Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2012. gada 22. martā

Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma (grozījumi) 2008.-2020. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

APSTIPRINĀTI
Gulbenes novada domes
2012. gada 22. marta sēdē Nr. 5, 18. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
16. punktu, 43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likums" 25. panta 1. daļu un
Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148
"Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 47. punktu

Lejasciema pagasta teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Lejasciema pagasta padomes 2008. gada 22. janvāra sēdes lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr. 1 "Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2008.-2020. gadam" apstiprināšanu" (protokols Nr. 1, 1.#), izdarīt šādus grozījumus:

1. Teritorijas plānojuma II sējumā "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdarīt šādus grozījumus:

1.1. IZTEIKT 8. nodaļas "Aizsargjoslas" 8.2.3. punkta 1) apakšpunktu šādā redakcijā: "Lejasciema pagasta teritorijas plānojumā hidroloģisko novērojumu stacijai "Lejasciems" uz sauszemes noteikta 5 m aizsargjosla no iekārtu ārējās malas un 10 m aizsargjosla uz ūdens no GR iekārtas troses",

1.2. PAPILDINĀT 8. nodaļas "Aizsargjoslas" 8.1.1. punktu ar 6) apakšpunktu šādā redakcijā: "Aprobežojumus applūstošās teritorijās nosaka Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas ceturtais punkts".

2. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā izdarīt šādus grozījumus:

2.1. IZSLĒGT karti "Gulbenes rajona Lejasciema pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana" 1. un 2. karti, M 1: 2000.

2.2. IEKĻAUT karti "Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojums (grozījumi) 2008.-2020. gadam ar 2012. gada 22. marta grozījumiem. Lejasciema ciema plānotā (atļautā) izmantošana", M 1: 2000.

3. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa

 

Lejasciema pagasta teritorijas plānojums (ar grozījumiem)

Grozījumi Lejasciema pagasta zemes izmantošanas un apbūves noteikumos

Grozījumi Paskaidrojuma rakstā

Lejasciema_ciema_pl_gr_vektordati

Lēmums par saistošiem noteikumiem Nr.8

Lēmums par saistošiem noteikumiem Nr.9

Pārskats par 22.03.2012. grozījumu sagatavošanu

Paziņojumi par teritorijas plānošanu publ. LV

12.04.2012