Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā".
Salas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/6

Salas novada Salas pagastā 2020. gada 30. aprīlī
Par Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību
APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2020. gada 30. aprīļa sēdē (prot. Nr. 7, 30. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, tā saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Salas novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi.

3. Saistošajos noteikumos noteiktā pabalsta izmaksu nodrošina Salas novada pašvaldības Sociālais dienests.

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi ārkārtējās situācijas periodā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.

6. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Salas novada Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

7. Ģimene (persona) nevar vienlaicīgi saņemt Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību un Salas novada pašvaldības 2014. gada 31. jūlija saistošo noteikumu Nr. 5 "Par sociālās palīdzības pabalstiem" 16. un 16.1 punktā paredzētos pabalstus.

Salas novada domes priekšsēdētāja I. Sproģe
Salas novada pašvaldības 2020. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2020/6 "Par Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – MK rīkojums Nr. 103) visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, ar 4.5.2 apakšpunktu personām ir noteikti ierobežojumi, t.sk. sociālā (fiziskā) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā daļa paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, pārejas noteikumu 37. punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi ir nepieciešamība izdot saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz pabalsta krīzes situācijā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtēju situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, taču ietekmes aprēķinu pašlaik nav iespējams noteikt.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Salas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Pabalsts krīzes situācijā tiks piešķirts uz personas iesnieguma pamata. Pabalsta piešķiršanu nodrošina Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta.
Salas novada domes priekšsēdētāja I. Sproģe
06.05.2020