Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.01.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 4

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 4. §)
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada
perioda vadības likuma 15. panta 12. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" (turpmāk – programma):

1.1. mērķi, pieejamo finansējumu un sasniedzamos rezultātus;

1.2. apsaimniekotāju;

1.3. prasības projektu iesniedzējiem un projektu partneriem; 

1.4. projektu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas;

1.5. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēju un partnerus; 

1.6. iepriekš noteiktā projekta un projektu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas;

1.7. projektu līgumu vienpusēja uzteikuma nosacījumus; 

1.8. komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus; 

1.9. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

2. Programmas mērķis ir veicināt augstas vērtības produktu radīšanu un ilgtspējīgu komersantu izaugsmi šādās jomās – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT), zaļās inovācijas un dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas.

3. Kopējais pieejamais programmas finansējums ir 14 360 588 euro, ko veido Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 % apmērā – 2 154 088 euro un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 % apmērā – 12 206 500 euro.

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

4. Programmā plānots sasniegt šo noteikumu 1. pielikumā norādītos rezultatīvos rādītājus.

5. Programmas īstenošana ietver:

5.1. atklāto konkursu "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā" (turpmāk – atklāts konkurss);

5.2. neliela apjoma grantu shēmu "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde";

5.3. neliela apjoma grantu shēmu "Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde" (turpmāk šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētās shēmas kopā – neliela apjoma grantu shēmas);

5.4. iepriekš noteikto projektu "Tehnoloģiju biznesa centrs" (turpmāk – iepriekš noteiktais projekts);

5.5. programmas administrēšanu, ko veic programmas apsaimniekotājs.

6. Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmu projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu atlases veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Atbalstu sniedz grantu veidā.

7. Līdzfinansējumu šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunkta ietvaros piešķir:

7.1. zaļo inovāciju jomās:

7.1.1. enerģijas uzkrāšana un atguve;

7.1.2. videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana;

7.1.3. viedā mobilitāte un tīra transportēšana;

7.1.4. ūdens resursu vadība;

7.1.5. gaisa piesārņojuma samazināšana;

7.1.6. atkritumu apsaimniekošana;

7.1.7. ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana;

7.1.8. produktu dzīves cikla paildzināšana;

7.1.9. jebkuru citu ar zaļo inovāciju, tehnoloģijām vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas sniedz ieguldījumu ražošanas procesu modernizācijā un ilgtspējā atbilstoši šo noteikumu 5.1. apakšpunktam vai enerģijas efektīvai izmantošanai, emisiju samazināšanai un mazākam resursu patēriņam atbilstoši šo noteikumu 5.2. apakšpunktam;

7.2. IKT jomās:

7.2.1. automatizācijas, robotu, tai skaitā autonomo robotu un sensoru risinājumi;

7.2.2. lietu internets, lielie dati, mākoņskaitļošana un jaunās paaudzes mobilo sakaru tehnoloģijas;

7.2.3. 3D un 4D drukāšana;

7.2.4. mākslīgais intelekts un virtuālā realitāte;

7.2.5. jebkuru citu ar IKT produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas sniedz ieguldījumu digitalizācijā un ilgtspējā.

8. Līdzfinansējumu šo noteikumu 5.3. apakšpunkta ietvaros piešķir šādās jomās:

8.1. produkti vai tehnoloģijas labākai mājas aprūpei un uzraudzībai, tai skaitā risinājumi agrīnās brīdināšanas, veselības stāvokļa attālinātas uzraudzības un veselības stāvokļa izmaiņu noteikšanas jomā, kā arī e-veselības risinājumi, tostarp vieglākai piekļuvei veselības aprūpei;

8.2. produkti vai tehnoloģijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

8.3. produkti vai tehnoloģijas sabiedrības drošības uzlabošanai;

8.4. sabiedrības aktivitāti, iekļaušanos, mobilitāti un līdzdalību uzlabojošas tehnoloģijas;

8.5. jebkuri citi jauni labklājības, sociālie, sabiedrību iekļaujošie un veselības aprūpes produkti vai tehnoloģijas.

9. Programmas īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

10. Donorvalsts programmas partneris ir Norvēģijas Karalistes valsts institūcija "Innovation Norway".

11. Programmas ietvaros programmas apsaimniekotājs izveido sadarbības komiteju, kuras sastāvā ar balsstiesībām iekļauj trīs programmas apsaimniekotāja un divus donorvalsts programmas partnera pārstāvjus. Programmas apsaimniekotājs uzaicina Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Finanšu instrumenta biroja, vadošās iestādes un Ekonomikas ministrijas pārstāvjus piedalīties sadarbības komitejas sēdēs novērotāja statusā. Sadarbības komiteja darbību veic atbilstoši sadarbības komitejas nolikumam. Sadarbības komiteja:

11.1. konsultē programmas apsaimniekotāju par vērtēšanas kritērijiem un par atklātā konkursa tekstu;

11.2. izvērtē programmas ieviešanas progresu un rezultātu;

11.3. izskata programmas gada un noslēguma pārskatus;

11.4. konsultē programmas apsaimniekotāju par jebkurām programmas izmaiņām, kas ietekmē vēlamo programmas rezultātu un mērķa sasniegšanu.

12. Programmas ietvaros programmas apsaimniekotājam attiecināmas ir šādas administratīvās izmaksas:

12.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar programmas administrēšanas nodrošināšanu, tai skaitā personāla atlīdzības izmaksas;

12.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kuras aprēķina kā vienotu likmi 15 % apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām.

13. Projekta un iepriekš noteiktā projekta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir faktiski radušās līdzfinansējuma saņēmējam un projekta vai iepriekš noteiktā projekta partnerim un atbilst šādiem nosacījumiem:

13.1. tās ir radušās izmaksu attiecināmības periodā;

13.2. tās ir saistītas ar projekta vai iepriekš noteiktā projekta mērķi un ir paredzētas apstiprinātā projekta vai iepriekš noteiktā projekta budžetā;

13.3. tās ir samērīgas un nepieciešamas projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanai, ir izlietotas vienīgi projekta vai iepriekš noteiktā projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai;

13.4. tās ir faktiski samaksātas ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā norādītā izmaksu attiecināmības perioda beigu datuma un ir iekļautas projekta vai iepriekš noteiktā projekta pārskatos;

13.5. tās ir uzskaitītas attiecīgi līdzfinansējuma saņēmēja, projekta vai iepriekš noteiktā projekta partneru grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti.

14. Atbalstu nesniedz saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kas noteiktas šo noteikumu 2. pielikumā. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs vai gala labuma guvējs, nav atbalstāma un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs vai gala labuma guvējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas (ja attiecināms).

15. Ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013), papildus šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

15.1. līdzfinansējuma saņēmējam vai gala labuma guvējam (ja attiecināms) atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmēru vērtē viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajam;

15.2. līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs (ja attiecināms) projekta iesniegumam pievieno aizpildītu de minimis veidlapas izdruku vai projekta iesniegumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;

15.3. lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā termiņa beigām;

15.4. programmas apsaimniekotājs un iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs de minimis piešķiršanu un uzskaiti līdzfinansējuma saņēmējam un gala labuma guvējam veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

15.5. datus par atbalsta piešķiršanu programmas apsaimniekotājs, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs uzglabā saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   1407/2013 6. panta 4. punktu. Programmas apsaimniekotājs datus uzglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs datus uzglabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 584)

16. Līdzfinansējuma saņēmējam atbalstu uzskata par piešķirtu no dienas, kad apstiprināts programmas apsaimniekotāja lēmums par pieteikumu vai pieņemts atzinums par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu. Gala labuma guvējam atbalstu uzskata par piešķirtu no dienas, kad apstiprināts iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja lēmums par pieteikumu vai pieņemts atzinums par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu.

17. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumi, līdzfinansējuma saņēmējam vai gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt programmas apsaimniekotājam vai iepriekš noteiktā projekta īstenotājam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

18. Programmā atbalsta apvienošana ir aizliegta, izņemot šo noteikumu 44. punktā minēto gadījumu.

2. Atklāts konkurss un neliela apjoma grantu shēmas
2.1. Vispārējās prasības atklātam konkursam un neliela apjoma grantu shēmām

19. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši atlases nolikumā minētajām prasībām. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji paredzēti šo noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā.

20. Uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt projekta iesniedzējs, kurš atbalsta piešķiršanas brīdī atbilst šādām prasībām:

20.1. projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants un tam ir juridiskas personas statuss;

20.2. projekta iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), I pielikumu;

20.3. projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

20.4. projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

20.5. projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

21. Atbalstu komersantiem atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmu ietvaros sniedz, piemērojot šādu komercdarbības atbalsta regulējumu atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. nodaļai:

21.1. Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

21.2. Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu;

21.3. Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. pantu;

21.4. Komisijas regulas Nr.  651/2014 28. pantu.

22. Ja projekta iesniedzējam atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, tad papildus šo noteikumu 20. punktā minētajām prasībām uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt projekta iesniedzējs, kurš atbalsta piešķiršanas brīdī atbilst šādām prasībām:

22.1. projekta iesniedzējs sniedz apliecinājumu, ka neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   651/2014 2. panta 18. punkta definīciju;

22.2. uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 584)

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt arī sadarbībā ar projekta partneri, kas ir jebkura publiska vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla un nevalstiska organizācija, kas reģistrēta kā juridiska persona Norvēģijas Karalistē vai Latvijas Republikā. Projekta partnerim jāatbilst šo noteikumu 20.3., 20.4. un 20.5. apakšpunktā minētajām prasībām. Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmu ietvaros projekta partnerim valsts atbalstu nesniedz.

24. Šo noteikumu izpratnē par projekta partneri netiek uzskatīta persona, kurai ar projekta iesniedzēju projekta ietvaros ir izveidotas līgumiskas attiecības preču un pakalpojumu piegādei vai preču un pakalpojumu pārdošanai. Par projekta partneri netiek uzskatīta arī ar projekta iesniedzēju saistītā persona. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 2. un 3. punkta definīcijai.

25. Projekta ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

25.1. projekta sagatavošanas izmaksas;

25.2. operatīvais līzings, kā arī samaksa par aizdevuma vai līzinga apkalpošanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu transakcijām;

25.3. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

25.4. valūtas maiņas komisijas maksas un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

25.5. sākotnējo ieguldījumu izmaksas, ja piegādātājs ir reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām;

25.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

25.7. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

25.8. transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

25.9. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem publiskajiem finanšu avotiem, izņemot šo noteikumu 44. punktā minēto gadījumu;

25.10. pievienotās vērtības nodoklis, kas ir atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

25.11. pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

25.12. būvprojektu izstrādes un būvniecības izmaksas;

25.13. iekārtu uzturēšanas izmaksas;

25.14. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

25.15. iekārtu iegādes izmaksas, ja saimniecisko darbību ar tām veic ārpus projekta īstenošanas vietas;

25.16. citas projekta iesniegumā norādītās izmaksas, kas nav norādītas kā attiecināmās izmaksas šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšnodaļā, un izmaksas, kas radušās sadārdzinājuma dēļ, kā arī nav samērīgas un atbilstošas tirgus cenām.

26. Par jaunu produktu vai tehnoloģiju neuzskata:

26.1. kādas ražošanas procesa daļas pārtraukšanu;

26.2. kapitāla aizvietošanu vai ekstensīvu palielināšanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, nebūtiski paplašinājumi, iekārtu un programmatūras atjauninājumi);

26.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums, ja datoru ražošanā samazinājusies mikroshēmas cena);

26.4. produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam klientam);

26.5. ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus (piemēram, apģērbu ražošanā jaunas sezonas kolekcija nav uzskatāma par jaunu produktu);

26.6. dizaina izmaiņas (tai skaitā garša un smarža), kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

26.7. citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;

26.8. uzlabojumus mārketinga nolūkā (tai skaitā estētiskas izmaiņas);

26.9. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā;

26.10. programmatūras jomā:

26.10.1. uzņēmējdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādi, tīmekļvietņu izveidi, izmantojot zināmas metodes un esošus programmatūras rīkus;

26.10.2. šifrēšanu, drošības pārbaužu un datu integritātes testēšanas standartmetožu izmantošanu;

26.10.3. lietojumprogrammu papildināšanu ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem, tostarp pamata datu ievadīšanas funkcionalitāti;

26.10.4. ierasto esošo sistēmu un programmu atkļūdošanu, ja vien tas netiek izdarīts pirms eksperimentālās izstrādes procesa beigām;

26.10.5. produkta pielāgošanu konkrētam lietojumam, ja vien šā procesa laikā netiek pievienotas zināšanas, kas būtiski uzlabo pamatprogrammu.

27. Ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, papildus šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

27.1. ievēro Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 5. punktā noteiktās prasības;

27.2. lēmumu par atbalsta piešķiršanu var pieņemt, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktā un 59. pantā noteikto darbības termiņu, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 19. decembrim;

27.3. programmas apsaimniekotājs nodrošina informācijas publicēšanas un pieejamības nosacījumu izpildi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajam, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

27.4. datus par atbalsta piešķiršanu programmas apsaimniekotājs un līdzfinansējuma saņēmējs uzglabā saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   651/2014 12. panta 1. punktu. Programmas apsaimniekotājs datus uzglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs datus uzglabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 584; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 380)

2.2. Atklāts konkurss

28. Atklāta konkursa mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajās jomās.

29. Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam ir no 200 000 euro līdz 600 000 euro.

30. Šo noteikumu 31. punktā norādītajām darbībām maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte:

30.1. sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;

30.2. vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.

30.1 Šo noteikumu 31. punktā norādītajām darbībām maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no 2022. gada 1. janvāra:

30.11. Rīgā un Pierīgas statistiskajā (NUTS 3. līmenis) reģionā:

30.11.1.  sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 50 % no attiecināmajām izmaksām;

30.11.2. vidējiem komersantiem – 40 % no attiecināmajām izmaksām;

30.12. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales statistiskajā (NUTS 3. līmenis) reģionā:

30.12.1. sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;

30.12.2. vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

31. Līdzfinansējumu atklāta konkursa projektu ietvaros piešķir šādām atbalstāmajām darbībām:

31.1. jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde zaļo inovāciju jomā, kas nodrošina jauna produkta, tai skaitā jaunas tehnoloģijas, kas saistīta ar jauno produktu, ieviešanu ražošanā un samazinātu ietekmi uz vidi, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;

31.2. jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu lietošanu ražošanas procesā un kas nodrošina jauna produkta ieviešanu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;

31.3. atklāta konkursa projekta informācijas un komunikācijas pasākumiem, kas paredzēti atklāta konkursa projekta iesniegumā un nepieciešami atklāta konkursa projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;

31.4. ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pasākumiem;

31.5. zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar atklāta konkursa projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanai ražošanā;

31.6. avansa garantijas saņemšanai Eiropas Savienībā reģistrētā kredītiestādē.

32. Šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas tiešās izmaksas, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 4. punkta "a" apakšpunktu:

32.1. jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 29. punktu;

32.2. programmatūras izmaksas, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 30. punktu un 14. panta 8. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktu, ja ir iesniegts iekārtas ražotāja apliecinājums, ka programmatūra tieši nodrošina atklāta konkursa projekta ietvaros paredzētās tehnoloģijas darbību;

32.3. licenču un patentu iegāde, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 30. punktu un 14. panta 8. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktu.

33. Šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētās darbības ir atbalstāmas un šo noteikumu 32. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja:

33.1. sākotnējie ieguldījumi iegādāti no trešajām personām, kas nav līdzfinansējuma saņēmēja saistītās personas;

33.2. tiek nodrošināta sākotnējo ieguldījumu uzturēšana un lietošana atbilstoši atklāta konkursa projekta mērķim vismaz piecus gadus pēc atklāta konkursa projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

33.3. iekārta tiek apdrošināta pret zaudējumiem atklāta konkursa projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc atklāta konkursa projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

33.4. sākotnējie ieguldījumi iekļauti līdzfinansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējami ilgtermiņa ieguldījumi, tie paliek atklāta konkursa projektu līdzfinansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā un tos nenodod lietošanā citām juridiskām vai fiziskām personām piecus gadus pēc atklāta konkursa projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

33.5. līdzfinansējuma saņēmējs paredz atbilstošus resursus iekārtu tehniskajai apkopei vismaz piecus gadus pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas un atklāta konkursa projekta beigās iesniedz apliecinājumu par tā rīcībā esošiem līdzekļiem iekārtas uzturēšanai;

33.6. sākotnējie ieguldījumi ir tiešā veidā saistīti ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu komercdarbībā.

34. Šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas tiešās izmaksas:

34.1. semināru, konferenču un informatīvo pasākumu organizēšanas izmaksas;

34.2. informatīvās plāksnes un informatīvā stenda izgatavošanas izmaksas;

34.3. tīmekļvietnes izveides vai esošās tīmekļvietnes papildināšanas izmaksas;

34.4. citas piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas atklāta konkursa projekta informācijas un komunikācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai, tai skaitā mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, audiovizuālie materiāli.

35. Šo noteikumu 31.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas tiešās izmaksas:

35.1. atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta īstenošanas personālam, kas kopā mēnesī nepārsniedz 4 000 euro, tai skaitā darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, ienākuma nodokļa maksājumi, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā. Atlīdzības izmaksas, tai skaitā piemaksas, atvaļinājuma nauda, slimības pabalsti, ir attiecināmas, ja atklātā konkursa projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ieguldījis atklāta konkursa projektā un tas ir pamatots ar atbilstošiem izmaksas pamatojošiem dokumentiem;

35.2. komandējumu izmaksas ne vairāk kā divām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā un zināšanu pārnesi, ja attiecīgās izmaksas ir iekļautas atklāta konkursa projekta budžetā;

35.3. faktiskās izmaksas par komandējumu, tai skaitā bankas komisijas maksa, kas radusies, komersanta darbiniekam norēķinoties ar personisko maksājumu karti ārvalstīs, atbilstoši iesniegtajam avansa norēķinam;

35.4. pētniecības un testēšanas materiāli un to piegādes izmaksas, kas tieši saistīti ar jaunā produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;

35.5. ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, licencēšanas pakalpojumi, informācijas sistēmu izstrādes pakalpojumi), kas tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā.

36. Šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas tiešās izmaksas:

36.1. atlīdzības izmaksas (tai skaitā darba ņēmēja labā veicamie obligātie maksājumi – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atklāta konkursa projekta partnera personālam, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;

36.2. šo noteikumu 35.2. un 35.3. apakšpunktā noteiktās atklāta konkursa projekta partnera komandējuma izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā, ja attiecīgās izmaksas ir iekļautas atklāta konkursa projekta budžetā;

36.3. neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par atklāta konkursa projekta partnera izdevumiem, kurā norādīts, ka atklāta konkursa projekta partnera pieprasītās attiecināmās izmaksas ir veiktas saskaņā ar atklāta konkursa projekta partnera valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 584)

37. Šo noteikumu 31.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas ir tiešās izmaksas – Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes komisijas maksa par avansa garantijas izskatīšanu un piešķiršanu komersantam avansa maksājumu saņemšanai.

38. Pievienotās vērtības nodoklis šo noteikumu 32., 34., 35., 36. un 37. punktā norādītajām izmaksām ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

39. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz kā reģionālo atbalstu, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu.

40. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 31.3., 31.4., 31.5., 31.6. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

41. Līdzfinansējuma saņēmējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, atklāta konkursa projekta īstenošanā iegulda vismaz 25 % no šo noteikumu 32.1., 32.2. un 32.3. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 14. punktu.

42. Ja atklāta konkursa projekta iesniedzējam atbalstu sniedz šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētajām darbībām, tad papildus šajos noteikumos noteiktajām prasībām atklāta konkursa projekta iesniedzējs ievēro Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 13. un 16. punktā noteiktās prasības, iesniedzot parakstītu apliecinājumu, ka tas:

42.1. ievēro Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 13. punkta nosacījumu, kas paredz, ka ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru persona, kas saņēmusi valsts atbalstu komercdarbībai, ir uzsākusi triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma ar ieguldījumiem saistītā teritorijā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Šo noteikumu ietvaros valsts atbalstu komercdarbībai nevar sniegt, ja vienotais ieguldījumu projekts pārsniedz liela ieguldījumu projekta apjomu – 50 000 000 euro;

42.2. nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 61.a punktā.

43. Atklāta konkursa projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapā norāda visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām cita atbalsta projekta vai programmas ietvaros, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti, ņemot vērā šo noteikumu 44. punktu.

44. Atbalstu šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, var apvienot ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā de minimis atbalstu, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā, nepārsniedzot šo noteikumu 30. punktā minēto maksimālo atbalsta intensitāti un ievērojot šo noteikumu 41. punktu, un nepārsniedzot citā atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vai atbalsta summu. Atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu atklāta konkursa projekta 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētajām darbībām, nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu tā paša vai citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu paredzamo algu izmaksām. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulā Nr.  651/2014 noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, līdzfinansējuma saņēmējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

45. Ja atklāta konkursa projekta iesniedzējs plāno šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām par tām pašām attiecināmajām izmaksām saņemto atbalstu apvienot ar atbalstu, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā, tad atbalstu piešķir, ja ir izpildītas Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības un visās iestādēs, kurās atklāta konkursa projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

2.3. Neliela apjoma grantu shēmas

46. Neliela apjoma grantu shēmu mērķis ir sekmēt jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādi šo noteikumu 7. un 8. punktā minētajās jomās.

47. Atbalsts vienam projektam ir no 10 000 euro līdz 130 000 euro.

48. Atbalstu šo noteikumu 50. punktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, izņemot šo noteikumu 49. punktā minēto gadījumu.

49. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 51.1. apakšpunktā minētajai darbībai sniedz, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. panta 2. punkta "c" apakšpunktu, bet šo noteikumu 51.4. un 51.5. apakšpunktā minētajām darbībām – ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 28. panta 2. punkta "a" un "c" apakšpunktu, ja komersants ir sasniedzis vai līdz ar jauna atbalsta piešķiršanu pārsniegs Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo robežvērtību viena vienota uzņēmuma līmenī. Šajā gadījumā pārējās šo noteikumu 51.2., 51.3., 51.6. un 51.7. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas līdzfinansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

50. Līdzfinansējumu neliela apjoma grantu shēmu ietvaros piešķir šādām atbalstāmajām darbībām:

50.1. eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana – zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas. Eksperimentālā izstrāde šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 86. punkta definīcijai. Līdzfinansējumu eksperimentālai izstrādei nepiešķir par regulārām vai ierastām izmaiņām, ko ievieš produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, pakalpojumos vai citās operācijās darbības procesā, pat ja šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus;

50.2. komandējumi, kas tiešā veidā saistīti ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;

50.3. materiālu un līdzīgu produktu iegāde, kas nepieciešami jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;

50.4. jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;

50.5. jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana;

50.6. informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā un nepieciešami projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;

50.7. zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar neliela apjoma grantu shēmas projekta partneri, kas nepieciešamas jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei.

51. Līdzfinansējuma saņēmēja tiešās attiecināmās izmaksas:

51.1. šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ciktāl tās radušās neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanā:

51.1.1. atlīdzības izmaksas neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas personālam, ciktāl attiecīgais personāls ir nodarbināts neliela apjoma grantu shēmas projektā, kas kopā mēnesī nepārsniedz 4 000 euro, tai skaitā darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, ienākuma nodokļa maksājumi. Atlīdzības izmaksas, tai skaitā piemaksas, atvaļinājuma nauda un slimības pabalsti, ir attiecināmas, ja neliela apjoma grantu shēmas projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ieguldījis neliela apjoma grantu shēmas projektā un tas ir pamatots ar atbilstošiem izmaksas pamatojošiem dokumentiem;

51.1.2. instrumentu, iekārtu un licenču amortizācijas vai nomas izmaksas, kā arī mazvērtīgā inventāra iegāde, ciktāl to izmanto neliela apjoma grantu shēmas projektā. Ja laiks, kamēr instrumentus, iekārtas un licences izmanto neliela apjoma grantu shēmas projektā, neaptver visu lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai tādas nolietojuma izmaksas, kas atbilst neliela apjoma grantu shēmas projekta termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar labu grāmatvedības praksi, bet nepārsniedzot 20 % gadā no instrumentu un iekārtu iegādes vērtības;

51.1.3. ārējo pakalpojumu izmaksas, kas tieši saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi, nepārsniedzot 65 % no neliela apjoma grantu shēmas projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

51.2. šo noteikumu 50.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – komandējumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 35.2. un 35.3. apakšpunktā norādītajām izmaksām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas tiešā veidā saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;

51.3. šo noteikumu 50.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – materiālu un līdzīgu produktu izmaksas, ieskaitot piegādes izmaksas, jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;

51.4. šo noteikumu 50.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – ārējo pakalpojumu izmaksas jaunā produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai;

51.5. šo noteikumu 50.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

51.5.1. intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu izmaksas, nodevu izmaksas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumiem;

51.5.2. tulkošanas pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumiem;

51.6. šo noteikumu 50.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

51.6.1. semināru, konferenču un informatīvo pasākumu organizēšanas izmaksas;

51.6.2. informatīvās plāksnes un informatīvā stenda izgatavošanas izmaksas;

51.6.3. tīmekļvietnes izveides vai esošās tīmekļvietnes papildināšanas izmaksas;

51.6.4. citas piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas neliela apjoma grantu shēmas projekta informācijas un komunikācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai, tai skaitā mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, audiovizuālie materiāli;

51.7. šo noteikumu 50.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

51.7.1. neliela apjoma grantu shēmas projektā iesaistītā projekta partnera personāla atlīdzības izmaksas, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;

51.7.2. komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas tiešā veidā saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;

51.7.3. neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par neliela apjoma grantu shēmas projekta partnera izdevumiem, kurā norādīts, ka projekta partnera pieprasītās attiecināmās izmaksas ir veiktas saskaņā ar projekta partnera valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem.

52. Netiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar telpu nomu, komunālajiem pakalpojumiem, kancelejas preču, aprīkojuma un programmatūras iegādi, un citas izmaksas, kas netieši saistītas ar neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas administrēšanu, aprēķina kā vienotu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 51.1.1. un 51.7.1. apakšpunktā minētajām personāla atlīdzības izmaksām.

53. Pievienotās vērtības nodoklis šo noteikumu 51. un 52. punktā norādītajām izmaksām ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

54. Maksimālā atbalsta intensitāte šo noteikumu 51., 52. un 53. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, ja komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, ir 70 %.

55. Maksimālā atbalsta intensitāte šo noteikumu 51.1. apakšpunktā, 52. un 53. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, ja komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 2. punkta "c" apakšpunktu, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem ir 45 %, bet vidējiem komersantiem – 35 %.

56. Maksimālā atbalsta intensitāte šo noteikumu 51.4. un 51.5. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām, ja komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 28. panta 2. punkta "a" un "c" apakšpunktu, ir 50 %.

57. Atbalsts šo noteikumu 51.7. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām nedrīkst pārsniegt 50 % no neliela apjoma grantu shēmas projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

2.4. Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmu projektu īstenošanas nosacījumi

58. Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmas ietvaros projekta īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, bet, ja līdzfinansējuma saņēmējs plāno atbalsta apvienošanu saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu, projekta īstenošanu var uzsākt, ievērojot šo noteikumu 45. punktā minētās prasības. Projektu īsteno divu gadu laikā no projekta līgumā noteiktā projekta izdevumu attiecināmības uzsākšanas datuma. Atsevišķos gadījumos un izvērtējot radušos projekta īstenošanas apstākļus, programmas apsaimniekotājs var piekrist projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.

59. Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs un projekta partneris, īstenojot projektu, veic iepirkumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, nodrošinot caurskatāmu, pārskatāmu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

60. Atklāta konkursa projekta iesniedzējs nodrošina, ka īpašums, tai skaitā zeme, kurā projekta ietvaros veic sākotnējos materiālos un nemateriālos ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējam uz to ir zemesgrāmatā reģistrētas nomas vai apbūves tiesības uz visu projekta īstenošanas un pēcuzraudzības periodu.

61. Atklāta konkursa līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina, ka atklāta konkursa projekta īstenošanas laikā tiks radīta vismaz viena jauna pilnas slodzes darba vieta, kas tieši saistīta ar atklāta konkursa projekta īstenošanu, nesamazinot esošo darba vietu skaitu. Izveidotās pilnas slodzes darba vietas tiks saglabātas piecus gadus pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas.

62. Pirms pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, programmas apsaimniekotājam ir tiesības veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā, lai pārliecinātos par faktiskajiem atklāta konkursa projekta ieviešanas apstākļiem un par to, vai aktivitātes nav uzsāktas un izmaksas nav veiktas pirms programmas apsaimniekotāja lēmuma pieņemšanas.

63. Lai atklāta konkursa līdzfinansējuma saņēmējs saņemtu avansa maksājumu, tas iesniedz programmas apsaimniekotājam Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju par avansa summu. Minētās garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc projekta līgumā paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

64. Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas laikā līdzfinansējuma saņēmējs izstrādā vismaz viena jauna produkta vai tehnoloģijas prototipu, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām. Ja eksperimentālās izstrādes rezultātu vēlāk izmanto komerciālos nolūkos, no attiecināmajām izmaksām atskaita visus gūtos ienākumus no eksperimentālās izstrādes rezultāta, tai skaitā modeļu un paraugu komerciālas izmantošanas.

65. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā projekta līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:

65.1. līdzfinansējuma saņēmējs nepilda projekta līgumu, tai skaitā neievēro noteiktos termiņus, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt programmas vai atklāta konkursa, vai neliela apjoma grantu shēmas mērķa un projektu uzraudzības rādītāju (ja attiecināms) sasniegšanu;

65.2. citos projekta līgumā paredzētajos gadījumos.

66. Ja pārkāptas šo noteikumu 1. vai 2. nodaļā noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt programmas apsaimniekotājam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

3. Iepriekš noteiktais projekts
3.1. Iepriekš noteiktā projekta īstenotājs, partneri, gala labuma guvēji, atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

67. Iepriekš noteiktā projekta mērķis ir atbalstīt un attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, zināšanas un domāšanu Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos ar augstu tehnoloģisko intensitāti.

68. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

69. Iepriekš noteiktā projekta atbalstu sniedz grantu veidā.

70. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs saskaņā ar iepriekš noteiktā projekta iesnieguma atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to programmas apsaimniekotājam.

71. Iepriekš noteiktā projekta partneri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte.

72. Iepriekš noteiktā projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības ar 100 % atbalsta intensitāti:

72.1. iepriekš noteiktā projekta vadība un īstenošana, tai skaitā Tehnoloģiju biznesa centra darbības nodrošināšana, informēšana par pieejamo atbalstu, gala labuma guvēju atlase, to uzraudzība, atbalsta piešķiršana un uzskaitīšana gala labuma guvējiem, pārskatu sagatavošana, citas darbības, ko nosaka vienošanās ar programmas apsaimniekotāju;

72.2. ārējo ekspertu konsultācijas par uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību gala labuma guvējiem;

72.3. apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana Latvijā un ārvalstīs gala labuma guvējiem;

72.4. jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādes nodrošināšana gala labuma guvējiem;

72.5. semināru, tehnoloģiju maratonu (hakatonu), ideju darbnīcu un citu pasākumu organizēšana un īstenošana saistībā ar iepriekš noteiktā projekta mērķa sasniegšanu;

72.6. sadarbība ar organizācijām un dalība projektos, kas veicina iepriekš noteiktā projekta mērķa sasniegšanu.

73. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs šo noteikumu 72. punktā minētās atbalstāmās darbības īsteno savu funkciju ietvaros vai ārpakalpojumu veidā, kas iepirkti atbilstoši publisko iepirkumu procedūru regulējošiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot caurskatāmu, pārskatāmu un konkurenci neierobržojošu procedūru. Sadarbībā ar šo noteikumu 71. punktā minētajiem iepriekš noteiktā projekta partneriem īsteno šo noteikumu 72.3. un 72.4. apakšpunktā norādītās atbalstāmās darbības.

73.1 Šo noteikumu 71. punktā norādītajiem iepriekš noteiktā projekta partneriem ir attiecināmas netiešās attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 72.3. apakšpunktā norādīto pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu un šo noteikumu 72.4. apakšpunktā norādīto atbalstāmo darbību īstenošanu un radušās tiešā saistībā ar tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras ir attiecināmas uz iepriekš noteikto projektu. Iepriekš noteiktā projekta netiešās attiecināmās izmaksas aprēķina kā vienotu likmi 25 % apmērā no projekta partnera kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot ārējo pakalpojumu izmaksas un to pieejamo trešo pušu resursu izmaksas, ko neizmanto līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta partnera telpās.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 380 redakcijā)

74. Šo noteikumu 72. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:

74.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

74.1.1. iepriekš noteiktā projekta vadības un īstenošanas personāla darba izmaksas – atalgojums, kā arī citi darba ņēmēja labā veicamie obligātie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Atlīdzības izmaksas, tai skaitā piemaksas, atvaļinājuma nauda un slimības pabalsti, ir attiecināmas, ja iepriekš noteiktajā projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ieguldījis iepriekš noteiktā projektā un tas ir pamatots ar atbilstošiem izmaksas pamatojošiem dokumentiem;

74.1.2. iepriekš noteiktā projekta vadības un īstenošanas personāla komandējumu un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

74.1.3. iepriekš noteiktā projekta vadības un īstenošanas personāla apmācību izmaksas par darbinieku piedalīšanos mācībās, kuru mērķis ir uzlabot prasmes, kas nepieciešamas iepriekš noteiktā projekta mērķa īstenošanai;

74.1.4. telpu nomas, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izmaksas, tai skaitā materiāltehnisko līdzekļu nomas maksa;

74.1.5. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

74.1.6. transporta pakalpojumu izmaksas;

74.1.7. ar programmas apsaimniekotāju noslēgtās vienošanās nosacījumos paredzēto iepriekš noteiktā projekta kontu apkalpošanas izmaksas;

74.1.8. datubāzu iegādes un abonēšanas izmaksas;

74.1.9. tulkošanas izmaksas;

74.1.10. iepriekš noteiktā projekta darba vietu un koprades telpu aprīkojuma izmaksas, tai skaitā datortehnikas, programmatūras, printeru iegādes un uzturēšanas izmaksas ar nosacījumu, ka šī aprīkojuma lietderīgais kalpošanas laiks nepārsniedz iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laiku. Ja tiek iegādāts aprīkojums, kura lietderīgais kalpošanas laiks pārsniedz iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laiku, tad iepriekš noteiktā projekta ietvaros var attiecināt tikai šī aprīkojuma nolietojumu par iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laiku;

74.1.11. ārējo ekspertīžu un pakalpojumu izmaksas;

74.1.12. jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādes materiālu un līdzīgu produktu izmaksas, ieskaitot piegādes izmaksas;

74.1.13. informācijas un komunikācijas pasākumi:

74.1.13.1. semināru, konferenču un informatīvo pasākumu organizēšanas izmaksas;

74.1.13.2. informatīvās plāksnes un informatīvā stenda izgatavošanas izmaksas;

74.1.13.3. iepriekš noteiktā projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai nepieciešamās tīmekļvietnes izveides vai esošās tīmekļvietnes papildināšanas izmaksas;

74.1.13.4. citas piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas iepriekš noteiktā projekta informācijas un komunikācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai, tai skaitā mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, audiovizuālie materiāli;

74.1.14. dalības izmaksas starptautiskās organizācijās un iepriekš noteiktās projektu partnerībās;

74.1.15. neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par iepriekš noteiktā projekta partneru izdevumiem, kurā norādīts, ka iepriekš noteiktā projekta partnera pieprasītās attiecināmās izmaksas ir veiktas saskaņā ar iepriekš noteiktā projekta partnera valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem;

74.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kuru vienotā likme ir 25 % no šo noteikumu 74.1. apakšpunktā minētajām iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot ārējo pakalpojumu izmaksas un to pieejamo trešo pušu resursu izmaksas, ko neizmanto līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta partnera telpās;

74.3. līgumos, kurus slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem atbilstoši šo noteikumu 74.1.10., 74.1.11. un 74.1.13. apakšpunktā minētajām izmaksām, avansa maksājumus var paredzēt līdz 50 % no attiecīgā līguma summas atbilstoši iepriekš noteiktā projekta īstenotāja izstrādātajiem avansa apjoma noteikšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 584; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 307, 74.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 13.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

75. Šo noteikumu 71. punktā norādītajiem iepriekš noteiktā projekta partneriem ir attiecināma sniegto pakalpojumu vērtība gala labuma guvējiem. Iepriekš noteiktā projekta partnerim valsts atbalstu nesniedz un sniegto pakalpojumu vērtība ir tikai faktiski radušās izmaksas, kas ir pamatotas un pierādāmas.

75.1 Šo noteikumu 72.3. apakšpunktā noteikto apmācību attiecināmo izmaksu aprēķināšanai izmanto programmas apsaimniekotāja apstiprinātajā vienkāršoto izmaksu metodikā noteikto vienas vienības izmaksu standarta likmi. Nosacījumu par vienkāršoto izmaksu metodikas piemērošanu iekļauj līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 380 redakcijā)

76. Iepriekš noteiktā projekta ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

76.1. zaudējumi, kas radušies valūtas kursa svārstību dēļ;

76.2. izmaksas, ko sedz no citiem avotiem;

76.3. naudas sodi, sankcijas un tiesvedības izdevumi, izņemot gadījumu, ja tiesāšanās ir nepieciešama iepriekš noteiktā projekta mērķa sasniegšanai un ir ar to saistīta;

76.4. visi maksājumi un izdevumi par faktiski veiktajām piegādēm, izpildītajiem darbiem un pakalpojumiem, kas veikti ārpus iepriekš noteiktā projekta līgumā noteiktā projekta izdevumu attiecināmības perioda;

76.5. maksājumi par finanšu darījumiem un līdzīgas izmaksas, izņemot ar programmas apsaimniekotāju noslēgtās vienošanās nosacījumos paredzēto kontu apkalpošanas izmaksas;

76.6. parāda procenti, aizdevumu apkalpošanas maksa un nokavējuma nauda;

76.7. pievienotās vērtības nodoklis, kas ir atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

76.8. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

76.9. izmaksas, par kurām nav iesniegti izmaksas attaisnojošie dokumenti;

76.10. citas iepriekš noteiktā projekta iesniegumā norādītās izmaksas, kas nav norādītas kā attiecināmās izmaksas šo noteikumu 74.1. un 74.2. apakšpunktā un 75. punktā, un izmaksas, kas radušās sadārdzinājuma dēļ, kā arī nav samērīgas un atbilstošas tirgus cenām.

3.2. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas un programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

77. Iepriekš noteikto projektu īsteno iepriekš noteiktā projekta līgumā noteiktajā īstenošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.

78. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās ar iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēju jebkurā no šādiem gadījumiem:

78.1. līdzfinansējuma saņēmējs nepilda projekta līgumu, tai skaitā neievēro noteiktos termiņus, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt programmas vai atklāta konkursa, vai neliela apjoma grantu shēmas mērķa un projektu uzraudzības rādītāju (ja attiecināms) sasniegšanu;

78.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās.

3.3. Iepriekš noteiktā projekta ietvaros sniegtie pakalpojumi gala labuma guvējiem un to atlase

79. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs veic gala labuma guvēju atlasi šo noteikumu 72.3. un 72.4. apakšpunktā minēto darbību atbalsta sniegšanai saskaņā ar iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja izstrādātiem iekšējiem noteikumiem, kas iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz saskaņošanai programmas apsaimniekotājam divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts pozitīvs atzinums par iepriekš noteikto projektu vai paziņojums par atzinumā ietverto nosacījumu izpildi.

80. Gala labuma guvējs šo noteikumu 72.3. un 72.4. apakšpunktā minētajām darbībām var būt:

80.1. fiziska persona, kura veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību un atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā ir sasniegusi pilngadību;

80.2. fizisko personu grupa, kuras katrs dalībnieks atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā ir sasniedzis pilngadību. Ja atbalsta saņemšanai pieteikumu iesniedz fizisko personu grupa, tās dalībnieki pilnvaro vienu fizisko personu iesniegt atbalsta pieteikumu atbalsta saņemšanai;

80.3. Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumu.

81. Šo noteikumu 72.3. un 72.4. apakšpunktā norādīto atbalstu var saņemt gala labuma guvējs, kas atbalsta piešķiršanas brīdī atbilst šādām prasībām:

81.1. gala labuma guvējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro;

81.2. gala labuma guvējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

81.3. gala labuma guvējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

81.4. gala labuma guvējs atbilst šo noteikumu 14. punktā un 15.1. un 15.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 584)

82. Tehnoloģiju biznesa centra pakalpojumu apjoms un sniegšanas kārtība tiek noteikta līgumā, ko gala labuma guvējs slēdz ar iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēju.

83. Iepriekš noteiktā projekta īstenotājs šo noteikumu 72.3. un 72.4. apakšpunktā atbalstāmo darbību ietvaros sniegto atbalstu gala labuma guvējiem piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 4

(Pielikums MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

Programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" rezultāta un iznākuma rādītāju sasniedzamās vērtības
 AprakstsRādītāji1BāzeMērķis
1. RezultātsLielāka Latvijas uzņēmumu konkurētspēja2 prioritārās jomās – zaļās inovācijas, IKT un dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijasRadīto darbavietu skaits3

0

50

Paredzamais gada apgrozījuma pieaugums

0

10 %

Paredzamais peļņas rādītāja pieaugums4

0

5 %

Paredzamais ikgadējais CO2 emisiju samazinājums (tonnas)

0

2000

Aplēstais enerģijas patēriņa gada samazinājums (MWh)

0

1500

Jauno zaļo inovāciju, IKT un dzīves kvalitāti atbalstošu produktu vai izstrādāto tehnoloģiju skaits

0

23

Jauno zaļo inovāciju un IKT produktu vai tehnoloģiju skaits, kas ieviesti uzņēmumos5 (jaunums uzņēmumiem)

0

20

Tehnoloģiju biznesa centra klientu apmierinātības līmenis

N/A

Augsts

Tehnoloģiju biznesa centra atbalstīto MVU6 skaits, kas joprojām veic saimniecisko darbību trīs gadu laikā pēc atbalsta saņemšanas

0

70

1.1. iznākums

Uzņēmumi, kas atbalstīti, lai izstrādātu zaļos produktus vai tehnoloģijasMVU skaits, kas atbalstīti, lai izstrādātu zaļos produktus vai tehnoloģijas

0

7

MVU skaits, kas atbalstīti, lai ieviestu zaļos produktus vai tehnoloģijas

0

15

Uzņēmumu skaits, kuri izmanto ārējus pētniecības ekspertus vai ārēju pētniecības iestādi inovatīvu zaļo produktu un tehnoloģiju izstrādei

0

7

1.2. iznākumsUzņēmumi, kas atbalstīti, lai izstrādātu inovatīvus IKT produktus vai tehnoloģijasMVU skaits, kas atbalstīti, lai izstrādātu jaunus IKT produktus un tehnoloģijas

0

7

MVU skaits, kas atbalstīti, lai ieviestu jaunus IKT produktus un tehnoloģijas

0

5

Uzņēmumu skaits, kuri izmanto ārējus pētniecības ekspertus vai ārēju pētniecības iestādi inovatīvu IKT produktu un tehnoloģiju izstrādei

0

7

1.3. iznākumsUzņēmumi, kas atbalstīti, lai izstrādātu inovatīvas dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijasMVU skaits, kas atbalstīti, lai izstrādātu jaunus dzīves kvalitāti atbalstošus produktus un tehnoloģijas

0

9

Uzņēmumu skaits, kuri izmanto ārējus pētniecības ekspertus vai ārēju pētniecības iestādi inovatīvu dzīves kvalitāti atbalstošu produktu un tehnoloģiju izstrādei

0

5

1.4. iznākums

 

Izveidots Tehnoloģiju biznesa centrsAtbalsta saņēmēji, kas saņēmuši uzņēmējdarbības apmācības

0

98

Attīstītie prototipi un pakalpojumi

0

30

Sadarbības līgumi ar universitātēm

0

3

Sadarbības memorandi ar valsts kapitālsabiedrībām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām

0

4

Organizētie hakatoni sadarbībā ar universitātēm, pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām

0

4

Tehnoloģiju biznesa centra organizētie semināri un ideju darbnīcas

0

15

2. Divpusējās sadarbības rezultāts

Uzlabojusies sadarbība starp programmā iesaistītajiem saņēmējvalsts un donorvalstu partneriemDonoru partnerības daļa, kas turpinās sadarbību pēc projekta īstenošanas perioda (procentuālā daļa)

N/A

20 %

Sadarbībā iesaistīto partnerību daļa, kuras lieto divpusējā sadarbībā iegūtās zināšanas (procentuālā daļa)

N/A

≥50 %

Apmierinātības līmenis ar izveidoto partnerību (skalā no 1 līdz 7)

Tiks izstrādāts7

Pieaugums vismaz 4,5

attiecībā pret bāzes vērtību

Pieaugusi uzticība starp sadarbības partneriem saņēmējvalstī un donorvalstī (skalā no 1 līdz 7)

Tiks izstrādāts7

Pieaugums vismaz 4,5 attiecībā pret bāzes vērtību

2.1. iznākumsDonoru partnerības projektiProjektu skaits, kas iekļauj sadarbību ar donorvalsts projekta partneri

0

13

2.2. iznākumsVeicināta zināšanu un tehnoloģiju nodošana starp donorvalstu un Latvijas partneriemUzlabotas savstarpējās zināšanas par divpusējas uzņēmējdarbības iespējām starp atbalstītajām organizācijām (skalā no 1 līdz 5)

0

4

Piezīmes.

1 Programmas atbalstīto uzņēmumu rezultātu mērīšana.

2 Konkurētspēja – uzņēmumu spēja par konkurētspējīgām cenām piedāvāt produktus un pakalpojumus, kas atbilst kvalitātes standartiem vietējos un pasaules tirgos un nodrošina pietiekamu peļņu no resursiem, kas tiek izmantoti vai patērēti to ražošanā.

3 Darbavieta – pastāvīga, ar pilna laika slodzi un apmaksāta. Lai darbavietu uzskatītu par pastāvīgu, darbam ir jāilgst vismaz vienu gadu.

4 Starpība starp ražošanas ieņēmumiem un ražošanas izdevumiem.

5 Ieviests – uzņēmums izmantojis risinājumus/tehnoloģiju/produktu, kas jau ir izstrādāts/pieejams tirgū, un pielāgojis to uzņēmuma paša vajadzībām. Šāda veida projekti var ietvert pētniecības un attīstības komponentu, kas saistīts ar materiāla, procesa u. c. pielāgošanu projekta iesniedzēja uzņēmuma vajadzībām.

6 MVU – uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 250 personas un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus euro.

7 Finanšu instrumenta birojs veiks pētījumu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 4
Nozares, kurām darbības programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" ietvaros finansējums netiek sniegts

1. Tirdzniecības nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts".

2. Komercpakalpojumu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un N sadaļas "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība" 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

3. Azartspēļu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

4. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".

5. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".

6. Atbalsts, ko sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 nosacījumiem, netiek sniegts:

6.1. zivsaimniecības un akvakultūras nozarei – atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktam;

6.2. lauksaimniecības nozarei – atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "b" un "c" apakšpunktam;

6.3. darbības jomām atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktam;

6.4. darbības jomām atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. pantam.

7. Atbalsts, ko sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 nosacījumiem, netiek sniegts tām nozarēm, kuras atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā minētajiem izņēmumiem.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 4
Atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji zaļo inovāciju jomā

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniegums programmas apsaimniekotāja publicētajā sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir iesniegts noteiktajā termiņā

Jā/Nē

N

2.

Projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāns ir aizpildīts datorrakstā, latviešu un angļu valodā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši atklāta konkursa projekta iesniegumu atlases nolikumā norādītajām prasībām, ir iesniegti visi papildus iesniedzamie dokumenti, kas noteikti atklāta konkursa projektu iesniegumu atlases nolikumā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks:  

4.1.

tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t. sk. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir pievienots pilnvarojums (ja nepieciešams)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā), t. sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam ir pievienots attiecīgs pilnvarojums

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

    

II. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniedzēja atbilstība:  

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst paredzētajam juridiskajam statusam saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu

Jā/Nē

N

1.2.

Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

1.3.

Projekta iesniedzējam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

1.4.

Projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

N

1.5.

Projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajiem de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem (ja attiecināms)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.

Projekta iesniedzējs atbilst šādiem atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un ievēro tos atbilstoši Komisijas regulai Nr.  651/2014:  

1.6.1.

šo noteikumu 22.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

1.6.2.

šo noteikumu 22.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

1.6.3.

šo noteikumu 58. punkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.4.

šo noteikumu 42.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.5.

šo noteikumu 42.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.6.

šo noteikumu 31.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.7.

šo noteikumu 32.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.8.

šo noteikumu 32.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.9.

šo noteikumu 32.3. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.10.

šo noteikumu 33.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.11.

šo noteikumu 33.4. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.12.

šo noteikumu 41. punkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.13.

šo noteikumu 44. punkta nosacījumiem (ja attiecināms)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.7.

Projekta iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikumu

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.8.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

2.

Atklāta konkursa projekta iesniedzējs darbojas un projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē saskaņā ar šo noteikumu (t. sk. 2. pielikuma) prasībām

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Atklāta konkursa projekta mērķis un joma atbilst šiem noteikumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Atklāta konkursa projektu plānots īstenot šajos noteikumos paredzētajā termiņā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

5.

Atklāta konkursa projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās neattiecināmās izmaksas (ja piemērojams) un kopējās projekta izmaksas) detalizētajā budžetā ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, ir ievēroti noteikumos paredzētie attiecināmo izmaksu ierobežojumi, izmaksu veidi, kā arī līdzfinansējuma apjoma un intensitātes nosacījumi

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

6.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma veidlapā ir norādīti informācijas un komunikācijas pasākumi (t. sk. aprakstīts komunikācijas plāns), kas izstrādāti, ievērojot prasības, kas noteiktas Noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā 3. pielikumā "Informācijas un komunikācijas prasības" (pieejams tīmekļvietnē https://eeagrants.lv). (Minētos noteikumus 2016. gada 22. septembrī pieņēma Norvēģijas Ārlietu ministrija saskaņā ar Līguma starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021. gadam 10. panta 5. punktu)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

7.

Projekta partnera atbilstība (ja attiecināms):  

7.1.

Projekta partneris atbilst šo noteikumu 23. punktā norādītajam juridiskajam statusam

Jā/Nē

N

7.2.

Projekta partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

7.3.

Projekta partnerim nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

7.4.

Projekta partneris ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē

N

7.5.

Projekta partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

    

III. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja spēja piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai:

0–15

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

1.1.

Atklāta konkursa projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir vismaz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām

15

 

1.2.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja vai atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 30 % līdz 34,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

10

 

1.3.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja vai atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 25 % līdz 29,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

5

 

1.4.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja vai atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir mazāks par 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām

0

 

2.

Atklāta konkursa projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

0–10

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

2.1.

Augsta gatavība:

10

 

2.1.1.

ir veikts iepirkums un noskaidroti iepirkuma uzvarētāji

2.1.2.

ir izstrādāts būvprojekts, kas pamatots ar sertificēta tāmētāja sastādītu būvniecības izmaksu aprēķinu (ja būvniecības darbi ir saistīti ar iekārtu iegādi)

2.1.3.

ir saņemts kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai citas kompetentas institūcijas vai amatpersonas lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai ir iesniegts projekta iesniedzēja valdes lēmums vai apliecinājums par atklāta konkursa projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem

2.2.

Vidēja gatavība:

5

 

2.2.1.

ir apzināti potenciālie iekārtu piegādātāji, taču nav uzsākta vai pabeigta iepirkuma procedūra

2.2.2.

ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā (ja būvniecības darbi ir saistīti ar iekārtu iegādi)

2.2.3.

ir norādīti potenciālie projekta finansēšanas avoti

2.3.

Atklāta konkursa projekts nav gatavs uzsākšanai saskaņā ar šā pielikuma III daļas 2.1. vai 2.2. apakšpunktu

0

 

3.

Atklāta konkursa projekta ietekme uz programmas mērķiem:

0–10

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

3.1.

Nozīmīgi samazināta ietekme uz vidi

Tiek samazināta ietekme uz vidi visā jauna produkta dzīves ciklā, t. i., gan resursu izvēlē un izmantošanā, gan ražošanas procesā, gan lietošanas laikā, kā arī tā nonākšanā atkritumu plūsmā, ietekmes uz vidi samazinājums ir pamatots ar izmērāmiem rādītājiem katrā produkta dzīves cikla posmā

10

 

3.2.

Vidēji samazināta ietekme uz vidi.

Plānotās izmaiņas un izvēlētais risinājums nodrošina samazinātas ietekmes uz vidi saglabāšanu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, un plānotais uzlabojums ir samērīgs attiecībā pret projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem

5

 

3.3.

Nav samazinātas ietekmes uz vidi.

Projekta iesniedzējs nav sniedzis informāciju par projekta ietekmi uz vidi un jaunā produkta ražošanu vai arī ietekmes uz vidi samazinājums nav pamatots, vai arī plānotais uzlabojums ir nesamērīgs attiecībā pret projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem

0

 

4.

Atklāta konkursa projekta ekonomiskā ietekme:

0–5

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

4.1.

Plānotie izdevumi ir samērīgi un ekonomiski pamatoti, un ir nepieciešami projekta īstenošanai.

Ir pamatota piedāvātās problēmas risinājuma pozitīvā ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību, ir veikts projekta finanšu detalizēts aprēķins (aprēķins ir pamatots un balstās uz objektīviem pieņēmumiem) un izmaksu un ieguvumu analīze, un diskontētā naudas plūsma (NPV) ir pozitīva (NPV>0)

5

 

4.2.

Plānotie izdevumi nav samērīgi un ekonomiski pamatoti vai nenodrošina fiziski izmērāmus rezultātus.

Nav pamatota piedāvātās problēmas risinājuma pozitīvā ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību.

Nav veikts projekta finanšu detalizēts aprēķins vai aprēķins nav pamatots vai nebalstās uz objektīviem pieņēmumiem, vai diskontētā naudas plūsma (NPV) ir negatīva (NPV<0)

0

 

5.

Atklāta konkursa projekta ietvaros radītās jaunās darba vietas:

0–5

Kritērijā jāsasniedz vismaz 3 punkti

5.1.

projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā rada 4 un vairāk jaunu darba vietu

5

 

5.2.

projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā rada 1–3 jaunas darba vietas

3

 

5.3.

projekta iesniedzējs nepalielina esošo darba vietu skaitu

0

 

6.

Atklāta konkursa projekta iesniedzēja divpusējā sadarbība ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri:

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

6.1.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis noslēgta partnerības līguma kopiju par partnera dalību projektā

10

 

6.2.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis nodomu vēstuli par partnera dalību projektā

5

 

6.3.

Projekta iesniedzējs nav piesaistījis donorvalsts projekta partneri vai nav iesniedzis noslēgtā partnerības līguma kopiju vai nodomu vēstuli, vai donorvalsts projekta partneris neatbilst kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem

0

 

7.

Atklāta konkursa projekta orientācija uz eksportu un identificētās konkurētspējas priekšrocības:

0–3

Kritērijs dod papildu punktus

7.1.

Projekta rezultātā ieviesto produktu ir paredzēts eksportēt vairāk par 30 % no projekta ietvaros saražotās produkcijas apjoma uz plaša mēroga vai apjoma tirgiem – ne tikai eksports uz Eiropas, bet arī uz Āzijas, Āfrikas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas valstīm vai Austrāliju
3 gadus pēc projekta pabeigšanas

3

 

7.2.

Projekta rezultātā ieviesto produktu ir paredzēts eksportēt 10–30 % no projekta ietvaros saražotās produkcijas apjoma uz ierobežota mēroga vai apjoma tirgiem (eksports uz Eiropas valstīm) 3 gadus pēc projekta pabeigšanas

1

 

7.3.

Projekta iesnieguma iesniedzējs nav iesniedzis informāciju par projekta rezultātā ieviestā produkta konkurētspējas priekšrocībām un eksporta potenciālu vai tiek plānots eksportēt katru gadu mazāk par 10 % no projekta ietvaros saražotās produkcijas apjoma 3 gadus pēc projekta pabeigšanas

0

 

8.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas".

Projektā tiks nodrošināts vienlīdzīgu iespēju princips, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu:

0–6

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.

Projekta ietvaros tiks nodarbināti darbinieki, kas atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja vai strādājošas personas ar invaliditāti definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr.  651/2014, un šo darbinieku īpatsvars projekta ietvaros sasniedz vismaz 15 % no visu projektā iesaistīto darbinieku skaita

3

 

8.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu un vajadzības, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

2

 

8.3.

Pamatojoties uz šā pielikuma III daļas 8.2. apakšpunktā minēto kritēriju, projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem

1

 
    

IV. Finansējuma piešķiršanas kritērijs

Nr.

p. k.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts, 1., 2., 3. un 4. kvalitātes vērtēšanas kritērijā katrā ir jāsaņem vismaz 5 punkti, 5. kvalitātes vērtēšanas kritērijā jāsaņem vismaz 3 punkti, bet kopvērtējumā projekta iesniegumam ir jāsaņem vismaz 23 punkti.

Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 6. kvalitātes kritērijā.

Ja 6. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 2. kvalitātes kritērijā.

Ja 2. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 7. kvalitātes kritērijā.

Ja 7. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, tiek salīdzināts vērtējums 3. kvalitātes kritērijā, priekšroku dodot tam projekta iesniegumam, kurā plānots sasniegt lielāku ietekmes uz vidi samazinājumu CO2 tonnās

Jā/Nē

N

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 4
Atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniegums programmas apsaimniekotāja publicētajā sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir iesniegts noteiktajā termiņā

Jā/Nē

N

2.

Projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāns ir aizpildīts datorrakstā, latviešu un angļu valodā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši atklāta konkursa projekta iesniegumu atlases nolikumā norādītajām prasībām, ir iesniegti visi papildus iesniedzamie dokumenti, kas noteikti atklāta konkursa projektu iesniegumu atlases nolikumā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks:  

4.1.

tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t. sk. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir pievienots pilnvarojums (ja nepieciešams)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā), t. sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam ir pievienots attiecīgs pilnvarojums

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

    

II. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniedzēja atbilstība:  

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst paredzētajam juridiskajam statusam saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu

Jā/Nē

N

1.2.

Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

1.3.

Projekta iesniedzējam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

1.4.

Projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

N

1.5.

Projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajiem de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem (ja attiecināms)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.

Projekta iesniedzējs atbilst šādiem atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un ievēro tos atbilstoši Komisijas regulai Nr.  651/2014:  

1.6.1.

šo noteikumu 22.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

1.6.2.

šo noteikumu 22.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

1.6.3.

šo noteikumu 58. punkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.4.

šo noteikumu 42.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.5.

šo noteikumu 42.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.6.

šo noteikumu 31.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.7.

šo noteikumu 32.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.8.

šo noteikumu 32.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.9.

šo noteikumu 32.3. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.10.

šo noteikumu 33.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.11.

šo noteikumu 33.4. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.12.

šo noteikumu 41. punkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.6.13.

šo noteikumu 44. punkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.7.

Projekta iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikumu

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.8.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

2.

Atklāta konkursa projekta iesniedzējs darbojas un projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē saskaņā ar šo noteikumu (t. sk. 2. pielikuma) prasībām

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Atklāta konkursa projekta mērķis un joma atbilst šiem noteikumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Atklāta konkursa projektu plānots īstenot šajos noteikumos paredzētajā termiņā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

5.

Atklāta konkursa projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās neattiecināmās izmaksas (ja piemērojams) un kopējās projekta izmaksas) detalizētajā budžetā ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, ir ievēroti noteikumos paredzētie attiecināmo izmaksu ierobežojumi, izmaksu veidi, kā arī līdzfinansējuma apjoma un intensitātes nosacījumi

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

6.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma veidlapā ir norādīti informācijas un komunikācijas pasākumi (t. sk. aprakstīts komunikācijas plāns), kas izstrādāti, ievērojot prasības, kas noteiktas Noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā 3. pielikumā "Informācijas un komunikācijas prasības" (pieejams tīmekļvietnē https://eeagrants.lv). (Minētos noteikumus 2016. gada 22. septembrī pieņēma Norvēģijas Ārlietu ministrija saskaņā ar Līguma starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021. gadam 10. panta 5. punktu)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

7.

Projekta partnera atbilstība (ja attiecināms):  

7.1.

Projekta partneris atbilst šo noteikumu 23. punktā norādītajam juridiskajam statusam

Jā/Nē

N

7.2.

Projekta partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

7.3.

Projekta partnerim nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

7.4.

Projekta partneris ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē

N

7.5.

Projekta partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

    

III. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja spēja piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai:

0–15

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

1.1.

Atklāta konkursa projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir vismaz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām

15

 

1.2.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja vai atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 30 % līdz 34,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

10

 

1.3.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja vai atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 25 % līdz 29,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

5

 

1.4.

Atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja vai atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir mazāks par 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām

0

 

2.

Atklāta konkursa projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

0–10

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

2.1.

Augsta gatavība:

10

 

2.1.1.

ir veikts iepirkums un noskaidroti iepirkuma uzvarētāji

2.1.2.

ir izstrādāts būvprojekts, kas pamatots ar sertificēta tāmētāja sastādītu būvniecības izmaksu aprēķinu (ja būvniecības darbi ir saistīti ar iekārtu iegādi)

2.1.3.

ir saņemts kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai citas kompetentas institūcijas vai amatpersonas lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai ir iesniegts projekta iesniedzēja valdes lēmums vai apliecinājums par atklāta konkursa projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem

2.2.

Vidēja gatavība:

5

 

2.2.1.

ir apzināti potenciālie iekārtu piegādātāji, taču nav uzsākta vai pabeigta iepirkuma procedūra

2.2.2.

ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā (ja būvniecības darbi ir saistīti ar iekārtu iegādi)

2.2.3.

ir norādīti potenciālie projekta finansēšanas avoti

2.3.

Atklāta konkursa projekts nav gatavs uzsākšanai saskaņā ar šā pielikuma III daļas 2.1. vai 2.2. apakšpunktu

0

 

3.

Atklāta konkursa projekta ietekme uz programmas mērķiem:

0–10

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

3.1.

Nozīmīga ietekme uz projekta iesniedzēja ražošanas procesiem.

IKT risinājuma ieviešana, kas saistīta ar jaunā produkta ražošanu, paredz uzlabot ražošanas procesus un paaugstināt ražošanas efektivitāti, tādējādi sasniedzot būtiskus uzlabojumus uzņēmuma līmenī (t. sk. uzlabojumus finanšu, vides vai citos rādītājos), salīdzinot ar situāciju pirms projekta īstenošanas

10

 

3.2.

Vidēja ietekme uz projekta iesniedzēja ražošanas procesiem.

IKT risinājuma ieviešana, kas saistīta ar jaunā produkta ražošanu, paredz uzlabot ražošanas procesus un paaugstināt ražošanas efektivitāti, tādējādi sasniedzot uzlabojumu vienā vai vairākos rādītājos (piemēram, uzlabojumi finanšu, vides vai citos rādītājos) uzņēmuma līmenī, salīdzinot ar situāciju pirms projekta īstenošanas

5

 

3.3.

Nav ietekmes uz projekta iesniedzēja ražošanas procesiem.

Projekta iesniedzējs nav sniedzis informāciju par IKT risinājuma, kas saistīts ar jaunā produkta ražošanu, ietekmi uz ražošanas procesiem un rādītāju (finanšu, vides vai citu rādītāju) uzlabojumiem uzņēmuma līmenī

0

 

4.

Atklāta konkursa projekta ekonomiskā ietekme:

0–5

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

4.1.

Plānotie izdevumi ir samērīgi un ekonomiski pamatoti, un ir nepieciešami projekta īstenošanai.

Ir pamatota piedāvātās problēmas risinājuma pozitīvā ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību, ir veikts projekta finanšu detalizēts aprēķins (aprēķins ir pamatots un balstās uz objektīviem pieņēmumiem) un izmaksu un ieguvumu analīze, un diskontētā naudas plūsma (NPV) ir pozitīva (NPV>0)

5

 

4.2.

Plānotie izdevumi nav samērīgi un ekonomiski pamatoti vai nenodrošina fiziski izmērāmus rezultātus.

Nav pamatota piedāvātās problēmas risinājuma pozitīvā ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību.

Nav veikts projekta finanšu detalizēts aprēķins vai aprēķins nav pamatots vai nebalstās uz objektīviem pieņēmumiem, vai diskontētā naudas plūsma (NPV) ir negatīva (NPV<0)

0

 

5.

Atklāta konkursa projekta ietvaros radītās jaunās darba vietas:

0–5

Kritērijā jāsasniedz vismaz 3 punkti

5.1.

projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā rada 4 un vairāk jaunu darba vietu

5

 

5.2.

projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā rada 1–3 jaunas darba vietas

3

 

5.3.

projekta iesniedzējs nepalielina esošo darba vietu skaitu

0

 

6.

Atklāta konkursa projekta iesniedzēja divpusējā sadarbība ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri:

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

6.1.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis noslēgtu partnerības līguma kopiju par partnera dalību projektā

10

 

6.2.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis nodomu vēstuli par partnera dalību projektā

5

 

6.3.

Projekta iesniedzējs nav piesaistījis donorvalsts projekta partneri vai nav iesniedzis noslēgtā partnerības līguma kopiju vai nodomu vēstuli, vai donorvalsts projekta partneris neatbilst kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem

0

 

7.

Atklāta konkursa projekta orientācija uz eksportu un identificētās konkurētspējas priekšrocības:

0–3

Kritērijs dod papildu punktus

7.1.

Projekta rezultātā ieviesto produktu ir paredzēts eksportēt vairāk par 30 % no projekta ietvaros saražotās produkcijas apjoma uz plaša mēroga vai apjoma tirgiem – ne tikai eksports uz Eiropas, bet arī uz Āzijas, Āfrikas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas valstīm vai Austrāliju
3 gadus pēc projekta pabeigšanas

3

 

7.2.

Projekta rezultātā ieviesto produktu ir paredzēts eksportēt 10–30 % no projekta ietvaros saražotās produkcijas apjoma uz ierobežota mēroga vai apjoma tirgiem (eksports uz Eiropas valstīm) 3 gadus pēc projekta pabeigšanas

1

 

7.3.

Projekta iesnieguma iesniedzējs nav iesniedzis informāciju par projekta rezultātā ieviestā produkta konkurētspējas priekšrocībām un eksporta potenciālu vai tiek plānots eksportēt katru gadu mazāk par 10 % no projekta ietvaros saražotās produkcijas apjoma 3 gadus pēc projekta pabeigšanas

0

 

8.

Atklāta konkursa projekta ietekme uz vides rādītājiem: 

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.

Projekta iesniedzējs ir sniedzis informāciju par ietekmi uz vidi un norādījis uz pamatotiem aprēķiniem balstītus izmērāmus rādītājus, ieviešot IKT risinājumu, kas nodrošina jauna produkta ražošanu. Ir aprēķināts patērētās elektroenerģijas ietaupījums (MWh/gadā) vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (tonnas CO2/gadā) saistībā ar paredzamajiem ražošanas procesu uzlabojumiem un/vai risinājumiem un skaidrota to ietekme jaunā produkta ražošanā

5

 

8.2.

Projekta iesniedzējs nav sniedzis informāciju par ietekmi uz vidi, ieviešot IKT risinājumu, kas nodrošina jauna produkta ražošanu

0

 

9.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas".

Projektā tiks nodrošināts vienlīdzīgu iespēju princips, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu:

0–6

Kritērijs dod papildu punktus

9.1.

Projekta ietvaros tiks nodarbināti darbinieki, kas atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja vai strādājošas personas ar invaliditāti definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr.  651/2014, un šo darbinieku īpatsvars projekta ietvaros sasniedz vismaz 15 % no visu projektā iesaistīto darbinieku skaita

3

 

9.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu un vajadzības, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

2

 

9.3.

Pamatojoties uz šā pielikuma III daļas 9.2. apakšpunktā minēto kritēriju, projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem

1

 
    

IV. Finansējuma piešķiršanas kritērijs

Nr.

p. k.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts, 1., 2., 3. un 4. kvalitātes vērtēšanas kritērijā katrā ir jāsaņem vismaz 5 punkti, 5. kvalitātes vērtēšanas kritērijā jāsaņem vismaz 3 punkti, bet kopvērtējumā projekta iesniegumam ir jāsaņem vismaz 23 punkti.

Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 6. kvalitātes kritērijā.

Ja 6. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 2. kvalitātes kritērijā.

Ja 2. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 7. kvalitātes kritērijā.

Ja 7. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, tiek salīdzināts vērtējums 8. kvalitātes kritērijā, priekšroku dodot tam projekta iesniegumam, kurā plānots sasniegt lielāku ietekmes uz vidi samazinājumu CO2 tonnās.

Jā/Nē

N

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
5. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 4
Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases kritēriji zaļo inovāciju jomā

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniegums programmas apsaimniekotāja publicētajā sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir iesniegts noteiktajā termiņā

Jā/Nē

N

2.

Projekta iesnieguma veidlapa un tehniski ekonomiskā priekšizpēte ir aizpildīta datorrakstā, latviešu un angļu valodā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases nolikumā norādītajām prasībām, ir iesniegti visi papildus iesniedzamie dokumenti, kas noteikti neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases nolikumā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks:  

4.1.

tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t. sk. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir pievienots pilnvarojums (ja nepieciešams)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā), t. sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam ir pievienots attiecīgs pilnvarojums

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

    

II. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniedzēja atbilstība:  

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst paredzētajam juridiskajam statusam saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu

Jā/Nē

N

1.2.

Projekta iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikumu

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.3.

Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

1.4.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.5.

Projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

N

1.6.

Projekta iesniedzējam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

2.

Neliela apjoma grantu shēmas projektu plānots īstenot noteikumos paredzētajā termiņā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs darbojas un projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē saskaņā ar šo noteikumu (t. sk. 2. pielikuma) prasībām

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesniedzējs atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem (vērtē vienu no nosacījumiem):  

4.1.

de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktam

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

Komisijas regulas Nr.  651/2014 atbalsta piešķiršanas nosacījumiem:  

4.2.1.

šo noteikumu 22.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

4.2.2.

šo noteikumu 22.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

4.2.3.

šo noteikumu 58. punkta nosacījumiem

Jā/Nē Ar nosacījumu

P

5.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta mērķis atbilst šiem noteikumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

6.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās neattiecināmās izmaksas (ja piemērojams) un kopējās projekta izmaksas) detalizētajā budžetā ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti noteikumos paredzētie attiecināmo izmaksu ierobežojumi, izmaksu veidi, kā arī līdzfinansējuma apjoma un intensitātes nosacījumi

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

7.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma veidlapā ir norādīti informācijas un komunikācijas pasākumi (t. sk. aprakstīts komunikācijas plāns), kas izstrādāti, ievērojot prasības, kas noteiktas Noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā 3. pielikumā "Informācijas un komunikācijas prasības" (pieejams tīmekļvietnē https://eeagrants.lv). (Minētos noteikumus 2016. gada 22. septembrī pieņēma Norvēģijas Ārlietu ministrija saskaņā ar Līguma starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021. gadam 10. panta 5. punktu)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

8.

Projekta partnera atbilstība:  

8.1.

Projekta partneris atbilst šo noteikumu 23. punktā norādītajam juridiskajam statusam

Jā/Nē

N

8.2.

Projekta partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

8.3.

Projekta partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

8.4.

Projekta partneris ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē

N

8.5.

Projekta partnerim nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

    

III. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta ekonomiskā ietekme tiek vērtēta atbilstoši šādiem nosacījumiem:

· jaunā produkta vai tehnoloģijas apraksts un tās lietojums;

· jaunā produkta vai tehnoloģijas tirgus raksturojums, konkurētspējas priekšrocības;

· sagaidāmais produkta vai tehnoloģijas pieprasījums.

Papildus tiek vērtēts, vai projekta ietvaros veiktajām investīcijām pētniecībai un attīstībai paredzēta sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

0–14

Kritērijā jāsasniedz vismaz 6 punkti

1.1.

Projekta iesniegumā ir aprakstīts jaunais produkts vai tehnoloģija, tās lietojums, kā arī sniegta informācija par produkta vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocībām, salīdzinot tās ar tirgū pieejamiem analogiem risinājumiem (t. i., attiecībā pret produktu vai tehnoloģiju, kas apmierina tās pašas vai līdzīgas vajadzības), kā arī sniegta informācija par plānotajiem noieta tirgiem un pieprasījumu. Ir veikts ekonomiskā pamatojuma aprēķins, un minētais pozitīvi ietekmē projekta iesniedzēja attīstību

12

 

1.2.

Projekta iesniegumā ir aprakstīts jaunais produkts vai tehnoloģija, tās lietojums, kā arī sniegta informācija par produkta vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocībām, taču tā nav salīdzināta ar analogiem risinājumiem tirgū un nav sniegta informācija par plānotajiem noieta tirgiem un pieprasījumu. Ir veikts ekonomiskā pamatojuma aprēķins (vai to iespējams veikt no sniegtās informācijas), taču nav norādīta iespējamā ietekme uz projekta iesniedzēja attīstību vai to nav iespējams izvērtēt no projekta iesniegumā norādītās informācijas

6

 

1.3.

Projekta iesniedzējs ir izvērtējis jaunā produkta vai tehnoloģijas noieta tirgu, konkurētspēju un pieprasījumu, bet projekta iesniegumā nav sniegts finanšu aprēķinu pieņēmumu detalizēts apraksts vai pieņēmumi nav pamatoti

0

 

1.4.

Papildus tiek piešķirti punkti, ja kritērijā ir sasniegts vismaz minimālais punktu skaits un projekta ietvaros projekta iesniedzējs paredz sadarbību ar zinātniskajām institūcijām

2

 

2.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā ir apzināti jaunā produkta vai tehnoloģijas:

· tehnoloģiskie riski un tehnoloģiskā iespējamība tā ieviešanai;

· jauninājuma pakāpe;

intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģijas kvalitāte:

0–12

Kritērijā jāsasniedz vismaz 4 punkti

2.1.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski neietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, produkts vai tehnoloģija ir jaunums tirgum, un projekta iesniedzējs ir izvērtējis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

12

 

2.2.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski neietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, produkts vai tehnoloģija ir jaunums komersantam, un projekta iesniedzējs ir izvērtējis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

6

 

2.3.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski var ietekmēt jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, un projekta iesniegumā ir apzināti iespējamie tehnoloģisko risku novēršanas pasākumi. Projekta iesniegumā ir norādīta jauninājuma pakāpe, bet projekta iesniedzējs nav izvērtējis vai nav pamatojis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

4

 

2.4.

Projekta iesniedzējs nav apzinājis pastāvošos tehnoloģiskos riskus, kas ietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, vai pastāvošie tehnoloģiskie riski padara neiespējamu jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanu

0

 

3.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanai nepieciešamo resursu pieejamība:

0–12

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

3.1.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir apzinājis visas aktivitātes un nepieciešamos resursus projekta īstenošanai – potenciālos pakalpojumu sniedzējus, projekta īstenošanas vietu, nepieciešamo aprīkojumu, infrastruktūru, kā arī pamatojis projekta īstenošanas laika grafiku

10

 

3.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai, kā arī apzinājis potenciālos pakalpojuma sniedzējus katrai aktivitātei un to īstenošanas laiku norādījis projekta laika grafikā, bet nav apzinājis projekta īstenošanas vietu, aprīkojumu un infrastruktūru vai tās nav piemērotas projekta īstenošanai

7

 

3.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku, bet potenciālos pakalpojuma sniedzējus projektā paredzētajām aktivitātēm ir apzinājis tikai daļēji

5

 

3.4.

Projekta iesniedzējs nav apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai vai nav apzinājis potenciālos pakalpojuma sniedzējus nevienai no projektā paredzētajām aktivitātēm

0

 

3.5.

Ja kritērijā ir sasniegts vismaz minimālais punktu skaits, tiek piešķirti papildu punkti par piesaistītā personāla kompetenci (papildu punkti var summēties, ja atbilstošās kompetences ir vismaz vienam komandas dalībniekam):

0–2

 

3.5.1.

komandas dalībniekam ir pieredze līdzīgu projektu īstenošanā, tai skaitā pētniecības un attīstības projektu īstenošanā

1

 

3.5.2.

komandas dalībniekam ir zināšanas un pieredze uzņēmējdarbībā, tai skaitā jaunu produktu vai tehnoloģiju komercializācijā

1

 

3.5.3.

projekta aktivitāšu īstenošanā netiek piesaistīts atbilstošas kompetences personāls

0

 

4.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja finansiālā gatavība:

0–10

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

4.1.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas izmaksas projekta īstenošanai un sniedzis par tām skaidrojumu, kā arī pamatojis izmaksu nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta iesniegumam pievienoti dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja pieejamos vai piesaistītos finanšu līdzekļus projekta īstenošanai

10

 

4.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas izmaksas projekta īstenošanai un sniedzis par tām skaidrojumu, kā arī pamatojis izmaksu nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta iesniedzējs ir apzinājis finansēšanas avotus, taču nevar gūt pārliecību par projekta iesniedzēja spējām saņemt finansējumu no minētajiem finanšu avotiem

5

 

4.3.

Finanšu plāns nesniedz finanšu pieņēmumus pamatojošu informāciju vai arī projekta iesniegumā nav sniegta pārbaudāma informācija

0

 

5.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja divpusējā sadarbība ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri:

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

5.1.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis noslēgtu partnerības līguma kopiju par partnera dalību projektā

10

 

5.2.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis nodomu vēstuli par partnera dalību projektā

5

 

5.3.

Projekta iesniedzējs nav piesaistījis donorvalsts projekta partneri, nav iesniegta noslēgta partnerības līguma kopija vai nodomu vēstule vai donorvalsts projekta partneris neatbilst kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem

0

 

6.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta ietekme attiecībā uz programmas mērķiem:

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

6.1.

Projekta iesniedzējs ir sniedzis informāciju par ietekmi uz vidi un norādījis uz pamatotiem aprēķiniem balstītus izmērāmus rādītājus, proti, attīstot jaunu produktu vai tehnoloģiju, ir aprēķināts patērētās elektroenerģijas ietaupījums (MWh/gadā) vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (tonnas CO2/gadā) salīdzinājumā ar tirgū esošiem analogiem

5

 

6.2.

Projekta iesniedzējs nav sniedzis informāciju par projektā izstrādātā jaunā produkta vai tehnoloģijas ietekmi uz vidi

0

 

7.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas".

Projekta ietvaros tiks nodarbināti darbinieki, kas atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja vai strādājošas personas ar invaliditāti definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulu Nr.  651/2014, un šo darbinieku īpatsvars projekta ietvaros sasniedz vismaz 15 % no visu projektā iesaistīto darbinieku skaita

2

Kritērijs dod papildu punktus

    

IV. Finansējuma piešķiršanas kritērijs

Nr.

p. k.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts, 1. kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir jāsaņem vismaz 6 punkti, 2. kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir jāsaņem vismaz 4 punkti, 3. un 4. kvalitātes vērtēšanas kritērijā jāsaņem vismaz 5 punkti katrā, bet kopvērtējumā projekta iesniegumam ir jāsaņem vismaz 20 punkti.

Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 1. kvalitātes kritērijā.

Ja 1. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 2. kvalitātes kritērijā.

Ja 2. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 5. kvalitātes kritērijā.

Ja 5. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, tiek salīdzināts vērtējums 6. kvalitātes kritērijā, priekšroku dodot tam projekta iesniegumam, kuram ir lielāka ietekme attiecībā uz programmas mērķiem zaļo inovāciju jomā

Jā/Nē

N

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
6. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 4
Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases kritēriji informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniegums programmas apsaimniekotāja publicētajā sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir iesniegts noteiktajā termiņā

Jā/Nē

N

2.

Projekta iesnieguma veidlapa un tehniski ekonomiskā priekšizpēte ir aizpildīta datorrakstā, latviešu un angļu valodā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases nolikumā norādītajām prasībām, ir iesniegti visi papildus iesniedzamie dokumenti, kas noteikti neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases nolikumā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks:  

4.1.

tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t. sk. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir pievienots pilnvarojums (ja nepieciešams)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā), t. sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam ir pievienots attiecīgs pilnvarojums

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

    

II. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniedzēja atbilstība:  

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst paredzētajam juridiskajam statusam saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu

Jā/Nē

N

1.2.

Projekta iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikumu

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.3.

Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

1.4.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.5.

Projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

N

1.6.

Projekta iesniedzējam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

2.

Neliela apjoma grantu shēmas projektu plānots īstenot noteikumos paredzētajā termiņā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs darbojas un projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē saskaņā ar šo noteikumu un 2. pielikuma prasībām

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesniedzējs atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem (vērtē vienu no nosacījumiem):  

4.1.

de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktam

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

Komisijas regulas Nr.  651/2014 atbalsta piešķiršanas nosacījumiem:  

4.2.1.

šo noteikumu 22.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

4.2.2.

šo noteikumu 22.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

4.2.3.

šo noteikumu 58. punkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

5.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta mērķis atbilst šiem noteikumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

6.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās neattiecināmās izmaksas (ja piemērojams) un kopējās projekta izmaksas) detalizētajā budžetā ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti noteikumos paredzētie attiecināmo izmaksu ierobežojumi, izmaksu veidi, kā arī līdzfinansējuma apjoma un intensitātes nosacījumi

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

7.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma veidlapā ir norādīti informācijas un komunikācijas pasākumi (t. sk. aprakstīts komunikācijas plāns), kas izstrādāti, ievērojot prasības, kas noteiktas Noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā 3. pielikumā "Informācijas un komunikācijas prasības" (pieejams tīmekļvietnē https://eeagrants.lv). (Minētos noteikumus 2016. gada 22. septembrī pieņēma Norvēģijas Ārlietu ministrija saskaņā ar Līguma starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021. gadam 10. panta 5. punktu)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

8.

Projekta partnera atbilstība:  

8.1.

Projekta partneris atbilst šo noteikumu 23. punktā norādītajam juridiskajam statusam

Jā/Nē

N

8.2.

Projekta partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

8.3.

Projekta partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

8.4.

Projekta partneris ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē

N

8.5.

Projekta partnerim nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

    

III. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta ekonomiskā ietekme tiek vērtēta atbilstoši šādiem nosacījumiem:

• jaunā produkta vai tehnoloģijas apraksts un tās lietojums;

• jaunā produkta vai tehnoloģijas tirgus raksturojums, konkurētspējas priekšrocības;

• sagaidāmais produkta vai tehnoloģijas pieprasījums.

Papildus tiek vērtēts, vai projekta ietvaros veiktajām investīcijām pētniecībai un attīstībai paredzēta sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

0–14

Kritērijā jāsasniedz vismaz 6 punkti

1.1.

Projekta iesniegumā ir aprakstīts jaunais produkts vai tehnoloģija, tās lietojums, kā arī sniegta informācija par produkta vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocībām, salīdzinot tās ar tirgū pieejamiem analogiem risinājumiem (t. i., attiecībā pret produktu vai tehnoloģiju, kas apmierina tās pašas vai līdzīgas vajadzības), kā arī sniegta informācija par plānotajiem noieta tirgiem un pieprasījumu. Ir veikts ekonomiskā pamatojuma aprēķins, un minētais pozitīvi ietekmē projekta iesniedzēja attīstību

12

 

1.2.

Projekta iesniegumā ir aprakstīts jaunais produkts vai tehnoloģija, tās lietojums, kā arī sniegta informācija par produkta vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocībām, taču tā nav salīdzināta ar analogiem risinājumiem tirgū un nav sniegta informācija par plānotajiem noieta tirgiem un pieprasījumu. Ir veikts ekonomiskā pamatojuma aprēķins (vai to iespējams veikt no sniegtās informācijas), taču nav norādīta iespējamā ietekme uz projekta iesniedzēja attīstību vai to nav iespējams izvērtēt no projekta iesniegumā norādītās informācijas

6

 

1.3.

Projekta iesniedzējs ir izvērtējis jaunā produkta vai tehnoloģijas noieta tirgu, konkurētspēju un pieprasījumu, bet projekta iesniegumā nav sniegts finanšu aprēķinu pieņēmumu detalizēts apraksts vai pieņēmumi nav pamatoti

0

 

1.4.

Papildus tiek piešķirti punkti, ja kritērijā ir sasniegts vismaz minimālais punktu skaits un projekta ietvaros projekta iesniedzējs paredz sadarbību ar zinātniskajām institūcijām

2

 

2.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā ir apzināti jaunā produkta vai tehnoloģijas:

• tehnoloģiskie riski un tehnoloģiskā iespējamība tā ieviešanai;

• jauninājuma pakāpe;

intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģijas kvalitāte:

0–12

Kritērijā jāsasniedz vismaz 4 punkti

2.1.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski neietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, produkts vai tehnoloģija ir jaunums tirgum, un projekta iesniedzējs ir izvērtējis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

12

 

2.2.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski neietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, produkts vai tehnoloģija ir jaunums komersantam, un projekta iesniedzējs ir izvērtējis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

6

 

2.3.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski var ietekmēt jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, un projekta iesniegumā ir apzināti iespējamie tehnoloģisko risku novēršanas pasākumi. Projekta iesniegumā ir norādīta jauninājuma pakāpe, bet projekta iesniedzējs nav izvērtējis vai nav pamatojis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

4

 

2.4.

Projekta iesniedzējs nav apzinājis pastāvošos tehnoloģiskos riskus, kas ietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, vai pastāvošie tehnoloģiskie riski padara neiespējamu jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanu

0

 

3.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanai nepieciešamo resursu pieejamība:

0–12

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

3.1.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir apzinājis visas aktivitātes un nepieciešamos resursus projekta īstenošanai – potenciālos pakalpojumu sniedzējus, projekta īstenošanas vietu, nepieciešamo aprīkojumu, infrastruktūru, kā arī pamatojis projekta īstenošanas laika grafiku

10

 

3.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai, kā arī apzinājis potenciālos pakalpojuma sniedzējus katrai aktivitātei un to īstenošanas laiku norādījis projekta laika grafikā, bet nav apzinājis projekta īstenošanas vietu, aprīkojumu un infrastruktūru vai tās nav piemērotas projekta īstenošanai

7

 

3.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku, bet potenciālos pakalpojuma sniedzējus projektā paredzētajām aktivitātēm ir apzinājis tikai daļēji

5

 

3.4.

Projekta iesniedzējs nav apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai vai nav apzinājis potenciālos pakalpojuma sniedzējus nevienai no projektā paredzētajām aktivitātēm

0

 

3.5.

Ja kritērijā ir sasniegts vismaz minimālais punktu skaits, tiek piešķirti papildu punkti par piesaistītā personāla kompetenci (papildu punkti var summēties, ja atbilstošās kompetences ir vismaz vienam komandas dalībniekam):

0–2

 

3.5.1.

komandas dalībniekam ir pieredze līdzīgu projektu īstenošanā, tai skaitā pētniecības un attīstības projektu īstenošanā

1

 

3.5.2.

komandas dalībniekam ir zināšanas un pieredze uzņēmējdarbībā, tai skaitā jaunu produktu vai tehnoloģiju komercializācijā

1

 

3.5.3.

projekta aktivitāšu īstenošanā netiek piesaistīts atbilstošas kompetences personāls

0

 

4.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja finansiālā gatavība:

0–10

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

4.1.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas izmaksas projekta īstenošanai un sniedzis par tām skaidrojumu, kā arī pamatojis izmaksu nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta iesniegumam pievienoti dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja pieejamos vai piesaistītos finanšu līdzekļus projekta īstenošanai

10

 

4.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas izmaksas projekta īstenošanai un sniedzis par tām skaidrojumu, kā arī pamatojis izmaksu nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta iesniedzējs ir apzinājis finansēšanas avotus, taču nevar gūt pārliecību par projekta iesniedzēja spējām saņemt finansējumu no minētajiem finanšu avotiem

5

 

4.3.

Finanšu plāns nesniedz finanšu pieņēmumus pamatojošu informāciju vai arī projekta iesniegumā nav sniegta pārbaudāma informācija

0

 

5.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja divpusējā sadarbība ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri:

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

5.1.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis noslēgtu partnerības līguma kopiju par partnera dalību projektā

10

 

5.2.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis nodomu vēstuli par partnera dalību projektā

5

 

5.3.

Projekta iesniedzējs nav piesaistījis donorvalsts projekta partneri, nav iesniegta noslēgta partnerības līguma kopija vai nodomu vēstule vai donorvalsts projekta partneris neatbilst kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem

0

 

6.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta ietekme attiecībā uz programmas mērķiem:

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

6.1.

Projekta iesniedzējs ir sniedzis informāciju par ietekmi uz vidi un norādījis uz pamatotiem aprēķiniem balstītus izmērāmus rādītājus, proti, attīstot jaunu produktu vai tehnoloģiju, ir aprēķināts patērētās elektroenerģijas ietaupījums (MWh/gadā) vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (tonnas CO2/gadā) salīdzinājumā ar tirgū esošiem analogiem

5

 

6.2.

Projekta iesniedzējs nav sniedzis informāciju par projektā izstrādātā jaunā produkta vai tehnoloģijas ietekmi uz vidi

0

 

7.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas".

Projekta ietvaros tiks nodarbināti darbinieki, kas atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja vai strādājošas personas ar invaliditāti definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulu Nr.  651/2014, un šo darbinieku īpatsvars projekta ietvaros sasniedz vismaz 15 % no visu projektā iesaistīto darbinieku skaita

2

Kritērijs dod papildu punktus

    

IV. Finansējuma piešķiršanas kritērijs

Nr.

p. k.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts, 1. kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir jāsaņem vismaz 6 punkti, 2. kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir jāsaņem vismaz 4 punkti, 3. un 4. kvalitātes vērtēšanas kritērijā jāsaņem vismaz 5 punkti katrā, bet kopvērtējumā projekta iesniegumam ir jāsaņem vismaz 20 punkti.

Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 1. kvalitātes kritērijā.

Ja 1. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 2. kvalitātes kritērijā.

Ja 2. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 5. kvalitātes kritērijā.

Ja 5. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, tiek salīdzināts vērtējums 6. kvalitātes kritērijā, priekšroku dodot tam projekta iesniegumam, kuram ir lielāka ietekme attiecībā uz programmas mērķiem zaļo inovāciju jomā

Jā/Nē

N

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
7. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 4
Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases kritēriji dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju jomā

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniegums programmas apsaimniekotāja publicētajā sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir iesniegts noteiktajā termiņā

Jā/Nē

N

2.

Projekta iesnieguma veidlapa un tehniski ekonomiskā priekšizpēte ir aizpildīta datorrakstā, latviešu un angļu valodā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases nolikumā norādītajām prasībām, ir iesniegti visi papildus iesniedzamie dokumenti, kas noteikti neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases nolikumā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks:  

4.1.

tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t. sk. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir pievienots pilnvarojums (ja nepieciešams)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā), t. sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam ir pievienots attiecīgs pilnvarojums

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

    

II. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Projekta iesniedzēja atbilstība:  

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst paredzētajam juridiskajam statusam saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu

Jā/Nē

N

1.2.

Projekta iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikumu

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.3.

Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

1.4.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

1.5.

Projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

N

1.6.

Projekta iesniedzējam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

2.

Neliela apjoma grantu shēmas projektu plānots īstenot noteikumos paredzētajā termiņā

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

3.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs darbojas un projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē saskaņā ar šo noteikumu un 2. pielikuma prasībām

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.

Projekta iesniedzējs atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem (vērtē vienu no nosacījumiem):  

4.1.

de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktam

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

4.2.

Komisijas regulas Nr.  651/2014 atbalsta piešķiršanas nosacījumiem:  

4.2.1.

šo noteikumu 22.1. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

4.2.2.

šo noteikumu 22.2. apakšpunkta nosacījumiem

Jā/Nē

N

4.2.3.

šo noteikumu 58. punkta nosacījumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

5.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta mērķis atbilst šiem noteikumiem

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

6.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās neattiecināmās izmaksas (ja piemērojams) un kopējās projekta izmaksas) detalizētajā budžetā ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti noteikumos paredzētie attiecināmo izmaksu ierobežojumi, izmaksu veidi, kā arī līdzfinansējuma apjoma un intensitātes nosacījumi

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

7.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma veidlapā ir norādīti informācijas un komunikācijas pasākumi (t. sk. aprakstīts komunikācijas plāns), kas izstrādāti, ievērojot prasības, kas noteiktas Noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā 3. pielikumā "Informācijas un komunikācijas prasības" (pieejams tīmekļvietnē https://eeagrants.lv). (Minētos noteikumus 2016. gada 22. septembrī pieņēma Norvēģijas Ārlietu ministrija saskaņā ar Līguma starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021. gadam 10. panta 5. punktu)

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

8.

Projekta partnera atbilstība:  

8.1.

Projekta partneris atbilst šo noteikumu 23. punktā norādītajam juridiskajam statusam

Jā/Nē

N

8.2.

Projekta partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

Jā/Nē

N

8.3.

Projekta partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē/Ar nosacījumu

P

8.4.

Projekta partneris ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav sodīts par Krimināllikuma 280. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Šis kritērijs netiek vērtēts donorvalsts projekta partnerim

Jā/Nē

N

8.5.

Projekta partnerim nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas

Jā/Nē

N

    

III. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta ekonomiskā ietekme tiek vērtēta atbilstoši šādiem nosacījumiem:

• jaunā produkta vai tehnoloģijas apraksts un tās lietojums;

• jaunā produkta vai tehnoloģijas tirgus raksturojums, konkurētspējas priekšrocības;

• sagaidāmais produkta vai tehnoloģijas pieprasījums.

Papildus tiek vērtēts, vai projekta ietvaros veiktajām investīcijām pētniecībai un attīstībai paredzēta sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

0–14

Kritērijā jāsasniedz vismaz 6 punkti

1.1.

Projekta iesniegumā ir aprakstīts jaunais produkts vai tehnoloģija, tās lietojums, kā arī sniegta informācija par produkta vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocībām, salīdzinot tās ar tirgū pieejamiem analogiem risinājumiem (t. i., attiecībā pret produktu vai tehnoloģiju, kas apmierina tās pašas vai līdzīgas vajadzības), kā arī sniegta informācija par plānotajiem noieta tirgiem un pieprasījumu. Ir veikts ekonomiskā pamatojuma aprēķins, un minētais pozitīvi ietekmē projekta iesniedzēja attīstību

12

 

1.2.

Projekta iesniegumā ir aprakstīts jaunais produkts vai tehnoloģija, tās lietojums, kā arī sniegta informācija par produkta vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocībām, taču tā nav salīdzināta ar analogiem risinājumiem tirgū un nav sniegta informācija par plānotajiem noieta tirgiem un pieprasījumu. Ir veikts ekonomiskā pamatojuma aprēķins (vai to iespējams veikt no sniegtās informācijas), taču nav norādīta iespējamā ietekme uz projekta iesniedzēja attīstību vai to nav iespējams izvērtēt no projekta iesniegumā norādītās informācijas

6

 

1.3.

Projekta iesniedzējs ir izvērtējis jaunā produkta vai tehnoloģijas noieta tirgu, konkurētspēju un pieprasījumu, bet projekta iesniegumā nav sniegts finanšu aprēķinu pieņēmumu detalizēts apraksts vai pieņēmumi nav pamatoti

0

 

1.4.

Papildus tiek piešķirti punkti, ja kritērijā ir sasniegts vismaz minimālais punktu skaits un projekta ietvaros projekta iesniedzējs paredz sadarbību ar zinātniskajām institūcijām

2

 

2.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā ir apzināti jaunā produkta vai tehnoloģijas:

• tehnoloģiskie riski un tehnoloģiskā iespējamība tā ieviešanai;

• jauninājuma pakāpe;

intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģijas kvalitāte:

0–12

Kritērijā jāsasniedz vismaz 4 punkti

2.1.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski neietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, produkts vai tehnoloģija ir jaunums tirgum, un projekta iesniedzējs ir izvērtējis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

12

 

2.2.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski neietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, produkts vai tehnoloģija ir jaunums komersantam, un projekta iesniedzējs ir izvērtējis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

6

 

2.3.

Pastāvošie tehnoloģiskie riski var ietekmēt jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, un projekta iesniegumā ir apzināti iespējamie tehnoloģisko risku novēršanas pasākumi. Projekta iesniegumā ir norādīta jauninājuma pakāpe, bet projekta iesniedzējs nav izvērtējis vai nav pamatojis intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības stratēģiju

4

 

2.4.

Projekta iesniedzējs nav apzinājis pastāvošos tehnoloģiskos riskus, kas ietekmē jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanas iespējamību, vai pastāvošie tehnoloģiskie riski padara neiespējamu jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanu

0

 

3.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanai nepieciešamo resursu pieejamība:

0–12

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

3.1.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir apzinājis visas aktivitātes un nepieciešamos resursus projekta īstenošanai – potenciālos pakalpojumu sniedzējus, projekta īstenošanas vietu, nepieciešamo aprīkojumu, infrastruktūru, kā arī pamatojis projekta īstenošanas laika grafiku

10

 

3.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai, kā arī apzinājis potenciālos pakalpojuma sniedzējus katrai aktivitātei un to īstenošanas laiku norādījis projekta laika grafikā, bet nav apzinājis projekta īstenošanas vietu, aprīkojumu un infrastruktūru vai tās nav piemērotas projekta īstenošanai

7

 

3.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku, bet potenciālos pakalpojuma sniedzējus projektā paredzētajām aktivitātēm ir apzinājis tikai daļēji

5

 

3.4.

Projekta iesniedzējs nav apzinājis visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai vai nav apzinājis potenciālos pakalpojuma sniedzējus nevienai no projektā paredzētajām aktivitātēm

0

 

3.5.

Ja kritērijā ir sasniegts vismaz minimālais punktu skaits, tiek piešķirti papildu punkti par piesaistītā personāla kompetenci (papildu punkti var summēties, ja atbilstošās kompetences ir vismaz vienam komandas dalībniekam):

0–2

 

3.5.1.

komandas dalībniekam ir pieredze līdzīgu projektu īstenošanā, tai skaitā pētniecības un attīstības projektu īstenošanā

1

 

3.5.2.

komandas dalībniekam ir zināšanas un pieredze uzņēmējdarbībā, tai skaitā jaunu produktu vai tehnoloģiju komercializācijā

1

 

3.5.3.

projekta aktivitāšu īstenošanā netiek piesaistīts atbilstošas kompetences personāls

0

 

4.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja finansiālā gatavība:

0–10

Kritērijā jāsasniedz vismaz 5 punkti

4.1.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas izmaksas projekta īstenošanai un sniedzis par tām skaidrojumu, kā arī pamatojis izmaksu nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta iesniegumam pievienoti dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja pieejamos vai piesaistītos finanšu līdzekļus projekta īstenošanai

10

 

4.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis visas izmaksas projekta īstenošanai un sniedzis par tām skaidrojumu, kā arī pamatojis izmaksu nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta iesniedzējs ir apzinājis finansēšanas avotus, taču nevar gūt pārliecību par projekta iesniedzēja spējām saņemt finansējumu no minētajiem finanšu avotiem

5

 

4.3.

Finanšu plāns nesniedz finanšu pieņēmumus pamatojošu informāciju vai arī projekta iesniegumā nav sniegta pārbaudāma informācija

0

 

5.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja divpusējā sadarbība ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri:

0–10

Kritērijs dod papildu punktus

5.1.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis noslēgtu partnerības līguma kopiju par partnera dalību projektā

10

 

5.2.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri un plāno sadarbību projekta aktivitāšu ietvaros, kā arī iesniedzis nodomu vēstuli par partnera dalību projektā

5

 

5.3.

Projekta iesniedzējs nav piesaistījis donorvalsts projekta partneri, nav iesniegta noslēgta partnerības līguma kopija vai nodomu vēstule vai donorvalsts projekta partneris neatbilst kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem

0

 

6.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta ietekme attiecībā uz programmas mērķiem:

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

6.1.

Projekta iesniedzējs ir sniedzis informāciju par ietekmi uz vidi un norādījis uz pamatotiem aprēķiniem balstītus izmērāmus rādītājus, proti, attīstot jaunu produktu vai tehnoloģiju, ir aprēķināts patērētās elektroenerģijas ietaupījums (MWh/gadā) vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (tonnas CO2/gadā) salīdzinājumā ar tirgū esošiem analogiem

5

 

6.2.

Projekta iesniedzējs nav sniedzis informāciju par projektā izstrādātā jaunā produkta vai tehnoloģijas ietekmi uz vidi

0

 

7.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas".

Projekta ietvaros tiks nodarbināti darbinieki, kas atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja vai strādājošas personas ar invaliditāti definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulu Nr.  651/2014, un šo darbinieku īpatsvars projekta ietvaros sasniedz vismaz 15 % no visu projektā iesaistīto darbinieku skaita

2

Kritērijs dod papildu punktus

    

IV. Finansējuma piešķiršanas kritērijs

Nr.

p. k.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1.

Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts, 1. kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir jāsaņem vismaz 6 punkti, 2. kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir jāsaņem vismaz 4 punkti, 3. un 4. kvalitātes vērtēšanas kritērijā jāsaņem vismaz 5 punkti katrā, bet kopvērtējumā projekta iesniegumam ir jāsaņem vismaz 20 punkti.

Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 1. kvalitātes kritērijā.

Ja 1. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 2. kvalitātes kritērijā.

Ja 2. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kurš ieguvis vairāk punktu 5. kvalitātes kritērijā.

Ja 5. kvalitātes kritērijā iegūts vienāds punktu skaits, tiek salīdzināts vērtējums 6. kvalitātes kritērijā, priekšroku dodot tam projekta iesniegumam, kuram ir lielāka ietekme attiecībā uz programmas mērķiem zaļo inovāciju jomā

Jā/Nē

N

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
19.01.2024