Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2021

Mārupē 2021. gada 26. maijā

Grozījumi Mārupes novada domes 2021. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2021 "Grozījums Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē""

Apstiprināti ar
Mārupes novada domes
2021. gada 26. maija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 26

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli" 5. panta (11) daļu, (2) daļu,
(3) daļu, (4) daļu, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma 24. pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2021. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2021 "Grozījums Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē"" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Grozījums Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"".

2. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar norādi uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu.

3. Saistošo noteikumu 1. punktā svītrot vārdus un ciparus "Saistošo noteikumu 2., 3. un 4. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem" un aizstāt tos ar vārdiem "fiziskām un juridiskām personām".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Saistošo noteikumu Nr. 7/2021 "Grozījumi Mārupes novada domes 2021. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2021 "Grozījums Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē"""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - ministrija) 2021. gada 8. maijā sniedza atzinumu Nr. 1-18/4459 par Mārupes novada domes (turpmāk - pašvaldība) 2021. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021 "Grozījums Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "4/2021, kuros noradīja sekojošos iebildumus:

1. Saistošo noteikumu grozījuma projekta nosaukumam būtu jābūt šādam: "Grozījums Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"". Lūgts labot saistošo noteikumu grozījuma projekta nosaukumu.

2. Ja saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu, tam ir jābūt norādītam to izdošanas tiesiskajā pamatojumā, attiecīgi lūgts precizēt saistošo noteikumu grozījuma projekta izdošanas tiesisko pamatojumu, tajā ietverot norādi uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu.

3. Ministrija lūdz pašvaldību svītrot saistošo noteikumu grozījuma projektā vārdus un ciparus "Saistošo noteikumu 2., 3. un 4. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem" un aizstāt tos ar vārdiem "fiziskām un juridiskām personām", tādējādi izvairoties no tāda formulējuma, kas pēc satura un jēgas var nonākt pretrunā ar saistošo noteikumu grozījuma projektu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi novērš ministrijas norādītos trūkumus.

Ministrija norāda, ka, tas vien apstāklis, ka saistošo noteikumu grozījumu projekts publicēts Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta kārtībā, neliedz pašvaldībai veikt nepieciešamos grozījumus un nosūtīt tos ministrijai zināšanai.

Saistošie noteikumi, kuros veikti grozījumi, publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" 2021. gada 7. maijā, stājās spēkā 2021. gada 8. maijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek grozīta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzētas.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

03.06.2021