Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Dobelē 2021. gada 25. februārī

Par Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 44/2 (prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns

 

Saistošo noteikumu Nr. 6 "Par Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, kas nosaka administratīvās atbildības vispārīgos noteikumus, administratīvā pārkāpuma jēdzienu, administratīvo sodu veidus un to piemērošanas noteikumus, kompetentās iestādes un amatpersonas, administratīvā pārkāpuma procesa norisi iestādē un tiesā, un Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Ir izdarīti grozījumi arī vairākos citos likumos. Līdz ar to ir radusies situācija, ka Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi" vairāki punkti dublē minēto likumu normas. Saistošie noteikumi paredz atbildību arī par pārkāpumiem, par kuriem noteikta atbildība Atkritumu apsaimniekošanas likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Ceļu satiksmes likumā. Pašvaldībai nav tiesiska pamata bez skaidri noteikta pilnvarojuma likumā noteikt kādā no jomām prasības un kārtību, kā arī nav tiesiska pamata ne vien dublēt likuma normas, bet arī interpretēt tās, sašaurinot vai paplašinot to izpratnes robežas. Ievērojot teikto, nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem domes saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns

09.04.2021