Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11

Grobiņā 2021. gada 30. septembrī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.09.2021. sēdē (prot. Nr. 9, 168. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu
un 36. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalsta veidus, mērķus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Dienvidkurzemes novadā.

2. Dienvidkurzemes novadā ir šādi sociālie pabalsti:

2.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

2.1.1. garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) pabalsts;

2.1.2. mājokļa pabalsts.

2.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

2.2.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

2.2.1.1. brīvpusdienas izglītojamajiem;

2.2.1.2. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;

2.2.1.3. pabalsts mācību piederumu iegādei;

2.2.1.4. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;

2.2.1.5. pabalsts personas dokumentu atjaunošanai.

2.2.2. pabalsts krīzes situācijā.

3. Pabalstus piešķir personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Dienvidkurzemes novada pašvaldībā.

4. Noteikumu 2. punktā noteiktos pabalstus piešķir Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) un izmaksā Dienvidkurzemes novada pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.

II. GMI pabalsts

5. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšana" (turpmāk – Ministru kabineta) noteikto kārtību.

III. Mājokļa pabalsts

7. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

8. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

IV. Brīvpusdienas izglītojamajiem

9. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei.

10. Brīvpusdienas tiek piešķirtas no Dienesta lēmuma pieņemšanas dienas līdz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu termiņam un tā apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

11. Brīvpusdienas tiek apmaksātas 100 % apmērā.

12. Ja brīvpusdienas nodrošina pakalpojuma sniedzējs, tad piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto pusdienu cenu.

13. Ja valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ izglītības process tiek īstenots attālināti, brīvpusdienas var tikt izsniegtas pārtikas komplekta veidā vai piegādājot pusdienas izglītojamā dzīvesvietā.

14. Šo noteikumu 9.–14. punkts netiek piemērots, ja Ministru kabineta noteiktā kārtībā izglītojamā ēdināšanai pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā paredzēti līdzekļi.

V. Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs

15. Vecāku maksas atlaides piešķir trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Dienvidkurzemes novada pirmsskolas izglītības iestādēs šādā apmērā:

15.1. no trūcīgām mājsaimniecībām – 100 % apmērā;

15.2. no maznodrošinātām mājsaimniecībām – 50 % apmērā.

16. Vecāku maksas atlaides tiek piešķirtas ar mēnesi, kad Dienests pieņem lēmumu līdz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu termiņam.

17. Ja ēdināšanu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, tad piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu katrā konkrētā pirmskolas izglītības iestādē, atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto cenu.

VI. Pabalsts mācību piederumu iegādei

18. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (1.–4. klase).

19. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā apmērs ir:

19.1. trūcīgām mājsaimniecībām – 25.00 euro katram izglītojamajam;

19.2. maznodrošinātām mājsaimniecībām – 20.00 euro katram izglītojamajam.

20. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1. augusta līdz 30. septembrim.

21. Pabalsts var tikt izsniegts mantiskā veidā.

VII. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai

22. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai paredzēts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai.

23. Pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai piešķir personām ar invaliditāti, nestrādājošām pensijas vecuma personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss:

23.1. ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas) un stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai;

23.2. redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai;

23.3. endoprotezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;

23.4. medikamentu un aprūpes priekšmetu izdevumu apmaksai.

24. Šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunktā paredzētajiem mērķiem pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir līdz 150.00 euro vienai personai kalendārā gada laikā.

25. Lai saņemtu šo noteikumu 24. punktā minēto pabalstu, Dienestā jāiesniedz Noteikumu 32. punktā minētie dokumenti un medicīnas izdevumu apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, un kuri izsniegti ne agrāk kā pirms trīs mēnešiem, vai arī priekšapmaksas rēķina oriģināls).

VIII. Pabalsts personas dokumentu atjaunošanai

26. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dokumentu atjaunošanai ir trūcīgu mājsaimniecību personām.

27. Pabalstu par personu apliecinoša dokumenta atjaunošanu, standarta termiņā, ieskaita valsts pamatbudžetā, personai iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniegtu maksājuma uzdevumu.

28. Pabalstu personu apliecinoša dokumenta atjaunošanai persona var saņemt vienu reizi piecos gados.

IX. Pabalsts krīzes situācijā

29. Pabalstu krīzes situācijā piešķir:

29.1. katastrofu gadījumā, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi u.c.) – līdz 1500.00 euro vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā ārējo apstākļu radīto zaudējumu sekas;

29.2. gadījumos, kas iestājušies no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām saistībā ar Covid-19 katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai, tai skaitā audžuģimenei, aizbildnim ne vairāk kā 100.00 euro mēnesī, kā arī palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50.00 euro mēnesī par katru personas aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

29.2.1. mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai ienākumi ir samazinājušies (piemēram, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai persona neatbilst nosacījumiem, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu u.c., persona nesaņem dīkstāves pabalstu vai dīkstāves palīdzības pabalstu);

29.2.2. mājsaimniecībai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.);

29.2.3. mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

29.3. citu ārēju notikumu dēļ (smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšana, zādzība, ceļu satiksmes negadījums u.c.) – vienu reizi kalendārā gada laikā līdz 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 30.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

30. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments Dienestā saņemts ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.

31. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā pieņem Dienesta vadītājs piecu darbdienu laikā no visu dokumentu saņemšanas dienas, izņemot 29.1. apakšpunktu, kuru lēmumu pieņem Dienesta vadītājs, saskaņojot to ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.

X. Papildu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība

32. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Dienestā iesniegumu, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu un dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālās palīdzības veidam.

33. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus, izņemot 29.1.apakšpunkta un 29.3.apakšpunkta noteiktajā gadījumā, un ne vēlāk kā mēneša laikā, ja Noteikumos nav paredzēts citādi, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai tā atteikumu.

34. Pabalstu pārskaita klienta kredītiestādes kontā vai skaidrā naudā pašvaldības kasēs, vai Noteikumos paredzētajos gadījumos pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

XI. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

35. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

36. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājumi

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. novembri.

38. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

38.1. Grobiņas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par sociālās palīdzības piešķiršanu Grobiņas novada iedzīvotājiem" IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII nodaļa.

38.2. Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā".

38.3. Nīcas novada domes 2020. gada 14. decembra saistošie noteikumi "Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (prot. Nr. 4).

38.4. Aizputes novada domes 2013. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Sociālas palīdzības pabalsti Aizputes novadā".

38.5. Priekules novada pašvaldības domes 2016. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā".

38.6. Durbes novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" 2., 3., 4., 6., 8., 11. nodaļa.

38.7. Vaiņodes novada domes 2018. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā" III, IV, V, VI, IX nodaļa.

38.8. Pāvilostas novada domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot ienākumus".

38.9. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 "Par pabalstiem Rucavas novadā" IV, V, VI, IX, XIII, XIV nodaļa.

38.10. Priekules novada pašvaldības 2016. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 6 "Īpašumā esošās mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" (protokols Nr. 15, 9).

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķiršanas kritērijus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Dienvidkurzemes novada pašvaldību veido Aizputes novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rucavas novads un Vaiņodes novads. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus, vienotus saistošos noteikumus par "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmajā daļā noteikto pamata sociālās palīdzības pabalstu (garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts un mājokļa pabalsts) aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību atbilstoši šī paša likuma 36. panta ceturtajai un piektajai daļai nosaka Ministru kabinets (Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu". Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 35. panta piektā daļa, kas ietver regulējumu par mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālajām normām mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai, stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes, kā arī pašvaldību saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi. Saskaņā ar minētā likuma 36. panta sesto daļu, pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka materiālā atbalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai un pabalstam krīzes situācijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSociālā palīdzība tiek sniegta plānotā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā un apstiprināti Dienvidkurzemes novada domes sēdē.

Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā "Dienvidkurzeme" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.grobina.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
12.01.2022