Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/12

Smiltenē 2012. gada 29. novembrī
Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2012. gada 29. novembra lēmumu (sēdes prot. Nr. 16, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Smiltenes novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos. Papildus terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos, šajos Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. atkritumu vai būvgružu glabāšanai nepiemērota vieta – jebkura cita vieta, kura nav speciāli aprīkota atkritumu glabāšanai vai noteikta parauga atkritumu tvertne;

2.2. braukšanai nederīgs transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kuram nav veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate vai transportlīdzeklis ar acīmredzamiem mehāniskiem bojājumiem;

2.3. būvgruži – būvju un ēku būvniecības vai nojaukšanas materiāli un to paliekas, betona un dzelzceļa konstrukcijas un izstrādājumi, ķieģeļi, keramika, asfalts u.c. būvniecības procesā vai ražošanā radušies blakus produkti;

2.4. ēka (arī nams, māja) – atsevišķs arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, arī daļēji pazemes būves veids, kurā atrodas telpas dzīvošanai, saimnieciskai un publiskai izmantošanai, kā arī citu ar to saistītu darbību nodrošināšanai;

2.5. koplietošanas teritorija – teritorijas plānojumā noteikta teritorija, kas nodrošina ēkas vai ēku grupu sabiedrisko drošību, funkcionālo uzturēšanu, pie tām esošā kopējā labiekārtojuma uzturēšanu un nosaka katra teritorijā ietilpstošā nekustāmā īpašuma objekta sociālo funkciju;

2.6. piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esoša teritorija, kura robežojas ar attiecīgo nekustamo īpašumu;

2.7. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un nekustamajam īpašumam;

2.8. publiskie apstādījumi – apstādījumu teritorija uz pašvaldības vai valsts zemes, kā arī privātā īpašuma zemes, ja īpašnieks pieļauj to publisku lietošanu;

2.9. sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu vai bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas, neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas, kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai. Vietas, kuras pieejamas personām tikai saistībā ar darba, uzņēmuma vai cita veida līgumu izpildi, attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam, šo noteikumu izpratnē, nav sabiedriskas vietas;

2.10. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;

2.11. zālājs – biotopi, kuros augu segu veido daudzgadīgi lakstaugi un kuru pastāvēšanas nosacījums ir pļaušana un/vai ganīšana;

2.12. zāliens – kopts, blīvs, ilggadīgs dažādu kopā augošu zemo graudzāļu sugu zelmenis, kas apklāj augsni un kas netiek izmantots lauksaimniecībā un kam ir svarīga nozīme ainavā; tas tiek regulāri pļauts un kopts Smiltenes pilsētas un novada pagastu ciemu teritorijās;

2.13. ziemas uzturēšanas klase – atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldības noteikts ielu un autoceļu sadalījums pēc autotransporta kustības intensitātes un nozīmes, ievērtējot sabiedriskā transporta un kravas tranzīta maršrutus;

2.14. ziemas periods – laika posms no 1. novembra līdz 31. martam;

2.15. žogs – būve, kas radīta ar mērķi pildīt nekustamā īpašuma norobežošanas funkcijas.

3. Šie noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no tā, vai nekustamais īpašums ir tiesiski nostiprināts konkrētam īpašniekam, valdītājam vai lietotājam, arī ārvalstniekiem.

II. Zemes gabalu un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

4. Zemes gabala un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu nodrošina un par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību ir atbildīgs neapbūvēta zemes gabala īpašnieks vai valdītājs vai apbūvēta zemes gabala gadījumā – būves īpašnieks vai valdītājs, ja vien līgumā vai citā īpašniekam saistošā dokumentā nav noteikts citādi. Ja zemes gabala īpašnieks (valdītājs) vai lietotājs ar līgumu vai normatīvajos aktos citā kārtībā paredzētā veidā nodevis pienākumu uzturēt zemes gabalu citai personai, atbild tā persona, kura šo pienākumu uzņēmusies, ja vien netiek noskaidrots, ka zemes gabala īpašnieks (valdītājs) vai lietotājs, nododot šo pienākumu, rīkojies vieglprātīgi.

5. Ja nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala un ēkas, kas pieder dažādām personām, tad par nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanu ir atbildīgs ēkas īpašnieks, ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība.

6. Šo Noteikumu 4. punktā un 5. punktā minētās personas nodrošina:

6.1. Nekustamā īpašuma teritorijās:

6.1.1. teritorijas sakopšanu;

6.1.2. zāliena vai zālāju nopļaušanu;

6.1.3. piebrauktuvju sakopšanu;

6.1.4. apstādījumu kopšanu;

6.1.5. teritoriju šķērsojošo meliorācijas sistēmu (izņemot valsts vai pašvaldības) uzturēšanu.

6.2. Sabiedriskās vietās nekustamā īpašuma teritorijas robežās papildus 6.1. punkta apakšpunktos noteiktajam:

6.2.1. ziemā: ietvju, brauktuvju un autostāvvietu, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu, attīrīšanu no sniega un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem;

6.2.2. vasarā: ietvju, brauktuvju un autostāvvietu, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu, tīrīšanu.

6.3. Zemes gabalam piegulošās teritorijās:

6.3.1. teritorijas sakopšanu līdz ietvei vai brauktuvei;

6.3.2. zāliena pļaušanu;

6.3.3. novadgrāvju (izņemot valsts un pašvaldību) sakopšanu un caurteku tīrīšanu;

6.3.4. iebrauktuvju tīrīšanu, zālāju nopļaušanu gar tām.

6.4. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektos:

6.4.1. papildus 6.1., 6.2. un 6.3. punkta apakšpunktos noteiktajam – objektu skatlogu, durvju un fasāžu tīrību, atkritumu urnu izvietošanu, t.sk. pie objektu ieejām, to savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu.

7. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:

7.1. zālāja pļaušana nozīmē zāles pļaušanu ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 15. augustam;

7.2. zāliena pļaušana nozīmē zāles regulāru pļaušanu, uzturot to 4–12 cm garumā, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm;

7.3. teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai atkritumu uzkrāšanos;

7.4. attīrīšana no sniega nozīmē sniega un ledus kārtas notīrīšanu līdz cietajam segumam (pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00, ja nepieciešams periodiski, visas dienas garumā);

7.5. kaisīšana ar pretslīdes materiālu nozīmē regulāru kaisīšanu ar smiltīm, akmens šķembām vai smilts-sāls maisījumu. Ielu kaisīšana jāveic ar sālsūdens maisījumu vai smilts-sāls maisījumu atbilstoši pielietojamās tehnikas paredzētai tehnoloģijai. Aizliegts kaisīt ar izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi un citiem nepiemērotiem materiāliem.

8. Sniega un apledojuma laikā sniega tīrīšanu no ielām, laukumiem un ietvēm katru dienu jānodrošina līdz plkst. 8.00 vai 12 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām, atkarībā no attiecīgās ielas vai ceļa ziemas uzturēšanas klases. Ielu un ietvju attīrīšana jāveic līdz cietajam segumam:

8.1. apledojuma laikā, lai novērstu slīdēšanu, jānodrošina regulāra cietā seguma ietvju, brauktuvju, ielu, laukumu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem;

8.2. grantēto un bez cietā seguma ietvju, brauktuvju, ielu, laukumu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem jānodrošina pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām.

9. Papildus iepriekš noteiktajam inženierkomunikāciju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji nodrošina inženierkomunikāciju avāriju vai bojājumu dēļ esošā apledojuma likvidēšanu, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu zem virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 metrus platā joslā no malējiem cauruļvadiem, inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšanu no sniega un to regulēšanu, atbilstoši ekspluatācijas nosacījumiem.

10. Nepieļaut apzinātu sniega un ledus novietošanu uz brauktuves, kas ir attīrīta no sniega, kā arī sabiedriskā transporta pieturvietās un apstādījumos, bet tas jānovieto valnī gar ielas vai ietves malu. Ielu krustojumos sniega valnī starp brauktuvi un gājēju ietvi attīrītai joslai jābūt ne šaurākai par 1,0 metru, kā arī nav atļauts veidot sniega krāvumus uz lietus ūdens uztvērēju aku restēm. Ielās un brauktuvēs ar platumu mazāku par 5 m atļauts sniega valni iestumt grāvī.

11. Tīrot sniegu un ledu, jānodrošina ielu (ceļu) komunikāciju, ielai (ceļam) piekrītošo būvju un apstādījumu saudzēšana.

12. Par sniega izvešanu, kas tiek realizēta pēc nepieciešamības, ir atbildīgas Noteikumu 4. punktā minētās personas.

13. Braukšanai nederīgu vai neizmantojamu transportlīdzekli ir aizliegts novietot un turēt uz ielas un koplietošanas teritoriju braucamās daļas (tai skaitā stāvlaukumos māju iekšpagalmos) ilgstošai stāvēšanai ilgāk par 15 diennaktīm, lai netraucētu teritorijas uzkopšanas darbus, kā arī pārējo transportlīdzekļu satiksmi, t.sk. apstāšanos.

14. Laika periodā no 1. decembra līdz 1. martam jebkuru transportlīdzekli aizliegts novietot uz ielas un koplietošanas teritoriju braucamās daļas ilgstošai stāvēšanai ilgāk par 15 diennaktīm. Šajā laikā transportlīdzekļa īpašniekam jānodrošina sniega tīrīšana ap transportlīdzekli tā, lai netraucētu pārējo transportlīdzekļu satiksmi, t.sk. apstāšanos, kā arī sniega uzkrāšanos ap to.

15. Pēc sniega nokušanas nekavējoties jāsavāc un jāizved ziemā izkaisītās smiltis no brauktuvēm un gājēju celiņiem. Aizliegts smiltis izbērt zālājos, krūmos un apkārt kokiem. Savāktās smiltis, līdz to aizvešanai, jānovieto kaudzītēs uz braucamās daļas malas, gar ielas malu vai brīvajos laukumos.

16. Iebrauktuvju un māju ceļu pieslēgumu pilsētas vai ciema ielu tīklam uztur šo Noteikumu 4. punktā un 5. punktā minētās personas.

17. Personām, kuru īpašumā, lietošanā vai valdījumā Smiltenes novadā atrodas komunikāciju posmi, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu lielumu, jānodrošina aizsargjoslu uzturēšana.

16. Aizliegts kā nekustamajā īpašumā, tā arī ārpus tā teritorijas izmest un uzkrāt atkritumus, t.sk. būvgružus tam nepiemērotās vietās.

17. Būvdarbu laikā būvuzņēmējs vai būvētājs (persona, kas veic būvdarbus pašu spēkiem) ir atbildīgs par ielu piesārņošanu, kas smilšu, dubļu, būvgružu vai citā veidā tiek iznests no būvlaukuma. Pirms izbraukšanas no būvlaukuma vai citas teritorijas nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļi ir pienācīgi jānotīra, lai novērstu ielu piesārņošanu ar dubļiem u.c. netīrumiem.

18. No piegulošās koplietošanas teritorijas lapu, zāles un citu ielu tīrīšanas atkritumi var tikt izvietoti blakus savam īpašumam, valdījumam, lietojuma teritorijai gadījumos, kad Smiltenes novada dome izsludina sakopšanas periodu, norādot, kādā laika periodā un kārtībā no attiecīgās koplietošanas teritorijas šie atkritumi tiek savākti.

19. Mazdārziņu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem):

19.1. mazdārziņu un to robežai piegulošā teritorija ir jāuztur kārtībā un jāpļauj zāle 6 metru attālumā ap mazdārziņa teritorijas ārējos robežu;

19.2. savāktā zāle ir jākompostē vai jāizved uz izgāztuvi vai atkritumu poligonu, to aizliegts izmest ārpus mazdārziņa teritorijas;

19.3. jāizved atkritumi un pēc ražas novākšanas jānoņem siltumnīcu segumi, kas neder vai neatbilst tālākai ekspluatācijai.

20. Uz zemes gabalam piegulošās teritorijas aizliegts ierīkot jebkādu materiālu glabātavas, tai skaitā autotransporta vrakus. Atvestā malka vai cits kurināmais nekavējoties jāsāk pārkraut uz sava īpašuma teritoriju.

21. Sausajā laikā vai nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar sanitāriem noteikumiem, lai uzlabotu gaisa kvalitāti un pilsētvidi, jāveic putekļu samazināšanas pasākumi, tai skaitā ielu un zaļo zonu laistīšana.

22. Garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem garāžām piegulošā teritorija jāuztur kārtībā. Ja garāžas atrodas neapbūvētā teritorijā, jānodrošina teritorijas sakopšana 6 m platā joslā ap to.

23. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām jānodrošina objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība un fasādes pienācīgs, sakopts izskats, kā arī piegulošās teritorijas sakopšana līdz brauktuves malai. Ja objekts atrodas neapbūvētā teritorijā, jānodrošina teritorijas sakopšana 6 metrus platā joslā ap objektu, kā arī jāuztur kārtībā piegulošā teritorija līdz brauktuves malai.

24. Aizliegts ierīkot caurtekas, aizbērt grāvjus un izbūvēt iebrauktuves, kas šķērso grāvjus, ja tehniskais risinājums nav saskaņots ar zemes īpašnieku/valdītāju un attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām.

25. Grāvjos aizliegts novadīt sadzīves un rūpnieciskās kanalizācijas notekūdeņus u.c. kaitīgas vai indīgas vielas.

26. Smiltenes novadā atkritumu un kūlas dedzināšana aizliegta jebkurā laika periodā, izņemot Valsts meža dienesta izsludināto ugunsnedrošo laikposmu, koku nobiru un kaitēkļu bojātu zaru dedzināšana atļauta bezvēja laikā ārpus Smiltenes pilsētas teritorijas, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un nenodarot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai.

III. Ēku/būvju uzturēšana, remonts un būvdarbi

27. Par ēku/būvju uzturēšanu atbild tās īpašnieks (valdītājs) vai lietotājs, ja tas noteikts līgumā vai citā lietotājam saistošā dokumentā. Ja ēku/būvju īpašnieks (valdītājs) vai lietotājs ar līgumu vai normatīvajos aktos citā kārtībā paredzētā veidā nodevis pienākumu uzturēt ēku/būvi citai personai, atbild persona, kas šo pienākumu uzņēmusies, ja vien netiek noskaidrots, ka ēku/būvju īpašnieks (valdītājs) vai lietotājs, nododot šo pienākumu, rīkojies vieglprātīgi.

28. Noteikumu 27. punktā minētās personas veic ēku/būvju tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr. 9/09 "Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem", uzturot ēkas vai būves tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas un no tām nevar rasties kaitējums sabiedrībai vai trešo personu īpašumam.

29. Noteikumu 27. punktā minētām personām ir pienākums:

29.1. sakopt koplietošanas teritorijas un savlaicīgi izvest atkritumus;

29.2. savlaicīgi veikt īpašuma uzturēšanas darbus, remontdarbus – ēku un būvju fasāžu (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu (tai skaitā vārtu, vārtiņu) renovāciju, kā arī nojaukt funkcijas zaudējušas būves vai to elementus;

29.3. atbildības robežās savlaicīgi veikt ielu segumu iesēdumu un pacēlumu likvidēšanu, inženierkomunikāciju aku un vāku regulēšanu;

29.4. notīrīt sniegu un ledu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, likvidēt lāstekas, nepieļaut sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju vai trešo personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošība, nepieciešamības gadījumā norobežojot bīstamo (darba) zonu;

29.5. daudzdzīvokļu māju kāpņu telpā izvietot informāciju par apsaimniekotāju, norādot kontakttālruni un adresi;

29.6. aizdarīt logus un ieejas durvis neapdzīvotās, saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās un būvēs, lai novērstu tajās nepiederošu personu iekļūšanu un/vai uzturēšanos;

29.7. veikt ēkas/būves konservāciju, iepriekš Smiltenes novada Būvvaldē saņemot nepieciešamo saskaņojumu;

29.8. veikt ēkas/būves tehnisko apsekošanu, kas ietver ēku/būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu un inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu kompleksu, ne retāk kā vienu reizi piecos gados, ja neapdzīvotās un saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkas/būves var radīt apdraudējumu trešajai personai vai to īpašumam;

29.9. nepieļaut atkritumu uzkrāšanos ēkās un būvēs, kā arī to teritorijās;

29.10. nepieļaut ēku vai telpu būvdarbu un remonta laikā koplietošanas teritoriju piesārņošanu ar būvgružiem un putekļiem, kā arī neatļautu atkritumu mešanu ārā pa ēkas logiem;

29.11. ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā un tās izskats bojā novada ainavu, nodrošināt tās fasādes sakārtošanu atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības Būvvaldes norādījumiem.

30. Aizliegts žāvēt veļu uz ēkas fasādēm, kā arī uz balkona vai lodžijas tādā veidā, ka šī veļa ir redzama garāmgājējiem.

31. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu bērnu laukumu būvniecība, apsaimniekošana, atjaunošana, ierīču uzstādīšana un remonts jāveic atbilstoši higiēnas prasībām, smilšu kastēs smiltis jānomaina pirms vasaras atpūtas sezonas (līdz 1. maijam).

32. Ja tiek veikta būvniecība, būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par darbību (bezdarbību), kuras rezultātā var tikt piesārņotas ielas ar smiltīm, dubļiem, būvgružiem, kas tiek iznesti (izvesti) no būvlaukuma. Būvdarbu laikā pie objekta jābūt novietotam konteineram būvgružu savākšanai un izvešanai. Aizliegts būvgružus kraut uz zemesgabalam piegulošās teritorijas, kā arī apstādījumiem. Būvdarbu laikā būvuzņēmējs vai būvētājs (persona, kas veic būvdarbus pašu spēkiem) ir atbildīgs par ielu piesārņošanu, kas smilšu, dubļu, būvgružu vai citā veidā tiek iznests no būvlaukuma. Pirms izbraukšanas no būvlaukuma nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļi ir pienācīgi jānotīra, lai novērstu ielu piesārņošanu.

33. Lai neradītu vides piesārņojumu, nepieciešamības gadījumā pie būvobjekta jābūt izvietotām biotualetēm.

34. Remontu un būvdarbus, kas saistīti ar paaugstinātu troksni (urbšana, kalšana, sišana u.tml.), atļauts veikt no plkst. 8.00 līdz 21.00, ēkas kāpņu telpā izvietojot informāciju par veicamo darbu datumu, laiku un specifiku.

IV. Īpašie noteikumi

35. Pašvaldība nodrošina:

35.1. īpašumam piegulošajā teritorijā atrodošos publiskā lietošanā esošo ietvju kopšanu un uzturēšanu;

35.2. zāliena pļaušanu apstādījuma daļai ielas sarkano līniju robežās, kas pārsniedz 6 m platumu, mērot no īpašuma zemes gabala robežas līdz brauktuvei, neieskaitot ietvi.

36. Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu teritoriju uzturēšanu vai apsaimniekošanu atbild šo teritoriju valdītāji. Tiem jānodrošina pašvaldības ielu, ceļu, tiltu, laukumu, kā arī centralizēti kopjamo ielu un transporta būvju uzturēšana, sabiedriskā autotransporta pieturvietu, ielu paplašinājumu, kas paredzēti autotransporta novietošanai, pašvaldībai piederošo parku, dārzu, skvēru, tiem piegulošo ietvju, ūdenstilpņu, mežu, lauksaimniecības zemju un citu teritoriju kopšana un uzturēšana.

V. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

37. Kontrolēt Noteikumu izpildi, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi:

37.1. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas;

37.2. Smiltenes novada Būvvaldes amatpersonas.

38. Valsts policija ir tiesīga kontrolēt Noteikumos ietverto prasību izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci.

38. Par šo Noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 350 euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/13)

39. Šo Noteikumu 37. punkta apakšpunktos minētās amatpersonas ir tiesīgas nesastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu par šajos Noteikumos paredzētajiem pārkāpumiem gadījumos, kad soda apmērs nepārsniedz 30 euro, un to uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga naudas soda kvīti. Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šajos Noteikumos, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu prasībām.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/13)

40. Šo noteikumu 37. punkta apakšpunktos minēto amatpersonu sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu atbilstoši kompetencei un piekritībai izskata un lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu pieņem Smiltenes novada domes Administratīvā komisija.

41. Naudas soda nomaksa neatbrīvo personu no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī tā rezultātā radītās sekas.

42. Piespiedu izpildes un piespiedu naudas uzlikšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

43. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izdod Smiltenes novada dome.

44. Noteikumu 44. punktā noteikto Smiltenes novada domes izdoto administratīvo aktu, kā arī Smiltenes novada domes Administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

46. Noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas Smiltenes novada domes bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
01.01.2014