Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra noteikumus Nr. 244 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 156

Rīgā 2018. gada 26. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 44 3. p.)
Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu
un elektroniskās naudas likuma

35. panta otro daļu, 38. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. licencētas maksājumu iestādes pašu kapitāla prasības aprēķināšanas kārtību;

1.2. aktīvus, kādos maksājumu iestāde un elektroniskās naudas iestāde (turpmāk tekstā abas kopā – iestāde) drīkst ieguldīt no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam un nav ieskaitīta atsevišķā kontā bankā, kā arī naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu;

1.3. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) iesniedzamo iestādes pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (turpmāk tekstā – likums) noteiktajā kārtībā reģistrētajām un licencētajām iestādēm.

3. Noteikumi izstrādāti, lai iegūtu informāciju uzraudzības funkciju veikšanai, un tiks izmantoti statistikas pārskatu sagatavošanai.

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. atbilst likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, (turpmāk tekstā – Regula Nr. 575/2013) lietotajiem terminiem;

4.2. ISIN kods – attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kods, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks;

4.3. nerezidenti, rezidenti, centrālā banka – atbilst Latvijas Bankas normatīvajos noteikumos "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" lietotajiem terminiem.

5. Pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

6. Pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro.

7. Licencēta iestāde, izņemot maksājumu iestādi, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, sagatavo šādus pārskatus:

7.1. "Iestādes bilances pārskatu" (1. pielikums);

7.2. "Iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums);

7.3. "Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķinu" (3. pielikums);

7.4. "Iestādes pārskatu par klientu līdzekļiem" (4. pielikums).

8. Licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu, sagatavo 7.1., 7.2. un 7.3. punktā minētos pārskatus.

9. Licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi konta informācijas pakalpojumu, sagatavo 7.1. un 7.2. punktā minētos pārskatus.

10. Reģistrēta iestāde sagatavo 7.1., 7.2. un 7.4. punktā minētos pārskatus.

II. Regulējošās prasības

11. Licencēta maksājumu iestāde aprēķina pašu kapitāla prasību, izmantojot šādu formulu:

PK = k x ks, kur:

PK – pašu kapitāla prasība;

k – koeficients ir vienāds ar:

a) 0,5 – ja maksājumu iestāde sniedz tikai likuma 1. panta 1. punkta "f" apakšpunktā minēto maksājuma pakalpojumu,

b) 1 – ja maksājumu iestāde sniedz jebkuru no likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem;

ks – kopsumma, kuru veido turpmāk minēto lielumu summa:

a) 4,0 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, ja tā nepārsniedz 5 miljonus euro,

b) 2,5 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 5 miljonus euro, bet nepārsniedz 10 miljonus euro,

c) 1 procents no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 10 miljonus euro, bet nepārsniedz 100 miljonus euro,

d) 0,5 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 100 miljonus euro, bet nepārsniedz 250 miljonus euro,

e) 0,25 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 250 miljonus euro.

12. Ja licencēta maksājumu iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāra mēnešus, veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību mēnesī nosaka no kalendārā mēneša, kad tā faktiski sākusi sniegt maksājumu pakalpojumus.

13. Likuma 38. panta pirmās daļas 1. punktā minētie droši, likvīdi, zema riska aktīvi ir šādi neapgrūtināti aktīvi:

13.1. nauda kasē;

13.2. ieguldījumi parāda vērtspapīros, kas atbilst kredītkvalitātes pakāpei no 0 līdz 2 saskaņā ar Eiropas Komisijas Īstenošanas 2016. gada 7. oktobra Regulu (ES) 2016/1799, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus par ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu kartēšanu attiecībā uz kredītrisku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. un 3. punktu;

13.3. ieguldījumi tādos ieguldījumu fondos Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, kuri saskaņā ar fonda prospektu veic ieguldījumus vienīgi šo noteikumu 13.2. punktā minētajos vērtspapīros.

III. Pārskatu sagatavošana

14. Sagatavojot "Iestādes bilances pārskatu" (1. pielikums):

14.1. 1541. pozīcijā "t.sk. ar maksājumu pakalpojumiem saistītie īstermiņa aizdevumi (kredīti)" uzrāda iestādes piešķirtos kredītus saskaņā ar likuma 37. pantā noteikto;

14.2. 1700. pozīcijā "Nauda" norāda iestādes naudu kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm;

14.3. sadaļas "Iespējamās saistības":

14.3.1. 3100. pozīcijā "12.1. Galvojumi (garantijas)" norāda iestādes izsniegtos galvojumus (garantijas);

14.3.2. 3200. pozīcijā "12.2. Iespējamās saistības maksājumu izpildei" uzrāda visas neatsaucamās saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, kas iestādei ir saistošas maksājumu izpildē;

14.3.3. 3300. pozīcijā "12.3. Pārējās iespējamās saistības" norāda pārējās iespējamās saistības, t.sk. aktīvus, kas ieķīlāti trešo personu saistību izpildes nodrošināšanai.

15. Ja "Iestādes bilances pārskata" kādā no posteņiem "Pārējie" uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no aktīvu kopsummas, iestāde sniedz Komisijai rakstveida informāciju, atklājot attiecīgās pozīcijas saturu un summas.

16. Sagatavojot "Iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums):

16.1. 1011. pozīcijā "t.sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar maksājumu iestādes pakalpojumu sniegšanu" maksājumu iestāde norāda visu veidu ieņēmumus, kurus tā saņem maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros;

16.2. 1012. pozīcijā "t.sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu" norāda visu veidu ieņēmumus, kurus elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu un, ja tādi ir, maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

17. Sagatavojot "Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķinu" (3. pielikums), ievēro šādas prasības:

17.1. 100. pozīcijā "Pirmā līmeņa pamata kapitāls kopā" kopsumma ir lielāka vai vienāda ar 75% no 300. pozīcijā "Pirmā līmeņa kapitāls" norādītās vērtības;

17.2. 200. pozīcijā "Pirmā līmeņa papildu kapitāls kopā" kopsumma ir mazāka vai vienāda ar 1/3 no 100. pozīcijā "Pirmā līmeņa pamata kapitāls kopā" norādītās vērtības;

17.3. 400. pozīcijā "Otrā līmeņa kapitāls" kopsumma ir mazāka vai vienāda ar 1/3 no 300. pozīcijā "Pirmā līmeņa kapitāls" norādītās vērtības;

17.4. 700. pozīciju "Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādes minimālo sākotnējo kapitālu" iekļauj aprēķinā, ja elektroniskās naudas iestāde sniedz maksājumu pakalpojumus;

17.5. 700., 800. un 900. pozīciju neaizpilda licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu.

18. Sagatavojot "Iestādes pārskatu par klientu līdzekļiem" (4. pielikums):

18.1. kredītiestādes vai centrālās bankas (turpmāk – banka) nosaukumu norāda kā astoņu simbolu bankas SWIFT kodu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9362:2009 "Banku biznesa identifikācijas kodi";

18.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi";

18.3. aktīvus un saistības, kuras iestādei rodas maksājumu pakalpojumu sniegšanas vai elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanas ietvaros, atspoguļo, attiecīgās pozīcijas iedalot kategorijā – likvīdi vai apgrūtināti. Par apgrūtinātiem aktīviem atzīst tādus aktīvus, kuri tiešā vai netiešā veidā ir ieķīlāti vai uz kuriem attiecas vienošanās par jebkāda veida darījumu nodrošināšanu ar depozītu vai cita veida ķīlu;

18.4. 2. pozīcijā "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" norāda prasības pret kredītiestādēm, kurām nav konstatēta noguldījumu nepieejamība, un centrālajām bankām, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot likuma 38.1 panta prasības;

18.5. 3. pozīcijā "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" norāda prasības pret kredītiestādēm, kurām nav konstatēta noguldījumu nepieejamība, un centrālajām bankām, ar kurām noslēgts līgums par atsevišķa konta izmantošanu naudas, kas saņemta apmaiņā pret elektronisko naudu, glabāšanai, ievērojot likuma 38.1 panta prasības;

18.6. 6. pozīcijā "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" norāda prasības pret maksājumu iestādēm, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai;

18.7. 7. pozīcijā "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" norāda prasības pret elektroniskās naudas iestādēm, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai;

18.8. 8. pozīcijā "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" norāda prasības pret elektroniskās naudas emitentu vai tā pārstāvi, kuras iestādei rodas savu klientu vārdā, turot cita emitenta emitēto elektronisko naudu;

18.9. 9. pozīcijā "Pārējās prasības, kas saistītas ar maksājumu izpildi" norāda prasības pret maksājumu iestādes pārstāvjiem un citām personām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi maksājumu pakalpojumu izpildei;

18.10. 10. pozīcijā "Pārējās prasības, kas saistītas ar elektroniskās naudas emisiju" norāda prasības pret elektroniskās naudas iestādes pārstāvjiem un citām personām, ar kurām noslēgti līgumi elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu nodrošināšanai;

18.11. 12. pozīcijā "Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem" norāda iestādes saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam;

18.12. 13. pozīcijā "Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem" norāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas daudzumu, kas elektroniskās naudas iestādei veido finanšu saistības pret elektroniskās naudas turētājiem;

18.13. 16. pozīcijā "Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība" norāda vērtību, kas aprēķināta, iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu periodā veikto maksājumu vērtību dalot ar 12. Ja maksājumu iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāra mēnešus, šajā pozīcijā norāda veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību no kalendārā mēneša, kad tā faktiski sākusi sniegt maksājumu pakalpojumus;

18.14. 17. pozīcijā "Veikto maksājumu kopējais apmērs maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros" norāda iestādes veikto maksājumu kopējo apmēru no pārskata gada sākuma līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējam datumam;

18.15. 18. pozīcijā "Ar elektronisko naudu veikto maksājumu kopējais apmērs" norāda maksājumu kopējo apmēru, ko iestāde ir veikusi ar savu emitēto elektronisko naudu no pārskata gada sākuma līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējam datumam;

18.16. 19. pozīcijā "Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs" norāda no elektroniskās naudas emitēšanas izrietošo elektroniskās naudas iestādes finanšu saistību vidējo aritmētisko vērtību, kas aprēķināta atbilstoši likuma 1. panta 2.3 punkta prasībām. Ja elektroniskās naudas iestāde nav darbojusies pilnus sešus kalendāra mēnešus, šajā pozīcijā norāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējo apmēru no elektroniskās naudas emisijas uzsākšanas dienas;

18.17. 20. pozīcijā "Atpirktās elektroniskās naudas kopējais apmērs" norāda elektroniskās naudas iestādes atpirktās elektroniskās naudas kopējo apmēru no pārskata gada sākuma līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējam datumam.

IV. Pārskatu iesniegšana

19. Licencēta iestāde sagatavo šo noteikumu:

19.1. 7. vai 8. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam;

19.2. 9. punktā minētos pārskatus par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Komisijai līdz pārskata datumam sekojošā mēneša 15. datumam.

20. Reģistrēta iestāde sagatavo šo noteikumu:

20.1. 7.1. un 7.2. punktā minēto pārskatu par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Komisijai līdz pārskata datumam sekojošā mēneša 15. datumam;

20.2. 7.4. punktā minēto pārskatu par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

21. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 2008. gada 14. oktobra normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi". Informāciju sniedz elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Komisijas mājaslapā (www.fktk.lv). Ja respondents pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tos var iesniegt XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot Komisijas sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv).

22. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

V. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2014. gada 15. maija normatīvie noteikumi Nr. 93 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas 2015/2366/ES par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja p.i.
Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors G. Romeiko
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
2018. gada 26. septembra
normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

Iestādes nosaukums:

Iestādes bilances pārskats

  . gada  
   (pārskata periods) 

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība
RezidentiNerezidentiKopā
(1+2)
AB123
AKTĪVS (1100+1200+1300+1400+1500+1600+1700)1000XX 
I Ilgtermiņa ieguldījumi
1. Nemateriālie ieguldījumi1100XX 
2. Pamatlīdzekļi (1210+1220)1200XX 
2.1. Nekustamie īpašumi1210XX 
2.2. Pārējie1220XX 
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (1310+1320+1330+1340+1350+1360+1370+1380)1300XX 
3.1. Līdzdalība radniecīgās sabiedrības kapitālā1310   
3.2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām1320   
3.3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā1330   
3.4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām1340   
3.5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi1350   
3.6. Pašu akcijas un daļas1360XX 
3.7. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai1370   
3.8. Pārējie1380XX 
II Apgrozāmie līdzekļi
4. Krājumi1400XX 
5. Debitori (1510+1520+1530+1540+1550+1560+1570)1500XX 
5.1. Pircēju un pasūtītāju parādi1510   
5.2. Radniecīgo sabiedrību parādi1520   
5.3. Asociēto sabiedrību parādi1530   
5.4. Citi debitori1540   
t.sk. ar maksājumu pakalpojumiem saistīti īstermiņa aizdevumi1541   
5.5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā1550   
5.6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai1560   
5.7. Pārējie1570   
6. Īstermiņa finanšu ieguldījumi (1610+1620+1630+1640)1600XX 
6.1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā1610   
6.2. Pašu akcijas vai daļas1620   
6.3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos1630   
6.4. Pārējie1640   
7. Nauda1700   
 
PASĪVS (2100+2200+2300+2400)2000XX 
8. Pašu kapitāls (2110+2120+2130+2140+2150+2160+2170+2180)2100XX 
8.1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)2110   
8.2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums2120XX 
8.3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve2130XX 
8.4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve2140XX 
8.5. Rezerves2150XX 
8.6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi2160XX 
8.7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi2170XX 
8.8. Pārējie2180XX 
9. Uzkrājumi2200XX 
10. Ilgtermiņa kreditori (2310+2320+2330+2340+2350+2360+2370+2380)2300XX 
10.1. Aizņēmumi no kredītiestādēm2310   
10.2. Citi aizņēmumi2320   
10.3. No pircējiem saņemtie avansi2330   
10.4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem2340   
10.5. Parādi radniecīgajām sabiedrībām2350   
10.6. Parādi asociētajām sabiedrībām2360   
10.7. Neizmaksātās dividendes2370   
10.8. Pārējie2380   
11. Īstermiņa kreditori (2410+2420+2430+2440+2450+2460+2470+2480+2490)2400XX 
11.1. Aizņēmumi no kredītiestādēm2410   
11.2. Citi aizņēmumi2420   
11.3. No pircējiem saņemtie avansi2430   
11.4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem2440   
11.5. Parādi radniecīgajām sabiedrībām2450   
11.6. Parādi asociētajām sabiedrībām2460   
11.7. Neizmaksātās dividendes2470   
11.8. Uzkrātās saistības2480   
11.9. Pārējie2490   
 
IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS (3100+3200+3300)3000   
12.1. Galvojumi (garantijas)3100   
12.2. Iespējamās saistības maksājumu izpildei3200   
12.3. Pārējās iespējamās saistības3300   
 
 Iestādes vadītājs 
  (vārds, uzvārds)
   
 Izpildītājs 
  (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
2018. gada 26. septembra
normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

Iestādes nosaukums:

Iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķins

  . gada  
   (pārskata periods) 

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība
AB1
Neto apgrozījums1010 
t.sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar maksājumu iestādes pakalpojumu sniegšanu1011 
t.sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu1012 
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar iestādes pakalpojumu sniegšanu1020 
Bruto peļņa vai zaudējumi (1010-1020)1030 
Pārdošanas izmaksas1040 
Administrācijas izmaksas1050 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi1060 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas1070 
Ieņēmumi no līdzdalības (1081+1082+1083)1080 
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā1081 
b) asociēto sabiedrību kapitālā1082 
c) citu sabiedrību kapitālā1083 
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus (1091+1092)1090 
a) no radniecīgajām sabiedrībām1091 
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem1092 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi (1101+1102)1100 
a) no radniecīgajām sabiedrībām1101 
b) no citām personām1102 
Ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (+/-)1110 
Realizētais ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu vērtības pieaugums/ samazinājums (+/-)1120 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (1131+1132)1130 
a) radniecīgajām sabiedrībām1131 
b) citām personām1132 
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (1030-1040-1050+1060-1070+1080+1090+1100+1110+1120-1130)1140 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu1150 
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (1140-1150)1160 
Ārkārtas dividendes1170 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (1160-1170)1180 
 
 Iestādes vadītājs 
  (vārds, uzvārds)
   
 Izpildītājs 
  (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
2018. gada 26. septembra
normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

Iestādes nosaukums:

A. Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķins

  . gada  
   (pārskata periods) 

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsSumma
AB1
Pirmā līmeņa pamata kapitāls X
Kapitāla instrumenti, kas ir atbilstoši, lai tos klasificētu kā pirmā līmeņa pamata kapitālu101 
t.sk. apmaksāti kapitāla instrumenti102 
t.sk. akciju emisijas uzcenojums103 
Pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti (-)104 
Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus (-)105 
Nesadalītā peļņa106 
t.sk. iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa107 
t.sk. atbilstoša peļņa vai zaudējumi108 
Citi uzkrātie visaptverošie ienākumi109 
Citas rezerves110 
Rezerves riskiem111 
Mazākuma līdzdalības daļas, kas atzītas pirmā līmeņa pamata kapitālā112 
Pirmā līmeņa pamata kapitāla korekcijas saistībā ar prudenciālajiem filtriem113 
Nemateriālā vērtība (-)114 
Citi nemateriālie aktīvi (-)115 
Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības (-)116 
Definēto izmaksu pensiju plānu aktīvi (-)117 
Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitālā (-)118 
Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījums no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem pārsniedz pirmā līmeņa papildu kapitālu (-)119 
Tādas būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora, kurām alternatīvi var piemērot 1250% riska pakāpi (-)120 
Vērtspapīrošanas pozīcijas, kam alternatīvi var piemērot 1250% riska pakāpi (-)121 
Neapmaksātās piegādes, kam alternatīvi var piemērot 1250% riska pakāpi (-)122 
Tādu finanšu iestāžu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kuros iestādei nav būtiska ieguldījuma (-)123 
Atskaitāmi atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (-)124 
Tādu finanšu iestāžu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kuros iestādei ir būtisks ieguldījums (-)125 
Summa, kas pārsniedz 17,65% slieksni (-)126 
Pirmā līmeņa pamata kapitāla papildu atskaitījumi atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 3. pantam (-)127 
Pirmā līmeņa pamata kapitāla elementi vai atskaitījumi - citi128 
Kopā (101+104+105+106+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128)100 
Pirmā līmeņa papildu kapitāls X
Kapitāla instrumenti, kas ir atbilstoši, lai tos klasificētu kā pirmā līmeņa papildu kapitālu201 
t.sk. apmaksātā kapitāla instrumenti202 
t.sk. akciju emisijas uzcenojums203 
Pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti (-)204 
Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus (-)205 
Meitas sabiedrības emitētie instrumenti, kuri ir atzīti pirmā līmeņa papildu kapitālā206 
Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitālā (-)207 
Tādu finanšu iestāžu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kuros iestādei nav būtiska ieguldījuma (-)208 
Tādu finanšu iestāžu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kuros iestādei ir būtisks ieguldījums (-)209 
Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem pārsniedz otrā līmeņa kapitālu (-)210 
Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem pārsniedz pirmā līmeņa papildu kapitālu (atskaitīta no pirmā līmeņa pamata kapitāla)211 
Pirmā līmeņa papildu kapitāla papildu atskaitījumi atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 3. pantam (-)212 
Pirmā līmeņa papildu kapitāla elementi vai atskaitījumi - citi213 
Kopā (201+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213)200 
Pirmā līmeņa kapitāls (100+200)300 
Otrā līmeņa kapitāls X
Kapitāla instrumenti un subordinētie aizdevumi, kas ir atbilstoši, lai tos klasificētu kā otrā līmeņa kapitālu401 
t.sk. apmaksāti kapitāla instrumenti un subordinētie aizdevumi402 
t.sk. akciju emisijas uzcenojums403 
Pašu otrā līmeņa kapitāla instrumenti (-)404 
Faktiskās un iespējamās saistības iegādāties pašu otrā līmeņa kapitāla instrumentus (-)405 
Meitas sabiedrības emitētie instrumenti, kuri atzīti otrā līmeņa kapitālā406 
Savstarpējas līdzdalības otrā līmeņa kapitālā (-)407 
Tādu finanšu iestāžu otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kuros iestādei nav būtiska ieguldījuma (-)408 
Tādu finanšu iestāžu otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kuros iestādei ir būtisks ieguldījums (-)409 
Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem pārsniedz otrā līmeņa kapitālu (atskaitīta no pirmā līmeņa papildu kapitāla)410 
Otrā līmeņa kapitāla papildu atskaitījumi atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 3. pantam411 
Otrā līmeņa kapitāla elementi vai atskaitījumi - citi412 
Kopā (401+404+405+406+407+408+409+410+411+412)400 
Pašu kapitāls (300+400)500 
Pašu kapitāla pārsniegums pār maksājumu iestādes minimālo sākotnējo kapitālu (500-EUR(20000; 50000; 125000))600 
Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādes minimālo sākotnējo kapitālu (500-EUR 350 000-EUR (20 000; 50 000; 125 000)700 
Pašu kapitāla pārsniegums pār iestādei noteikto kapitāla prasību (500-B. Daļas 300-900x0.02)800 
Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs900 

B. Kapitāla prasības aprēķins

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsIepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības apmērs mēnesīIepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība mēnesī (2+4+6+8+10)KoeficientsKapitāla prasība (11x12)
līdz 5 milj. eurono 5 milj. euro līdz 10 milj. eurono 10 milj. euro līdz 100 milj. eurono 100 milj. euro līdz 250 milj. eurovirs 250 milj. euro
vērtības apmērs4% no vērtības apmēra (1x0.04)vērtības apmērs2,5% no vērtības apmēra (3x0.025)vērtības apmērs1% no vērtības apmēra (5x0.01)vērtības apmērs0,5% no vērtības apmēra (7x0.005)vērtības apmērs0,25% no vērtības apmēra (9x0.0025)
AB12345678910111213
Likuma 1. panta 1. punkta "f" apakšpunktā minētais maksājumu pakalpojums100          00.50
Likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā minētie maksājumu pakalpojumi200          010
Kopā300XXXXXXXXXXXX0
 
 Iestādes vadītājs 
  (vārds, uzvārds)
   
 Izpildītājs 
  (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

 

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
2018. gada 26. septembra
normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

Iestādes nosaukums:

Iestādes pārskats par klientu līdzekļiem

  . gada  
   (pārskata periods) 

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsValsts kodsISIN kodsReitingu aģentūras nosaukumsKredītreitingsUzskaites vērtība
likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)
ABCDEF123
Nauda kasē01XXXX X 
Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai kopā (1+2+3+...)02XXXX   
1. Banka A  XXX   
2. Banka B  XXX   
3. Banka C  XXX   
...  XXX   
Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai kopā (1+2+3+...)03XXXX   
1. Banka A  XXX   
2. Banka B  XXX   
3. Banka C  XXX   
...  XXX   
Ieguldījumi parāda vērtspapīros kopā (1+2+3...)04XXXX X 
1. Emitents A      X 
2. Emitents B      X 
3. Emitents C      X 
...      X 
Ieguldījumi ieguldījumu fondu apliecībās kopā (1+2+3...)05XXXX   
1. Fonds A   XX   
2. Fonds B   XX   
3. Fonds C   XX   
...   XX   
Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei kopā (1+2+3...)06XXXX   
1. Maksājumu iestāde A  XXX   
2. Maksājumu iestāde B  XXX   
3. Maksājumu iestāde C  XXX   
...  XXX   
Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei kopā (1+2+3...)07XXXX   
1. Elektroniskās naudas iestāde A  XXX   
2. Elektroniskās naudas iestāde B  XXX   
3. Elektroniskās naudas iestāde C  XXX   
...  XXX   
Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem (1+2+3...)08XXXXXX 
1. Emitents A     XX 
2. Emitents B     XX 
3. Emitents C     XX 
...     XX 
Pārējās prasības, kas saistītas ar maksājumu izpildi09XXXXXX 
Pārējās prasības, kas saistītas ar elektroniskās naudas emisiju10XXXXXX 
Likvīdie aktīvi kopā (01+02+03+04+05)11XXXX XX
Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem12XXXX   
Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem13XXXX   
Likvīdo aktīvu kopsummas iztrūkums (-) vai pārsniegums (+) pār saistībām pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem (11-12-13)14XXXX XX
t.sk. iestādes pašas līdzekļi15XXXX   
Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība16XXXXXX 
Veikto maksājumu kopējais apmērs maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros17XXXXXX 
Ar elektronisko naudu veikto maksājumu kopējais apmērs18XXXXXX 
Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs19XXXXXX 
Atpirktās elektroniskās naudas kopējais apmērs20XXXXXX 
 
 Iestādes vadītājs 
  (vārds, uzvārds)
 
 Izpildītājs   
  (vārds, uzvārds)(e-pasta adrese)(tālruņa numurs)
01.10.2018