Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.06.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2021. gada 29. septembra saistošos noteikumus "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā".
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2017

Mārupē 2017. gada 29. martā
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā

(Noteikumu nosaukums Mārupes novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 27/2020 redakcijā)

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2017. gada 29. marta sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 26

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta (1.1) daļu, (2) daļu, (3) daļu, (4) daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu

Grozījumi: 28.02.2018. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2018,
kas stājās spēkā ar 14.04.2018.;
28.11.2018. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2018,
kas stājās spēkā ar 15.12.2018.
(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada dome (turpmāk tekstā – dome) piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Mārupes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Fiziskai personai atvieglojums var tikt piešķirts par tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:

2.1. nekustamais īpašums atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliekas ar nodokli,

2.2. nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai,

2.3. šī fiziskā persona ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu šajā nekustamajā īpašumā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.

3. Juridiskām personām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – persona), kuras veic saimniecisku darbību, dome piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus.

Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem, iesniedz ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un iesniegumu atbalsta saņemšanai.

4. Saistošo noteikumu 3. punktā minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par atvieglojuma pieprasītāja īpašumā esošo nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:

4.1. nekustamais īpašums atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliekas ar nodokli,

4.2. juridiskās personas juridiskā adrese ir reģistrēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā vai fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Mārupes novada domes administrācija.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

6. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir Saistošo noteikumu 2. punktā minētajām fiziskajām personām, kuras atbilst zemāk minētajām kategorijām:

Apakšpunkta numursKategorijaAtvieglojuma apmērs/ īpaši nosacījumiPienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojumsPienākums būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu, izņemot, ja personai tiek mainīta deklarētās dzīvesvietas adrese Mārupes novada administratīvajā teritorijāVai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
6.1.politiski represētai personai90%Katru taksācijas gadu
6.2.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas kara dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekam un 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām90%Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.3.maznodrošinātai personai (maznodrošinātas ģimenes loceklim)90 %Nav nepieciešams
6.4.trūcīgai personai (trūcīgas personas ģimenes loceklim)90%Nav nepieciešams
6.5.Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, personu ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem90%Katru taksācijas gadu
6.6.Fiziskai personai ar pirmās, otrās vai trešās grupas invaliditāti90%Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.7.Vientuļajam pensionāram (persona, kurai nav laulātā un bērna)90%Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.8.Fiziskai personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir 3 (trīs) un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai 3 (trīs) un vairāk bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļās (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk tekstā – bērns)90%

No nodokļa summas par nekustamo īpašumu, kurā deklarēti ne mazāk kā 3 (trīs) bērni

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu, Ja vismaz 1 bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu, atvieglojuma saņēmējs divreiz gadā iesniedz apliecinājumu par mācību turpināšanu – līdz 1.februārim un 1.oktobrim
6.9.Fiziskai personai, kas no Mārupes novada pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu ierīkošanai90%, ja nav nomas maksas parādaKatru taksācijas gadu
6.10.Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

2. nodaļā noteiktajā kārtībā

70%Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.11.Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir iegūtas mantojuma ceļā no personām, kas minētās šo noteikumu 6.10.punktā70%Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
6.12.Fiziskai personai, uz kuras īpašumā esošās zemes atrodas pašvaldībai piederoša izglītības iestāde90%Nav nepieciešams
6.13.Fiziskai personai par zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības platībā ne mazākā par 1 ha un izmantota lauksaimniecības vajadzībām, un kura nav nodota apakšnomā citām juridiskām vai fiziskām personām90%, ja nav nomas maksas parādaNav nepieciešams
6.14.Fiziskai personai par īpašumu, kas pirmreizēji tiek pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai par saviem līdzekļiem, nepiesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, gadījumā, ja īpašums nepiekļaujas ielai (ceļam), kurā ir izvietoti centralizētie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli 90% - pirmajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas.

50% - otrajā un trešajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas.

Atvieglojums nav pārceļams uz citiem taksācijas periodiem

Katru taksācijas gadu, kamēr ir tiesības pieprasīt
6.15.Fiziskai personai par mājokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai telpu grupu ar piekrītošām domājamām daļām no būves, kuras galvenais lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskaitot zemi un garāžu (ja tāda ir)), kurā tā deklarēja savu dzīvesvietu uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0:0050%Nav nepieciešams
6.16.Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas un tml.) un bez atlīdzības nodota lietošanā vai īpašumā Mārupes novada pašvaldībai,90%, ja īpašums nodots pašvaldības īpašumā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā;

50%, ja īpašums nodots pašvaldības lietošanā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma noslēgšanas brīža

Katru taksācijas gadu
6.17.Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kuru nomā pašvaldība savām vajadzībām, ja persona samazina līgumā pielīgto nomas maksu.30%, ja samazina nomas maksu vismaz par 50%, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu nomas līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām;

50%, ja samazina nomas maksu vairāk kā par 50%, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām;

90%, ja persona piekrīt izbeigt nomas līgumu, tā vietā noslēdzot patapinājuma līgumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc patapinājuma līguma spēkā stāšanās līdz līguma termiņa beigām

Katru taksācijas gadu
6.18.Bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, vai līdz pilna laika klātienes studiju pabeigšanai vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.90%Pirmo reizi pieprasot

(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2018; 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2018; sk. 27. punktu)

7. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām Saistošo noteikumu 3. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām sekojošā apmērā un kārtībā:

Apakšpunkta numurs

KategorijaAtvieglojuma apmērs/īpaši nosacījumiPienākums juridiskai personai reģistrēt juridisko adresi, fiziskai personai – deklarēt dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijāVai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
7.1.Juridiskai personai, kuru saimnieciskā darbība Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 90 % apmērā ir saistīta ar Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu50 % no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām pašvaldības izglītības iestāžu telpāmKatru taksācijas gadu
7.2.Juridiskai personai par zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības platībā ne mazākā par 1 ha un izmantota lauksaimniecības vajadzībām, un kura nav nodota apakšnomā citām juridiskām vai fiziskām personām90 %, ja nav nomas maksas parādaNav nepieciešams
7.3.Juridiskai personai, kuras pamatkapitāls 100 % apmērā pieder Mārupes novada pašvaldībai90 %Nav nepieciešams
7.4.Juridiskai personai un fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurās notiek pamatdarbība – ražošana, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir "Apstrādes rūpniecībā" (C sadaļa) un kura atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai25 %  no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5 (pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir Mārupes novada administratīvajā teritorijāKatru taksācijas gadu
7.5.Juridiskai personai par nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas un tml.) un bez atlīdzības nodota lietošanā vai īpašumā Mārupes novada pašvaldībai90 %, ja īpašums nodots pašvaldības īpašumā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā;

50 %, ja īpašums nodots pašvaldības lietošanā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma noslēgšanas brīža

Katru taksācijas gadu
7.6.Juridiskai personai par nekustamo īpašumu, kuru nomā pašvaldība savām vajadzībām, ja persona samazina līgumā pielīgto nomas maksu30 %, ja samazina nomas maksu vismaz par 50 %, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu nomas līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām;

50 %, ja samazina nomas maksu vairāk kā par 50 %, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām;

90 %, ja persona piekrīt izbeigt nomas līgumu, tā vietā noslēdzot patapinājuma līgumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc patapinājuma līguma spēkā stāšanās līdz līguma termiņa beigām

Katru taksācijas gadu

8. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir Saistošo noteikumu 2., 3. un 4. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā nodeva ekspluatācijā sekojošu publiskai lietošanai paredzētu infrastruktūru Mārupes novada ciematu teritorijā: ielu, ceļu būvniecība un pārbūve (nevis seguma atjaunošana) ar cieto segumu, ielas apgaismojuma izbūve, trokšņu slāpēšanas sienu izbūve, ūdens un kanalizācijas izbūve (izņemot ražošanas notekūdeņu priekš attīrīšanu), kuru pēc izbūves nodeva pašvaldības vai tās dibinātās kapitālsabiedrības īpašumā, par vienu nekustamo īpašumu, kas pieguļ izbūvētajam infrastruktūras objektam.

Ieguldījums (EUR)

NĪN atvieglojumu (%)

Atvieglojuma periodss

Ne mazāk kā 1000,00

50 %

25 %

1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 5000,00

70 %

50 %

25 %

1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 14000,00

70 %

50 %

25 %

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. un 3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4. un 5. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 35000,00

90 %

70 %

50 %

25 %

1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. un 3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4. un 5. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

6. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

8.1 2021. gadā atvieglojumu 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir fiziskām un juridiskām personām par nekustamo īpašumu – būvi (būves klasifikācijas kods 1265), kurā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gadā tika sniegti par maksu sporta pakalpojumi, ja šo pakalpojumu sniegšana tika pārtraukta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības pasākumu īstenošanas rezultātā. Atvieglojums nav piemērojams nekustamajam īpašumam, kurā funkcionāli ir iespējams nodarboties ar sportu mājsaimniecības vajadzībām nekomerciālos nolūkos.

(Mārupes novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā, kas grozīta ar 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021)

9. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 6., 7. vai 8. punktā paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

10. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo saistošo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

11. Atvieglojumus piešķir par vienu taksācijas gadu.

12. Atvieglojumu piešķir:

12.1. uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai

12.2. uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja iesniegumu.

13. Atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa maksātājam rodas tiesības to saņemt, un turpinās līdz taksācijas gada beigām.

14. Ja atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata, nodokļu maksātājam iesniegums ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15. decembrim.

15. Atvieglojumu nepiešķir:

15.1. kamēr nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds attiecībā uz nekustamo īpašumu, par kuru tiek lūgts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums,

15.2. ja nodokļa maksātājs iepriekšējā taksācijas gadā vismaz divas reizes tika saukts pie administratīvās atbildības par Mārupes novada domes spēkā esošos saistošo noteikumu pārkāpšanu,

15.3. par nekustamo īpašumu, kuras sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,

15.4. par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi,

15.5. ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process,

15.6. ja nodokļa maksātājam ir nomas maksas parāds saistošajos noteikumos atrunātajos gadījumos.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanas kārtība

16. Ja nodokļa atvieglojuma saņemšanai ir nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums, tas ir iesniedzams domē, tam pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu, ja vien šie dokumenti neatrodas pašvaldības vai citas valsts pārvaldes iestādes rīcībā.

17. Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniedzis precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un citām personām, kā arī apliecina, ka piešķir pašvaldībai tiesības iepazīties ar minēto personu (šajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos – arī minēto personu bērnu un citu radinieku) personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā ieskatīties valsts datu bāzēs un reģistros, kas satur lēmuma pieņemšanai nepieciešamus datus.

18. Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

IV. Piešķirtā atvieglojuma atcelšanas kārtība

19. Atvieglojumu atceļ Mārupes novada domes administrācija, ja:

19.1. ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju, un tā ir bijusi par pamatu atvieglojuma piešķiršanai,

19.2. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar Saistošo noteikumu 6., 7. vai 8. punktu,

19.3. nodokļa maksātājs neatbilst Saistošo noteikumu 2. vai 3. punkta prasībām,

19.4. ir konstatēts vismaz viens no 15. punktā minētajiem gadījumiem.

20. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 19.1. punktu, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā par visu taksācijas gadu, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.

21. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 19.2.–19.4. punktu, tad nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad ir iestājies attiecīgs nosacījums piešķirtā atvieglojuma anulēšanai, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.

22. Saistošo noteikumu 19.2. punktu un 21. punktu nepiemēro gadījumā, ja nodokļa atvieglojuma piešķiršanas pamats ir personas invaliditāte: atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma periods tekošā taksācijas gada ietvaros netiek pārtraukts, ja invaliditāte atkārtoti noteikta ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā.

V. Noslēguma jautājumi

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā "Mārupes vēstis".

24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2014. gada 7. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 28/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā".

25. Nodokļa atvieglojumi, kas tika piešķirti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, paliek spēkā 2017. gadā līdz brīdim, kamēr neiestājas kāds no 19. punktā minētajiem gadījumiem.

26. Saistošo noteikumu 6.8. apakšpunkts tiek piemērots ar 2018. gada 1. janvāri. Līdz tam fiziskai personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir 3 (trīs) vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai trīs vai vairāk bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļās (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk tekstā – bērns) piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā, ņemot vērā, ka, ja katram vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu vecākam (aizbildnim) saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta pirmo daļu ir īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā nekustamais īpašums kopīpašumā, tad katram vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu vecākam (aizbildnim) ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumu par savu kopīpašuma daļu, savukārt pārējos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts tikai vienam no vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu vecākam (aizbildnim).

27. Saistošo noteikumu 6.2. apakšpunkts slejā "kategorija" daļā par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

(Mārupes novada domes 28.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 20/2018 redakcijā)

28. 2021. gadā piemērojot saistošo noteikumu 15.1. apakšpunktu, par parādu šā apakšpunkta izpratnē netiek atzīti nokavētie nodokļa maksājumi par 2020. gadu.

(Mārupes novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 27/2020 redakcijā)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
03.06.2021