Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Rēzeknē 2019. gada 22. augustā (prot. Nr.70, 13.p.)
Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža
" 22.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību;

1.2. zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk – zaudējumu atlīdzība) aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību;

1.3. pašvaldības apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību. Apstādījumi šo saistošo noteikumu izpratnē ir visas ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi apaudzētas teritorijas uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās zemes. Apstādījumi ietver pagalmu un būvju apstādījumus, dārzus, skvērus, ielu apstādījumus, parkus, mežaparkus, kapsētas u.c.

II. KOKU CIRŠANAS IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

2. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža izskata Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

3. Pārvalde veic vizuālu koku apskati dabā un noformē apsekošanas aktu.

4. Ciršanas gadījumā Pārvalde aprēķina zaudējumu atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pašvaldības noteikto koeficientu.

5. Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā zaudējumu atlīdzības koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu ir 0,3.

6. Ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no paziņošanas brīža, cērtot nokaltušu koku – vienu mēnesi.

III. NOTEIKUMI BŪVDARBU VEIKŠANAI APSTĀDĪJUMOS

7. Būvdarbu laikā:

7.1. koku sakņu saglabāšanai jānorobežo minimālā (stumbra diametrs x 10) vai vismaz kritiskā (stumbra diametrs x 5) sakņu aizsardzības zona metros rādiusā no stumbra, uzbūvējot pagaidu žogus vai izvietojot informatīvās zīmes;

7.2. koka stumbru apliek ar dēļu vairogu 2,0 metru augstumā, nebojājot koka mizu, bet koka sakņu sistēmas teritorijā izvieto slodzi izlīdzinošas pagaidu laipas vai plāksnes, zem tām uzber 20 centimetrus biezu grants vai šķembu slāni;

7.3. koka sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus iegulda, nebojājot koka saknes. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina un tranšeju piepilda ar barības vielām bagātu augsni;

7.4. atraktās saknes jāpasargā no izžūšanas un saules staru iedarbības – jāietin elpojošā audumā un jāmitrina;

7.5. nepieļaut koku un krūmu apbēršanu vai atrakšanu;

7.6. būvmateriālus aizliegts nokraut tuvāk par 2 metriem no augošiem kokiem.

IV. APSTĀDĪJUMU APSAIMNIEKOŠANA UN AIZSARDZĪBA

8. Apstādījumu teritorijā ir aizliegts:

8.1.1. apkraut augošus kokus vai to sakņu sistēmu;

8.1.2. stādīt jaunus kokus, krūmus un puķes bez labiekārtošanas un apzaļumošanas projekta vai saskaņojuma ar pašvaldību;

8.1.3. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu apsaimniekošanu.

V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

9. Noteikumu izpildi kontrolē Pārvalde un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

10. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

11. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 60 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 20 līdz 200 naudas soda vienībām.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošos noteikumus Nr.18 "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2019/123.25).

Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
Pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.22
"Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību
Rēzeknes pilsētā"

Rēzeknes pilsētas domes
Pilsētas saimniecības pārvaldei

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601
e-adrese: 90001403952

  
 

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – reģ. Nr.)

   
  

 

  

(adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt atļauju nocirst

 

(koka suga, skaits, atrašanās vieta, nociršanas iemesls)

 
 
 
 

Pielikumā:

pilnvaras kopija (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona)

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem par koka ciršanu vai saglabāšanu (ja koks atrodas uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieku zemesgabala)

būvniecības ieceres dokumentācija (ja koku ciršanu paredz ar būvniecības ieceres dokumentāciju)

* Ar šo apliecinu, ka esmu informēts/a, ka Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde veiks manu personas datu apstrādi, t.sk. izmantojot datu bāzes, lai izvērtētu koka ciršanas atļaujas izsniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai pamatotu atteikumu.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

**Informējam, ka ziņojums (pakalpojuma rezultāts) tiks nosūtīts uz e-adreses kontu, ja personai tas ir aktivizēts.

.______. ______.20___ .  
  

Paraksts

 

01.07.2020