Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.08.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 10

Daugavpilī 2021. gada 11. februārī (prot. Nr. 4, 36. §)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. februāra lēmumu Nr. 86

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma
24. pantu,
likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem un sabiedriskā labuma organizācijām par atsevišķām nekustamo īpašumu, kas atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kategorijām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību.

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Nekustamais īpašums šo noteikumu izpratnē ir ēkas vai to daļas (telpu grupas), kurās nodokļa maksātājs pats veic saimniecisko darbību vai kuru iznomā saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētos nekustamā īpašuma nodokļa objektus (turpmāk – nekustamais īpašums).

4. Nodokļa atvieglojumus piešķir par 2021. taksācijas gadu.

5. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2021. gada 1. jūlijam iesniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) Īpašuma pārvaldīšanas departamentā (turpmāk – Departaments) motivētu iesniegumu.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

6. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem Departaments.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

7. Juridiskām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, Departaments piešķir atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

8. De minimis atbalstu piešķir līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 7. panta 4.punktā un 8.pantā minētajam termiņam.

9. Atbalstu uzskaita, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteikto kārtību.

10. Pašvaldība glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam." Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

11. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

II. Nekustamo īpašumu kategorijas un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs

12. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots viesu izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211), piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

13. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots sporta vajadzībām un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Sporta ēkas; sporta telpu grupa" (kods 1265), piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

14. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots bērnu izklaides centram un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā nekustamajam īpašumam noteikts lietošanas veids (vai viens no lietošanas veidiem) "Ēkas plašizklaides pasākumiem; plašizklaides pasākumu telpu grupa" (kods 1261), piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

15. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots skaistumkopšanas pakalpojumiem un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma nosaukums saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Skaistumkopšanas salons", piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

16. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs" vai "Tirdzniecības paviljons", piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ar nosacījumu, ka nodokļa atvieglojuma summa (EUR) nepārsniedz šo noteikumu 27. punktā noteikto ierobežojumu un ja izpildīts šo noteikumu 28. punktā noteiktais.

17. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā, piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ar nosacījumu, ka nodokļa maksātāja vidējie ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2021. gada ārkārtējās situācijas izsludināšanas laika periodā vai ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada mēnesī – janvārī vai februārī vai martā, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

18. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā, piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā šo noteikumu 27. punktā noteiktais ierobežojums, ar nosacījumu, ka nomnieka, kurš faktiski izmanto nekustamo īpašumu, vidējie ieņēmumi no saimnieciskās darbības (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") 2021. gada ārkārtējās situācijas izsludināšanas laika periodā vai ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada mēnesī – janvārī vai februārī vai martā, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

19. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots saimnieciskajā darbībā un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā ar nosacījumu, ka saimnieciskās darbības veicējs ir nodibināts pēc Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" spēkā stāšanās dienas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piešķir nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

20. Nodokļa maksātājiem par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kuru lieto vai nomā sabiedriskā labuma organizācijas piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi

21. Ja nekustamais īpašums, par kuru personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

22. Departaments patur tiesības nepieciešamības gadījumā veikt iesniegto dokumentu un to apliecinājumu pēcpārbaudi viena gada laikā, iegūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta vai no citām informācijas sistēmām.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

23. Personai, kura sniedz nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojums tiek piešķirts, Departaments atceļ lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu un Departaments aprēķina personai nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, aprēķinot nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

24. Ja tiek konstatēti regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

25. Par atvieglojumu piešķiršanu Departaments paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu – maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datumu.

26. Departamenta izdoto maksāšanas paziņojumu atvieglojumu piešķiršanas jautājumos nodokļa maksātājs var apstrīdēt Pašvaldībā, rakstiski vēršoties pie Domes priekšsēdētāja. Domes priekšsēdētāja lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

27. Ja šo noteikumu 15., 16., 18., 19. punktā minētie nodokļa maksātāji iznomā nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veicējiem, tad piešķirtais nodokļa atvieglojumu apmērs par taksācijas gadu nedrīkst pārsniegt nodokļa maksātāja piešķirto 2021. gada ārkārtējas situācijas izsludināšanas laika periodā nomas maksas atlaižu summu nomniekiem.

28. Noteikumu 15., 16., 18., 19. punktā minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri iznomā nekustamo īpašumu citām personām, nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaidi sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kuru pamatdarbības veids neatbilst Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7. punktā noteiktajam.

29. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir:

29.1. nodokļa maksātājam, ja uz iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdi ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process;

29.2. ja nodokļa maksātājs nav iesniedzis Departamentā pamatojumu un šo noteikumu V daļā noteiktajos attiecīgajai nekustamo īpašumu kategorijai dokumentus;

29.3. ja nekustamajā īpašumā saimnieciskā darbība uzsākta pēc šo noteikumu spēkā stāšanās datuma;

29.4. ja atvieglojuma kā de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā kārtējā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu pārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

29.5. ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

30. Atvieglojumus nepiešķir par šādiem nekustamajiem īpašumiem vai to daļām:

30.1. ja būve ar Pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmumu (atzinumu) klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša;

30.2. ja nekustamais īpašums (vai tā daļa) tiek izmantots finanšu, apdrošināšanas, azartspēles un derības, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas) darbībai, pārtikas, alkoholisko dzērienu, tabakas, preses, dzīvnieku barības, būvniecības un dārzkopības preču, higiēnas un saimniecības preču tirdzniecībai, kā arī kā vakcinācijas kabineti, optikas veikali, ķīmiskās tīrītavas, automašīnu tirdzniecības veikali/centri;

30.3. ja nekustamais īpašums pieder valstij vai valsts kapitālsabiedrībām;

30.4. ja nekustamais īpašums atbilst likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk– likums) 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

V. Atvieglojumu piešķiršanai nepieciešamie dokumenti

31. Šo noteikumu 12., 13., 14., 15., 19. punktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

32. Šo noteikumu 16. punktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

32.1. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

32.2. pārskats par tirdzniecības centra nomniekiem piešķirto nomas maksas atvieglojumu apmēru (1. pielikums);

32.3. pierādījumi par nomas maksas atlaides piešķiršanu (starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas apliecina nomas maksas izmaiņas, vai nomnieku iesniegumu un nodokļu maksātāja rīkojumu par atlaides piešķiršanu apliecinātas kopijas, apliecināti konta apgrozījuma izraksti par norēķiniem ar nomnieku un citi dokumenti).

33. Šo noteikumu 17., 18. punktā minētajiem nodokļa maksātajiem motivētajā iesniegumā jānorāda nodokļa maksātāja vai tā nomnieka ieņēmumus 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī un ārkārtējas situācijas izsludināšanas laikā 2021. gadā, to samazinājumu procentos un iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

33.1. pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācijas kopiju (izdruku no VID EDS) par attiecīgajiem periodiem – ja nodokļa maksātājs ir PVN maksātājs;

33.2. konta (apgrozījums) pārskatu – ja nodokļa maksātājs nav PVN maksātājs;

33.3. mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas kopiju (izdruku no VID EDS) – ja nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs;

33.4. saimnieciskās darbības veicējs – rīcībā esošu dokumentu apliecinātu(-as) kopiju (-as), kas pierāda apgrozījuma samazinājumu (piem. Ieņēmumu-izdevumu žurnāla kopija par 2021. un 2020. gadu attiecīgajiem periodiem);

33.5. pārskatu par nomniekiem piešķirto nomas maksas atlaides apmēru;

33.6. starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas apliecina nomas maksas izmaiņas;

33.7. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

34. Šo noteikumu 20. punktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

35. Departaments pārliecinās par nodokļa maksātāja sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās. Ja nodokļa maksātāja sniegtā informācija ir nepilnīga, Departaments lūdz nodokļa maksātāju precizēt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā veidlapā par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai sniegto informāciju un nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā iesniegt precizētu veidlapu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
1. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 10
Nodokļa maksātāja pārskats par tirdzniecības centra nomniekiem piešķirto nomas maksas
 (nosaukums) (nosaukums) 
atvieglojumu apmēru 2021. gadā.
Nr. p.k.Nomnieka vārds, uzvārds vai nosaukumsPersonas kods vai reģistrācijas numursPamatdarbības veids*Tirdzniecības vietasTirdzniecības vietas nomas maksaMēnešu/dienu skaits, par kuru piešķirams nomas atvieglojumsNomas maksas atvieglojuma summa
(EUR)
Nr….platība
( m2)
līgumā noteikta (EUR)pēc nomas atvieglojuma piešķiršanas (EUR)
12345678910=(7-8)x9
          
          
          
          
        Kopā: 

* šeit nav jānorāda nekustamie īpašumi, kas tiek izmantoti finanšu, apdrošināšanas, azartspēles un derības, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas) darbībai, pārtikas, alkoholisko dzērienu, tabakas, preses, dzīvnieku barības, būvniecības un dārzkopības preču, higiēnas un saimniecības preču tirdzniecībai, kā arī kā vakcinācijas kabineti, optikas veikali, ķīmiskās tīrītavas, automašīnu tirdzniecības veikali/centri.

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

26.08.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.