Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.04.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/17

Smiltenē 2017. gada 25. oktobrī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 25. oktobra lēmumu (prot. Nr. 17, 2. §)

Ar precizējumiem,
kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2017. gada 29. novembra lēmumu (prot. Nr. 18, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu
(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/21 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām vai personām, kuras faktiski dzīvo un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Smiltenes novada pašvaldība piešķir:

2.1. (svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21);

2.2. dzīvokļa pabalstu;

2.3. (svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21);

2.4. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

2.5. pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai;

2.6. pabalstu mācību līdzekļu iegādei;

2.7. pabalstu krīzes situācijā.

3. Noteikumu 2. punktā noteiktos pabalstus piešķir Smiltenes novada domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) un izmaksā Smiltenes novada dome apstiprinātā budžeta ietvaros.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

(Nodaļa svītrota ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

4. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

5. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

6. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

7. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

III. Dzīvokļa pabalsts

8. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksas, apkures un maksas par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu segšanai.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

9. Dzīvokļa pabalsta veidi:

9.1. dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībai, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi;

9.2. dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībai, kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri jeb siltumpiegādi, kurināmā iegādei kā vienreizēju pabalstu apkures sezonā.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

10. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gadā 143 euro apmērā vienai mājsaimniecībai.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

IV. Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību

(Nodaļa svītrota ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

11. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

12. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

V. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

13. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem trūcīgu/maznodrošinātu ģimeņu bērniem, ja tie mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādēs.

14. Pabalsts tiek piešķirts par kārtējo mācību pusgadu un tā apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā:

14.1. ēdināšanas pabalsts vispārējā izglītības iestādē – 100 % apmērā;

14.2. ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē – 75 % apmērā.

15. Ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem trūcīgu/maznodrošinātu ģimeņu bērniem ēdināšanas pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs ar internātu/nakšņošanu piešķir 100 % apmērā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

16. Sākoties jaunam mācību pusgadam, pabalsta pieprasītājs Sociālajam dienestam iesniedz iesniegumu pabalsta piešķiršanai.

17. Ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

VI. Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai

18. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

19. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai piešķir par:

19.1. stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

19.2. veselības apdrošināšanas polises iegādi;

19.3. speciālistu pakalpojumiem, konsultācijām, citu medicīnas pakalpojumu apmaksu;

19.4. optisko briļļu iegādi;

19.5. medikamentu un medicīnas ierīču/preču iegādi;

19.6. zobu ārstēšanu un zobu protezēšanu;

19.7. operāciju, sarežģītu izmeklējumu un citu medicīnisku manipulāciju veikšanu.

20. Pabalsta apmērs vienai personai viena kalendārā gada laikā kopsummā nepārsniedz 50 euro.

21. Trūcīgi/maznodrošināti pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, kuriem nav normatīvajos aktos noteikto apgādnieku un kuri dzīvo vieni un kuru vienīgais ienākums ir pensija, viena gada laikā var saņemt noteikumu 19.7. apakšpunktā noteikto veselības aprūpes izdevumu apmaksu līdz 143 euro, ja saskaņā ar iesniegto izdevumu apliecinošu dokumentu kopijām (pēc nepieciešamības uzrādot dokumentu oriģinālus) tie pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ienākumu apmēru.

22. Lai saņemtu šo noteikumu 19. punktā minētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un veselības aprūpes izdevumus apliecinošus dokumentus (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, vai arī priekšapmaksas rēķina oriģinālus).

VII. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

23. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm (mājsaimniecībām), lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi saistītās vajadzības.

24. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir vienreizējs un tā apmērs ir 30 euro par katru mājsaimniecības bērnu, kurš apgūst vispārējo obligāto izglītību (no bērna 5 gadu vecuma līdz 9. klasei ieskaitot).

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

25. Iesniegums pabalsta mācību līdzekļu iegādei saņemšanai pabalsta pieprasītājam jāiesniedz Sociālajam dienestam no pirmās augusta mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.

VIII. Pabalsts krīzes situācijā

26. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:

26.1. pamatvajadzību nodrošināšanai – līdz 430 euro vienai mājsaimniecībai, neizvērtējot tās ienākumus, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, ar nosacījumu, ka klientam nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai pamatojoties uz personas iesniegumu un dokumentiem, kas pamato iesniegumā norādīto situāciju;

26.2. psihosociālas vai materiālas palīdzības nodrošināšanai – līdz 150 euro vienai mājsaimniecībai, neizvērtējot tās ienākumus.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

27. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši dokumenti ir iesniegti ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.

27.1 Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā – vienai personai jeb katram ģimenes loceklim 150 euro mēnesī.

(Smiltenes novada domes 02.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 8/20 redakcijā, kas grozīta ar 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21; sk. 41. punktu)

27.2 noteikumu 27.1 punktā noteikto pabalstu ir tiesības saņemt personai, kurai saistībā ar konkrētās ārkārtējās situācijas iestāšanos ir zuduši vai būtiski samazinājušies ienākumi no algota darba, saimnieciskās vai profesionālās darbības salīdzinājumā ar periodu pirms ārkārtējās situācijas un tā nesaņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algas subsīdijai, vai bezdarbnieka pabalstu, vai kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sakarā ar Covid-19 izmaksātajiem pabalstiem, izņemot gadījumus, kad persona izbeigusi darba tiesiskās attiecības uz personīga uzteikuma pamata.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/21 redakcijā; sk. 41. punktu)

27.3 Lai saņemtu noteikumu 27.1 punktā noteikto pabalstu, persona iesniedz Sociālajā dienestā argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

(Smiltenes novada domes 02.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 8/20 redakcijā; sk. 41. punktu)

27.4 Noteikumu 27.1 punktā noteikto pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā normatīvajos aktos noteikto izdevumu apmaksai mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai.

(Smiltenes novada domes 02.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 8/20 redakcijā, kas grozīta ar 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

IX. Pabalstu piešķiršanas kārtība

(Nodaļa snosaukums Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/21 redakcijā)

28. Sociālo pabalstu saņemšanai sociālās palīdzības pieprasītājs Sociālā dienesta sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā pabalsta veidu.

29. Lai saņemtu noteikumu 2. punktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs iesniedz atbilstošu iesniegumu un izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus), kas izsniegti ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem.

30. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

31. Nepieciešamā sociālā palīdzība mājsaimniecībai tiek sniegta pēc iespējas tuvāk tās deklarētajai dzīvesvietai.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

32. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

33. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu izmaksā:

33.1. pārskaitot klienta norādītajā kontā vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam;

33.2. noteikumu 9.2. apakšpunktā noteikto pabalstu izmaksājot klientam.

34. Ja klients vai kāds no viņa ģimenes locekļiem, kuram ar klientu ir kopēja mājsaimniecība, ir nestrādājošs, bet ir darbspējīgā vecumā, pabalstu piešķir un izmaksā pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, nodarbinātību veicinošos pasākumos klients piedalās ne vairāk kā piecas dienas četras stundas dienā.

35. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

36. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21)

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

37. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

38. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēku zaudējušiem 2009. gada 31. augusta Smiltenes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/09 "Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".

40. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

41. Noteikumu 27.1 un 27.2 punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi vai līdz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam termiņam saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/21 redakcijā)

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
28.04.2021