Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.02.2021. - 28.09.2021. / Nākotnes
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Salaspils novada domes 2021. gada 16. septembra saistošos noteikumus "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Salaspils novada pašvaldībā".

Saistošie noteikumi Salaspils novada domes konsolidētajā redakcijā uz 11.02.2021.


Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2015

2015. gada 12. augustā
Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2015. gada 12. augustā (prot. Nr. 16, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26. pantu

Precizējumi 2015. gada 9. septembra domes sēdē (prot. Nr. 18, 3. §)
Grozīts ar 14.09.2016. ar saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016, stājas spēkā 22.10.2016.
Grozīts ar 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2017, spēkā no 01.01.2018.
Grozīts ar 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021.
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošo noteikumu (turpmāk – noteikumu) mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošina materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām), kā arī personām, kurām tas nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

2. Noteikumi nosaka Salaspils novada pašvaldības sociālo pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. (svītrots ar Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2017);

3.2. mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

3.3. ienākumi – darba alga, pensija, stipendijas, uzturlīdzekļi, ienākumi no saimnieciskās darbības, autoratlīdzībām, honorāriem, nekustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas, kustamās mantas nomas un atsavināšanas, atsevišķi dzīvojošā laulātā sniegtais materiālais atbalsts ģimenei un citi ienākumi. Par ienākumiem netiek uzskatīti likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktie izņēmumi;

3.4. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina personas ienākumus, īpašumus un uzkrājumus, tajā skaitā noslēgtie uztura līgumi, izsniegto aizdevumu un parādsaistību apliecinoši dokumenti, bankas konta pārskati, Latvijas pasta norēķinu konta pārskati;

3.5. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa un maksājuma datums;

3.6. persona – persona un viņas ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pilnvarotā pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz sociālās palīdzības pabalstu;

3.7. (svītrots ar Salaspils novada domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021);

3.8. veselības aprūpe un rehabilitācija – pasākumu komplekss veselības nodrošināšanai un uzturēšanai;

3.9. pabalsts – no Salaspils novada pašvaldības sociālā budžeta izmaksājams pabalsts naudas vai mantiskā veidā, pamatojoties uz personas ienākumu un īpašumu novērtējumu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016; 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021)

3.1 Noteikumos lietotie termini un jēdzieni lietoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu izpratnē.

(Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 29/2017 redakcijā)

4. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir mājsaimniecībai, kurā dzīvojošās personas ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā un dzīvo tajā.

(Salaspils novada domes14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3/2021 redakcijā)

5. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir un to izmaksu organizē Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada sociālais dienests" (turpmāk – dienests).

2. Pabalstu veidi

6. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts);

6.2. pabalsts dokumentu atjaunošanai;

6.3. pabalsts krīzes situācijā;

6.4. pabalsti ģimenēm ar bērniem:

6.4.1. pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs;

6.4.2. pabalsts mācību piederumu un apģērba iegādei;

6.4.3. pabalsts īpašo dzīves grūtību pārvarēšanai, ģimenes pašnoteikšanās līmeņa paaugstināšanai un pamatvajadzību apmierināšanai sociālā riska ģimenēm.

6.5. dzīvokļa pabalsti:

6.5.1. pabalsts apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksai;

6.5.2. pabalsts apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem parāda apmaksai;

6.5.3. pabalsts kurināmā iegādei;

6.5.4. pabalsts dzīvojamo telpu remontam;

6.5.5. (svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016);

6.6. pabalsti veselības aprūpei, rehabilitācijai un aprūpei mājās nodrošināšanai:

6.6.1. pabalsts veselības aprūpei un rehabilitācijai;

6.6.2. pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai.

6.7. pabalsts transporta izdevumu kompensācijai.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016; 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2017)

3. Mājsaimniecības atzīšana par trūcīgu un maznodrošinātu

7. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai.

8. Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts, ja tās ienākumi pēdējo trīs kalendāra mēnešu laikā nepārsniedz 436 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Salaspils novada domes14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3/2021 redakcijā)

9. Dienests lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

10. Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu:

10.1. uz trīs mēnešiem – mājsaimniecībām;

10.2. uz sešiem mēnešiem – ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021)

11. Pēc noteikumu 10. punktā noteiktā perioda beigām persona var atkārtoti lūgt dienestu noteikt tās atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, iesniedzot dokumentus, kas apliecina iztikas līdzekļu deklarācijā norādītos faktus.

12. (Svītrots ar Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2017)

4. Pabalstu piešķiršanas kārtība

13. Pabalsta saņemšanai persona dienestā iesniedz:

13.1. rakstveida iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais sociālās palīdzības pabalsta veids (turpmāk – iesniegums);

13.2. atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju, pievienojot ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus. Iztikas līdzekļu deklarācija un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti nav jāsniedz, ja personai jau ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai ja persona lūdz piešķirt noteikumu 6.3. vai 82.11. apakšpunktā minēto pabalstu;

13.3. citus pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam, ja tie dienestam nav pieejami, t.sk. maksājumu apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar Salaspils novada domes14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

14. Ja vienā mājoklī dzīvo vairākas mājsaimniecības un iztikas līdzekļu deklarācijā vai iesniegumā persona norāda apstākļus, kas liecina, ka mājsaimniecībām nav kopēji izdevumi par uzturu, persona iesniedz dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu (līgums par dzīvojamo telpu lietošanas sadalījumu un atsevišķi veikto maksājumu dokumentus par pārvaldīšanas un komunālajiem pakalpojumiem), kas apliecina šo faktu.

15. Dienests pēc noteikumu 13. un 14. punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

15.1. veic personas sniegto datu apstrādi, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas;

15.2. nepieciešamības gadījumā ar personu noslēdz vienošanos par līdzdarbību;

15.3. nepieciešamības gadījumā novērtē dzīves apstākļus, apsekojot personu dzīvesvietā, aizpildot vienota parauga veidlapu, kuru paraksta abas puses.

16. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums un iesniegti nepieciešamie dokumenti.

17. Piešķirtos pabalstus noteikumos paredzētajos gadījumos, ievērojot personas rakstveida iesniegumā par sociālās palīdzības pabalsta veida piešķiršanu norādīto:

17.1. izmaksā personai, veicot pārskaitījumu kredītiestādes norēķinu kontā;

17.2. piegādā skaidrā naudā dzīvesvietā personai, kurai objektīvu apsvērumu dēļ nav kredītiestādes norēķinu konta, veicot ieturējumu no piešķirtā pabalsta par piegādes pakalpojumu, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajiem pakalpojuma tarifiem;

17.3. novirza preču vai pakalpojumu apmaksai, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

(Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 31/2016 redakcijā)

18. Ja konstatēts, ka persona sniegusi nepatiesas ziņas, kas deva tiesības saņemt pabalstu, dienests pieņem lēmumu pārtraukt pabalsta izmaksu un nepamatoti izmaksātā pabalsta piedziņu, bet gadījumā, ja persona atsakās pildīt, nepilda vai nav izpildījusi līdzdalības pienākumus savas sociālās situācijas uzlabošanai, dienests atsaka vai pārtrauc sniegt sociālo palīdzību līdz šo pienākumu izpildei.

19. Personas līdzdarbības pienākumi savas situācijas uzlabošanā tiek noteikti, parakstot vienošanos par līdzdarbību, pie tam Dienesta pienākums ir izvēlēties tādu līdzdarbības formu, kas netraucē aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu stāties darba tiesiskajās attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no algota darba.

20. Ja persona ar novēlošanos (ne ilgāk kā vienu mēnesi pēc vienošanās termiņa beigām) izpilda līdzdalības pienākumus un ir visi sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamie apstākļi, dienests sniedz palīdzību, izņemot GMI pabalstu, kurš tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(Grozīts ar Salaspils novada domes14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

21. Ja attiecībā uz mājsaimniecību ir pieņemts nelabvēlīgs administratīvais akts, pamatojoties uz nepatiesas informācijas sniegšanu iztikas līdzekļu deklarācijā, atkārtots iesniegums par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un noteikumos paredzēto pabalstu piešķiršanu var tikt iesniegts ne ātrāk kā pēc trīs mēnešiem.

22. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu dienests personai var paziņot ar elektroniskā pasta starpniecību, neizmantojot drošu elektronisko parakstu, ja persona rakstveidā ir apliecinājusi, ka piekrīt saņemt lēmumu elektroniski un ir norādījusi elektroniskā pasta adresi, bet lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu dienests paziņo personai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

23. (Svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

5. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

24. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir trūcīgām mājsaimniecībām.

(Salaspils novada domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3/2021 redakcijā)

25. Pabalstu piešķir no tā mēneša, kad tiek pieņemts lēmums un ir izvērtētas personas vai ģimenes līdzdarbības iespējas un nepieciešamība noslēgt par to vienošanos.

(Salaspils novada domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3/2021 redakcijā)

26. Piešķirto GMI pabalstu par kārtējo mēnesi dienests izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu vai pēc kontroles par līdzdarbības pienākumu izpildi, pamatojoties uz noslēgto vienošanos par līdzdarbību.

6. Pabalsts dokumentu atjaunošanai

27. Personas, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, var saņemt pabalstu personas apliecinošu dokumentu atjaunošanai 100 % apmērā, bet ne vairāk par normatīvajos aktos noteiktajām izmaksām, ja dokumenti ir nozaudēti, nozagti vai tiem beidzies derīguma termiņš.

28. Pabalsta saņemšanai persona dienestā iesniedz iesniegumu ar precīzu informāciju par dokumenta nozaudēšanu vai nozagšanu un policijas izziņas kopiju.

29. Pabalsts personas apliecinošu dokumentu atjaunošanai tiek piešķirts ne biežāk kā vienu reizi piecos gados, bet ja persona nav izņēmusi sagatavoto personas apliecinošo dokumentu, dienestam ir tiesības atteikt pabalsta piešķiršanu.

7. Pabalsts krīzes situācijā

30. Pabalsts krīzes situācijai tiek piešķirts, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, ja mājsaimniecība nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

31. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai līdz 200 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

32. Persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas iestāšanās dienas iesniedz iesniegumu un valsts vai pašvaldības iestādes izdotu dokumentu, kurš apliecina krīzes situācijas iestāšanos, kuras rezultātā ir bojāts vienīgais mājoklis tādā apmērā vai veidā, kas liedz to lietot. Pabalsta piešķiršanas termiņu dienests var pagarināt līdz trim mēnešiem, ja persona var pierādīt, ka objektīvu apstākļu dēļ tai nebija iespējams pieprasīt pabalstu viena mēneša laikā.

33. Ja persona nespēj iesniegt dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanos mājsaimniecības īpašumā, pēc dienesta ierosinājuma pašvaldība, pieaicinot kompetentos speciālistus, nodrošina personas dzīves apstākļu apsekošanu un sagatavo apsekošanas aktu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2017)

8. Pabalsti ģimenēm ar bērniem
8.1. Pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs

34. Pabalstu bērnu ēdināšanai Salaspils novadā esošajās vispārējās izglītības iestādēs mācību gada laikā piešķir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa darbības laiku, ja attiecīgā vispārējās izglītības iestāde nenodrošina izglītojamo (bērnu) bezmaksas ēdināšanu.

35. Ja bērnam nepieciešams ievērot diētu, personai, pieprasot pabalstu, papildus noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem jāiesniedz ģimenes ārsta vai ārsta pediatra izziņa, kurā norādīts, ka bērnam jāievēro diēta.

36. Audzēknim, kurš mācās citā pašvaldībā esošajā vispārējā vai profesionālajā vidējās izglītības iestādē, pabalstu piešķir apmērā, kas nepārsniedz Salaspils novada domes apstiprināto komplekso pusdienu cenrādi.

37. (Svītrots ar Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2017)

8.2. Pabalsts mācību piederumu un apģērba iegādei

38. Pabalstu mācību piederumu un apģērba iegādei piešķir vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēknim no 1. augusta līdz 31. oktobrim:

38.1. trūcīgām ģimenēm – 20 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas katram skolas vecuma bērnam;

38.2. maznodrošinātām ģimenēm – 15 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas katram skolas vecuma bērnam;

38.3. trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm par aizbildnībā esošu bērnu – 22 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas katram aizbildnībā esošajam skolas vecuma bērnam.

8.3. Pabalsts īpašo dzīves grūtību pārvarēšanai, ģimenes pašnoteikšanās līmeņa paaugstināšanai un pamatvajadzību apmierināšanai sociālā riska ģimenēm

39. Pabalstu īpašo dzīves grūtību pārvarēšanai, ģimenes pašnoteikšanās līmeņa paaugstināšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai sociālā riska ģimenēm piešķir, pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānā paredzamajiem uzdevumiem un personas līdzdarbības pienākumu veikšanu savu sociālo problēmu risināšanā:

39.1. apģērbam vai apaviem vienam bērnam – līdz 40% gadā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

39.2. transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz veselības un/vai sociālās aprūpes iestādēm, speciālajām internātskolām, vienam bērnam – līdz 150% gadā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

39.3. sadzīves priekšmetu, mīkstā inventāra (sega, spilvens) iegādei vienam bērnam – līdz 20% gadā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

39.4. bērnam ar sociālās uzvedības problēmām un/vai sociālās korekcijas klašu audzēknim par dalību nometnē līdz 30 dienām brīvlaikā mācību gada laikā saskaņā ar iesniegto rēķinu, nepārsniedzot 50 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

39.5. pēc pamatizglītības vai vispārējās izglītības iegūšanas izlaiduma organizēšanai vienam bērnam – līdz 40 % gadā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

39.6. interešu izglītības (pulciņi, ārpusskolas nodarbības, ekskursijas) nodrošināšanai vienam bērnam – līdz 50 % gadā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

39.7. nepieciešamo speciālistu pakalpojumu (ģimenes terapijas, grupu apmeklējumi – bērnu emocionālā audzināšana, pusaudžu vecāku grupa u.c.) apmaksai vienam ģimenes loceklim – līdz 100 % gadā no vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

9. Dzīvokļa pabalsti

40. Dzīvokļa pabalstu piešķir mājsaimniecībām:

40.1. apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksai;

40.2. parāda par apsaimniekošanas maksu, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas lietošanas, īres parāda apmaksai;

40.3. kurināmā iegādei;

40.4. dzīvojamo telpu remontam;

40.5. (svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016).

41. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:

41.1. persona dzīvoklī (mājoklī) nedzīvo un/vai izīrē to citām personām;

41.2. persona, uzlabojot savus dzīves apstākļus, trīs gadu laikā pirms pabalsta pieprasīšanas mainījusi dzīvokli (mājokli) uz lielāku platību;

41.3. stājies spēkā tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas un īres līguma izbeigšanu vai uz dzīvokļa īpašumu vērsta piedziņa sakarā ar dzīvokļa parādu, kā arī gadījumos, ja tiesvedības ietvaros attiecībā uz dzīvokli reģistrēta nodrošinājuma atzīme par piedziņas vēršanu uz nekustamu īpašumu.

42. Ja mājsaimniecība saņem noteikumu 40.1. līdz 40.4. apakšpunktā minētos pabalstus, sociālais darbinieks ar darba spējīgām personām, kurām nav ienākumu no algota darba vai tie ir zemāki par valstī noteikto minimālo darba algu, noslēdz vienošanos par līdzdarbību. Ja noslēgtā vienošanās netiek pildīta, dienests var pārtraukt piešķirtā dzīvokļa pabalsta izmaksu vai samazināt par personas, kura neveic līdzdarbību, daļu.

9.1. Pabalsts apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksai

43. Tiesības saņemt pabalstu apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai ir trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

44. Personai, pieprasot pabalstu, papildus noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem jāiesniedz:

44.1. īres vai apakšīres līguma kopija, uzrādot orģinālu, ja personai nepieder dzīvojamā telpa, izņemot gadījumus, ja persona dzīvo vecākiem, bērniem vai vecvecākiem piederošā īpašumā;

44.2. pakalpojuma sniedzēja rēķinu kopijas vai čeki par apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem, tajā skaitā par elektrību un gāzi, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu par iepriekšējo kalendāro mēnesi, bet ģimenēm, kurās ir tikai pensijas vecuma personas un/vai invaliditātes pensijas un/vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji un dzīvo vieni, – par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

45. (Svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

46. Pabalsta aprēķinā iekļaujami izdevumi saskaņā ar namu pārvaldnieka izsniegtajiem ikmēneša rēķiniem par apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem:

46.1. par dzīvojamās telpas kopējās platības 34 m2 vienai personai un par dzīvojamo telpu platības 12 m2 katrai nākamajai personai, izņemot, ja mājsaimniecība dzīvo vienistabas dzīvoklī;

46.2. par visu dzīvojamo platību, ja personas īpašumā ir divu istabu dzīvoklis, kurā persona ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un dzīvo viena, kuras vienīgie ienākumi ir vecuma vai invaliditātes pensija.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

47. Dzīvojamā platība, par kuru veic aprēķinu, nedrīkst pārsniegt faktisko dzīvojamo telpu platību.

48. Pabalsta aprēķinā iekļaujami izdevumi par elektroenerģiju mēnesī līdz 70 kWh vienam ģimenes loceklim, bet ne vairāk kā 250 kWh ģimenei, izņemot vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēju, kurš adresē deklarēts un dzīvo viens – līdz 100 kWh.

49. Pabalsta aprēķinā iekļaujami izdevumi par gāzes patēriņu dzīvoklī ar gāzes plīti – līdz 6 m3 izmaksas mēnesī ģimenei vai par gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 50 litri) – iegādes izmaksas summa reizi divos mēnešos vienai personai un ne vairāk kā reizi mēnesī ģimenei.

50. Pabalsta aprēķinā iekļaujami izdevumi par ūdens patēriņu mēnesī līdz 5 m3 karstā ūdens un līdz 10 m3 aukstā ūdens uz ģimeni.

51. Pabalsta aprēķinā no mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, tiek samazināta ienākumu daļa šādā apmērā:

51.1. personai darbaspējas vecumā 65,00 euro;

51.2. bērnam līdz astoņpadsmit gadu vecumam 85,00 euro;

51.3. vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam 130,00 euro;

51.4. vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kurš dzīvo viens 170,00 euro.

(Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 31/2016 redakcijā)

52. Pabalstu piešķir apmērā, kas nepārsniedz faktisko izdevumu par apsaimniekošanas maksu un maksas par komunālajiem pakalpojumiem noteikto maksu mēnesī. Aprēķinot pabalsta summu par apsaimniekošanas maksu un maksas par komunālajiem pakalpojumiem, izmanto šādu formulu:

P = K+ D - I, kur

P – pabalsta summa;

K – kopējie normatīvie izdevumi par apsaimniekošanas maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem mēnesī;

D – mājsaimniecības ienākumu daļa;

I – ģimenes kopējie ienākumi.

53. Pabalstu dienests izmaksā:

53.1. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu pakalpojuma sniedzēja vai namu pārvaldnieka norēķinu kontā;

53.2. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu personas kontā, ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanu veic dzīvokļu īpašnieki paši. Šajā gadījumā dienests reizi mēnesī nodrošina kontroli par piešķirtā pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.

54. Dienests veic pabalsta pārrēķinu par periodu, kurā pabalsts piešķirts, ja pabalsta pieprasītāja izdevumi par apsaimniekošanas maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem šajā periodā mainījušies.

(Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 31/2016 redakcijā)

9.2. Pabalsts apsaimniekošanas maksas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas lietošanas parāda apmaksai

55. Tiesības saņemt pabalstu apsaimniekošanas maksas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas lietošanas (īres) parāda apmaksai ir trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām atbilstoši noteikumos noteiktajiem normatīviem dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, ja parāds personai veidojies iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ (piemēram, smaga saslimšana, ar to saistītie izdevumi, darba zaudējums, ilgstoša darba nespēja) un ja:

55.1. ģimenē ir tikai vecuma un/vai invaliditātes pensijas un/vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;

55.2. ģimenē ir nepilngadīgi bērni;

55.3. (svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016).

56. Pabalsts dzīvokļa parāda apmaksai ir vienreizējs, kas atkārtoti mājsaimniecībai netiek piešķirts.

57. Pabalstu dzīvokļa parāda apmaksai nepiešķir, ja:

57.1. dzīvokļa parāds pārsniedz piecas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

57.2. iepriekšējo sešu mēnešu periodā persona ir veikusi maksājumus mazāk par 20 % no aprēķinātās ikmēneša maksas par komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas lietošanas vai īres maksas;

57.3. persona jau saņēmusi pabalstu apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksai parāda veidošanās periodā.

58. Personai, pieprasot pabalstu, papildus noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem jāiesniedz:

58.1. iesniegums, kurā norādīts dzīvokļa parāda veidošanās iemesls un personas iespējamie resursi situācijas uzlabošanai;

58.2. dokumenti, kas apliecina apsaimniekošanas maksas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas lietošanas maksas samaksu par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;

58.3. pašvaldības izīrēta dzīvokļa lietošanas gadījumā – apsaimniekotāja rakstisku izziņu par parāda apmēru.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

59. Pabalsta piešķiršanas gadījumā tiek sagatavots un noslēgts trīspusējs līgums par parāda apmaksu starp dienestu, namu pārvaldnieku un personu vai divpusējs līgums starp dienestu un personu. Līguma neatņemam sastāvdaļa ir sociālā darbinieka sagatavots parāda apmaksas grafiks.

60. Dienests dzīvokļa parāda apmaksu veic saskaņā ar līgumam par parāda atmaksu pievienoto parāda apmaksas grafiku, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu namu pārvaldnieka norēķinu kontā.

61. Dzīvokļa parāda apmērs tiek pārskatīts, izvērtējot mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam līguma par parāda apmaksu darbības laikā, ja mainījušies mājsaimniecības ienākumi, kas ir par pamatu grozījumiem parāda apmaksas grafikā un parāda apmaksas summā, par ko tiek sagatavots jauns parāda apmaksas grafiks, ko paraksta līgumā iesaistītās puses.

62. Ja līguma par parāda apmaksu darbības laikā, pamatojoties uz atkārtotu materiālās situācijas izvērtēšanu, netiek piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tad līgums par parāda apmaksu turpinās saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, līdz pilnīgai parāda apmaksai.

63. Pabalsta dzīvokļa parāda apmaksai izmaksa nekavējoties tiek pārtraukta, ja persona nepilda noslēgtā līguma par parāda atmaksu nosacījumus.

64. (Svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

9.3. Pabalsts kurināmā iegādei

65. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ir trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām vienreiz kalendārajā gadā līdz 50 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

(Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 29/2017 redakcijā)

66. Ja telpu kopējā platība nepārsniedz 120 m2, pabalstu piešķir vienreiz kalendārajā gadā līdz 40 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

(Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 29/2017 redakcijā)

67. Pabalstu dienests izmaksā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu kurināmā piegādātāja norēķinu kontā, saskaņā ar dienestā iesniegto rēķinu, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, kurināmā nosaukums, summa un piegādes vieta, vai veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz personas norādīto norēķinu kontu, ja persona iesniegusi attaisnojuma dokumentu, kas apliecina kurināmā iegādi.

(Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 29/2017 redakcijā)

68. (Svītrots ar Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2017)

9.4. Pabalsts dzīvojamo telpu remontam

69. Tiesības saņemt pabalstu dzīvojamo telpu remontam (iekšējiem remonta darbiem, komunālo pakalpojumu uzskaites aparatūras uzstādīšanai un citiem, ar dzīvojamo telpu (mājokļa) labiekārtošanu un sadzīves apstākļu uzlabošanu saistītiem darbiem), piecu gadu periodā ir trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām.

70. Pirms lēmuma par pabalstu remontam piešķiršanas dienesta sociālais darbinieks veic personas dzīves apstākļu apsekošanu. Ja dzīves apstākļu apsekošana veikta pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā, lēmumu piešķirt pabalstu dienests pieņem, pamatojoties uz iepriekš veikto apsekošanu.

71. Pabalstu remontam piešķir mājsaimniecībai līdz 250,00 euro.

72. Personai, pieprasot pabalstu, papildus noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem jāiesniedz mājokļa remonta izdevumu tāme, kurā norādīts plānoto darbu apjoms, nepieciešamo materiālu daudzums un izmaksas (cenas).

73. Personai trīs mēnešu laikā pēc pabalsta piešķiršanas dienestā jāiesniedz dzīvokļa remonta izdevumus apliecinošus dokumentus – kvītis, čekus vai rēķinus, kuros norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, pirktās preces vai pakalpojuma nosaukums, summa, par kuru iegādāta prece vai saņemts pakalpojums un datums, kurā iegādāta prece vai saņemts pakalpojums.

74. Dienests sešu mēnešu laikā no pabalsta piešķiršanas dienas pārbauda piešķirtā pabalsta izlietojumu paredzētajam mērķim.

75. Piešķirto pabalstu var izmaksāt ar pārskaitījumu personas norēķinu kontā vai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā saskaņā ar iesniegto rēķinu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

9.5. Pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

(Nodaļa svītrota ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

76. (Svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

77. (Svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

78. (Svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

79. (Svītrots ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

10. Pabalsti veselības aprūpei, rehabilitācijai un aprūpei mājās nodrošināšanai
10.1. Pabalsts veselības aprūpei un rehabilitācijai

80. Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei un rehabilitācijai (turpmāk – veselības aprūpes pabalsts) ir personām, kuras veselības stāvokļa dēļ ir nonākušas krīzes situācijā, izņemot gadījumus, kad persona vai viņa apgādnieks var atgūt ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķinu par attaisnotiem medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanas izdevumiem, ja tas netiek segts no valsts budžeta līdzekļiem.

81. Personai, pieprasot pabalstu, papildus noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem jāiesniedz preci vai pakalpojumu apliecinoši dokumenti ne vecāki par trīs mēnešiem, par kuriem var būt viens no šādiem dokumentiem:

81.1. čeks vai rēķins no veselības aprūpes vai rehabilitācijas institūcijas;

81.2. vienu reizi gadā izsniegta ārsta izziņa par nepieciešamību pēc pakalpojuma vai par nepieciešamo ārstniecības kursu, vai par regulāri lietojamiem medikamentiem;

81.3. medikamentu recepšu kopijas ar uzrādītām medikamentu cenām un aptiekā uz pabalsta pieprasītāja vārda izsniegta kvīts ar norādītu medikamenta nosaukumu un cenu vai maksājuma čeks;

81.4. kvīts vai čeks par stomatoloģisko pakalpojumu apmaksu vai briļļu iegādi.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2017)

82. Pabalsti veselības aprūpei un rehabilitācijai tiek noteikti šādā apmērā:

82.1. līdz 50 % maznodrošinātām pilngadīgām personām;

82.2. līdz 100 % nepilngadīgām un trūcīgām personām;

82.3. nepārsniedzot Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, bet vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kurš adresē deklarēts un dzīvo viens, – nepārsniedzot 125 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, kopā kalendārajā gadā tiek apmaksāti (kompensēti) šādi pakalpojumi:

82.3.1. konsultācijas pie speciālistiem saskaņā ar ģimenes ārsta nosūtījumu;

82.3.2. masāžas līdz 20 reizēm kalendārajā gadā;

82.3.3. procedūras;

82.3.4. injekciju veikšana;

82.3.5. medikamentu un pārsienamo materiālu iegāde;

82.3.6. pacienta iemaksas maznodrošinātām personām;

82.3.7. maksa par asins noņemšanu.

82.4. līdz 50% briļļu iegādei, nepārsniedzot 70,00 euro gadā;

82.5. līdz 50 % stomatoloģiskajiem pakalpojumiem, nepārsniedzot 150,00 euro gadā;

82.6. ortopēdisko apavu iegādei personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 100,00 euro gadā;

82.7. nepārsniedzot 340,00 euro gadā higiēnas aprūpes līdzekļu – inkontinences preču apmaksai, nepārsniedzot trīs vienības dienā – 50 % apmērā no valsts nekompensētās daļas par inkontinences precēm, kas iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, vai 70 % pilngadīgām personām un 100 % bērniem par inkontinences precēm, kuras nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā;

82.8. nepārsniedzot 700,00 euro gadā:

82.8.1. dzirdes aparāta iegādei, ja personai saskaņā ar ārsta izsniegto izziņu ir stipri dzirdes traucējumi;

82.8.2. endoprotezēšanai;

82.8.3. operāciju veikšanai;

82.8.4. protēžu izgatavošanai un pielāgošanai.

82.9. līdz 150,00 euro gadā reitterapijas pakalpojumu apmaksai;

82.10. līdz 50% apmaksājot izdevumus par ārstēšanos veselības aprūpes vai rehabilitācijas institūcijās pilngadīgām personām, gadā nepārsniedzot 50% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

82.11. līdz trīs euro dienā tuberkulozes slimniekiem ārstniecības kursa ietvaros saskaņā ar ārsta izziņu.

83. Noteikumu 82.8. apakšpunktā minētos pabalstus piešķir, izmaksājot personai vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar iesniegto rēķinu, ja persona papildus noteikumu 81. punktā norādītajiem dokumentiem dienestā iesniedz izziņu no veselības aprūpes iestādes par personas esamību rindā uz pakalpojumu, ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, pakalpojuma nepieciešamību un izmaksām.

84. Noteikumu 82.11. apakšpunktā minēto pabalstu aprēķina no dienas, kad persona dienestā iesniegusi noteikumu 81. punktā minētos dokumentus un pabalstu piešķir par dienām, kurās saņemts pakalpojums. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja persona nav iesniegusi ārstējošā ārsta izziņu par ikmēneša ambulatoro apmeklējumu.

85. Gadījumos, kad pabalsts veselības aprūpei un rehabilitācijai klientam piešķirts avansā, mēneša laikā pēc pabalsta piešķiršanas personai dienestā jāiesniedz izdevumus apliecinoši dokumenti – kvītis vai čeki–, kuros norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, pirktās preces vai pakalpojuma nosaukums, summa, par kuru iegādāta prece vai saņemts pakalpojums, un datums, kurā iegādāta prece vai saņemts pakalpojums saskaņā ar noslēgto vienošanos.

10.2. Pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai

86. Tiesības saņemt pabalstu aprūpei mājās ir:

86.1. personai, kura slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu aprūpi;

86.2. personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana un tai nav tiesības saņemt valsts pabalstu kopšanai;

86.3. personai, kurai veikts individuālo vajadzību novērtējums – aizpildīta personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte, veikts personas funkcionālo spēju novērtējums, veikts pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes novērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajam Bartela indeksam un kurai ir persona, kas veic aprūpi;

86.4. ja persona šajā laika periodā nav saņēmusi vai nesaņem pakalpojumu aprūpei mājās saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu piešķiršanu novada iedzīvotājiem.

87. Personai, pieprasot pabalstu, papildus noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem reizi sešos mēnešos jāiesniedz dienestā ārsta atzinumu par veselības stāvokli, funkcionālo traucējumu pakāpi un par pakalpojuma nepieciešamību.

88. Persona un personas izvēlētais aprūpētājs slēdz vienošanos par personas aprūpi, pakalpojumu apjomu un norēķinu kārtību.

(Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 31/2016 redakcijā)

89. Pabalsts tiek noteikts šādā apmērā:

89.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes I līmenim (līdz 6 stundām nedēļā), – 10 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

89.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes II līmenim (līdz 8 stundām nedēļā), – 15 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

89.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes III līmenim (līdz 20 stundām nedēļā,) – 20 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;

89.4. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes IV līmenim (līdz 35 stundām nedēļā), – 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

11. Pabalsts transporta izdevumu kompensācijai

90. Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensācijai ir trūcīgai vai maznodrošinātai personai, ja tā nav saņēmusi šo pabalstu saskaņā Salaspils novada domes 2014. gada 13. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2014 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem" un kura saskaņā ar ārsta atzinumu nevar izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz vai no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādes.

91. Personai, pieprasot pabalstu, papildus noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem jāiesniedz:

91.1. ārsta norīkojums uz ārstniecības vai rehabilitācijas iestādi, kurā norādīta personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu;

91.2. dokuments, kas apliecina pakalpojuma saņemšanu (ārstniecības iestādes izraksts – epikrīze);

91.3. veselības aprūpes speciālista slēdziens;

91.4. izdevumus apliecinošus dokumentus ne vecākus par trīs mēnešiem (kvītis, čekus vai rēķinus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, pakalpojuma nosaukums, summa, par kuru saņemts pakalpojums un datums, kurā saņemts pakalpojums).

92. Pabalstu piešķir šādā apmērā:

92.1. personām, kuras saņem valsts pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai, – līdz 75,00 euro gadā;

92.2. personām, kurām nav tiesību saņemt valsts pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai, – līdz 230,00 euro gadā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2016)

12. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

93. Dienesta pieņemto lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa un/vai pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt persona var apstrīdēt Salaspils novada domē lēmumā noteiktā termiņā.

94. Salaspils novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā noteiktās termiņā un kārtībā.

13. Noslēguma jautājums

95. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Salaspils novada domes 2008. gada 23. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 16/2008 "Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem".

96. Grozījumi noteikumu 17., 23. un 75. punktā par skaidrā naudā izmaksājamā pabalsta piegādi personas dzīvesvietā tiek piemēroti pēc tam, kad stājas spēkā Salaspils novada domes un attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noslēgtais līgums. Līdz tam, pabalsta izmaksa skaidrā naudā tiek nodrošināta Salaspils novada domes kasē.

(Salaspils novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 31/2016 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
11.02.2021