Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/19

Smiltenē 2019. gada 30. oktobrī
Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā
Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 2019. gada 30. oktobra
lēmumu Nr. 662 (prot. Nr. 13, 1. §)

Ar precizējumiem, kas apstiprināti ar
Smiltenes novada domes 2020. gada 29. janvāra
lēmumu Nr. 89 (sēdes prot. Nr. 3, 31. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30., 31. un 31.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgs pieprasīt bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Smiltenes novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), tajā skaitā, ja Smiltenes novada Bāriņtiesa ir tiesību un saistību pārņēmēja. Tiesības uz pabalstiem var izmantot līdz bāreņa 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

3. Bārenim šo noteikumu noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;

3.4. vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei;

3.5. pabalsts mācību piederumu iegādei;

3.6. dzīvokļa pabalsts;

3.7. pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā.

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz bāreņa iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo pabalstu.

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

5. Bārenis, pieprasot šo noteikumu 3. punktā noteiktos pabalstus, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus:

5.1. pilnvaru vai tās kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pašvaldības palīdzību pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību;

5.2. bārenim pēc Sociālā dienesta pieprasījuma jāiesniedz citi dokumenti, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai un ja pieprasītā informācija nav pašvaldības rīcībā.

6. Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai Sociālais dienests pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus par palīdzības pieprasītāju pašvaldības un valsts datu reģistros lēmuma pieņemšanai vajadzīgajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām.

III. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

7. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir:

7.1. bārenim un bārenim, kuram noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuram pēc pilngadības sasniegšanas noteikta III invaliditātes grupa – 250,00 euro;

7.2. bārenim, kuram noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuram pēc pilngadības sasniegšanas noteikta II invaliditātes grupa – 260,00 euro;

7.3. bārenim, kuram noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuram pēc pilngadības sasniegšanas noteikta I invaliditātes grupa – 280,00 euro.

8. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja bārenis neatrodas pilnā valsts apgādībā, ir tiesības saņemt no dienas, kad bārenim beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē.

9. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu attiecīgajā kredītiestādē.

IV. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

10. Vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 500,00 euro, no kura:

10.1. pabalsta summa 300,00 euro;

10.2. pabalsta summu 200,00 euro apmērā piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) vai stingrās uzskaites maksājuma čeku par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā.

11. Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesības saņemt bārenim neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

V. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē

12. Pabalsta ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs ir 150,00 euro.

13. Noteikumu 12. punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt bārenim, kurš sekmīgi turpina:

13.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

13.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

VI. Vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei

14. Vienreizēja pabalsta apmērs remontmateriālu iegādei ir līdz 250,00 euro.

15. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei var pieprasīt bārenis, kuram ir piešķirta dzīvojamā platība Smiltenes novada administratīvajā teritorijā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienas.

16. Pabalsta saņemšanai bārenim, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajiem dokumentiem, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), pavadzīme (rēķins) vai stingrās uzskaites maksājuma čeks par remontmateriālu iegādi.

17. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei piešķir mantiskā veidā, apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) vai stingrās uzskaites maksājuma čeku par remontmateriālu iegādi, kas izrakstīta remontmateriālu tirdzniecības vietā.

VII. Dzīvokļa pabalsts

18. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bārenim piešķir ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, un tieši:

18.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

18.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas nodrošināšanai, ūdens, dabasgāzes nodrošināšanai, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanai), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.

19. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bārenis Sociālajā dienestā iesniedz 5. punktā noteiktos dokumentus un:

19.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Sociālajā dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;

19.2. reizi mēnesī dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot oriģinālus.

20. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 19. punktā minētos dokumentus, bet nepārsniedzot noteikumos noteiktos, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos, izdevumu segšanas normatīvus.

21. Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.

22. Dzīvokļa pabalstam bārenim tiek noteikti šādi normatīvi:

22.1. īres/apsaimniekošanas maksa – 2,50 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī, bet nepārsniedzot trīsdesmit kvadrātmetrus;

22.2. apkures maksa (jebkuram apkures veidam) – 0,80 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī, bet nepārsniedzot trīsdesmit kvadrātmetrus;

22.3. siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim, bet nepārsniedzot vienu kubikmetru mēnesī;

22.4. elektroenerģija – līdz piecdesmit kilovatstundām mēnesī;

22.5. ūdens un kanalizācija – līdz diviem kubikmetriem mēnesī;

22.6. gāze – līdz trīs kubikmetriem mēnesi;

22.7. gāzes balona iegādei – 50,00 euro gadā;

22.8. asenizācijas pakalpojumiem – 30,00 euro gadā;

22.9. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz vienam kubikmetram mēnesī.

23. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē bārenis, dzīvo arī citas personas, tad bārenis ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms, sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo personu skaitu.

24. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša pirmo datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

25. Dzīvokļa pabalstu izmaksā pēc dokumentu (pakalpojuma sniedzēja rēķinu) saņemšanas Sociālajā dienestā ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta viņa dzīvesvieta.

VIII. Pabalsts mācību piederumu iegādei

26. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir, uzsākot jaunu mācību gadu.

27. Pabalsta apmērs ir 60,00 euro bārenim, kurš uzsāk vai sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, studijas koledžā vai augstskolā.

28. Lai saņemtu 26. punktā noteikto pabalstu, bārenim ir jāiesniedz izziņa par uzņemšanu mācību iestādē vai par pēdējās sesijas rezultātiem, ja šāda informācija nav pašvaldības rīcībā.

29. Pabalstu nepiešķir bārenim, kurš iegūst izglītību tālmācībā.

30. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

IX. Pabalsts pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā

31. Pabalstu pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā (turpmāk – integrēšanās pabalsts) piešķir individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai sniegtu psiho-sociālo un materiālo atbalstu un veicinātu pilngadību sasniegušā bāreņa integrēšanos sabiedrībā.

32. Integrēšanās pabalstu var piešķirt līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

33. Lēmumu par integrēšanās pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot pilngadību sasnieguša bāreņa sociālās situācijas novērtējumu vai pamatojoties uz pilngadību sasniegušajam bārenim sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

34. Integrēšanās pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 250,00 euro.

X. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

35. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests bāreni informē rakstveidā.

36. Ja bārenim nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Sociālais dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

37. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē (turpmāk – Dome). Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājums

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2016. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/16 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Saistošo noteikumu "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašlaik pašvaldības nodrošināto materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, to apmērus un saņemšanas nosacījumus nosaka 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/16 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" un 2017. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā".

Ievērojot Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas izstrādātās vadlīnijas par pašvaldības nodrošināto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi atbilstoši augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem.

Jauno saistošo noteikumu projektā ir ietverts gan Ministru kabineta noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pašvaldībā pieejamais materiālais atbalsts tiks apvienots vienos saistošajos noteikumos, būtiski atvieglojot nepieciešamās informācijas iegūšanas iespējas.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, to apmēru un saņemšanas kārtību, nedublējot Ministru kabineta noteikumos par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ietverto regulējumu.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikti jauni materiālā atbalsta veidi, un tieši, pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu; pabalsts remontmateriālu iegādei, ja piešķirta dzīvojamā platība Smiltenes novada administratīvajā teritorijā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā noteiktajā kārtībā, bet tajā nepieciešams veikt kosmētisku remontu; pabalstu pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā.

Saistošie noteikumi paredz piecus pabalstu veidus:

1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3) pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;

4) vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei;

5) pabalstu mācību piederumu iegādei;

6) dzīvokļa pabalstu;

7) pabalstu pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā.

Ieviestās izmaiņas saistošo noteikumu tiesiskajā regulējumā pilnveidos atbalsta sistēmu pilngadību sasniegušajiem jauniešiem, paredzot nepieciešamo finansējumu un pakalpojumus, lai saņemtu visas normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas atbilstoši mērķim.

Atsevišķiem pabalstu veidiem ir palielināti minimāli noteiktie atbalsta apmēri, ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos apstākļus un tirgus cenas valstī, kā arī, lai sasniegtu atbilstošu atbalstu, nodrošinot sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Palielināts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai no 128,06 euro uz 250,00 euro un vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei no 250,00 euro uz 500,00 euro, lai nodrošinātu 2005. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.857 noteikto atbalstu pilnā apmērā.

Ar Saistošo noteikumu "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā" spēkā stāšanos spēku zaudēs Smiltenes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/16 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānotā ietekme uz pašvaldības budžetu 2020. gadā – 10474,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNoteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests). Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības palīdzības saņemšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā, izvērtējot lietderības apsvērumus, ņemti vērā arī Sociālā dienesta klientu priekšlikumi.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu patstāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā – www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
13.02.2020