmaksāšanas kārtību, kā arī ģimenes (personas), kurām ir tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības un citus pabalstus.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgajām un maznodrošinātajām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

(Durbes novada domes 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 8/2015 redakcijā)

3. Pabalstu piešķir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Durbes novadā.

4. Pamats pabalsta piešķiršanai ir pabalsta pieprasītāja Durbes novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā SD) vai pagastu pārvaldēs iesniegts rakstveida iesniegums, ienākumus apliecinoši dokumenti, kā arī noteiktajos gadījumos finanšu līdzekļu izlietojuma dokumenti, un citi dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

5. Pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

6. Pašvaldībā noteikti šādi pabalstu veidi:

6.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;

6.2. Dzīvokļa pabalsts;

6.3. Pabalsts krīzes situācijā;

6.4. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

6.5. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

6.6. Veselības aprūpes pabalsts;

6.7. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs;

6.8. Apbedīšanas pabalsts;

6.9. Pabalsts neparedzētos gadījumos;

6.10. Bērna piedzimšanas pabalsts.

(Grozīts ar Durbes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018)

7. Persona (ģimene) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta notikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteikto ienākumu līmeni.

8. (Svītrots ar Durbes novada domes 20.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

9. Durbes novadā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis (GMI) vienai personai tiek piešķirts attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Ministru kabineta noteiktā GMI līmeņa apmērā.

10. GMI pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

10.1 Pabalstu pirmajā pabalsta saņemšanas mēnesī izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Par kārtējo mēnesi pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no datuma, kurā persona / ģimene ieradusies pie sociālā darbinieka pārrunāt veiktos līdzdarbības pienākumus vai par to izpildi informējusi sociālo darbinieku.

(Durbes novada domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 3/2018 redakcijā)

11. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā aizstāt ar pabalstu natūrā.

III. Dzīvokļa pabalsts

12. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa īres vai apsaimniekošanas, apkures, komunālo maksājumu segšanai un kurināmā iegādei.

13. Pabalstu piešķir:

13.1. Personām (ģimenēm), kurām piešķirts trūcīgās statuss, pabalsta apmērs ir EUR 100.00 apmērā.

13.2. Vientuļajiem, nestrādājošajiem pensionāriem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, pabalsts ir EUR 100,00 gadā.

13.3. Kopā dzīvojošajiem pensionāriem, kuriem nav likumisko apgādnieku un kopējais pensijas apmērs nepārsniedz EUR 315.00, pabalsta apmērs ir EUR 57.00 gadā.

13.4. Personām ar 1. grupas invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 200.00 gadā.

13.5. Nestrādājošām personām ar 2. grupas invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 100.00 gadā.

13.6. Personai, kura audzina aizbildnībā / audžuģimenē esošu bērnu, pabalsta apmērs ir EUR 86.00 gadā. Aizbildnim un audžuvecākam, kurš saņem valsts garantēto vecuma pensiju un nestrādā algotu darbu, pabalsta apmērs ir EUR 100.00 gadā.

13.7. Ja persona atbilst vairākiem kritērijiem, tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir vienā no noteikumos minētajām kategorijām, izņemot 13.6. punktā minēto pabalstu. Pabalsts kalendārā gada laikā nesummējas.

(Grozīts ar Durbes novada domes 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016; 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016; 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017)

14. Pabalstu nepiešķir ja:

14.1. Dzīvoklis, mājoklis ir izīrēts citai personai;

14.2. Pabalsta pieprasītājam pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

15. Pabalstu īres un komunālo pakalpojumu apmaksai pārskaita pakalpojuma sniedzējam, naudā izmaksā pabalstu malkas iegādei.

IV. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļas nosaukums Durbes novada domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 3/2018 redakcijā)

16. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus, piešķir katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, ja ģimenes (persona) savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem.

(Durbes novada domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 3/2018 redakcijā)

17. Pabalstu var pieprasīt triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanos faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

(Durbes novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā)

18. Pabalstu krīzes situācijā piešķir līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas vai faktiskos izdevumus, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(Durbes novada domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 3/2018 redakcijā)

18.1 Gadījumā, ja krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā gājusi bojā vai stipri bojāta personas / ģimenes dzīvesvietas, un personai / ģimenei nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai, pabalsts var tikt izmaksāts līdz EUR 4000,00. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Durbes novada dome, pamatojoties uz Durbes novada pašvaldības Sociālā dienesta sagatavoto lēmuma projektu un situācijas detalizētu izvērtējumu.

(Durbes novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā)

19. (Svītrots ar Durbes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018)

V. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

20. Pabalsts daļēju medicīnas pakalpojumu apmaksai ir pašvaldības sociālais pabalsts slimnīcas, recepšu medikamentu iegādes izdevumu daļējai apmaksai.

21. Pabalstu piešķir:

21.1. Vientuļajiem, nestrādājošajiem pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz minimālās darba algas apmēru, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ir EUR 150.00 gadā.

21.2. Personām ar 1. grupas invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 150.00 gadā.

21.3. Nestrādājošām personām ar 2. grupas invaliditāti vai strādājošām personām ar 2. grupas invaliditāti, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz ½ no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ir EUR 80.00 gadā.

21.4. Bērniem ar noteiktu invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 80.00 gadā.

21.5. Pirmsskolas un pamatskolas skolēniem pabalsta apmērs ir EUR 30.00 gadā.

21.6. Personām ar 3. grupas invaliditāti, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz ½ no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ir EUR 50.00 gadā.

21.7. Pabalstu redzes korekcijas līdzekļu iegādei atbilstoši speciālistu atzinumam (receptēm) personām līdz 16 gadu vecuma kuru ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās statuss. Pabalsta apmērs EUR 70,00 gadā.

(Grozīts ar Durbes novada domes 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017; 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

22. Pabalstu izmaksā atbilstoši faktiski izlietotajai summai, nepārsniedzot 21.1.; 21.2.; 21.3.; 21.4.; 21.5.; 21.6.; 21.7. punktā noteikto pabalsta apmēru.

(Durbes novada domes 30.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 4/2017 redakcijā, kas grozīta ar 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

22.1 Ja persona ir tiesības saņemt pabalstu atbilstoši vairākiem kritērijiem, tiesības saņemt pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai ir vienā no noteikumos minētajām kategorijām, izņemot 21.7. punktā noteikto.

(Durbes novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā)

22.2 21.2. punktā paredzētais pabalsts var tikt izmantots arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai.

(Durbes novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā)

23. Papildus pabalsts EUR 50.00 gadā var tikt piešķirts 21.1.; 21.2.; 21.3.; 21.4.; 21.5., 21.6. punktā noteiktajām iedzīvotāju kategorijām par ārstēšanos stacionārā.

24. Lai saņemtu pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai jāiesniedz SD izdevumus attaisnojoši dokumenti (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķins par uzturēšanos ārstniecības iestādē).

25. Durbes novada domei ir tiesības lemt par cita veida pabalstu piešķiršanu (komplicētas operācijas, sarežģīti izmeklējumi, nelaimes gadījumi).

VI. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
VII. Veselības aprūpes pabalsts

27. Pabalstu piešķir:

27.1. Personām ar 1. grupas invaliditāti;

27.2. Bērniem ar noteiktu invaliditāti;

27.3. Vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav likumisko apgādnieku, vecākiem par 80 gadiem.

28. Pabalsta apmērs ir EUR 57.00 gadā.

28.1 27.1. punktā minētām personām, kurām ar VDEĀK lēmumu ir noteiktas īpašās kopšanas indikācijas un 27.3. punktā minētajām personām ir tiesības papildus saņemt pabalstu veselības aprūpei EUR 100,00 vienu reizi gadā.

(Durbes novada domes 20.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2018., sk. 52. punktu)

VIII. Pabalsts bērnu ēdināšanas (daļēju) izdevumu segšanai izglītības iestādēs

29. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ir Durbes novadā dzīvesvietu deklarējušo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, vai iegūst izglītību Durbes novada skolās.

30. Brīvpusdienas tiek piešķirtas:

30.1. Trūcīgo ģimeņu bērniem uz laiku līdz kuram ir spēkā trūcīgās ģimenes statuss;

30.2. Bērniem, kuriem viens vai abi vecāki ir personas ar noteiktu pirmās vai otrās grupas invaliditāti;

30.3. Bērniem, kuri saņem valsts apgādnieku zaudējuma pensiju;

30.4. Aizbildnībā / audžuģimenē esošajiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai izglītības iestādi Durbes novadā.

30.5. audzēkņiem, kas apmeklē 5–6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, un 5., 6., 7., 8., 9. klases skolēniem.

(Grozīts ar Durbes novada domes 02.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2014; 29.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015)

31. 30.2.; 30.3.; 30.4. punktā noteiktajos gadījumos brīvpusdienas tiek piešķirtas līdz mācību gada beigām, iesniedzot SD dokumentus, kas apliecina piederību kādai no minētajām kategorijām.

32. Brīvpusdienas tiek apmaksātas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saņemot ikmēneša atskaiti no izglītības iestādēm par faktisko pusdienu izlietojumu.

33. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek novirzīti izglītības iestāžu pārtikas produktu piegādes rēķinu apmaksai.

33.1 Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēm jānodrošina pārtikas paku pasūtīšanu, sagatavošanu, ievērojot prasības, kuras ir izvirzītas ēdināšanai izglītības iestādēs. Produktu vērtība pakā atbilst noteiktai pārtikas produktu izmaksai porcijā un dienu skaitam, kurā, atbilstoši normatīvam aktam ir noteikts attālināts apmācību režīms. Izglītības iestāde organizē un nodrošina pārtikas paku nodošanu izglītojamiem.

(Durbes novada domes 13.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 7/2020 redakcijā)

IX. Apbedīšanas pabalsts

34. Apbedīšanas pabalstu var saņemt persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Durbes novada administratīvajā teritorijā.

35. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir EUR 100.00.

(Durbes novada domes 25.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 4/2015 redakcijā)

36. Ja mirušajai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta bijusi Durbes novads un personai nav piederīgo (mantinieku), kas veiktu apbedīšanu, kā arī pretendentu uz iespējamā mantojuma saņemšanu, apbedīšanas izdevumus sedz Durbes novada dome.

37. Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda miršanas apliecība, gadījumos, kad miršanas fakts reģistrēts citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

38. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas datuma.

39. Pabalsts var tikt izsniegts natūrā.

X. Bērna piedzimšanas pabalsts

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

40. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.1 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.2 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.3 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.4 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

42. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

43. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

44. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

XI. Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos

(Nodaļas nosaukums Durbes novada domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 3/2018 redakcijā)

45. Izvērtējot katru individuālu gadījumu vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos (izglītībai, veselības aprūpei, dokumentu noformēšanai u.c.), var tikt piešķirts personām, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 200,00 gadā.

(Durbes novada domes 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 8/2015 redakcija, kas grozīta ar 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017; 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018)

XI. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pieņem Sociālais dienests.

47. Durbes novada domes Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Durbes novada domē lēmumā noteiktajā termiņā.

48. Durbes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XII. Noslēguma jautājumi

49. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē: Durbes novada domes 2009. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 17/2009 (sēdes protokols Nr. 24 7. §), ar grozījumiem Nr. 10/2010 (27.05.2010. protokols Nr. 8 11. §), Nr. 6/2011 (26.05.2011. sēdes protokols Nr. 7 7. §.) un Nr. 3/2013 (07.02.2013. protokols Nr. 3 3. §).

50. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Durbes Novada Vēstis".

51. 41.1. punkts stājas spēkā ar 2015. gada 1. jūliju.

(Durbes novada domes 25.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 4/2015 redakcijā)

52. 28.1 punkts spēkā 2018. gadā.

(Durbes novada domes 20.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

Durbes novada domes priekšsēdētājs J. Ruško
07.08.2021