Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.12.2022. - ... / Spēkā esošā
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Gulbenē 2020. gada 30. janvārī

Redakcionāli precizējumi (prot. Nr. 6, 7. §)
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 9. punktu,
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu,
7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas
6. punktu, 14. panta astoto daļu, 15. pantu,
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu,
21.6 panta otro daļu, 21.7 panta pirmo daļu
(Gulbenes novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība);

1.2. pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību;

1.3. sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību;

1.4. palīdzības sniegšanas kārtību izīrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu;

1.5. palīdzības sniegšanas kārtību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

2. Lēmumu par palīdzības sniegšanu, kā arī personas reģistrēšanu attiecīgajā palīdzības reģistrā un izslēgšanu no tā atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņem Gulbenes novada dome.

3. Dzīvojamo telpu pašvaldības sniegtās palīdzības ietvaros persona var saņemt jebkurā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldība palīdzību sniedz tai piederošā vai tās nomātā dzīvojamā fonda ietvaros.

II. Personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība

5. Palīdzību var saņemt likumā "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (turpmāk – Palīdzības likums)  un saistošajos noteikumos noteiktās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, ievērojot Palīdzības likumā paredzētos izņēmumus, un kuras ar Gulbenes novada domes lēmumu ir atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

6. Trūcīgai vai maznodrošinātai personai (ģimenei), kuras īrētā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir avārijas stāvoklī, pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu Palīdzības likuma 13. pantā paredzētajā kārtībā.

7. Papildus Palīdzības likuma 14. pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kuras ir izveidojušas vairākas ģimenes, bet dzīvo un ir deklarētas vienistabas dzīvoklī uz viena īres līguma pamata.

8. Vispārējā kārtībā, izvērtējot konkrētos apstākļus un izskatot dzīvojamās telpas nepieciešamību, palīdzības saņemšanai var tikt reģistrētas:

8.1. personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāti ar kustību traucējumiem un dzīvo īrētā dzīvojamā telpā augstāk par pirmo stāvu bez vides pieejamības;

8.2. personas, kurām ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, ja tās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojušas pirms iestāšanās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un nav iespējams iemitināties iepriekš aizņemtajā dzīvojamā telpā;

8.3. trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes), kuru deklarētā dzīvesvieta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir bijusi nepārtraukti vismaz trīs gadus;

8.4. daudzbērnu ģimenes, kuru deklarētā dzīvesvieta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir bijusi nepārtraukti vismaz trīs gadus.

9. Papildus Palīdzības likuma 21.6 panta pirmajā daļā minētajām personām pašvaldība izīrē sociālo dzīvokli:

9.1. neizvērtējot ienākumus – bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja persona turpina mācības vispārizglītojošajā vai profesionālajā mācību iestādē, vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz divdesmit četru gadu vecumam;

9.2. trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kura īrē dzīvokli un nespēj norēķināties par īri un komunālajiem pakalpojumiem, ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni;

9.3. trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kas nonākusi krīzes situācijā un Gulbenes novada sociālais dienests, izvērtējot ģimenes (personas) resursus un konkrētos apstākļus, sniedzis atzinumu par dzīvojamās platības nepieciešamību.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 31.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

10. Dzīvojamās telpas apmaiņai var tikt reģistrētas personas, kuras īrē pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar:

10.1. ģimenes locekļu skaita samazināšanos, nespēju norēķināties par īri, komunālo pakalpojumu maksu vai īrnieka, viņa ģimenes locekļu veselības problēmu dēļ dzīvojamo telpu mainīt uz zemāku stāvu;

10.2. dzīves apstākļu uzlabošanos un vēlas maiņu uz dzīvojamo telpu ar lielāku platību vai arī maiņu no nelabiekārtotas uz labiekārtotu dzīvojamo telpu un kuras vismaz vienu gadu katru mēnesi ir maksājušas pilnā apmērā īres un komunālo pakalpojumu maksājumus.

11. Pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai noteikts speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:

11.1. tās dibinātā iestādē, kapitālsabiedrībā vai institūcijā nodarbinātam kvalificētam speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes, teritorijas pārvaldības, informācijas tehnoloģiju, sabiedriskās kārtības uzturēšanas, administrācijas pārvaldības, būvniecības uzraudzības un arhitektūras jomā;

11.2. valsts iestādē vai institūcijā nodarbinātam kvalificētam speciālistam, kas veic ar valsts funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus sociālās, aizsardzības, tieslietu un iekšlietu jomā;

11.3. attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs nodarbinātam kvalificētam speciālistam:

11.3.1. lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes jomā;

11.3.2. mežsaimniecības un kokapstrādes jomā;

11.3.3. būvniecības jomā;

11.3.4. tūrisma jomā.

(Gulbenes novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

III. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai

12. Pašvaldībā ir vienots reģistrs personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai.

13. Pašvaldībā ir izveidoti un kārtoti šādi palīdzības reģistri:

13.1. 1. reģistrs – pašvaldības piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs;

13.2. 2. reģistrs – sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs;

13.3. 3. reģistrs – palīdzības reģistrs īrētās vai nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu;

13.4. 4. reģistrs – speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas reģistrs.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

14. Palīdzības 1. reģistrā – pašvaldības piederošā vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs – personas reģistrē divās grupās:

14.1. pirmā grupa – Palīdzības likuma 14. panta pirmajā daļā minētās personas, kā arī saistošo noteikumu 7. punktā minētās personas;

14.2. otrā grupa – vispārējā kārtībā reģistrētas personas.

15. Personas, kuras dzīvesvietu deklarējušas un pastāvīgi dzīvo Gulbenē, dokumentus iesniedz pašvaldībā. Savukārt personas, kuras dzīvesvietu deklarējušas un pastāvīgi dzīvo Gulbenes novada pagastos, dokumentus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu, iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē vai pašvaldībā. Ja dokumenti iesniegti attiecīgajā pagasta pārvaldē, pārvalde veic personu iesniegto dokumentu pirmapstrādi un lēmumprojektu iesniedz pašvaldībā.

16. Palīdzības saņemšanai persona attiecīgajā pagasta pārvaldē vai pašvaldībā uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, norādot nepieciešamo palīdzības veidu. Iesniegumam persona papildus pievieno šādus dokumentus:

16.1. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 1. punkta "a" un "b" apakšpunktos norādītās personas iesniedz:

16.1.1. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas Dzīvojamo telpu īres likuma 22. pantā, 24. pantā un 25. panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos;

16.1.2. pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopiju;

16.2. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 1.1 punktā norādītās personas iesniedz:

16.2.1. politiski represētas personas apliecības kopiju;

16.2.2. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas Dzīvojamo telpu īres likuma 22. pantā, 24. pantā un 25. panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos;

16.2.3. rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

16.3. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktā norādītās personas attiecīgi iesniedz:

16.3.1. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas gadījumos, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju vai remonta izdevumiem;

16.3.2. pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopiju;

16.3.3. politiski represētas personas apliecības kopiju un rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

16.4. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 4. punktā norādītās personas iesniedz:

16.4.1. repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;

16.4.2. arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas;

16.5. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 4.1 punktā norādītās personas iesniedz politiski represētas personas apliecības kopiju;

16.6. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā norādītās personas iesniedz brīvības atņemšanas vietas izdotu noteikta parauga izziņu, kurā norādīts atbrīvošanas pamats un faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks;

16.7. personas, kuras pretendē uz palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, iesniedz:

16.7.1. kopā ar viņu dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu rakstveida piekrišanu dzīvojamās telpas apmaiņai;

16.7.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

16.7.3. vēlamās dzīvojamās telpas raksturojumu (telpas platību, labiekārtojuma līmeni, stāvu);

16.7.4. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli (ja nepieciešams);

16.7.5. iztikas līdzekļu deklarāciju;

16.8. personas, kuras pretendē uz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, iesniedz:

16.8.1. darba devēja vai attiecīgās pašvaldības iestādes vai institūcijas vadītāja iesniegumu, kurā izteikts lūgums tās amatpersonu, darbinieku vai uzaicināto speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku;

16.8.2. rakstveida apliecinājumu, ka personas īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

16.8.3. darba līguma kopiju;

16.8.4. apliecinājumu, ka persona viena mēneša laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža deklarēs savu dzīvesvietu speciālistam izīrētajā dzīvojamajā telpā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un saglabās šo deklarēto dzīvesvietu uz laiku, kamēr ir spēkā dzīvojamās telpas īres līgums;

16.9. personas, kuras pretendē uz palīdzību sociālā dzīvokļa izīrēšanai, iesniedz attiecīgus dokumentus, kas apliecina personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli atbilstoši Palīdzības likuma 21.6 pantā paredzētajam regulējumam.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

17. Iesniedzot minēto dokumentu kopijas, persona uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

18. Palīdzības reģistrā iekļauto personu pienākums ir katru gadu līdz 30.decembrim iesniegt pašvaldībai apliecinājumu, ka joprojām pastāv apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai. Ja apliecinājums līdz minētajam datumam nav iesniegts, pašvaldība pieņem lēmumu izslēgt reģistrēto personu no palīdzības reģistra Palīdzības likumā noteiktajā kārtībā. Apliecinājums nav jāiesniedz par to atskaites gadu, kurā persona ir reģistrēta attiecīgās palīdzības saņemšanai.

IV. Dzīvojamās telpas izīrēšana

19. Pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu vienoto uzskaiti pēc Gulbenes pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu sniegtajiem datiem veic pašvaldības speciālists dzīvokļu jautājumos.

20. Pašvaldības speciālists dzīvokļu jautājumos sagatavo un nosūta dzīvojamās telpas īres piedāvājumu personai uz tās deklarēto vai īpaši norādīto dzīvesvietas adresi.

21. Par personas nepamatotu atteikumu īrēt pašvaldības piedāvāto dzīvojamo telpu uzskatāmi šādi iespējamie iemesli – dzīvojamā māja, kurā piedāvāts īrēt dzīvojamo telpu, atrodas pārāk tālu no Gulbenes vai pagasta centra, tuvumā nav veikalu, neapmierina kaimiņi vai dzīvojamais rajons u.c.

22. Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša vai pašvaldības nomāta dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs septiņu dienu laikā paziņo par to pašvaldības speciālistam dzīvokļu jautājumos, kurš šo dzīvojamo telpu ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

23. Pašvaldība var pieņemt lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību, ja:

23.1. personas vai tās laulātā (kopdzīves partnera) īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa;

23.2. personai ir īres un pamatpakalpojumu maksas parāds par iepriekš īrēto pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu un tā nav noslēgusi vienošanos par parāda atmaksu vai nepilda šo vienošanos;

23.3. personas laulātajam (kopdzīves partnerim) jau ir sniegta palīdzība;

23.4. personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ir izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu.

V. Dzīvojamās telpas izīrēšana speciālistam

24. Izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu noslēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

25. Ja pēc trim gadiem speciālistam joprojām ir tiesības īrēt speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu, īres līgumu attiecīgi pagarina. Šajā gadījumā mēnesi pirms speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām speciālista pienākums ir iesniegt pašvaldībai saistošo noteikumu 16.8. apakšpunktā norādītos dokumentus.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

26. Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto regulējumu.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Personas, kuras līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanai, netiek izslēgtas no šī reģistra un tām ir tiesības šo saistošo noteikumu noteiktā kārtībā saņemt palīdzību, ievērojot 17. punktā paredzētos noteikumus.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošos noteikumus Nr. 13 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Gulbenes novadā".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
10.12.2022