Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.173

Rīgā 2019.gada 28.novembrī (prot. Nr.45, 5.p.)
Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 9.aprīlī saņēma valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts", vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-1000 (turpmāk – AS "Latvijas Pasts"), iesniegumu (2019.gada 8.aprīlis Nr.01-10.2/133) ar tam pievienotu universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu un 2019.gada 22.maijā, 12.jūnijā, 8.jūlijā, 30.jūlijā, 12.augustā, 17.septembrī, 7.oktobrī, 18.oktobrī, 19.novembrī un 22.novembrī - papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu universālā pasta pakalpojuma tarifa projektu (2019.gada 17.maijs Nr.01-10.2/180, 2019.gada 10.jūnijs Nr.KL01/20ip, 2019.gada 5.jūlijs Nr.KL01/24, 2019.gada 26.jūlijs Nr.KL01/27ip, 2019.gada 9.augusts Nr.01-10.2/276, 2019.gada 16.septembris Nr.01-10.2/324, 2019.gada 4.oktobris Nr.01-10.2/347, 2019.gada 17.oktobris Nr.KL01/33ip, 2019.gada 15.novembris Nr.01-10.2/398 un 2019.gada 22.novembris Nr.01-10.2/403) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Saskaņā ar Pasta likuma 32.panta trešo daļu univerālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Regulators likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk – Likums) noteiktajā kārtībā. Spēkā esošie AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifi ir apstiprināti ar šādiem Regulatora lēmumiem:

1.1. 2008.gada 24.oktobra lēmumu Nr.381 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" tarifiem";

1.2. 2010.gada 31.marta lēmumu Nr.119 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" tiešā pasta sūtījumu un liela apjoma pasta sūtījumu tarifiem";

1.3. 2010.gada 16.jūnija lēmumu Nr.282 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" pārrobežu pasta paku sūtījumu tarifiem";

1.4. 2010.gada 29.novembra lēmumu Nr.525 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" iekšzemes pasta paku sūtījumu tarifiem".

2. AS "Latvijas Pasts" tarifu projektā piedāvā:

2.1. vienkāršot universālā pasta pakalpojuma tarifus, nosakot iekšzemes pasta sūtījumu tarifus balstoties uz pasta sūtījuma svaru, t.i. nešķirojot ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta pakas sūtījumu, un lietotāja izvēli apdrošināt vai ierakstīt sūtījumu;

2.2. atteikties no universālā pasta pakalpojuma sniegšanas B klasē un turpmāk sniegt universālā pasta pakalpojumu tikai A klasē, kurai noteiktas augstākas kvalitātes prasības;

2.3. pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu tarifus iedalīt četrās valstu grupās, bet pārrobežu pasta paku sūtījumus piecās valstu grupās. Valstu iedalījums grupās ir pievienots šā lēmuma pielikumā un ir šā lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu pārskatīšanu pamato ar izmaiņām pasta pakalpojumu tirgū, jo samazinājies pieprasījums pēc universālā pasta pakalpojuma un palielinājušās universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, kā arī šobrīd spēkā esošie 240 universālā pasta pakalpojuma tarifi ir sarežģīti administrējami un grūti izprotami lietotājiem.

4. Regulators, izvērtējot tarifu projektā norādīto izmaksu pamatojumu un ņemot vērā Pasta likuma 27.1panta pirmās daļas 4.punktā nostiprināto principu – sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgā veidā, secina:

4.1. neatšķiras iekšzemes ierakstītas vēstuļu korespondences un pasta pakas sūtījumu izmaksas attiecīgajās svara kategorijās līdz 2000g, tādējādi ir iespējams vienkāršot iekšzemes pasta sūtījumu tarifus, nosakot vienādus tarifus ierakstītam vēstuļu korespondences un pasta pakas sūtījumam, diferencējot tikai pēc svara kategorijas;

4.2. atsevišķi nosakāms tarifs par pasta sūtījuma apdrošināšanu, kas ir jāpieskaita attiecīgā ierakstītā vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasta pakas sūtījuma tarifam. Neatkarīgi no pasta sūtījuma veida (vēstuļu korespondences vai pasta pakas sūtījums) vai svara kategorijas, apdrošināšanas darbības izmaksas nemainās, tādējādi tās var noteikt kā vienotu tarifu;

4.3. atsevišķi tiek noteikts tarifs, ja lietotājs izmanto pakalpojumu "Mans pasts" ierakstītam vēstuļu korespondences sūtījumam vai pasta pakas sūtījumam. Šajā gadījumā AS "Latvijas Pasts" bezmaksas pašapkalpošanās vietnē lietotājs veic pats šādas darbības: 1) veic pasta sūtījumu noformēšanu un sagatavošanu nosūtīšanai; 2) izdrukā elektroniski noformētus nepieciešamos dokumentus. Lietotājs, veicot šīs darbības, samazina pakalpojumu sniegšanas izmaksas, līdz ar to ir apstiprināms atsevišķs tarifs;

4.4. atbalstāms, ka apstiprina tarifu pasta sūtījumu nosūtīšanai A klasē1. Atkarībā no pasta sūtījuma piegādes ātruma pasta sūtījumus pieņem nosūtīšanai A vai B2 klasē. Ņemot vērā pasta pakalpojuma tirgus attīstību, AS "Latvijas Pasts" nodrošina pasta sūtījumu nosūtīšanu atbilstoši kvalitātes prasībām, kas atbilst A klasei. Praktiski netiek veikta pasta sūtījumu nosūtīšana B klasē. Tādējādi nav lietderīgi noteikt atsevišķu tarifu pasta sūtījumu nosūtīšanai B klasē.

4.5. atsevišķi nosakāms tarifs par pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu ierakstīšanu, kas ir jāpieskaita attiecīgā ierakstītā vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasta pakas sūtījuma tarifam. Neatkarīgi no vēstuļu korespondences sūtījuma svara kategorijas, ierakstīšanas darbības izmaksas nemainās, tādējādi tās var noteikt kā vienotu tarifu;

4.6. pārrobežu pasta sūtījuma tarifi apstiprināmi ņemot vērā pasta sūtījuma galamērķi. Valstu iedalījums grupās ir šā lēmuma pielikumā un ir lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Lēmuma pielikuma 1.punktā ir noteikts valstu iedalījums pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem, 2.punktā pārrobežu pasta paku sūtījumiem.

5. Pasta likuma 32.panta otrā daļa noteic, ka universālā pasta pakalpojuma sniedzējs aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu aprēķināšanas metodiku.

6. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumu Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" un atbilst Likuma 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

7. Regulatora 2018.gada 13.augusta lēmuma Nr. 1/23 "Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika" 92.punkts noteic, ka komersanti, aprēķinot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās paredzēta līdz 2020.gada 31.decembrim, var piemērot Regulatora 2018.gadā noteikto kapitāla atdeves likmi, ja tarifi saskaņā ar attiecīgo tarifu aprēķināšanas metodiku tiek aprēķināti periodam, kas ir īsāks par trim gadiem. AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu stāšanās spēkā ir paredzēta līdz 2020.gada 31.decembrim. AS "Latvijas Pasts" ar Regulatora 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.140 "Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu" ir noteikta saistība sniegt universālā pasta pakalpojumu līdz 2021.gada 31.decembrim, tādējādi universālā pasta pakalpojuma tarifi tiek aprēķināti periodam, kas ir īsāks par trim gadiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinam piemēro ar Regulatora 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.99 "Par kapitāla atdeves likmi universālā pasta pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai" noteikto kapitāla atdeves likmi 6,81% apmērā.

8. AS "Latvijas Pasts" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2019.gada 12.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2019, 74.nr.). Ņemot vērā paziņojuma par tarifu projektu lielo apjomu – 250 lapas, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta informācija par plānotajiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem un saite uz AS "Latvijas Pasts" tīmekļvietni, kurā publicēts pilns paziņojums par tarifu projektu, kurš ietver salīdzinājumu ar šobrīd spēkā esošajiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem.

9. Regulators 2019.gada 15.aprīlī saņēma divu privātpersonu iesniegumus, kuros izteikts viedoklis, ka pārrobežu pasta paku tarifu celšana atstās negatīvu ietekmi uz Latvijas Republikas komersantiem, kuri piegādā preces lietotājiem citās valstīs, izmantojot pasta pakalpojumus, kā arī uz filatēliju. Regulators norāda, ka saskaņā ar Likuma 20.pantu tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Tādējādi AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem ir jāsedz universālā pasta pakalpojumu izmaksas un nav pieļaujama universālā pasta pakalpojuma sniegšana par tarifu, kas zemāks par universālā pasta pakalpojuma sniegšanas izmaksām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators vērtē AS "Latvijas Pasts" iesniegtā tarifa projekta atbilstību Likuma 20.pantam un Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumam Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika".

10. Regulators 2019.gada 30.aprīlī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "Latvijas Pasts" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Latvijas Pasts" pārstāvji, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Posttech" pārstāvji, Satiksmes ministrijas pārstāvji un lietotājs. Uzklausīšanas sanāksmes laikā pausti divi viedokļi par tarifu projektu. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Posttech" pārstāvji ierosināja ieviest atlaides pasta sūtījumiem, kas sagatavoti ar marķējamo mašīnu, jo šādu ierīču lietotāji jau izdara daļu AS "Latvijas Pasts" darba. AS "Latvijas Pasts" pārstāvis uzklausīšanas sanāksmē paskaidroja, ka atlaides par marķējamās mašīnas izmantošanu nav nepieciešamas, jo komersantiem, kuri vēlas izmantot šādas ierīces, ir iespējams noslēgt ar AS "Latvijas Pasts" līgumu par īpašajiem tarifiem. Savukārt lietotājs ierosināja saglabāt pasta sūtījumu svara kategoriju no 20g līdz 50g. AS "Latvijas Pasts" pārstāvis uzklausīšanas sanāksmē paskaidroja, ka pasta sūtījuma svara kategoriju no 20g līdz 50g nav lietderīgi saglabāt, jo šajā svara kategorijā tiek nosūtīti ļoti maz pasta sūtījumu.

11. Lai izvērtētu tarifu projektu, Regulators lūdza AS "Latvijas Pasts" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu un AS "Latvijas Pasts" 2019.gada 22.maijā, 12.jūnijā, 8.jūlijā, 30.jūlijā, 12.augustā, 17.septembrī, 7.oktobrī, 18.oktobrī, 19.novembrī un 22.novembrī iesniedza Regulatoram, papildu informāciju, tarifu projekta veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus.

12. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots, un atbilstoši Likuma 20.pantam universālā pasta pakalpojuma tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Latvijas Pasts" ekonomiski pamatotas universālā pasta pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti.

13. Regulatora padomes sēdē AS "Latvijas Pasts" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumu Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika", pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.panta trešo daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Pasta likuma 6.panta pirmo daļu, 27.1panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, 32.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 13.pants, 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 85.panta pirmā daļa,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma iekšzemes pasta sūtījuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Nr.

Pasta sūtījuma veids

Tarifs, EUR

1.1.

Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20g

1,00

1.2.

Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21g līdz 100g

1,27

1.3.

Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101g līdz 500g

1,71

1.4.

Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501g līdz 1000g

2,48

1.5.

Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001g līdz 2000g

2,80

1.6.

Ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase līdz 20g

1,62

1.7.

Ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 21g līdz 100g

1,89

1.8.

Ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 101g līdz 500g

2,33

1.9.

Ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 501 līdz 1000g

3,10

1.10.

Ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 1001 līdz 2000g

3,42

1.11.

Pasta pakas sūtījums A klase par katru nākamo kg sākot no 2001g

0,33

1.12.

Mans Pasts ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase līdz 20g

1,44

1.13.

Mans Pasts ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 21g līdz 100g

1,71

1.14.

Mans Pasts ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 101g līdz 500g

2,15

1.15.

Mans Pasts ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 501 līdz 1000g

2,92

1.16.

Mans Pasts ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums A klase no 1001 līdz 2000g

3,24

1.17.

Mans Pasts ierakstīts pasta pakas sūtījums A klase par katru nākamo kg sākot no 2001g

0,33

1.18.

Apdrošināšana (pieskaitāma attiecīgajam ierakstītam vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasta pakas sūtījuma tarifam)*

0,02

2. apstiprināt AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma pārrobežu pasta sūtījuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar šā lēmuma pielikumu par valstu iedalījumu grupās:

Nr.

Pasta sūtījuma veids

Tarifs, EUR

2.1.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20g 1.grupa

1,29

2.2.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21g līdz 100g 1.grupa

1,77

2.3.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101g līdz 500g 1.grupa

3,19

2.4.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501g līdz 1000g 1.grupa

4,44

2.5.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001g līdz 2000g 1.grupa

6,49

2.6.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20g 2.grupa

1,35

2.7.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21g līdz 100g 2.grupa

2,14

2.8.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101g līdz 500g 2.grupa

3,70

2.9.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501g līdz 1000g 2.grupa

5,77

2.10.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001g līdz 2000g 2.grupa

8,70

2.11.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20g 3.grupa

1,42

2.12.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21g līdz 100g 3.grupa

2,25

2.13.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101g līdz 500g 3.grupa

4,72

2.14.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501g līdz 1000g 3.grupa

7,27

2.15.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001g līdz 2000g 3.grupa

11,77

2.16.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20g 4.grupa

1,54

2.17.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21g līdz 100g 4.grupa

2,69

2.18.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101g līdz 500g 4.grupa

5,74

2.19.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501g līdz 1000g 4.grupa

9,53

2.20.

Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001g līdz 2000g 4.grupa

15,62

2.21.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums par 1 kg - 1.grupa

11,69

2.22.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 1.grupa

1,14

2.23.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums par 1 kg - 2.grupa

15,05

2.24.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 2.grupa

2,59

2.25.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums par 1 kg - 3.grupa

18,04

2.26.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 3.grupa

3,65

2.27.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums par 1 kg - 4.grupa

16,00

2.28.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 4.grupa

6,87

2.29.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums par 1 kg - 5.grupa

20,82

2.30.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 5.grupa

8,84

2.31.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums Mans Pasts par 1 kg - 1.grupa

11,51

2.32.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 1.grupa

1,14

2.33.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums Mans Pasts par 1 kg - 2.grupa

14,87

2.34.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 2.grupa

2,59

2.35.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums Mans Pasts par 1 kg - 3.grupa

17,86

2.36.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 3.grupa

3,65

2.37.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums Mans Pasts par 1 kg - 4.grupa

15,82

2.38.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 4.grupa

6,87

2.39.

Pārrobežu pasta pakas sūtījums Mans Pasts par 1 kg - 5.grupa

20,64

2.40.

Par katru nākamo kg sākot no 1001g - 5.grupa

8,84

2.41.

Ierakstīšana (pieskaitāma attiecīgajam vēstuļu korespondences sūtījumam)

2,34

2.42.

Ierakstīšana Mans Pasts (pieskaitāma attiecīgajam vēstuļu korespondences sūtījumam)

2,16

2.43.

Apdrošināšana (pieskaitāma attiecīgajam ierakstītam vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasta pakas sūtījuma tarifam) *

0,29

 * papildus jāaprēķina 2% no apdrošināšanas summas 

3. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.un 2.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī;

4. atcelt no 2020.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 24.oktobra lēmumu Nr.381 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 167.nr.);

5. atcelt no 2020.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 31.marta lēmumu Nr.119 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" tiešā pasta sūtījumu un liela apjoma pasta sūtījumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 54.nr. Precizēts 08.04.2010. Latvijas Vēstnesis 56.nr);

6. atcelt no 2020.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 16.jūnija lēmumu Nr.282 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" pārrobežu pasta paku sūtījumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 98.nr.);

7. atcelt no 2020.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 29.novembra lēmumu Nr.525 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" iekšzemes pasta paku sūtījumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 190.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

 

1 Saskaņā ar Pasta likuma 16.panta ceturtās daļas 1.punktu A klase – prioritārais pasts – pasts, kas tiek pārsūtīts prioritārā kārtībā saskaņā ar pasta nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem.

2 Saskaņā ar Pasta likuma 16.panta ceturtās daļas 2.punktu B klase – ekonomiskais pasts – pasts, kas tiek pārsūtīts standarta (parastajā) kārtībā saskaņā ar pasta nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
Pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 28.novembra lēmumam Nr.173
"Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts"
universālā pasta pakalpojuma tarifiem"
Valstu iedalījums grupās

1. Pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem:

1.grupa2.grupa3.grupa4.grupa
Igaunijas RepublikaApvienotie Arābu EmirātiAlbānijas RepublikaAfganistānas Islāma Republika
Lietuvas RepublikaArgentīnas RepublikaAlžīrijas Tautas Demokrātiskā RepublikaAndoras Firstiste
 Armēnijas RepublikaAmerikas Savienotās ValstisAngiljas teritorija
 Azerbaidžānas RepublikaAustrijas RepublikaAngolas Republika
 Bahreinas KaralisteBeļģijas KaralisteAntigva un Barbuda
 Baltkrievijas RepublikaĒģiptes Arābu RepublikaAruba
 Beninas RepublikaFrancijas RepublikaAustrālijas Savienība
 Brazīlijas Federatīvā RepublikaGrieķijas RepublikaAzoru salu autonomais reģions
 Bulgārijas RepublikaItālijas RepublikaBahamu Sadraudzība
 Čehijas RepublikaJapānaBangladešas Tautas Republika
 Čīles RepublikaKaboverdes RepublikaBarbadosa
 Dienvidāfrikas RepublikaKamerūnas RepublikaBeliza
 Ekvadoras RepublikaKanādaBermudu salu teritorija
 Filipīnu RepublikaKolumbijas RepublikaBolīvijas Daudznacionālā Valsts
 GruzijaKongo RepublikaBonaire, Sintēstatiusa un Saba
 Horvātijas RepublikaKrievijas FederācijaBosnija un Hercegovina
 Indijas RepublikaLielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā KaralisteBotsvānas Republika
 Indonēzijas RepublikaMozambikas RepublikaBritu Virdžīnu salu teritorija
 Irānas Islāma RepublikaNamībijas RepublikaBruneja Darusalama
 Izraēlas ValstsNigērijas Federatīvā RepublikaBurkinafaso
 Jemenas RepublikaParagvajas RepublikaBurundijas Republika
 Kazahstānas RepublikaPeru RepublikaButānas Karaliste
 Kipras RepublikaSlovākijas RepublikaCentrālāfrikas Republika
 Kirgīzu RepublikaSomijas RepublikaČadas Republika
 Ķīnas Republika TaivānāSurinamas RepublikaDānijas Karaliste
 Ķīnas Tautas Republika (ĶTR)Šveices KonfederācijaDominikas Sadraudzība
 Libānas RepublikaTanzānijas Savienotā RepublikaDominikānas Republika
 Libērijas RepublikaVanuatuDžibutijas Republika
 Luksemburgas LielhercogisteZiemeļmaķedonijas RepublikaEkvatoriālās Gvinejas Republika
 Malaizija Eritrejas Valsts
 Mali Republika Etiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika
 Maltas Republika Fēru salas
 Marokas Karaliste Fidži Republika
 Maurīcijas Republika Folklenda (Malvinu) salu teritorija
 Meksikas Savienotās Valstis Francijas Gvadelupas departaments
 Moldovas Republika Francijas Gviānas departaments
 Mongolija Francijas Jaunkaledonijas teritorija
 Nīderlande Francijas Majotas departaments
 Omānas Sultanāts Francijas Martinikas departaments
 Pakistānas Islāma Republika Francijas Polinēzijas teritorija
 Polijas Republika Francijas Reinjonas departaments
 Portugāles Republika Francijas Senpjēras un Mikelonas kopiena
 Rumānija Gabonas Republika
 Saūda Arābijas Karaliste Gajānas Kooperatīvā Republika
 Serbijas Republika Gambijas Republika
 Singapūras Republika Ganas Republika
 Sīrijas Arābu Republika Gibraltāra teritorija
 Slovēnijas Republika Grenāda
 Spānijas Karaliste Grenlande
 Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika Gvatemalas Republika
 Tadžikistānas Republika Gvinejas Republika
 Taizemes Karaliste Gvinejas–Bisavas Republika
 Tunisijas Republika Haiti Republika
 Turcijas Republika Hondurasas Republika
 Turkmenistāna Irākas Republika
 Ukraina Islandes Republika
 Ungārija Īrijas Republika
 Uzbekistānas Republika Jamaika
 Vācijas Federatīvā Republika (VFR) Jaunzēlande
 Vjetnamas Sociālistiskā Republika Jordānijas Hāšimītu Karaliste
 Zviedrijas Karaliste Kaimanu salu teritorija
   Kambodžas Karaliste
   Kataras Valsts
   Kenijas Republika
   Kirasao Valsts
   Kiribati Republika
   Komoru Savienība
   Kongo Demokrātiskā Republika
   Korejas Republika
   Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)
   Kostarikas Republika
   Kotdivuāras Republika
   Kubas Republika
   Kuveitas Valsts
   Laosas Tautas Demokrātiskā Republika
   Lesoto Karaliste
   Lihtenšteinas Firstiste
   Lībijas Valsts
   Madagaskaras Republika
   Makao īpašais administratīvais reģions (ĶTR)
   Malāvijas Republika
   Maldīvijas Republika
   Mauritānijas Islāma Republika
   Melnkalne
   Mjanmas Savienības Republika
   Monako Firstiste
   Montserratas teritorija
   Nauru Republika
   Nepālas Demokrātiskā Federatīvā Republika
   Nigēras Republika
   Nikaragvas Republika
   Norvēģijas Karaliste
   Panamas Republika
   Papua–Jaungvinejas Neatkarīgā Valsts
   Pitkērnas salu teritorija
   Ruandas Republika
   Salvadoras Republika
   Samoa Neatkarīgā Valsts
   Sanmarīno Republika
   Santomē un Prinsipi Demokrātiskā Republika
   Seišelu Salu Republika
   Senegālas Republika
   Sentkitsas un Nevisas Federācija
   Sentlūsija
   Sentvinsenta un Grenadīnas
   Sjerraleones Republika
   Somālijas Federatīvā Republika
   Sudānas Republika
   Svatini Karaliste
   Svētās Helēnas salas, Debesbraukšanas salas un Tristana da Kuņas salu teritorija
   Tērksas un Kaikosas salu teritorija
   Togo Republika
   Tongas Karaliste
   Trinidādas un Tobāgo Republika
   Tuvalu
   Ugandas Republika
   Urugvajas Austrumu Republika
   Vatikāna Pilsētvalsts (Svētais Krēsls)
   Venecuēlas Bolivāra Republika
   Volisa un Futunas salu teritorija
   Zambijas Republika
   Zālamana Salas

2. Pārrobežu pasta paku sūtījumiem:

1.grupa2.grupa3.grupa4.grupa5.grupa
Igaunijas RepublikaAlbānijas RepublikaApvienotie Arābu EmirātiAlžīrijas Tautas Demokrātiskā RepublikaAfganistānas Islāma Republika
Lietuvas RepublikaAndoras FirstisteArmēnijas RepublikaAmerikas Savienotās ValstisAngiljas teritorija
 Austrijas RepublikaAzerbaidžānas RepublikaBahreinas KaralisteAngolas Republika
 Baltkrievijas RepublikaĒģiptes Arābu RepublikaBeninas RepublikaAntigva un Barbuda
 Beļģijas KaralisteFēru salasČadas RepublikaArgentīnas Republika
 Bosnija un HercegovinaGibraltāra teritorijaDominikānas RepublikaAruba
 Bulgārijas RepublikaHorvātijas RepublikaEritrejas ValstsAustrālijas Savienība
 Čehijas RepublikaIrākas RepublikaEtiopijas Federatīvā Demokrātiskā RepublikaBahamu Sadraudzība
 Dānijas KaralisteIslandes RepublikaGambijas RepublikaBangladešas Tautas Republika
 Francijas RepublikaJordānijas Hāšimītu KaralisteGanas RepublikaBarbadosa
 Grieķijas RepublikaKirgīzu RepublikaGruzijaBeliza
 Itālijas RepublikaKrievijas FederācijaIrānas Islāma RepublikaBermudu salu teritorija
 Izraēlas ValstsLibānas RepublikaJapānaBolīvijas Daudznacionālā Valsts
 Īrijas RepublikaLielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteKaboverdes RepublikaBonaire, Sintēstatiusa un Saba
 Kipras RepublikaLībijas ValstsKanādaBotsvānas Republika
 Lihtenšteinas FirstisteMaltas RepublikaKataras ValstsBrazīlijas Federatīvā Republika
 Luksemburgas LielhercogisteMarokas KaralisteKazahstānas RepublikaBritu Virdžīnu salu teritorija
 Monako FirstisteMelnkalneKongo Demokrātiskā RepublikaBruneja Darusalama
 NīderlandeMoldovas RepublikaKubas RepublikaBurkinafaso
 Norvēģijas KaralistePakistānas Islāma RepublikaKuveitas ValstsBurundijas Republika
 Polijas RepublikaRumānijaĶīnas Tautas Republika (ĶTR)Butānas Karaliste
 Portugāles RepublikaSīrijas Arābu RepublikaMauritānijas Islāma RepublikaCentrālāfrikas Republika
 Serbijas RepublikaTadžikistānas RepublikaMeksikas Savienotās ValstisČīles Republika
 Slovākijas RepublikaTērksas un Kaikosas salu teritorijaOmānas SultanātsDienvidāfrikas Republika
 Slovēnijas RepublikaTurkmenistānaSaūda Arābijas KaralisteDominikas Sadraudzība
 Somijas RepublikaUkrainaSenegālas RepublikaDžibutijas Republika
 Spānijas KaralisteZiemeļmaķedonijas RepublikaSenegālas RepublikaEkvadoras Republika
 Šveices Konfederācija Sudānas RepublikaEkvatoriālās Gvinejas Republika
 Ungārija Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā RepublikaFidži Republika
 Vatikāna Pilsētvalsts (Svētais Krēsls) Tunisijas RepublikaFilipīnu Republika
 Vācijas Federatīvā Republika (VFR) Turcijas RepublikaFolklenda (Malvinu) salu teritorija
 Zviedrijas Karaliste Uzbekistānas RepublikaFrancijas Gvadelupas departaments
   Vjetnamas Sociālistiskā RepublikaFrancijas Gviānas departaments
    Francijas Jaunkaledonijas teritorija
    Francijas Majotas departaments
    Francijas Martinikas departaments
    Francijas Polinēzijas teritorija
    Francijas Reinjonas departaments
    Francijas Senpjēras un Mikelonas kopiena
    Gabonas Republika
    Gajānas Kooperatīvā Republika
    Grenāda
    Grenlande
    Gvatemalas Republika
    Gvinejas Republika
    Gvinejas–Bisavas Republika
    Haiti Republika
    Hondurasas Republika
    Honkongas / Sjanganas īpašais administratīvais rajons (ĶTR)
    Indijas Republika
    Indonēzijas Republika
    Jamaika
    Jaunzēlande
    Jemenas Republika
    Kaimanu salu teritorija
    Kambodžas Karaliste
    Kamerūnas Republika
    Kenijas Republika
    Kirasao Valsts
    Kiribati Republika
    Kolumbijas Republika
    Komoru Savienība
    Kongo Republika
    Korejas Republika
    Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)
    Kostarikas Republika
    Kotdivuāras Republika
    Ķīnas Republika Taivānā
    Laosas Tautas Demokrātiskā Republika
    Lesoto Karaliste
    Libērijas Republika
    Madagaskaras Republika
    Makao īpašais administratīvais reģions (ĶTR)
    Malaizija
    Malāvijas Republika
    Maldīvijas Republika
    Mali Republika
    Maurīcijas Republika
    Mjanmas Savienības Republika
    Mongolija
    Montserratas teritorija
    Mozambikas Republika
    Namībijas Republika
    Nauru Republika
    Nepālas Demokrātiskā Federatīvā Republika
    Nigēras Republika
    Nigērijas Federatīvā Republika
    Nikaragvas Republika
    Panamas Republika
    Papua–Jaungvinejas Neatkarīgā Valsts
    Paragvajas Republika
    Peru Republika
    Pitkērnas salu teritorija
    Ruandas Republika
    Salvadoras Republika
    Samoa Neatkarīgā Valsts
    Santomē un Prinsipi Demokrātiskā Republika
    Seišelu Salu Republika
    Sentkitsas un Nevisas Federācija
    Sentlūsija
    Sentvinsenta un Grenadīnas
    Singapūras Republika
    Sjerraleones Republika
    Somālijas Federatīvā Republika
    Surinamas Republika
    Svatini Karaliste
    Svētās Helēnas salas, Debesbraukšanas salas un Tristana da Kuņas salu teritorija
    Taizemes Karaliste
    Tanzānijas Savienotā Republika
    Togo Republika
    Tongas Karaliste
    Trinidādas un Tobāgo Republika
    Tuvalu
    Ugandas Republika
    Urugvajas Austrumu Republika
    Vanuatu
    Venecuēlas Bolivāra Republika
    Volisa un Futunas salu teritorija
    Zambijas Republika
    Zālamana Salas
    Zimbabves Republika
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
28.11.2019