Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.03.2021. - 31.12.2021. / Nākotnes

Saistošie noteikumi Bauskas novada domes konsolidētajā redakcijā uz 16.03.2021.


Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Bauskā 2019. gada 28. novembrī (prot. Nr. 16, 44. p.;
precizēti 30.01.2020., prot. Nr. 3, 3. p.)
Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", 22., 27., 
30., 31., 31.1 un 31.2 punktu un Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk – bāreņiem) pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm.

2. Pabalstus ir tiesības saņemt bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpē lēmumu pieņēmusi Bauskas novada Bāriņtiesa.

3. Pabalstus audžuģimenēm ir tiesības saņemt ģimenēm vai personām, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, kurās ar Bauskas novada Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kuras noslēgušas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalstus aizbildņiem ir tiesības saņemt ģimenēm vai personām, kurās ar Bauskas novada Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, neatkarīgi no aizbildņa deklarētās dzīvesvietas.

5. Daudzbērnu ģimene noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā pilngadīgu locekļu aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

6. Pabalsta veidi pilngadību sasniegušam bārenim:

6.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

6.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

6.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas;

6.4. dzīvokļa pabalsts.

7. Pabalsta veidi audžuģimenei:

7.1. pabalsts bērna uzturam;

7.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

7.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku līdz vienam mēnesim;

7.4. pašvaldības pabalsts ortopēdiskajiem apaviem bērniem;

7.5. pašvaldības pabalsts brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs;

7.6. pašvaldības pabalsts bezmaksas ēdināšanai Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolu grupās.

8. Pašvaldības pabalsti aizbildnim:

8.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

8.2. pabalsts brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolu grupās;

8.3. pabalsts mācību gada uzsākšanai.

9. Pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm:

9.1. pabalsts brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs,

9.2. pabalsts mācību gada uzsākšanai.

10. Lai saņemtu noteikumu 6., 7., 8., 9. punktos minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu Sociālais dienests pieņem:

11.1. par noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minēto pabalstu desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja pilngadību sasniegušais bērns neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījumā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām u.c.). Ja pilngadību sasniegušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, Sociālais dienests lēmumu par noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minēto pabalstu, ievērojot noteikumu 2. punktā noteikto, pieņem desmit darbdienu laikā pēc tam, kad beigusies pilna valsts vai pašvaldības apgādība;

11.2. par noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa no Sociālā dienesta pieprasītās informācijas no izglītības iestādes saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pilngadības sasniegšanas;

11.3. par noteikumu 6.4. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pilngadības sasniegšanas;

11.4. par noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 8.1. apakšpunktos minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no Bauskas novada Bāriņtiesas lēmuma noraksta par bērna ievietošanu audžuģimenē vai pie aizbildņa saņemšanas dienas.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

12. Tiesības uz noteikumos paredzēto pabalstu bārenim saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un, ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumos vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.

13. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

II. Pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim

14. Vienreizējos pabalstus piešķir bārenim, kurš atbilst noteikumu 1. un 2. punkta nosacījumiem:

14.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218 euro, bet personām ar invaliditāti 327 euro apmērā;

14.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

III. Pašvaldības pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš sekmīgi mācās vai studē

15. Noteikumu 6.3. punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt bārenim, kurš atbilst noteikumu 1. un 2. punkta nosacījumiem un kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus, vai kurš sekmīgi studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

16. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, tiek izmaksāts katru mēnesi, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, šādā apmērā:

16.1. bārenim 109 euro;

16.2. bārenim, kuram noteikta invaliditāte – 163 euro;

16.3. (svītrots ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5);

16.4. (svītrots ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5).

(Grozīts ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

17. Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, vai sasniegts 24 gadu vecums. Pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

18. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim tiek izmaksāts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību gada beigām un vasaras brīvlaikā, ja bārenis mācās un ir sekmīgs. Sociālais dienests divas reizes gadā pieprasa izziņu mācību iestādei vai izmanto e- klasē pieejamo informāciju.

IV. Mājokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

(Nodaļas nosaukums un numerācija grozīts ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

19. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš, palicis bez vecāku gādības, iesniedz turpmāk – Sociālais dienests iesniegumu, mājokļa, mājokļa daļas, dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas daļas (turpmāk arī – mājoklis) īres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta, ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.

20. Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu. Ja bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības nesadarbojas ar Sociālo dienestu un neiesniedz ar mājokļa uzturēšanu un apsaimniekošanu saistīto izdevumu dokumentus, sociālais darbinieks rakstiski brīdina bērnu bāreni vai bērnu, kurš palicis bez vecāku gādības par mājokļa pabalsta nepiešķiršanu vai pārtraukšanu un mēnesi pēc brīdinājuma nosūtīšanas pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta atteikumu vai izmaksas pārtraukšanu.

21. Mājokļa pabalsta apmēru Sociālais dienests aprēķina, ņemot par pamatu šo saistošo noteikumu 23. punktā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus.

22. Mājokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 50 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) maksimālais mājokļa pabalsta apmērs ir 90 euro.

23. Aprēķinot mājokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:

23.1. par īri, obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un apkuri (centralizētā/ malkas):

23.2. Mājokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai par 20 m2 no kopējās platības;

23.3. mājokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai personai ar I vai II grupas invaliditāti par 36 m2 no kopējās platības;

23.4. mājoklim vai dzīvojamai mājai par 36 m2 no kopējās platības;

23.5. par mājokļa īri un nepieciešamajiem izdevumiem par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām – 0,70 euro par 1 m2;

23.6. par elektroenerģiju atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 70 kilovatstundas (kWh);

23.7. par dabasgāzi atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m3;

23.8. par siltumenerģiju apkures un karstā ūdens nodrošināšanai – 1,20 euro par 1 m2;

23.9. par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (vai asenizācijas nodrošināšana) atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 3 m3 vienai personai;

23.10. par sadzīves atkritumu izvešanu – 2 euro vienai personai;

23.11. par malku mājokļos bez centralizētās apkures – 30 euro mēnesī apkures sezonas laikā.

23.12. par gāzes balona iegādi pirmo reizi uzrādot attaisnojošu dokumentu, bet ne vairāk 60 euro un gāzes balona nomaiņu 1 reizi pusgadā.

24. Mājokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek izmaksāts reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to uz bērna bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Mājokļa pabalsts pēc bērna bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniegumā izteikta lūguma var tikt pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem.

25. Bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, kurš turpina mācības vispārējās izglītības iestādēs vai arodskolās dienas nodaļā un nestrādā, piešķir mājokļa pabalstu ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu samaksai 100 % apmērā līdz 36 m2 no mājokļa kopējās platības vai vienistabas mājokļa platības apmērā.

V. Pabalsts audžuģimenei

(Nodaļas numerācija grozīta ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

26. Sadaļa nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

27. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Bauska novada Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

28. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, audžuģimenes pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu.

29. Sociālais dienests piecu darba dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

30. Pabalsts bērna uzturam līdz 18 gadu vecumam ir 258 euro mēnesī.

(Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

31. Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam no bērna ievietošanas dienas audžuģimenē.

32. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests izmaksā atlīdzību audžuģimenei proporcionāli dienu skaitam, kad bērns uzturas audžuģimenē Ministru kabineta noteiktajā apmērā:

32.1. (svītrots ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5);

32.2. (svītrots ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5).

33. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalsts par pirmo mēnesi tiek izmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā.

34. Sākot ar otro mēnesi, pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts līdz 20. datumam.

35. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

36. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši bērna vajadzībām, audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu. Vienreizējs pabalsts ir 145 euro apmērā vienam bērnam, atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.

37. Pabalsts ortopēdiskajiem apaviem bērniem audžuģimenēs 50 euro gadā.

38. Pabalsts ortopēdiskajiem apaviem bērniem audžuģimenēs tiek piešķirts saskaņā ar ārsta atzinumu, ja pakalpojums nav iekļauts valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā.

39. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

40. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

41. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par Bauskas novada pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

VI. Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim

42. Bauskas novada pašvaldības ikmēneša pabalsts aizbildnim bērna uzturam tiek piešķirts, pamatojoties uz Bauskas novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu.

43. Pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts 100 euro apmērā ik mēnesi par katru aizbildnībā esošo bērnu.

44. Ikmēneša pabalstu aizbildnim par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam no bērna ievietošanas dienas aizbildņa vai audžuģimenē.

45. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, aizbildnim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu.

46. Bauskas novada pašvaldības pabalsts tiek izmaksāts līdz katra mēneša 20. datumam.

47. Ja bērns, kurš ievietots aizbildņa ģimenē, bez aizbildņa izbrauc no valsts ilgāk par vienu mēnesi, bet aizbildniecība netiek pārtraukta, ikmēneša pabalstu aizbildnim par bērna ārzemēs pavadīto laiku neizmaksā.

48. Pabalsta bērna uzturam saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas ir par iemeslu pabalsta apmēra pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

(Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

48.1 Ja pabalsta bērna uzturam saņēmējs nav informējis Sociālo dienestu par noteikumu 48. punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, pabalsta saņēmējam ir pienākums nepamatoti saņemto pabalsta summu atmaksāt Sociālajam dienestam labprātīgi. Ja pabalsta bērna uzturam saņēmējs nepamatoti saņemto pabalsta summu neatmaksā labprātīgi, to ietur un nākamajos mēneša izmaksājamā pabalsta vai normatīvos aktos noteiktā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

(Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

VII. Pašvaldības pabalsts mācību gada uzsākšanai aizbildņu un daudzbērnu ģimenēm

49. Pabalsts mācību gada uzsākšanai aizbildņu un daudzbērnu ģimenēs ir 55 euro par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai.

50. Pabalstu mācību gada uzsākšanai bērniem aizbildņu un daudzbērnu ģimenēs piešķir laikā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

VIII. Pabalsts brīvpusdienām profesionālajās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

51. Tiesības saņemt pabalstu brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs ir bērniem aizbildņu, daudzbērnu ģimenēs un audžuģimenēs.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

52. Tiesības saņemt pabalstu bezmaksas ēdināšanai Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolu grupās ir bērniem aizbildņu, daudzbērnu ģimenēs un audžuģimenēs.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

53. Pabalsts brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai tiek piešķirts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, un līdz mācību pusgada beigām. Par pabalsta piešķiršanu bērnu bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs laikā no jūnija līdz augustam, Sociālais dienests pieņem lēmumu pēc atkārtota vecāku iesnieguma saņemšanas.

54. Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju (bērnu) saraksts. Pabalsta apmērs nevar pārsniegt 3 euro dienā.

IX. Noslēguma jautājumi

55. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

56. Bauskas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

57. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. 43 "Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks
16.03.2021