Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Valkā 2021. gada 25. februārī
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2021. gada 25. februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr. 3, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 20 "Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 "Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums2021. gada 1. janvārī stājas spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā" (turpmāk – Likums). Saskaņā ar Likuma regulējumu no 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā komersantiem, iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.

Savukārt no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus (tajā skaitā pašvaldības nolikumus, budžetu un tā grozījumus, ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos saistošos noteikumus) pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā likumi.lv.

Ievērojot minēto, Valkas novada domei saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu 2021. gadā vēl saglabājas tiesības izvēlēties saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta oficiālās publicēšanas vietu – oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.

2015. gada 26. novembrī Valkas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 20 "Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu", nosakot, ka Valkas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi publicējami Valkas novada pašvaldības bezmaksas laikrakstā "Valkas Novada Vēstis". Šī saistošo noteikumu publikācijas vieta tika izvēlēta galvenokārt finansiālu apsvērumu dēļ, jo par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" bija jāmaksā. Diemžēl bezmaksas izdevums "Valkas Novada Vēstis" tiek izdots vienu reizi divos mēnešos, tādējādi nenodrošinot operatīvu saistošo noteikumu spēkā stāšanos. Ņemot vērā minēto, ir lietderīgi pieņemt jaunus saistošos noteikumus, nosakot, ka Valkas novada domes saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz, ka Valkas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuBudžeta līdzekļi varētu samazināties, ja saistošie noteikumi netiks publicēti bezmaksas izdevumā "Valkas Novada Vēstis". Tomēr, lai informētu iespējami vairāk iedzīvotājus par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, tie varētu paralēli tikt publicēti arī bezmaksas izdevumā.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
07.04.2021