Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/21

Smiltenē 2021. gada 27. janvārī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2021. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 53 (prot. Nr. 1, 54. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Smiltenes novada domes Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības vai atsevišķas personas atbilstību maznodrošinātās statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās statusu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2020. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/20 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Saistošo noteikumu Nr. 2/21 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas pieņemti Saeimā 2020. gada 24. novembrī. Likuma jaunās redakcijas 33. panta pirmajā daļā noteikts garantētais minimālais ienākumu slieksnis un šā panta otrajā daļā noteikts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 272 euro pirmajai personai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Likuma 33. panta trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Sociālās palīdzības pabalstu veidi noteikti likuma 35. pantā, savukārt 36. pants nosaka sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumus.

Līdz 2020. gada 31. decembrim Smiltenes novadā maznodrošinātas mājsaimniecības statusu noteica atbilstoši 2020. gada 26. februārī izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 4/20 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā". Lai nepasliktinātu to mājsaimniecību sociālo situāciju, kuras atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam atbilstoši pašreiz spēkā esošam tiesiskajam regulējumam, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos Smiltenes novadā. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā dotajam deleģējumam pašvaldības dome nosaka maznodrošinātas personas ienākumu līmeni, kas tiek piemērots kā kritērijs personas vai ģimenes nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanai u.c., un arī virknē normatīvajos aktos noteikti valsts apmaksāti atvieglojumi maznodrošinātām ģimenēm (personām) (piemēram, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, atbrīvojuma no tiesas izdevumiem atmaksas, elektroenerģijas pakalpojuma par samazinātu cenu saņemšanai, kā arī atvieglojumiem kultūras, izglītības un citās jomās), likumdevējs ir saglabājis pašvaldībām tiesības noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, lai neizslēgtu no valsts un pašvaldību palīdzības saņemšanas tās personas, kuras šobrīd to saņem, un tādejādi netiktu apšaubīts Satversmes tiesas 2020. gada 16. jūlija sprieduma lietā Nr. 2019-25-03 atbilstoša izpilde.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas sociālās palīdzības pārejas perioda vadlīniju 3. punktā noteikto ir vēlams maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nenoteikt zemāku par 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dos iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību.

2020. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", kas nosaka kārtību mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanai, garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību. Bez iepriekšminētā, Likumā ir dota definīcija jēdzienam "mājsaimniecība", kas ir "vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi" aizstājot līdz tam normatīvajos aktos lietoto jēdzienu "ģimene (persona)".

Normatīvie akti paredz būtiskas izmaiņas gan ienākuma līmeņos, gan kārtībā kādā tiek noteikta mājsaimniecības atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātās statusam. Likums nosaka pašvaldībām tiesības noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, nosakot maksimālo līmeni, atbilstoši Latvijas izvēlētajai ekvivalences skalai.

Atbilstoši Likuma Pārejas noteikumu 41. un 42. punktam pašvaldības sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz 2020. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim, un šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai, savukārt, ja ģimenei (personai) līdz 2020. gada 31. decembrim ir piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kura izmaksa turpinās pēc 2021. gada 1. janvāra, pašvaldības sociālais dienests nodrošina minētā pabalsta pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem par garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanu un starpību par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra izmaksā līdz 2021. gada 1. aprīlim.

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā" tiek noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Smiltenes novadā, un tieši – 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pēc Smiltenes novada domes Sociālā dienesta veiktā aprēķina, izdodot jaunos saistošos noteikumus, tiek uzlabota situācija 92 % dienesta esošajiem klientiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumi pēc to spēkā stāšanās tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, Smiltenes novada domes Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāPašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss zemu ienākumu mājsaimniecībām, kuras pilnvērtīgi nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par maznodrošinātām atzītās mājsaimniecības varēs saņemt normatīvajos aktos paredzēto sociālo palīdzību, kā arī citus valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pēc tā saņemšanas tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.smiltene.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada domes iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
03.03.2021