Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.09.2020. - ... / Spēkā esošā
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Gulbenē 2020. gada 30. jūlijā (prot. Nr. 14, 158. p.)
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība sniedz izglītojamajiem ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs, kā arī to apmēru.

2. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 08.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

3. Saistošie noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

4. Ēdināšanas maksas atvieglojumus par pusdienām piešķir:

4.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas trešo posmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un sasnieguši obligāto minētās programmas apguves vecumu – bez izvērtēšanas;

4.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs – bez izvērtēšanas;

4.3. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības programmas Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs, vai arī apgūst profesionālās izglītības programmas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kuras nav iespējams apgūt profesionālās izglītības iestādēs Gulbenes novadā;

4.4. izglītojamajiem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā un kuri apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības programmas Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs, vai kuri apgūst profesionālās izglītības programmas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs – bez izvērtēšanas;

4.5. izglītojamajiem, kuru ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un kuri apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības programmas Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs, vai kuri apgūst profesionālās izglītības programmas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 08.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

5. Ēdināšanas maksas atvieglojumus par launagu piešķir izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs un:

5.1. kuri ir no daudzbērnu ģimenēm;

5.2. kuriem ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā – bez izvērtēšanas;

5.3. kuru ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 08.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

6. Ēdināšanas maksas atvieglojumus par brokastīm, launagu un vakariņām piešķir:

6.1. izglītojamajiem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs – bez izvērtēšanas;

6.2. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un uzturas tajās diennakti;

6.3. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs un dzīvo internātā;

6.4. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas trešo posmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un sasnieguši obligāto minētās programmas apguves vecumu, un uzturas tajās diennakti.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 08.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

7. Saistošo noteikumu paredzētos ēdināšanas maksas atvieglojumus nosaka 100 % apmērā atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajām ēdiena izmaksām.

8. Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu prasībām jāveic izvērtēšana, pieņem izglītības iestādes vadītājs, savukārt jautājumu risināšanu, kas saistīti ar ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās izglītības programmas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās profesionālās izglītības iestādēs, koordinē un lēmumu pieņem Gulbenes novada sociālais dienests.

(Gulbenes novada domes 08.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

9. Ēdināšanas maksas atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, pielikumā pievienojot, ja nepieciešams, attiecīgos ēdināšanas maksas atvieglojuma pieprasīšanas pamatojuma dokumentus (turpmāk – pamatojuma dokumenti). Ja ēdināšanas maksas atvieglojumu pieprasa izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās izglītības programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā profesionālās izglītības iestādē, iesniegumu un pamatojuma dokumentus iesniedz Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājam.

(Gulbenes novada domes 08.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

10. Atzīt par spēku zaudējušiem 2016. gada 28. jūlija saistošos noteikumus Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
19.09.2020