Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.03.2015. - ... / Spēkā esošā
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 33/13

Smiltenē 2013. gada 28. decembrī
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2013. gada 28. decembra lēmumu (prot. Nr. 23, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība
var uzlikt pašvaldību nodevas"
12., 16. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, nosaka nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību, nosaka personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžetā no Smiltenes novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas vai reklāmas objekta.

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, Pašvaldība aprēķina un iekasē nodevu, piemērojot šajos saistošajos noteikumos noteikto nodevas aprēķinu.

II. Nodevas maksātāji un objekts

5. Nodevas maksātāji ir personas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

6. Nodevas objekts ir reklāma vai reklāmas objekts, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls, kas tiek izvietots Smiltenes novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

7. No nodevu samaksas atbrīvotas šādas personas:

7.1. fiziskas vai juridiskas personas par tādas reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemes vienībā vai būvē), kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi);

7.2. valsts un Pašvaldības iestādes, Pašvaldības kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, biedrības un nodibinājumi, kuros Pašvaldība ir biedrs;

7.3. labdarības pasākumu rīkotāji, ja reklamētā labdarības pasākuma ietvaros tiek vākti līdzekļi, kuri tiek nodoti Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu;

7.4. dabas (vides) un veselības aizsardzību un ar to saistīto bezmaksas pasākumu (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums) rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

7.5. kultūras, kultūrvēsturisko, sporta, tūrisma, bērnu un jaunatnes, izglītības un zinātnes bezmaksas pasākumu rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

7.6. persona, kas izvieto reklāmu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides un svētku pasākuma norises vietā un laikā.

8. Nodeva netiek piemērota:

8.1. valsts un pašvaldības rīkoto un atbalstīto vietējo un starptautisko pasākumu reklāmai un informācijai par tiem (arī svētku noformējumam);

8.2. informācijai par Smiltenes novadu – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

8.3. informācijai, kas tiek izvietota īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), par aktuālo teātra, kino repertuāru;

8.4. saskaņotas reklāmas izvietošanai uz afišu stabiem Smiltenes pilsētā un uz pašvaldībai piederošiem reklāmas stendiem novada pagastos.

III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšana

9. Ziņas par reklāmu, reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi un izvietošanas periodu nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs vai viņa pilnvarota persona, kura ir atbildīga par sniegto ziņu pareizību.

10. Nodevas par reklāmas un reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, apmērs:

10.1. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vienu mēnesi, tiek aprēķināta nodeva pēc formulas:

Nodeva = Tp x Z x T x R x Lm, kur

Tp – nodevas pamata likme,

Z – zonas koeficients,

T – tematikas koeficients,

R – reklāmas laukums kvadrātmetros,

Lm – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums pilnos mēnešos,

10.2. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), tiek aprēķināta nodeva pēc formulas:

Nodeva = Tp x Kd x Z x T x R x Ld, kur

Tp – nodevas pamata likme,

Kd – dienas nodevas koeficients,

Z – zonas koeficients,

T – tematikas koeficients,

R – reklāmas laukums kvadrātmetros,

Ld – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums dienās,

10.3. nodevas pamata likme ir noteikta 1 euro;

10.3.1. nodevas pamata likme par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem ir noteikta 2 euro;

10.4. dienas nodevas koeficients ir noteikts 0,30;

10.5. zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas ģeogrāfisko novietojumu un apdzīvotības blīvumu (zonu izvietojumu skatīt pielikumā):

10.5.1. 1. zona – 4,

10.5.2. 2. zona – 3,

10.5.3. 3. zona – 2

10.5.4. pārējā novada teritorija – 1,

10.5.5. mobilajai reklāmai piemērojams zonas koeficients – 1;

10.6. tematikas koeficentu nosaka, ņemot vērā reklāmas tematiku:

10.6.1. izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas, medicīnisko un veselības nostiprināšanas pakalpojumu, sporta nodarbību reklāmas – 0,5,

kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu un jauniešu u.tml. pasākumu ar komerciālu raksturu reklāmas – 0,5,

10.6.2. tūrismu veicinoša reklāma – 0,6,

10.6.3. tirgus, gadatirgu reklāma – 0,6,

10.6.4. priekšvēlēšanu aģitācijas reklāma – 1,5,

10.6.5. pārējās reklāmas – 1;

10.7. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots uz laiku īsāku par vienu dienu, tiek piemērota pilna apmēra dienas nodeva;

10.8. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots ilglaicīgi, tiek piemērota pilna apmēra dienas nodeva.

10.1 Atlaide 50 % apmērā no šo noteikumu 10. punktā noteiktās nodevas tiek piemērota nodevas maksātājiem – Smiltenes novadā juridisko adresi reģistrējušām fiziskām personām (individuālajiem komersantiem) vai komercsabiedrībām (personālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām).

(Smiltenes novada domes 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 14/14 redakcijā)

IV. Nodevas aprēķināšanas, maksāšanas kārtība un kontrole

11. Nodevas apmēru aprēķina Smiltenes novada dome.

12. Nodeva nomaksājama saskaņā ar Pašvaldības Finanšu nodaļas sagatavoto un izsniegto rēķinu.

13. Nodeva pilnā apmērā nomaksājama par īslaicīgo (uz laiku līdz vienam mēnesim) reklāmu vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Pašvaldības sagatavoto rēķinu, kas tiek izsniegts vienlaicīgi ar reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Nodeva nomaksājama ne vēlāk kā vienu dienu pirms reklāmas vai reklāmas objekta vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

14. Gadījumā, ja nodevas maksātājs kavē nodevas nomaksu, tad tiek aprēķināta kavējuma nauda 1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru kavēto dienu.

15. Nodeva nomaksājama Pašvaldības pamatbudžeta kontā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Pašvaldības budžetu.

16. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, saskaņojot ar Pašvaldību, samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību.

17. Par nodevas iekasēšanu ir atbildīga Pašvaldības Finanšu nodaļa.

V. Noslēguma jautājumi

18. Noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
14.03.2015