Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.67

Rīgā 2018.gada 19.decembrī (prot. Nr.41, 103.§)
Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

2. Pieslēgums šo saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensvada tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk – iesniedzējs) pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai.

5. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

5.1. projektēšana:

5.1.1. topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;

5.1.2. apliecinājuma kartes izstrāde;

5.1.3. inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18.punktu;

5.2. būvdarbi:

5.2.1. ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.2. kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.3. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve;

5.2.4. ūdens patēriņa uzskaites akas izbūve;

5.2.5. kanalizācijas skataku izbūve;

5.3. uzmērīšana – ierīkotā inženiertīkla izpildmērījuma plāna izstrāde un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

5.1 Papildus 5. punktā minētajiem izdevumiem personām, kuras ir minētas 10.1.1.–10.1.10.apakšpunktā, pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti arī izdevumi par esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu nojaukšanas darbiem un citiem pieslēguma ierīkošanai nepieciešamajiem būvdarbiem, kuri noteikti apliecinājuma kartē vai inženiertīkla pievada novietojuma plānā, tostarp seguma nojaukšanas darbiem, izņemot seguma atjaunošanas darbus.

(Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

6.1. iesniedzēja nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

6.2. iesniedzēja nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja;

6.3. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros:

6.3.1. centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari ir izbūvēti līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala robežai vai līdz zemesgabala, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja, robežai vai ielas sarkanajai līnijai;

6.3.2. centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari ir izbūvēti līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala vai līdz zemesgabalam, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemesgabala, kas ir zemes starpgabals, robežai vai ielas sarkanajai līnijai;

6.3.3. vairāk nekā viens centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas un ūdensapgādes sistēmas atzars ir izbūvēts līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala vai līdz zemesgabalam, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai;

6.4. iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

6.5. iesniedzējam nav parādu par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

6.6. iesniedzēja nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, savu dzīvesvietu ir deklarējusi vismaz viena persona.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

7. Ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai tiks pieslēgtas visas nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās dzīvojamās mājas.

8. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir arī tām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecību līdz 2022. gada 31. oktobrim ievērojot VI nodaļas noteikumus.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 80; Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; Rīgas domes 15.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

9. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu būvniecībai kārtējā kalendāra gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts šādā apmērā:

10.1. 100% apmērā no 23.punktā minētā izdevumu aprēķina summas:

10.1.1. personai ar 1. vai 2.invaliditātes grupu;

10.1.2. personai ar trūcīgas personas statusu;

10.1.3. personai ar maznodrošinātas personas statusu;

10.1.4. personai, kuras laulātais, pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai dzīvesvieta deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu;

10.1.5. politiski represētai personai;

10.1.6. daudzbērnu ģimenes loceklim, ja visiem bērniem dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums;

10.1.7. personai, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju;

10.1.8. personai, kurai nav laulātā un ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un kura dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums;

10.1.9. personai, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta;

10.1.10. personai, kura pati un kuras laulātais, pirmās pakāpes taisnās līnijas vai otrās pakāpes sāņus līnijas radinieks atbilst visām šādām pazīmēm:

10.1.10.1. piešķirta vecuma pensija;

10.1.10.2. dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums un šajā nekustamajā īpašumā nav deklarējušas dzīvesvietu citas pilngadīgas personas;

10.1.10.3. personas laulātajam vai 10.1.10. apakšpunkta ievaddaļā minētajam radiniekam nav pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu);

10.2. 50% apmērā no 23.punktā minētā izdevumu aprēķina summas personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.10. apakšpunktā, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 euro;

10.3. 60% apmērā no 23.punktā minētā izdevumu aprēķina summas personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.10. apakšpunktā, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

IV. Pieteikšanās, pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

11. SIA "Rīgas ūdens" interneta mājaslapā www.rigasudens.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv publicē informāciju par:

11.1. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kārtējam gadam;

11.2. nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki var iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai;

11.3. pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas kārtību un termiņus.

12. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs līdz 2019.gada 30.jūnijam iesniedz SIA "Rīgas ūdens" pieteikumu, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:

12.1. iesniegums (1.pielikums);

12.2. dokumenta, kas apliecina saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4. un 10.1.5.apakšpunktā norādīto personu statusu, rekvizīti (izdevējs, datums, numurs) un satura izklāsts, uzrādot oriģinālu.

13. Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju.

14. Iesniedzēja un pieteikuma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtē ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija (turpmāk – komisija). Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus. Komisijas noteiktais termiņš papildu informācijas vai precizējumu iesniegšanai nedrīkst būt garāks par 10 dienām.

15. Lai izvērtētu iesniedzēja atbilstību 10.1.2. un 10.1.3.apakšpunktā minētajām prasībām, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Rīgas domes Labklājības departamenta. Rīgas domes Labklājības departaments atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz piecu darba dienu laikā.

16. Ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja nav ierakstīta zemesgrāmatā, bet ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar zemesgrāmatas ierakstiem vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma sastāvā ir jaunbūve vai ekspluatācijā nenodota ēka, lai izvērtētu nekustamā īpašuma, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilstību 6.2.apakšpunktā minētajai prasībai, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz 10 darba dienu laikā, ja informācijas pieprasījums ir ne vairāk kā par 10 nekustamajiem īpašumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 82)

17. Ja iesniedzējs, pieteikums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai iesniedzējs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot iesniedzējam.

18. Ja iesniedzējs, pieteikums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

19. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu komisija rakstveidā paziņo par to iesniedzējam un uzaicina iesniedzēju noslēgt pašvaldības līdzfinansējuma līgumu.

20. Iesniedzējam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz pašvaldības līdzfinansējuma līgums (2.pielikums).

21. Līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai pašvaldības vārdā noslēdz un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs vai SIA "Rīgas ūdens" valdes pilnvarotā persona.

V. Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

22. Pieslēguma būvniecības darbi jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas. Minēto termiņu var pagarināt pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteiktajā kārtībā. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas.

23. 30 dienu laikā pēc pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas un līguma noslēgšanas ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu komisija apstiprina kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu un pieņem lēmumu par iesniedzējam izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.

24. Sagatavojot kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu, ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai izpildītos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kuri minēti 5.punktā un 5.punktā, un aktuālās tirgus cenas.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

25. Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja un ēka, kas nav dzīvojamās mājas palīgēka, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, ņem vērā dzīvojamās mājas pieslēguma būvniecībai izpildītos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kuri minēti 5.punktā un 5.punktā, un aktuālās tirgus cenas.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

26. Ja nekustamā īpašumā sastāvā ir:

26.1. viena dzīvojamā māja un nekustamo īpašumu var pieslēgt pie vairākiem 6.3.apakšpunktā minētajiem atzariem, līdzfinansējumu piešķir par vienu pieslēgumu;

26.2. vairākas dzīvojamās mājas, kuras var pieslēgt pie vairākiem 6.3.apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir par visiem pieslēgumiem, kopējam pašvaldības līdzfinansējumam nepārsniedzot 10.2. vai 10.3.apakšpunktā noteikto apmēru.

27. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki nav vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka proporcionāli iesniedzēja domājamās daļas lielumam kopīpašumā.

28. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību un par to ir izdarīta atzīme zemesgrāmatā, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ievērojot šādu kārtību:

28.1. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja un ēka, kas nav dzīvojamās mājas palīgēka, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam, kura lietošanā ir dzīvojamā māja;

28.2. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja, kuru var pieslēgt pie vairākiem 6.3.apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanās esošās dzīvojamās mājas daļas pieslēgumu, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

28.2.1. kopīpašuma dalītās lietošanas kārtība attiecas uz dzīvojamo māju;

28.2.2. sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no pieslēguma tiks nodrošināti tikai kopīpašnieka lietošanā esošajai dzīvojamās mājas daļai;

28.3. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, kuras var pieslēgt pie vairākiem 6.3.apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanā esošās dzīvojamās mājas pieslēgumu. Ja sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no viena pieslēguma tiks nodrošināti vairāku kopīpašnieku lietošanā esošajām dzīvojamām mājām, pašvaldības līdzfinansējumu sadala vienādās daļās atbilstoši dzīvojamo māju skaitam.

29. Ja vairākus nekustamos īpašumus var pieslēgt vienam centralizētās kanalizācijas sistēmas atzaram vai vienam centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzaram, kas izbūvēts atbilstoši 6.3.1.6.3.3.apakšpunktam, pašvaldības līdzfinansējumu sadala vienādās daļās atbilstoši nekustamo īpašumu skaitam.

30. Pēc lēmuma pieņemšanas par izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru komisija rakstveidā paziņo par to iesniedzējam.

31. Rīgas domes Finanšu departaments pēc tam, kad komisijas lēmums par izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kļuvis neapstrīdams, izmaksā komisijas noteikto līdzfinansējuma apmēru pašvaldības līdzfinansējuma līgumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

VI. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība par izbūvētajiem pieslēgumiem

32. Pašvaldības līdzfinansējumu fiziskām un juridiskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecību līdz 2022. gada 31. oktobrim, piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

32.1. saistošo noteikumu 6.punktā minētās prasības;

32.2. centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas visas nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās dzīvojamās mājas, ja pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas;

32.3. pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, bija nostiprinātas zemesgrāmatā pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienā;

32.4. ir noslēgts līgums ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 80; Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; Rīgas domes 15.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

33. Pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai tiek noteikts šādā apmērā:

33.1. 100% apmērā no 41.punktā minētā izdevumu aprēķina summas 10.1.1.–10.1.10. apašpunktā minētajām personām ar nosacījumu, ka 10.1.1.–10.1.10. apakšpunktā minētais statuss personām bijis arī pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienā;

33.2. 50% apmērā no 41.punktā minētā izdevumu aprēķina summas personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.10. apakšpunktā, ja tiek kompensēti izdevumi par pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 euro;

33.3. 60% apmērā no 41.punktā minētā izdevumu aprēķina summas personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.10. apakšpunktā, ja tiek kompensēti izdevumi par pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

34. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs iesniedz SIA "Rīgas ūdens" pieteikumu, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:

34.1. iesniegums (3.pielikums);

34.2. dokumenta, kas apliecina saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4. –10.1.10. apakšpunktā norādīto personu statusu, rekvizīti (izdevējs, datums, numurs) un satura izklāsts, uzrādot oriģinālu.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

35. Saistošo noteikumu 34.punktā minētais pieteikums iesniedzams līdz 2022. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

36. Iesniegumu paraksta pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kurš apliecina tiesības pārstāvēt pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāju.

37. Komisija izvērtē pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja un iesnieguma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

38. Lai izvērtētu pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja atbilstību 10.1.2. un 10.1.3.apakšpunktā minētajām prasībām, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Rīgas domes Labklājības departamenta. Rīgas domes Labklājības departaments atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz piecu darba dienu laikā.

39. Ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja nav ierakstīta zemesgrāmatā, bet ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar zemesgrāmatas ierakstiem vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma sastāvā ir jaunbūve vai ekspluatācijā nenodota ēka, lai izvērtētu nekustamā īpašuma, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilstību 6.2.apakšpunktā minētajai prasībai, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz 10 darba dienu laikā, ja informācijas pieprasījums ir ne vairāk kā par 10 nekustamajiem īpašumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 82)

40. Ja pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs, iesniegums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam.

41. Ja pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs, iesniegums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija apstiprina kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

42. Sagatavojot kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu, ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai izpildītos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kuri minēti šo saistošo noteikumu 5.punktā un 5.punktā, aktuālās tirgus cenas un Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos būvniecības izmaksu indeksus pa mēnešiem laika periodam no pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienas līdz aprēķina veikšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

43. Līdzfinansējuma pieprasītājam izmaksājamā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru aprēķina, ievērojot 25., 26. un 29.punktu. Saistošo noteikumu 27.punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējuma apmēra aprēķināšanas kārtību piemēro, ja nekustamais īpašums pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienā bija kopīpašumā un kopīpašnieki nebija vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību. Saistošo noteikumu 28.punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējuma apmēra aprēķināšanas kārtību piemēro, ja nekustamais īpašums pieslēguma ekspluatācijas nodošanas dienā bija kopīpašumā un kopīpašnieki bija vienojušies par šajā punktā minēto nekustamā īpašuma dalītās lietošanās kārtību.

44. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu komisija rakstveidā paziņo par to pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam un uzaicina noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai.

45. Pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līgums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai (4.pielikums).

46. Līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai pašvaldības vārdā noslēdz un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs vai SIA "Rīgas ūdens" valdes pilnvarotā persona.

47. Rīgas domes Finanšu departaments izmaksā pašvaldības līdzfinansējumu līgumā par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai paredzētajā kārtībā un termiņos.

VII. Noslēguma jautājumi

48. Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu vai par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam.

49. Ja iesniedzējs un pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais noteikums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

50. Ja 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas nekustamais īpašums, kura pieslēguma būvniecībai vai pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensācijai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējumus, tiek atsavināts un nekustamā īpašuma ieguvējs pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu no nekustamā īpašuma ieguvēja.

51. Rīgas domes Finanšu departamentam kompensēt SIA "Rīgas ūdens" izdevumus par šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu 100 euro apmērā par vienu izpildīto līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, nosakot, ka kompensācija SIA "Rīgas ūdens" izmaksājama vienlaicīgi ar pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteikto pašvaldības līdzfinansējumu.

52. Pieteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kuri ir saņemti, bet nav izskatīti komisijā līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskatāmi saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

53. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošos noteikumus Nr.18 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr.257).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2018. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 67
Iesniegums
līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

1. Informācija par objektu

Objekta adreseLV-__________
Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 __________

2. Informācija par objekta īpašnieku

Objekta īpašnieks (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese / juridiskā adrese)LV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

3. Informācija par objekta īpašnieka statusu (tikai fiziskai personai)

Persona ar 1. vai 2.invaliditātes grupu Persona ar trūcīgas personas statusu Persona ar maznodrošinātas personas statusu 
Politiski represēta persona Cita fiziska persona   

4. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka pirmās vai otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kas ir persona ar 1.invaliditātes grupu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Personas statuss 

5. Informācija par pilnvaroto personu

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adreseLV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

6. Informācija par kontaktpersonu* (jāaizpilda, ja objekta īpašnieks nav kontaktpersona)

Vārds, uzvārds 
Kontakttālrunis, e-pasts 

7. Informācija par pieslēguma veidu

Centralizētajai kanalizācijas sistēmai Centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 

8. Informācija par bankas kontu

Konta turētājs (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
Personas kods / reģistrācijas numurs 
Bankas rekvizītiBankas nosaukums 
Bankas kods
        
Bankas konta Nr.
                     

9. Iesniegtā dokumentācija**

1. vai 2.invaliditātes grupas statusu apliecinošā dokumenta rekvizīti (izdevējs, numurs, datums) un satura izklāsts 
Dokumenta, kas apliecina politiski represētās personas statusu, rekvizīti (izdevējs, numurs, datums) un satura izklāsts 
Citi dokumenti 

10. Cita informācija

 
 
 
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/-gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka (-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "Rīgas ūdens" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Rīgas ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei, kontrolei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Jūsu personas datus saņems Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" izpildi. Personas datus glabās 10 gadus pēc līguma par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai izpildes. Jūsu personas datu aktualitāti pārbaudīs Iedzīvotāju reģistrā. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzība, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

* Persona, ar kuru sazināties tehnisku jautājumu gadījumā.
** Pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu.

11. Iesniegumu iesniedza ____.____.20____.
 (paraksts, atšifrējums, datums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2. pielikums
Rīgas domes 2018. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 67
LĪGUMS
par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 82)

Rīgā

201__.gada ____.__________________

Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā rīkojas SIA "Rīgas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40103023035, tās ___________________________ personā, no vienas puses,

Nekustamā īpašuma __________________ __________________ ielā ____, kadastra Nr.0100 _________ (turpmāk – nekustamais īpašums), īpašnieks Vārds Uzvārds/Juridiskās personas nosaukums, personas kods __________________/ reģistrācijas numurs (turpmāk – Īpašnieks), deklarētā dzīvesvietas adrese: __________________/juridiskā adrese, no otras puses, pamatojoties uz Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (turpmāk – Saistošie noteikumi), savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

I. Līguma priekšmets

1. Īpašnieks apņemas nodrošināt nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) būvniecības darbus un Pašvaldība pēc Pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas apņemas kompensēt Īpašniekam Pieslēguma būvniecības izmaksas Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

2. Pieslēgums Līguma izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu un būvju kopums no SIA "Rīgas ūdens" centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas atzara līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

II. Līdzfinansējamo pieslēgumu veidi un līdzfinansējuma apmērs

3. Pašvaldība kompensē šādus Pieslēgumu būvniecības darbus (vajadzīgo atzīmēt):

Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmaiPieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
  

4. Īpašnieks, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 10.____. punktu, ir tiesīgs saņemt līdzfinansējumu ____ % apmērā, bet ne vairāk kā _________ euro, ja Īpašnieka statuss neatbilst vienai no Saistošo noteikumu 10.1.1.–10.1.5.apakšpunkta pazīmei, vai Pieslēguma būvniecības darbu pilnā apmērā, ja Īpašnieka statuss atbilst vienai no Saistošo noteikumu 10.1.1.–10.1.5.apakšpunkta pazīmei. Īpašniekam izmaksājamā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts Saistošo noteikumu 25., 26., 27., 28. un 29.punktā paredzētajā kārtībā.

III. Nosacījumi līdzfinansējuma izmaksai

5. Pašvaldība kompensē Īpašniekam Pieslēguma būvniecības izmaksas, ja sešu mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas ir izpildīti šādi nosacījumi:

5.1. Īpašnieks ir nodrošinājis projektēšanas, ierīkošanas darbus un inženierbūves izpilduzmērījumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2. Īpašnieks ir nodrošinājis SIA "Rīgas ūdens" iespēju veikt izpildīto būvdarbu apskati dabā;

5.3. SIA "Rīgas ūdens" ir iesniegti šādi dokumenti:

5.3.1. Pieslēguma projektēšanas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja Īpašnieks pretendē uz Saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto izmaksu līdzfinansējumu;

5.3.2. dokuments, kas apliecina Pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai Pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);

5.3.3. topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrēta izbūvētā inženiertīkla izpildmērījuma plāna kopija (arī digitālā DWG vai DGN failu formātā);

5.4. pēc Pieslēguma būvdarbu nodošanas ekspluatācijā Īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā.

6. Pašvaldība ar vienpusēju paziņojumu var pagarināt Līguma 5.punktā minēto izpildes termiņu, ja ir objektīvi apstākļi, kas kavē nosacījumu izpildi. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

IV. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

7. Rīgas domes Finanšu departaments izmaksā Īpašniekam ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidotās komisijas noteikto Pašvaldības līdzfinansējumu 20 darba dienu laikā pēc tam, kad komisijas lēmums kļuvi neapstrīdams, pārskaitot naudas līdzekļus uz Līgumā norādīto Īpašnieka kontu.

8. Īpašniekiem, kuriem nekustamais īpašums pieder uz kopīpašuma tiesību pamata, izmaksājamo summu aprēķina proporcionāli domājamo daļu apmēram. Ja uz Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienu kopīpašnieka īpašuma tiesības ir izbeigušās, viņam aprēķināto Pašvaldības līdzfinansējuma daļu neizmaksā.

9. Ja Pieslēguma būvniecības darbus veikusi SIA "Rīgas ūdens" saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Īpašnieku un SIA "Rīgas ūdens", tad Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts SIA "Rīgas ūdens". Šajā gadījumā Īpašniekam nav jāiesniedz 5.3.punktā minētie dokumenti.

V. Līguma stāšanās spēkā un izbeigšana

10. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

11. Pašvaldība, par to iepriekš paziņojot, ir tiesīga neizmaksāt Pašvaldības līdzfinansējumu un vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

11.1. Īpašnieks nav izpildījis Līguma 5.punktā minētos nosacījumus;

11.2. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienā:

11.2.1. Īpašniekam ir parāds par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

11.2.2. Īpašniekam ir izbeigušās īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

VI. Īpašnieka saistības pēc līdzfinansējuma izmaksas

12. Ja Īpašnieks desmit gadu laikā pēc Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no pakalpojumu līguma, Pašvaldība ir tiesīga prasīt Pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

VII. Nobeiguma noteikums

13. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Civillikuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Saistošajiem noteikumiem.

VIII. Pušu rekvizīti

Pašvaldība:

SIA "Rīgas ūdens"

reģistrācijas Nr.40103023035

juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Īpašnieks:

Vārds Uzvārds/Juridiskās personas nosaukums

personas kods/reģistrācijas numurs ___________________________

deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese:

e-pasta adrese:

konta Nr. ___________________________

 

______________________________________________________
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3. pielikums
Rīgas domes 2018. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 67
Iesniegums
līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 82)

1. Informācija par objektu

Objekta adreseLV-__________
Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 __________

2. Informācija par objekta īpašnieku

Objekta īpašnieks (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese / juridiskā adrese)LV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

3. Informācija par objekta īpašnieka statusu (tikai fiziskajai personai)

Persona ar 1. vai 2.invaliditātes grupu Persona ar trūcīgas personas statusu Persona ar maznodrošinātas personas statusu 
Politiski represēta persona Cita fiziska persona   

4. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka pirmās vai otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kas ir persona ar 1.invaliditātes grupu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums.

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Personas statuss 

5. Informācija par pilnvaroto personu

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese/juridiskā adrese)LV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

6. Informācija par pieslēguma veidu

Centralizētajai kanalizācijas sistēmai Centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 

7. Informācija par bankas kontu

Konta turētājs (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
Personas kods 
Bankas rekvizītiBankas nosaukums 
Bankas kods
        
Bankas konta Nr.
                     

8. Iesniegtā dokumentācija*

Apliecinājuma kartes II daļa ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par būvdarbu pabeigšanu 
1. vai 2.invaliditātes grupas statusa apliecinošā dokumenta rekvizīti (izdevējs, datums, numurs) un satura izklāts 
Dokumenta, kas apliecina politiski represētās personas statusu, rekvizīti (izdevējs, datums, numurs) un satura izklāsts 
Citi dokumenti 

9. Cita informācija

 
 
 
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/-gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka (-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "Rīgas ūdens" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Rīgas ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei, kontrolei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Jūsu personas datus saņems Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" izpildi. Personas datus glabās 10 gadus pēc līguma par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai izpildes. Jūsu personas datu aktualitāti pārbaudīs Iedzīvotāju reģistrā. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzība, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

* Pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu.

10. Iesniegumu iesniedza ____.____.20____.
 (paraksts, atšifrējums, datums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
4. pielikums
Rīgas domes 2018. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 67
LĪGUMS
par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai

Rīgā

201__.gada ____.__________________

Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā rīkojas SIA "Rīgas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40103023035, tās ___________________________ personā, no vienas puses,

Nekustamā īpašuma ___________________________ ielā ____, kadastra Nr.0100 __________ (turpmāk – nekustamais īpašums), īpašnieks Vārds Uzvārds/Juridiskās personas nosaukums, personas kods __________________/ reģistrācijas numurs (turpmāk – Īpašnieks), deklarētās dzīvesvietas adrese: __________________/juridiskā adrese, no otras puses, pamatojoties uz Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (turpmāk – Saistošie noteikumi) un ņemot vērā to, ka:

1) Īpašnieks ir nodrošinājis nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) būvniecības darbus (vajadzīgo atzīmēt):

Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmaiPieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
  

2) Īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu bija nostiprinātas zemesgrāmatā Pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienā;

3) Īpašnieks nekustamajā īpašumā lieto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus saskaņā ar ____.____.20____. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu Nr.____________;

4) saskaņā ar Pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu Pieslēguma būvniecības darbu izdevumi ir _________ euro, un Īpašnieks, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 33.____. punktu, ir tiesīgs saņemt līdzfinansējumu ____ % apmērā, bet ne vairāk kā _________ euro, tādējādi Pašvaldības līdzfinansējums ir _________ euro, savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas kompensēt Īpašniekam Pieslēguma būvniecības darbu izdevumus _________ euro apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā.

2. Pieslēgums Līguma izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu un būvju kopums no SIA "Rīgas ūdens" centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas atzara līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

II. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

3. Rīgas domes Finanšu departaments 20 darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā izmaksā Īpašniekam Līguma 1.punktā norādīto Pašvaldības līdzfinansējumu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Līgumā norādīto Īpašnieka kontu.

4. Īpašniekiem, kuriem nekustamais īpašums pieder uz kopīpašuma tiesību pamata, izmaksājamo summu aprēķina proporcionāli domājamo daļu apmēram.

III. Īpašnieka saistības pēc līdzfinansējuma izmaksas

5. Ja Īpašnieks desmit gadu laikā pēc Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no pakalpojumu līguma, Pašvaldība ir tiesīga prasīt Pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

IV. Nobeiguma noteikumi

6. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

7. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Civillikuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Saistošajiem noteikumiem.

V. Pušu rekvizīti

Pašvaldība:

SIA "Rīgas ūdens"

reģistrācijas Nr.40103023035

juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Īpašnieks:

Vārds Uzvārds/Juridiskās personas nosaukums

personas kods /reģistrācijas numurs ___________________________

deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese:

e-pasta adrese:

konta Nr. ___________________________

 

______________________________________________________
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
01.09.2021