Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.02.2021. - ... / Spēkā esošā
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11

Ventspilī 2020. gada 18. septembrī (prot. Nr. 19; 6. §)
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu
un 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – licence), kā arī kārtību, kādā licence tiek anulēta vai pagarināts tās termiņš (turpmāk – Noteikumi).

2. Lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt pieņem, Licenci (1. pielikums) izsniedz, pagarina tās derīguma termiņu vai anulē Ventspils pilsētas domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

(Ventspils pilsētas domes 21.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

3. Komisija darbojas saskaņā ar Ventspils pilsētas domes apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā tiek iekļauti kvalificēti nozaru speciālisti, kuriem noteikts valsts amatpersonas statuss.

4. Komisijai adresētie pieteikumi, iesniegumi un dokumenti iesniedzami Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde), Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu licenci, pieteicējs iesniedz Izglītības pārvaldē šādus dokumentus:

5.1. pieteikumu (2. pielikums),

5.2. pilnvaru, ja pieteikumu neiesniedz pieteicējs vai tā likumiskais pārstāvis;

5.3. licencējamās izglītības programmas aprakstu (datorsalikumā), kurā norādīts programmas nosaukums, saturs, apjoms (līdz 160 akadēmiskajām stundām), mērķis, uzdevumi, plānotais rezultāts, mērķauditorija, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības programmas īstenošanas plāns, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums, cita informācija, kuru pieteicējs uzskata par būtisku;

5.4. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

5.5. rakstisku attiecīgā sporta veida federācijas (savienības, asociācijas) viedokli, kas ir ne vecāks par 3 gadiem, par licencējamo izglītības programmu, ja tā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;

5.6. dokumentu, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

5.7. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās;

5.8. izziņu no Sodu reģistra, kas izdota ne agrāk kā 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas dienas, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Ventspils pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

5.9. apliecinājumu, ka licences pieteicējs nodrošina bērnu drošību un dzīvības aizsardzību interešu izglītības programmas īstenošanas laikā.

6. Pieteikumu licences termiņa pagarināšanai (3. pielikums) un nepieciešamos dokumentus (kopijas) licences īpašnieks iesniedz Izglītības pārvaldē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Pieteicēja iesniegtos dokumentus Komisija izskata ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, pieņem vienu no lēmumiem:

7.1. par licences izsniegšanu;

7.2. par atteikumu izsniegt licenci;

7.3. par papildu informācijas pieprasīšanu;

7.4. par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas.

8. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai lemtu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Par papildu informācijas pieprasīšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no 8.3. apakšpunktā noteiktā lēmuma pieņemšanas, Izglītības pārvalde licences pieteicējam nosūta Komisijas lēmumu, kurā tiek norāda papildus nepieciešamo informāciju un dokumentus. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildus informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, licences pieteicējam tiek paziņots par to, ka iesniegtais pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

9. Atkārtoti pieteikumu par licences izsniegšanu, kas ticis atstāts bez izskatīšanas, izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas, ja tie saņemti ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc papildu informācijas vai dokumentu pieprasīšanas dienas.

10. Komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. licences pieteikums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā norādītajām prasībām vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (kopijas);

10.2. materiālais, finansiālais vai personāla nodrošinājums nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

10.3. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

10.4. pieteikuma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu licences piešķiršanu, pieteicējam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pieteicējiem Komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

10.5. licencējamā programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

11. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi vai mainījušies faktiskie apstākļi, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Izglītības pārvaldei ne vēlāk kā 1 (viens) mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai faktisko apstākļu izmaiņu brīža, iesniedzot Izglītības pārvaldē attiecīgo dokumentu (kopiju) šo noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā un apjomā.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu, ja:

12.1. licences īpašnieks 6 (seši) mēnešu laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;

12.2. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

12.3. nav nodrošināta kvalitatīva licencētās izglītības programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi;

12.4. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas;

12.5. licences īpašnieks – juridiskā persona tiek likvidēts;

12.6. licences īpašniekam ierosināts maksātnespējas process.

13. Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieteicēju (īpašnieku) informē rakstiski ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

14. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību licences pieteicējs vai īpašnieks var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

15. Pirms licences saņemšanas pieteicējs samaksā maksu par licences izsniegšanu Noteikumu 17. punktā noteiktajā apmērā.

16. Maksa par licences izsniegšanu 10 (desmit) dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas jāieskaita Izglītības pārvaldes norādītā kontā šādā apmērā:

16.1. par licences izsniegšanu – 35,28 euro;

16.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 18,25 euro;

16.3. par licences dublikāta izsniegšanu – 3,18 euro.

17. Maksai par licences izsniegšanu piemēro 50 % atlaidi, ja pieteicējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai licencētā izglītības programma tiek īstenota bez maksas, un to pieteicējs rakstveidā apliecinājis.

18. Komisijas vadītāja parakstītu licenci tās pieteicējam (īpašniekam) izsniedz 5 (pieci) dienu laikā pēc maksas, kas noteikta Noteikumu 17. punktā, samaksas veikšanas dienas.

19. Pirmreizēji izsniegtas licences derīguma termiņš ir 1 (viens) gads, skaitot no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

20. Licences derīguma pagarināšanas termiņu nosaka Komisija uz laiku, kas nepārsniedz 3 gadus.

21. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

V. Noslēguma jautājumi

22. Licences, kuras izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

23. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
1. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2020. gada 18. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 (prot. Nr. 19; 6. §)
Licences paraugs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes
"Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde"
vadītāja I. Tamane
2. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2020. gada 18. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 (prot. Nr. 19; 6. §)

Ventspils pilsētas Interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijai

  
 /vārds, uzvārds vai firma/

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci 
pieaugušo neformālās izglītības interešu izglītības
programmai (programmām): 
 
 
/nosaukums/
 
/nosaukums/
 
/nosaukums/
 
Vārds, uzvārds vai firma 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Deklarētā vai juridiskā adrese 
Programmas īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa numurs 
E – pasta adrese 

Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

     
/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Aizpilda Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieks

Pielikumā:

licencējamās izglītības programmas apraksts;
licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;
rakstisks attiecīgā sporta veida federācijas (savienības, asociācijas) viedoklis par licencējamo izglītības programmu, ja tā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;
dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;
Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (jāuzrāda oriģināls);
izziņa no Sodu reģistra;
apliecinājums par to, ka licences pieteicējs nodrošina bērnu drošību un dzīvības aizsardzību interešu izglītības programmas īstenošanas laikā;
pilnvara.

Pieteicējs

     
/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieks

     
/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes
"Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde"
vadītāja I. Tamane
3. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2020. gada 18. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.11 (prot. Nr. 19; 6. §)

Ventspils pilsētas Interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijai

  
 /vārds, uzvārds vai firma/

PIETEIKUMS

Lūdzu pagarināt licences derīguma termiņu
pieaugušo neformālās izglītības interešu izglītības
programmai (programmām): 
 
 
/nosaukums, licences numurs/
 
/nosaukums, licences numurs/
 
/nosaukums, licences numurs/
 
Vārds, uzvārds vai firma 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Deklarētā vai juridiskā adrese 
Programmas īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa numurs 
E – pasta adrese 

Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

     
/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Aizpilda Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieks

Pielikumā:

licencējamās izglītības programmas apraksts;
licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;
rakstisks attiecīgā sporta veida federācijas (savienības, asociācijas) viedoklis par licencējamo izglītības programmu, ja tā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;
dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;
Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (jāuzrāda oriģināls);
izziņa no Sodu reģistra;
pilnvara.

Pieteicējs

     
/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieks

     
/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes
"Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde"
vadītāja I. Tamane
18.02.2021