Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.12.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 219

Rīgā 2020. gada 14. aprīlī (prot. Nr. 24 62. §)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu (turpmāk – atbalsts) lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.

2. Atbalsts lauksaimniecībai ir:

2.1. atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktu lopkopības nozaru lauksaimniekiem saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu;

2.2. atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem produktiem saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu;

2.3. atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu.

3. Atbalstu lauksaimniecībai piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

4. Atbilstoši šiem noteikumiem atbalstu lauksaimniecībai var saņemt šādi atbalsta pretendenti (turpmāk – pretendents):

4.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  702/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;

4.2. lielie uzņēmumi, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai.

5. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

6. Šo noteikumu 2. punktā minēto atbalstu nepiešķir pretendentam, ja tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar vismaz vienu no šādām pazīmēm:

6.1. pretendentam, kas ir kapitālsabiedrība, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla, tas ir, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

6.2. pretendentam, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

6.3. pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

6.4. lielajam uzņēmumam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

6.5. pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.

(Grozīts ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 745)

6.1 Šo noteikumu 6. punktā minētās prasības neattiecas uz pretendentu, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  702/2014 1. pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma definīcijai, ja brīdī, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, tam nav piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra un tas nav saņēmis glābšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas atbalstu.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

7. Vienam šo noteikumu 2.1. apakšpunktā un 31. punktā minētajam pretendentam un šo noteikumu 38. punktā minētajam pretendentam, kas ir primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, izmaksājamā atbalsta kopējais apmērs nepārsniedz 100 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

8. Vienam šo noteikumu 28. punktā minētajam pretendentam un šo noteikumu 38. punktā minētajam pretendentam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un kas nav primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, izmaksājamā atbalsta kopējais apmērs nepārsniedz 800 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

9. Vienam šo noteikumu 38. punktā minētajam pretendentam, kas nodarbojas ar zvejniecības un akvakultūras produktu apstrādi, izmaksājamā atbalsta kopējais apmērs nepārsniedz 120 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

10. Ja pretendents nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai ir šo noteikumu 9. vai 28. punktā minētais pretendents, vai nodarbojas ar tirdzniecību un lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, tas, izmantojot grāmatvedības nodalīšanu, attiecībā uz katru no šīm darbībām ievēro atbalsta maksimālo intensitāti un atbalsta summu, kas kopumā nepārsniedz 800 000 euro.

11. Pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai tirdzniecību, atbalstu pilnībā vai daļēji nenodod primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem.

12. Atbalsts netiek piešķirts personai, kas mākslīgi rada apstākļus atbalsta saņemšanai, tostarp apzināti veido preču krājumus un samazina produkcijas iepirkšanu no primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem.

13. Ja šo noteikumu 25., 26. un 36. punktā minētais finansējums pārsniedz pretendentu pieprasīto vai atbalstam aprēķināto nepieciešamo summu attiecīgajam atbalstam, neizmantoto atbalsta summu proporcionāli var pārdalīt un izmantot citam šajos noteikumos minētajam atbalstam, kuram pieprasītais vai aprēķinātais atbalsta apmērs pārsniedz pieejamo finansējumu.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517)

14. Ja pretendents ir pārkāpis šo noteikumu prasības, tam ir pienākums atmaksāt dienestam visu saskaņā ar šiem noteikumiem saņemto nelikumīgo atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 pamata punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts pretendentam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

15. Zemkopības ministrija iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu, kas tiek īstenots saskaņā ar pagaidu regulējumu saistībā ar Covid-19 izplatību.

16. Dienests nodrošina:

16.1. informācijas publicēšanu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktās publicitātes pasākumu prasības, atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

16.2. saskaņā ar šiem noteikumiem sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju dienests glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

II. Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktu lopkopības nozaru lauksaimniekiem

17. Atbalstu ienākumu stabilizēšanai noteiktu lopkopības nozaru lauksaimniekiem aprēķina un piešķir kā vienreizēju kompensējošu maksājumu par šo noteikumu 18., 20. un 21. punktā minētu lauksaimniecības dzīvnieku, ja:

17.1. attiecībā uz slaucamām govīm un liellopiem nozarē ražotāju kopējie ieņēmumi 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam bijuši par vismaz 5 procentiem zemāki nekā attiecīgās nozares ražotāju kopējie ieņēmumi laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados;

17.1.1 attiecībā uz slaucamām govīm un liellopiem nozarē ražotāju kopējie ieņēmumi 2020. gadā no jūlija līdz septembrim bijuši par vismaz 5 procentiem zemāki nekā attiecīgās nozares ražotāju kopējie ieņēmumi laikposmā no jūlija līdz septembrim vidēji iepriekšējos trijos gados;

17.2. attiecībā uz cūkām nozarē ražotāju kopējie ieņēmumi 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam bijuši par vismaz 5 procentiem zemāki nekā attiecīgās nozares ražotāju kopējie ieņēmumi 2019. gadā no aprīļa līdz jūnijam.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 395; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517; MK 27.10.2020. noteikumiem nr. 655)

17.1 Atbalstu ienākumu stabilizēšanai cūku ganāmpulku īpašniekiem papildus piešķir par laikposmu no 2020. gada jūlija līdz oktobrim saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 745 redakcijā)

18. Atbalstu par slaucamu govi dienests piešķir svaigpiena ražotājam, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

18.1. tam 2020. gada 30. jūnijā attiecībā uz laikposmu no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam vai 2020. gada 30. septembrī attiecībā uz laikposmu no 2020. gada jūlija līdz septembrim atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu bija reģistrētas vismaz trīs slaucamas govis un tās svaigpiena ražotāja ganāmpulkā atradušās vismaz kopš 2020. gada 1. aprīļa attiecībā uz laikposmu no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam vai vismaz kopš 2020. gada 1. jūlija attiecībā uz laikposmu no 2020. gada jūlija līdz septembrim;

18.2. tas 2020. gadā laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vai no jūlija līdz septembrim ir piegādājis pienu Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.1. vai 4.2.3. apakšpunktā minētajam pircējam;

18.3. tas ir reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu.

(Grozīts ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

19. (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 395)

20. Atbalstu dzīvnieka audzētājam piešķir par gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu un piena šķirņu vai kombinētās (piena–gaļas) šķirnes vīriešu kārtas liellopu, kas izaudzēts saimniecībā un realizēts 2020. gada laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vai 2020. gada laikposmā no jūlija līdz septembrim, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

20.1. liellops ir reģistrēts un apzīmēts, un par to ir sniegta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu;

20.2. realizācijas brīdī liellopa vecums ir sasniedzis vismaz sešus mēnešus;

20.3. dzīvnieka audzētājs ir reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655 )

20.1 Liellops ir izaudzēts saimniecībā, ja līdz realizācijas dienai tas ir atradies audzētāja saimniecībā vismaz no triju mēnešu vecuma vai tajā noturēts vismaz sešus mēnešus. Par realizācijas dienu uzskatāma diena, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu liellops ir pārvietots no audzētāja ganāmpulka uz citu ganāmpulku vai kautuvi vai izvests no valsts.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

21. Cūku ganāmpulka īpašniekam, kas reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu, atbalstu piešķir par:

21.1. nobarojamu cūku, kas 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam vai no jūlija līdz oktobrim realizēta kautuvei vai nosūtīta uz kautuvi nokaušanai;

21.2. sivēnmāti, kas novietnē reģistrēta pēc stāvokļa 2020. gada 30. jūnijā vai pēc stāvokļa 2020. gada 31. oktobrī.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 655 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 745)

22. Zemkopības ministrija līdz 2020. gada 20. jūlijam informāciju par nozares ieņēmumu samazinājuma apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktu, un līdz 2020. gada 6. novembrim informāciju par nozares ieņēmumu samazinājuma apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 17.1.1 apakšpunktu, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

23. Lauksaimniecības datu centrs pēc dienesta pieprasījuma līdz 2020. gada 20. jūlijam iesniedz dienestā informāciju, kas nepieciešama šajā nodaļā minētā atbalsta administrēšanai, par pretendentu atbilstību šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā un 20. punktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz laikposmu no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, līdz 2020. gada 15. septembrim – informāciju par pretendenta atbilstību šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, bet līdz 2020. gada 12. novembrim – informāciju par pretendenta atbilstību šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā un 20. punktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz laikposmu no 2020. gada jūlija līdz septembrim un šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, bet līdz 2020. gada 7. decembrim – informāciju par pretendenta atbilstību šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem laikposmā no 2020. gada jūlija līdz oktobrim.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 655 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 745)

24. Dienests:

24.1. aprēķina atbalsta likmi par vienu šo noteikumu 18., 20. un 21. punktā minētu lauksaimniecības dzīvnieku, dalot šo noteikumu 25. punktā norādītās kopējās atbalsta summas ar attiecīgo dzīvnieku skaitu, bet atbalsta likme nepārsniedz 86 euro par slaucamo govi, 137 euro par gaļas šķirnes liellopu, 96 euro par piena šķirnes bulli, 22,15 euro par nobarojamo cūku un 40 euro par sivēnmāti;

24.1.1 aprēķina atbalsta likmi par vienu šo noteikumu 18. un 20. punktā minētu lauksaimniecības dzīvnieku laikposmā no 2020. gada jūlija līdz septembrim un par vienu šo noteikumu 21. punktā minētu lauksaimniecības dzīvnieku laikposmā no 2020. gada jūlija līdz oktobrim, šo noteikumu 25. punktā norādīto kopējo atbalsta summu, no kuras atņem izmaksāto atbalsta summu par lauksaimniecības dzīvnieku laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, dalot ar attiecīgo dzīvnieku skaitu, bet atbalsta likme nepārsniedz 86 euro par slaucamo govi, 137 euro par gaļas šķirnes liellopu, 96 euro par piena šķirnes bulli, 22,15 euro par nobarojamo cūku un 40 euro par sivēnmāti;

24.2. piešķir un izmaksā atbalstu līdz 2020. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 745)

25. Kopējā atbalsta summa tiek noteikta šādā apmērā:

25.1. par slaucamām govīm – nepārsniedzot 20 675 000 euro;

25.2. par liellopiem – nepārsniedzot 3 166 000 euro;

25.3. par nobarojamām cūkām – nepārsniedzot 2 500 000 euro;

25.4. par sivēnmātēm – nepārsniedzot 1 400 000 euro.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 745 redakcijā)

III. Atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem produktiem

26. Kopējais šajā nodaļā noteiktā atbalsta apmērs nepārsniedz 35 000 euro.

(Grozīts ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

27. Atbalstam par iznīcinātajiem vai ziedotajiem produktiem var pieteikties pārtikas uzņēmums, pašvaldība vai izglītības iestāde, kas nodrošina ēdināšanu izglītības iestādē (turpmāk – ēdinātājs), un dārzeņu ražotājs, kas ēdinātājam piegādā produktus (turpmāk – dārzeņu ražotājs), par saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izsludinātās ārkārtējās situācijas (turpmāk – ārkārtējā situācija) laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, ja tie bija paredzēti ēdināšanas nodrošināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, kurās ir pārtraukts mācību process klātienē.

28. Atbalstu ēdinātājam par iznīcinātajiem vai ziedotajiem produktiem piešķir vienreizēja maksājuma veidā par pārtikas produktiem ar derīguma termiņu līdz diviem mēnešiem, ja tie iznīcināti vai izplatīti bez maksas vienai vai vairākām tādām saņēmēju grupām kā sabiedriskā labuma organizācijas, stacionārās ārstniecības iestādes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, patversmes un naktspatversmes, brīvības atņemšanas iestādes, zooloģiskie dārzi un dzīvnieku patversmes. Atbalsta summa par iznīcinātajiem vai bez maksas izplatītajiem produktiem ir vienāda ar attiecīgo produktu vērtību, kas par saņemto preci norādīta produkta piegādātāja preču pavadzīmē–rēķinā.

29. Lai saņemtu šo noteikumu 28. punktā minēto atbalstu, ēdinātājs līdz 2020. gada 15. maijam iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

29.1. ar 2020. gada 5. martu no preču piegādātājiem saņemtā produkcija, kas bija paredzēta ēdināšanas nodrošināšanai pirmsskolas izglītības vai vispārējās izglītības iestādē ārkārtējās situācijas laikā;

29.2. ārkārtējās situācijas laikā iznīcinātās produkcijas apjoms un vērtība;

29.3. tās produkcijas apjoms un vērtība, kas ārkārtējās situācijas laikā izplatīta bez maksas šo noteikumu 28. punktā minētajām grupām.

30. Šo noteikumu 29. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

30.1. ēdinātāja noslēgtā līguma kopiju par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības vai vispārējās izglītības iestādēs;

30.2. ar produktu piegādātājiem noslēgtā līguma kopsavilkumu par produkcijas apjomu;

30.3. preču pavadzīmes–rēķina kopiju vai preču pavadzīmju–rēķinu kopsavilkumu par produktiem, kas saņemti no piegādātājiem;

30.4. preču norakstīšanas aktu, ja saņemtie produkti tika iznīcināti;

30.5. apliecinājumu par to, ka pārtikas preces, par kurām tiks saņemts atbalsts, atbilst produktu kvalitātes prasībām, un preču pavadzīmi–rēķinu par preču izplatīšanu ārkārtējās situācijas laikā bez maksas vienai no šo noteikumu 28. punktā minētajām grupām.

31. Atbalstu dārzeņu ražotājam par ziedotajiem produktiem piešķir vienreizēja maksājuma veidā par dārzeņu produkciju, kas izplatīta bez maksas vienai vai vairākām šo noteikumu 28. punktā minētajām saņēmēju grupām. Atbalsta summa par produktiem, kas izplatīti bez maksas, ir vienāda ar attiecīgo produktu vērtību, kas norādīta šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā līgumā.

32. Lai saņemtu šo noteikumu 31. punktā minēto atbalstu, dārzeņu ražotājs līdz 2020. gada 15. maijam iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

32.1. tās nepiegādātās produkcijas apjomu un vērtību, kura bija paredzēta ēdinātājam, lai nodrošinātu ēdināšanu pirmsskolas vai vispārizglītojošās izglītības iestādē ārkārtējās situācijas laikā;

32.2. tās produkcijas apjomu un vērtību, kura ārkārtējās situācijas laikā izplatīta bez maksas šo noteikumu 28. punktā minētajām grupām.

33. Šo noteikumu 32. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

33.1. ar ēdinātāju noslēgtā līguma kopiju;

33.2. preču pavadzīmes–rēķina kopiju vai preču pavadzīmju–rēķinu kopsavilkumu par ēdinātājam piegādātajiem produktiem;

33.3. apliecinājumu par to, ka dārzeņu produkcija, par kuru tiks saņemts atbalsts, atbilst produktu kvalitātes prasībām, un preču pavadzīmi–rēķinu par preču izplatīšanu ārkārtējās situācijas laikā bez maksas vienai no šo noteikumu 28. punktā minētajām grupām.

34. Dienests atbalstu piešķir līdz 2020. gada 31. decembrim.

35. Ja kopējais šajā nodaļā noteiktais atbalsta pieprasījums pārsniedz šo noteikumu 26. punktā minēto kopējo atbalsta apmēru, pretendenta atbalstam tiek piemērots proporcionāls samazinājums.

IV. Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai

36. Kopējais šajā nodaļā noteiktā atbalsta apmērs nepārsniedz 7 724 000 euro.

(Grozīts ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 745)

37. Lauksaimniecības un pārtikas produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) I pielikumā minētie produkti un produkti, kas saražoti, pārstrādājot LESD I pielikumā minētos produktus par pārtikā lietojamiem produktiem (izņemot alkoholiskos dzērienus).

38. Atbalstam krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai var pieteikties pretendents, kas ražo šo noteikumu 37. punktā minētās preces un pēdējā noslēgtajā gadā ir guvis ieņēmumus no šo preču ražošanas vai no tādu produktu realizācijas, kuri iegūti saimniecībā no pašražotiem primārās lauksaimniecības produktiem, vairāk nekā 50 procentu apmērā no kopējiem ieņēmumiem (turpmāk – uzņēmuma darbības pamatnozare), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

38.1. pretendents ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, un tam 2020. gada 7. martā vai līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nebija nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nebija lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds bija lielāks par 1000 euro, tam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām24. pantu;

38.2. pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums, ja šī prasība attiecas uz pretendentu;

38.3. pārdošanai gatavu preču krājumi uzņēmuma darbības pamatnozarē vienā no šādiem datumiem – 2020. gada laikposmā no marta līdz jūnijam –31. marts, 30. aprīlis, 31. maijs vai 30. jūnijs vai 2020. gada laikposmā no jūlija līdz septembrim – 31. jūlijs, 31. augusts vai 30. septembris – ir palielinājušies par vairāk nekā 25 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo datumu vai neto apgrozījums uzņēmuma darbības pamatnozarē, tostarp pieteiktajā darbības nozarē, 2020. gada laikposmā no marta līdz septembrim vai kādā no minētā laikposma mēnešiem ir samazinājies par vairāk nekā 15 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo laikposmu vai mēnesi;

38.4. pretendents ir sniedzis pierādījumus par pārdošanai gatavu preču krājumu pieauguma apjoma vai neto apgrozījuma samazinājuma apjoma cēlonisko saikni ar Covid-19 izplatību, tostarp iesniedzot pierādījumus par piegādes līgumiem.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 395; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

39. Atbalstu krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pretendentam piešķir tieša maksājuma veidā. Atbalstu var saņemt tikai vienā šādā gadījumā saskaņā ar iesniegumā norādīto izvēli:

39.1. 20 % apmērā no starpības, ko aprēķina no pārdošanai gatavu preču krājumu vērtības uzņēmuma darbības pamatnozarē pēc stāvokļa vienā no šādiem datumiem – 2020. gada laikposmā no marta līdz jūnijam – 31. marts, 30. aprīlis, 31. maijs vai 30. jūnijs vai 2020. gada laikposmā no jūlija līdz septembrim – 31. jūlijs, 31. augusts vai 30. septembris –, atņemot 2019. gadā attiecīgajā datumā fiksētā krājuma vērtību;

39.2. 20 % apmērā no starpības, ko aprēķina, no neto apgrozījuma vērtības uzņēmuma darbības pamatnozarē vai pieteiktajā darbības nozarē laikposmā no 2020. gada marta līdz septembrim vai kādā no šā laikposma mēnešiem atņemot neto apgrozījuma vērtību 2019. gada attiecīgajā laikposmā vai attiecīgajā mēnesī. Ja atbalsta pretendents iesniegumā kā pārskata periodu norāda visu laikposmu no 2020. gada marta līdz septembrim vai divus vai vairākus secīgus mēnešus šajā laikposmā, neto apgrozījuma samazinājums uzņēmuma darbības pamatnozarē vai pieteiktajā darbības nozarē tiek noteikts vidēji par pieteikto pārskata periodu, nevis katrā pārskata perioda mēnesī.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

40. Pretendents, kurš nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un lauksaimniecības produktu pārstrādi, var iesniegt atsevišķu iesniegumu par katru darbības nozari, ja pretendents kārto atsevišķu grāmatvedību par primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu vai ja 42.2. apakšpunktā minēto informāciju par katru no darbības nozarēm iesniedz atsevišķi.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 395)

41. Atbalstu nepiešķir pretendentam, kuram ir piešķirts atbalsts saskaņā ar šo noteikumu II vai III nodaļu, izņemot gadījumu, ja pretendents pieprasa atbalstu par pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem un ir izpildījis šo noteikumu 40. punktā minēto nosacījumu vai tā neto apgrozījuma samazinājums laikposmā no 2020. gada jūlija līdz septembrim vai kādā no minētā laikposma mēnešiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo laikposmu pārsniedz 15 procentus un nav saņemts atbalsts saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu

(Grozīts ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

42. Lai pieteiktos atbalstam, pretendents līdz 2020. gada 10. novembrim dienestā iesniedz:

42.1. iesniegumu, kurā pamato krājumu palielinājumu vai neto apgrozījuma samazinājumu atbilstoši šo noteikumu 38.3. apakšpunktam, norādot krājumu veidošanās vai apgrozījuma samazinājuma saistību ar Covid-19 izplatīšanās mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem;

42.2. operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojumu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, norādot atbalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju, kas atspoguļo situāciju ar pārdošanai gataviem preču krājumiem pārskata periodā un 2019. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī, vai operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojumu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, norādot atbalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju, kas atspoguļo neto apgrozījumu pārskata periodā un 2019. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī. Operatīvo bilanci sagatavo, ņemot vērā šo noteikumu 5. punktu. Pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, iesniedzot bilanci, izmanto grāmatvedības nodalīšanu attiecībā uz katru no šīm nozarēm;

42.3. operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu par 2019. gadu, ja pretendents atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu nav iesniedzis gada pārskatu par 2019. gadu;

42.4. informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķir atbalstu.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 395; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

42.1 Pretendents, kurš iesniedzis šo noteikumu 42. punktā minēto iesniegumu līdz 2020. gada 15. jūlijam un kuram piešķirts atbalsts par 2020. gada laikposmu no marta līdz jūnijam, var pieprasīt atbalstu par 2020. gada laikposmu no jūlija līdz septembrim (ieskaitot).

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

43. Pretendents saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem var pieprasīt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 40 procentus no prognozētā atbalsta apmēra.

44. Lai pieteiktos avansa maksājumam, pretendents līdz 2020. gada 31. augustam dienestā iesniedz iesniegumu, kurā ietver pamatotu informāciju par prognozēto krājumu apjoma palielināšanos virs normālā krājumu līmeņa pārskata periodā vai pamatotu informāciju par neto apgrozījuma samazināšanos pārskata periodā saistībā ar Covid-19 izplatīšanās mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517)

45. Atbalsta summu dienests aprēķina, pamatojoties uz uzņēmuma operatīvajā bilancē un iesniegumā ietverto informāciju. Avansa maksājuma summu dienests aprēķina, pamatojoties uz informāciju, ko pretendents iesniedzis saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu.

46. Dienests atbalstu piešķir līdz 2020. gada 31. decembrim.

47. Dienests lēmumu par avansa piešķiršanu pieņem un avansu izmaksā septiņu darbdienu laikā.

48. Pretendents, kas saņēmis avansa maksājumu, līdz 2020. gada 10. novembrim iesniedz atbalsta pieprasījumu gala norēķinam.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 517; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

49. Ja saņemtais avanss pārsniedz saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem aprēķināto atbalstu, pretendents dienestam atmaksā starpību 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu. Ja pretendents neatmaksā starpību norādītajā termiņā, viņš par katru nokavējuma dienu maksā nokavējuma naudu – sešus procentus gadā no neatmaksātās summas. Dienests ir tiesīgs ieturēt šo starpību no atbalsta saņēmēja nākamajiem maksājumiem.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

50. Ja kopējais šajā nodaļā noteiktais atbalsta pieprasījums pārsniedz šo noteikumu 36. punktā minēto kopējo atbalsta apmēru, pretendenta atbalstam tiek piemērots proporcionāls samazinājums.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 655)

51. Noteikumus piemēro pēc tam, kad ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu.

52. Atbalsta pretendentiem, par kuriem Lauku atbalsta dienests līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šo noteikumu 38.3. apakšpunktā par vārdu un skaitļa "samazinājies par vairāk nekā 25 procentiem" aizstāšanu ar vārdiem un skaitli "samazinājies par vairāk nekā 15 procentiem", ir pieņēmis lēmumu piešķirt šo noteikumu IV nodaļā noteikto atbalstu krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai, ir tiesības līdz 2020. gada 30. oktobrim iesniegt iesniegumu par atbalsta pārrēķinu, ievērojot attiecīgā neto apgrozījuma samazinājuma kritērija izmaiņas.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
16.12.2020