Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/15

Smiltenē 2015. gada 29. jūlijā
Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2015. gada 29. jūlija lēmumu (prot. Nr. 12, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts un Smiltenes pilsēta, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.

2. Aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts uz 5 (pieciem) gadiem no saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Ādamsons
Saistošo noteikumu Nr. 12/15 "Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsĢenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgspējīgas lauksaimniecības attīstību.

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko kultūraugu audzētāju konkurētspēju. Audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus, to izplatība blakus esošajās teritorijās ir neizbēgama. Bioloģiskā lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka 5 (piecu) gadu aizliegumu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav tieši nosakāma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmAtbilstoši Smiltenes novada domes 2015. gada 27. maija lēmumam Nr. 8, 6. § "Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada teritorijā" laikā no 2015. gada 10. jūnija līdz 2015. gada 12. jūlijam norisinājās publiskā apspriešana (viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšana) par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

Publiskajā apspriešanā par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā tika saņemtas 25 anketas, kurās visi 25 respondenti bija atzīmējuši atbildi – jā, atbalstu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu. Kā pamatojumi tika minēti sekojoši argumenti, ka Latvija ir zaļa valsts, kurā ir iespējams audzēt atbilstošus augus un dažkārt, veicot kādu augu sugu introdukciju, nav iespējams paredzēt sekas, ka tas kaitē veselībai, stimulējot dažādu audzēju izraisīšanu un ir kaitīgi dabai.

Neviens respondents neatzīmēja atbildi, nē, neatbalstu aizlieguma noteikšanu.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Ādamsons
12.09.2015