Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/20

Smiltenē 2020. gada 30. decembrī
Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2020. gada 30. decembra lēmumu Nr. 806 (prot. Nr. 22, 99. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
13. punktu un Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma
22. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts un Smiltenes pilsēta, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.

2. Aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts uz 5 (pieciem) gadiem no saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Saistošo noteikumu "Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsĢenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību.

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko kultūraugu audzētāju konkurētspēju. Audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus, to izplatība blakus esošajās teritorijās ir neizbēgama. Bioloģiskā lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka 5 (piecu) gadu aizliegumu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav nosakāms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada domē un publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā – www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
05.02.2021