Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 26/2017

Mārupē 2017. gada 27. septembrī
Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2017. gada 27. septembra sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 16

Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 22. novembra sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 12

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu krīzes situācijā nonākušajām personām, piešķirot pabalstu.

2. Pabalstus piešķir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pirms nonākšanas krīzes situācijā. Ja pabalstu pieprasa ģimene, vērtē katra ģimenes locekļa atbilstību šī punkta prasībām.

3. Pabalsta maksimāla summa ir EUR 4500,00 vienai personai, kura atbilst 2. punkta prasībām, ģimenes gadījumā šī summa attiecināma uz katru 2. punkta prasībām atbilstošu ģimenes locekli, kopsummā nepārsniedzot EUR 15 000,00. Aprēķinot katrā konkrētā gadījumā izmaksājama pabalsta summu, tiek ņemtas vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Izmaksājamais pabalsts tiek samazināts summas apmērā, kādu persona (ģimene), balstoties uz tiem pašiem apstākļiem, ir tiesīga saņemt kā citu valsts vai pašvaldības noteikto pabalstu, vai kā apdrošināšanas prēmiju, vai kā cita veida kompensāciju par krīzes situācijas ietekmē nodarīto kaitējumu.

4. Persona pieprasa pabalstu nekavējoties, tiklīdz krīzes situācijas ietekmē kļuvusi apgrūtināta viņas (ģimenes) pašas spēja apmierināt savas (ģimenes) pamatvajadzības. Atsevišķos gadījumos persona (ģimene) var iesniegt pieprasījumu arī viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās, šajā gadījumā pieprasījumā īpaši pamatojot iemeslu, kāpēc pieprasījums nav ticis iesniegts nekavējoties, un vai personas (ģimenes) spēja pašai apmierināt savas (ģimenes) pamatvajadzības joprojām nav tikusi atjaunota, vai ir apdraudēta.

5. Persona iesniedzot pieprasījumu par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, norāda pieprasītā pabalsta apmēru un iesniedz krīzes situāciju pamatojošus dokumentus. Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību.

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem Sociālais dienests.

7. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu saskaņo ar Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru, ja piešķirama pabalsta summa pārsniedz EUR 500,00, un tikai pēc tam paziņo pabalsta pieprasītājam.

8. Sociālais dienesta lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada domes izpilddirektoram, kura lēmums ir pārsūdzams administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9. Sociālā dienesta lēmuma par pabalsta piešķiršanu izpilde ir uzsākama vienas darba dienas laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 26/2009 "Par vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu Mārupes novadā".

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe
10.02.2018