Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/09

Smiltenē 2009. gada 29. decembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
29.12.2009. lēmumu (prot. Nr. 14, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 3. daļu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 3. daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – Nodoklis) atvieglojumi nodokļa maksātājiem Smiltenes novadā.

1.2. Nodokļa administrēšanu veic Smiltenes novada domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administrācijas un pagastu pārvalžu atbildīgie speciālisti.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

(Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7/10 redakcijā)

2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus no aprēķinātās Nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām:

2.1.1. nestrādājošiem pirmās un otrās grupas invalīdiem – 50 % apmērā;

2.1.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru – 50 % apmērā. Vientuļie pensionāri šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā un / vai pilngadīgu bērnu.

2.1.3. personām, kurām ar Smiltenes novada domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss – 25 % apmērā;

2.1.4. trūcīgām ģimenēm, kurās ir 2 vai vairāk nepilngadīgi bērni – 50 % apmērā;

2.1.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem – 50 % apmērā;

2.1.6. fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas nepieciešama Pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietošanai – 70 % apmērā no izmantojamā zemes gabala Nodokļa summas;

2.1.7. fiziskām un juridiskām personām, kuras izbūvē Smiltenes novada teritorijā koplietošanas ielas (arī ietves) sabiedriskajām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem – 90 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas aprēķināta par nekustamo īpašumu, uz kura tiek veikta koplietošanas ielas izbūve un/vai izbūvētai koplietošanas ielai pieguļošo īpašumu, pirms tam noslēdzot attiecīgu vienošanos ar Pašvaldību;

2.1.8. trūcīgām personām, izņemot Noteikumu 2.1.4. punktā minētās personas, – 25 % apmērā.

(Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7/10 redakcijā, kas grozīta ar 26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/12)

2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī par dzīvojamo māju palīgēkām (garāžām) un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, atvieglojumus no aprēķinātā Nodokļa summas, papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām, piešķir:

2.2.1. personām, kurām ar Smiltenes novada domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss – 70 % apmērā;

2.2.2. nestrādājošiem pirmās un otrās grupas invalīdiem – 25% apmērā;

2.2.3. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru – 25% apmērā;

2.2.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem – 25% apmērā;

2.2.5. daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk nepilngadīgi bērni – 25% apmērā.

(Smiltenes novada domes 26.01.2012. saistošo noteikumu Nr. 1/12 redakcijā)

2.3. Saistošo noteikumu 2.1. un 2.2. punktos noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir:

2.3.1. par vienu nodokļa maksātājam piederošu zemes vienību, kuru persona norāda savā iesniegumā (attiecas uz 2.1. punkta apakšpunktiem, izņemot 2.1.6. un 2.1.7. apakšpunktu);

2.3.2. ja nekustamā īpašuma adrese ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta (attiecas uz 2.2.punktu);

2.3.3. ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izņemot, ja nekustamā īpašuma daļa tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, tad nodokļa atlaidi piemēro par to daļu, kas netiek izmantota saimnieciskajā darbībā;

2.3.4. ja taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa zemes vienībai, kurai tiks piemērota atlaide, pārsniedz 10,00 euro, izņemot 2.2. punktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām;

2.3.5. ja par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem.

(Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7/10 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/13)

2.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi jaunizveidotiem komersantiem, saimniecības darbības veicējiem par īpašumā esošu ēku, ja uzņēmums reģistrēts Smiltenes novadā iepriekšējā taksācijas gadā, ja radītas ne mazāk kā piecas jaunas darba vietas – 25 % apmērā.

(Smiltenes novada domes 26.01.2012. saistošo noteikumu Nr. 1/12 redakcijā)

2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajiem sporta kompleksiem, sporta būvēm, zemes gabaliem vai tā daļām, ko apsaimnieko biedrības – 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par tām apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu.

(Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 27/13 redakcijā)

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

(Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7/10 redakcijā)

3.1.nodokļa maksātājam jāiesniedz Pašvaldībā motivēts iesniegums par Nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, pievienojot šādus dokumentus:

3.1.1. parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā vai tā daļā nenotiek saimnieciskā darbība (attiecas uz 2.1.1. 2.1.5. apakšpunktu un 2.2. punktu);

3.1.2. Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) (attiecas uz 2.1.1. apakšpunktu);

3.1.3. parakstītu apliecinājumu, ka nodokļu maksātājs nav darbinieks vai darba ņēmējs normatīvo aktu noteiktajā izpratnē (attiecas uz 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktu);

3.1.4. pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) (attiecas uz 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktu);

3.1.5. izziņu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par pensijas apmēru (attiecas uz 2.1.2. apakšpunktu);

3.1.6. Smiltenes novada Sociālās dienesta izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1.3. un 2.1.4.apakšpunktu un 2.2.punktu);

3.1.7. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1.5. apakšpunktu);

3.1.8. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegta komersanta reģistrācijas apliecības (attiecas uz Noteikumu 2.4. punktu);

3.1.9. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par komersanta (saimnieciskās darbības veicēja) vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz Noteikumu 2.4. punktu);

3.1.10. pašvaldības pieņemto lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā (attiecas uz Noteikumu 2.5. punktu).

(Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7/10 redakcijā, kas grozīta ar 26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/12; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/13)

4. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

4.1. Saistošo noteikumu 2.1. punktā, 2.4. punktā un 2.5. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām iesniegums un 3.1. punktā norādītie dokumenti iesniedzami sākot no 1. janvāra līdz tekošā gada 30. jūnijam.

(Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 27/13 redakcijā)

4.2. Saistošo noteikumu 2.2. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Nodokļa atvieglojumu dokumenti iesniedzami divu mēnešu laikā no trūcīgas ģimenes (personas) statusa vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanas.

(Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7/10 redakcijā)

4.3. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 2.1. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Smiltenes novada dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

(Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7/10 redakcijā)

4.4. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/10)

4.5. Šo noteikumu 2.1.6. un 2.1.7. punktā paredzētie nodokļu atvieglojumi netiek piemēroti gadījumā, ja Pašvaldība par attiecīgā nekustamā īpašuma izmantošanu vai būvniecību ir pieņēmusi lēmumu paredzot citu finansējuma un/vai norēķinu kārtību.

4.6. Lēmumu par Nodokļa atvieglojumu pieņem Smiltenes novada dome pēc Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšlikuma.

4.7. Lēmumu par Nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Smiltenes novada dome sagatavo un nosūta iesniedzējam ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

5. Citi noteikumi

5.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtos atvieglojumus var atcelt vai nepiemērot, ja Nodokļa maksātājam ir uzlikts administratīvais sods par Pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumu.

5.2. Smiltenes novada domes lēmumi par Nodokļa atvieglojumiem pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža iesniedzējam.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Vergina
01.01.2014