Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.05.2019. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Talsos 2013. gada 15. augustā (prot. Nr. 20, 1. p., lēmums Nr. 491)
Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 3. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar novada pašvaldību:

1.1. ielu tirdzniecības (īslaicīgās, sezonas vai pastāvīgās) un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas nosacījumus;

1.2. tirgus statusa piešķiršanas nosacījumus novada teritorijā;

1.3. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku, atbildību un pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai (tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem), kuri nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai tirdzniecības organizēšanu tirgos Talsu novada administratīvajā teritorijā un izmanto pašvaldības iekārtotas vai ar pašvaldību saskaņotas publiskās vietas ielu tirdzniecības organizēšanai.

3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

4. Ielu tirdzniecības dalībniekam jāievēro, lai netiktu aizsegts pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas skatlogs, kā arī netraucētu ieeju pastāvīgajā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā vai izeju no tās.

5. Talsu novada pašvaldības licencēšanas komisija (turpmāk – Licencēšanas komisija) vai Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs izsniedz tirdzniecības dalībniekiem vai tirdzniecības organizatoram šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

5.1. atļauju īslaicīgai no 1 līdz 6 dienām ielu tirdzniecībai (pasākumu laikā, gadatirgu, Ziemassvētku vai amatnieku tirdziņa darbības laikā) vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu veikšanai vai organizēšanai vietās, kuras iekārtotas uz attiecīga pasākuma norises laiku;

5.2. atļauju pastāvīgai (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) ielu tirdzniecības veikšanai vai organizēšanai (ar pašaudzētiem ziediem, augļiem, ogām, dārzeņiem, savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus, pašu izgatavotiem lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem u.c.);

5.3. atļauju sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) ielu tirdzniecības organizēšanai ar saldējumu vai atspirdzinošiem dzērieniem vai novietnes (īslaicīgas lietošanas objekts) ierīkošanai;

5.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedrisko pasākumu norises vietās.

6. Jaunas pastāvīgas (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) vai sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) ielu tirdzniecības vietas vai novietnes situācijas plāns, vizuālais risinājums, teritorijas platība un tirdzniecības vietu plāns tiek saskaņots ar Talsu novada būvvaldi (turpmāk – Būvvalde) uz tirdzniecības organizatora/dalībnieka iesnieguma pamata. Tirdzniecības organizatoram/dalībniekam saskaņojums jāiesniedz Licencēšanas komisijai vai Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājam līdz lēmuma pieņemšanai.

7. Talsu novada administratīvajā teritorijā Talsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās ielu tirdzniecības vietas ir noteiktas pielikumā Nr. 1.

II. Atļaujas saņemšanas kārtība īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības veikšanai vai organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu veikšanai vai organizēšanai

8. Lai saņemtu pašvaldības atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības/ielu tirdzniecības organizēšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma veikšanai (no 1 līdz 6 dienām) pasākuma dalībnieks/organizators iesniedz pašvaldībā aizpildītu iesniegumu saskaņā ar pielikumu Nr. 2, pievienojot pielikumā norādītos attiecīgajam darbības veidam nepieciešamos dokumentus.

9. Iesniegums tiek izskatīts, ja pasākuma organizators (rīkotājs) vai viņa pilnvarota persona:

9.1. ar īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju ir saskaņojusi publiskā pasākuma norises vietu, laiku un ilgumu;

9.2. ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pirms pasākuma norises laika iesniedz domei tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma dalībnieku sarakstu un tirdzniecības dalībnieku pašvaldības nodevas samaksas kvīts kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.3. iesniedz saskaņojumu ar pasākuma norises vietas īpašnieku, tiesisko vadītāju vai apsaimniekotāju, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

10. Tirdzniecības dalībniekam šo noteikumu 8. punktā minētais iesniegums nav jāiesniedz, ja attiecīgais tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma dalībnieks ir iekļauts pasākuma organizatora iesniegtā dalībnieku sarakstā un pašvaldība pasākuma organizatoram ir izsniegusi atļauju tirdzniecības organizēšanai.

11. Ja tiek iesniegti visi šo noteikumu 8. un 9. punktā nepieciešamie dokumenti, Licencēšanas komisija vai attiecīgās Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs, kuras teritorijā paredzēta tirdzniecība, tos izskata un piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu atļaujas (paraugs pielikumā Nr. 3) izsniegšanu tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram vai atteikumu izsniegt atļauju, par ko rakstiski informē iesniedzēju.

12. Ja tirdzniecība notiek no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta (automašīnas) tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram pašvaldībā ir jāiesniedz:

12.1. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta īslaicīga rakstura tirdzniecība, vietas īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

12.2. autotransporta izvietojums (vietas fotofiksācija, objekta novietne situācijas plānā vai uz zemesgabala robežu plāna).

III. Pastāvīgas (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) ielu tirdzniecības veikšana vai organizēšana

13. Organizējot pastāvīgo (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) ielu tirdzniecību Licencēšanas komisijai/pagasta pilsētas pārvaldei jānodrošina, lai:

13.1. pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiktu piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā minētās preču grupas, ja tirdzniecības vietu skaits tirdzniecības organizēšanas vietā ir ierobežots un ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā;

13.2. ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām tirdzniecības organizators veic pastāvīgu informācijas aktualizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldību, ja ir izmaiņas dalībnieku sarakstā, kā arī nodrošina šīs informācijas atrašanos tirdzniecības vietā.

IV. Sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) ielu tirdzniecības veikšana un organizēšana

14. Tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma organizators Licencēšanas komisijā vai attiecīgajā Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldē iesniedz:

14.1. saskaņojumu ar pastāvīgas ielu tirdzniecības vai sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) tirdzniecības vietas īpašnieku, tiesisko pārvaldnieku vai apsaimniekotāju;

14.2. saskaņojumu ar Būvvaldi par tirdzniecības vietu izvietojumu, teritorijas platību un vizuālo risinājumu;

14.3. kārtību tirdzniecības vai ēdināšanas pakalpojuma organizēšanas vietā;

14.4. izziņu par zemes lietošanas tiesībām (iesniedz fiziskās personas) pārdodamās produkcijas izcelsmes apliecināšanai.

15. Gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma organizators Licencēšanas komisijā vai attiecīgajā Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldē iesniedz īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu.

16. Ja tiek iesniegti šo noteikumu 14. un 15. punktā minētie dokumenti, pievienojot iesniegumā noteiktos attiecīgajam tirdzniecības vai pakalpojuma veidam nepieciešamos dokumentus, tos izskata Licencēšanas komisija vai attiecīgās Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs un piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par attiecīgas atļaujas izsniegšanu tirdzniecības organizatoram vai atteikumu izsniegt atļauju, par ko rakstiski informē iesniedzēju.

17. Gadījumos, kad par tirdzniecību publiskās vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva, atļauju tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. Pašvaldības nodevas maksātājs ir pasākuma dalībnieks, bet pasākuma organizators ir atbildīgs par pašvaldības nodevas maksāšanas kvīts kopijas iesniegšanu pašvaldībā atbilstoši tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

V. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedrisko pasākumu norises vietās

18. Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Licencēšanas komisijas atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos.

19. Lai saņemtu 18. punktā minēto atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jāiesniedz pašvaldībai iesniegums, pievienojot tam šādus dokumentus:

19.1. pasākuma organizatora rakstisku piekrišanu;

19.2. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu).

20. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, atļauju izsniedz Licencēšanas komisija ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

21. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, izbraukuma tirdzniecības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai netiek izsniegta.

VI. Prasības tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem kārtības nodrošināšanai

22. Ielu tirdzniecības dalībniekam un organizatoram tirdzniecības organizēšanas vietās jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12. punkta nosacījumi, pārtikas apritei noteiktās prasības un citi tirdzniecību un sabiedrisko kārtību reglamentējošie normatīvie akti.

23. Tirdzniecības organizatoram jānodrošina:

23.1. pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu organizēšanas atļaujas un personu apliecinošo dokumentu atrašanos tirdzniecības organizēšanas vietā, lai tās būtu pieejamas pašvaldības un citu kontroles institūciju amatpersonām;

23.2. lai netiktu patvaļīgi mainīts saskaņotais tirdzniecības vietu izvietojuma plāns un vietu skaits;

23.3. lai nepieļautu dzērienu tirdzniecību stikla iepakojumā;

23.4. lai netiktu traucēta tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbība un dzīvojamo māju iedzīvotāju miers un sabiedriskā kārtība.

24. Tirdzniecības dalībniekam, izņemot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā minētās personas (fiziskās personas, kuras pārdod pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, ogas, augļus utt.), tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā jāizveido šāda skaidri salasāma informācija par sevi: uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds, uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā, ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants.

25. Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:

25.1. pārdošanā esošo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, vai muitas deklarācija;

25.2. dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi.

26. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētā tirdzniecības vietā, atkritumu urnu izvietošanu un savlaicīgu izvešanu.

27. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

27.1. pārdot preces ārpus noteiktās teritorijas;

27.2. veicot tirdzniecību, bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

27.3. veicot tirdzniecību, traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru.

28. Tirdzniecības laikā tirdzniecības dalībniekam ir jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto tirdzniecības vieta.

VII. Nosacījumi pašvaldības izsniegtas ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas dalībnieka vai organizatora pašvaldības izsniegtas atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai atļaujas neizsniegšanai

29. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, ja paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta:

29.1. atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskās apbūves raksturs un tā neiekļaujas vēsturiskajā vidē;

29.2. varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

29.3. varētu bojāt pašvaldības īpašuma vai tiesiskajā valdījumā esošo zaļo zonu un apstādījumus;

29.4. nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai esošo zaļo zonu un apstādījumu tiesisko valdītāju;

29.5. līdzšinējā tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;

29.6. tirdzniecības dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas par realizējamas preces izcelsmi.

30. Atļauju var apturēt uz laiku, ja:

30.1. netiek pildītas normatīvo aktu prasības;

30.2. atļaujas norādītajā termiņā nav uzsākta komercdarbība;

30.3. tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību;

30.4. teritorijā tiek veikti remontdarbi vai tiek organizēti publiski pasākumi, kurus akceptējusi novada pašvaldība vai novada pilsētas vai pagasta pārvalde.

31. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta, izņemot šo noteikumu 30.4. punktā noteiktajos gadījumos.

32. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana tiek pielīdzināta tirdzniecībai bez pašvaldības izsniegtas atļaujas.

VIII. Tirgus statusa piešķiršanas nosacījumi pilsētas teritorijā

33. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, personai jāiesniedz pašvaldībā:

33.1. iesniegums, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru;

33.2. tirgus plāns mērogā no 1:500 līdz 1:2000;

33.3. tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādis;

33.4. informācija par tirgus darba laiku;

33.5. tirgus pārvaldītāja noteiktā tirgus iekšējo kārtību (tirgus noteikumi).

34. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, nosaka tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, kā arī piešķir tirgus statusu, ja ir pilnībā izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

IX. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

35. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

36. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros un atļaujā minēto nosacījumu izpildi veic Talsu novada Pašvaldības policija.

X. Noslēguma jautājumi

37. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2010. gadā 25. martā apstiprinātie Talsu novada domes sasitošie noteikumi Nr. 12 "Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā".

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes 15.08.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 25
Talsu novada administratīvajā teritorijā noteiktās tirdzniecības vietas

(Pielikums grozīts ar Talsu novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 25.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 37; 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

1. Talsu pilsētā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

1.1. (svītrots ar Talsu novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

1.2. Lielā iela 13, Talsu pilsētā (uz ietves blakus pašvaldības afišu stendiem), zemes vienības kadastra Nr. 88010090197;

1.3. Lielā iela 19/21, Talsos (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8801 009 0071 Tautas nama Radošā sēta);

1.4. Kareivju iela, Talsu pilsētā (ielas galā pie kāpnēm), zemes vienības kadastra Nr. 88010090192;

1.5. Fabrikas iela, Talsos (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8801 013 0176 un 8801 008 0189 Pilsētas laukums un Fabrikas ielas daļa).

2. Stendes pilsētā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

2.1. Robežu ielā 17, Stendes pilsētā zemes vienības kadastra Nr. 88150010198.

3. Valdemārpils pilsētā noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

3.1. Lielā iela 17, Valdemārpils pilsētā, zemes vienības kadastra Nr. 88170010136;

3.2. Laukums Lielajā ielā 4, Valdemārpilī, zemes vienības kadastra apzīmējums 8817 002 0059;

3.3. Raiņa iela 14A, Valdemārpils pilsētā, zemes vienības kadastra Nr. 88170010103;

3.4. Dupurkalnā Blaumaņa ielā 15, Valdemārpilī, zemes vienības kadastra apzīmējums 8817 002 0079;

3.5. Sasmakas ezera pludmalē Ezera ielā, Valdemārpilī, zemes vienības kadastra apzīmējums 8817 003 0066.

4. Sabiles pilsētā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

4.1. Strautu ielā, Sabiles pilsētā, zemes vienības kadastra Nr. 88130020174;

4.2. Priežu ielā, Sabiles pilsētā, zemes vienības kadastra Nr. 88420100230;

4.3. Rīgas ielā 10, Sabilē, zemes vienības kadastra apzīmējums 8813 004 0073;

4.4. Rīgas ielā, Sabilē, zemes vienības kadastra apzīmējums 8813 004 0085.

5. Abavas pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

5.1. Valgales ciemā, (laukums pie bijušās pašvaldības administratīvās ēkas), zemes vienības kadastra Nr. 884200070054.

6. Balgales pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

6.1. Dursupes ciemā, laukums uz zemes vienības kadastra Nr. 8846 006 0136.

7. Ģibuļu pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

7.1. Skolas ielā 2, Pastendē, automašīnu stāvlaukums zemes vienības kadastra Nr. 88540090266;

7.2. Čakstes ielā, Spārē, zemes vienības kadastra Nr. 88540120221.

8. Īves pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

8.1. Tiņģeres ciemā, laukums aiz veikala ēkas, zemes vienība ar kadastra Nr. 8858 003 0177.

9. Ķūļciema pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

9.1. Laukums pie daudzdzīvokļu mājas "Tīrumi" Ķūļciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8864 003 0156.

10. Laidzes pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

10.1. Basketbola laukums pie PII "Papardītes" Laidzes ciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8868 007 0058;

10.2. Laukums pie Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra "Mežrozes", Laidzē, Laidzes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8868 007 0058.

11. Laucienes pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

11.1. "Pagastmāja", Laucienē, Laucienes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8870 011 0269;

11.2. "Laucienes pamatskola", Laucienē, Laucienes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8870 011 0200.

12. Lībagu pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

12.1. Laukums pie pašvaldības administratīvās ēkas, Mundigciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8872 004 0111;

12.2. Laukums pie Brīvā laika pavadīšanas centra, "Lībagu sākumskola", Dižstendē, Lībagu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8872 006 0059;

12.3. Laukums pie Dižstendes estrādes, "Stendes muižas parks", Dižstendē, Lībagu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8872 006 0155.

13. Lubes pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

13.1. Laukums pie Lubes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas "Sniedzes" Anužu ciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8874 005 0171.

14. Strazdes pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

14.1. Strazdes muižas kompleksā, Strazdes ciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8886 003 0133.

15. Valdgales pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

15.1. Laukums pie ēkas "Pūņu krogs", Pūņu ciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8892 009 0246.

16. Vandzenes pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

16.1. Laukums, Vandzenes ciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8894 010 0355.

17. Virbu pagastā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

17.1. Laukums pie pašvaldības administratīvās ēkas Virbu ciemā, zemes vienība ar kadastra Nr. 8896 004 0279.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 15.08.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 25

Talsu novada pašvaldībai

  
juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds
 
  
juridiskas personas reģ. Nr., fiziskas personas kods 
  
Adrese 
  
kontakttālrunis 

iesniegums
tirdzniecībai publiskā vietā Talsu novada administratīvajā teritorijā

Lūdzu Talsu novada pašvaldību izskatīt iespēju atļaut tirdzniecību Talsos novada, _______________, tirdzniecībai ar ____________________________________, laika posmā no _______.gada "___."______________ plkst. _______ līdz ______.gada "___."_____________ plkst. ________.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību publiskās vietās.

Atbildīgā persona par normatīvo aktu noteikumu ievērošanu _____________________, amats ________________________ ____________, kontakttālrunis _______________.

Pielikumā:

1. Juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopija – ___ lapa.

2. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija – ___ lapas.

3. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) kopijas – ___ lapas.

4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskās pases kopija – ___ lapa.

5. Limitēto dabas resursu (ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi, kopija – ___ lapa.

6. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņas (ja tiek tirgotas pārtikas preces) kopija – ___ lapas.

___________.gada "___."_________________  
 z.v.paraksts
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 3
Talsu novada domes 15.08.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 25

Latvijas Republika
TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV - 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Talsos

LICENCĒŠANAS KOMISIJA
__________pilsētas/pagasta pārvalde
ATĻAUJA
Nr. _______

Izsniegta  
 Personas kods/reģ. Nr. 

TIRDZNIECĪBAI
AR __________________________________

PUBLISKAJĀ TIRDZNIECĪBAS VIETĀ
_______________________________________, talsu Novadā

Laiks__.__.20__. – __.__.20__.
Pamatojums Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. __ (protokols Nr. __, lēm. Nr.___). Licencēšanas komisijas __.__.20__ sēdes protokols Nr._, §_.

 

Atļaujas izsniegšanas datums __.__.20__.

 

Atbildīgā persona _________________________, personas kods ___________

Vietas izmantošanas ierobežojumi Talsu novada pašvaldības rīkoto pasākumu laikā norādītajā adresē

Pašvaldības nodeva Ls __________ samaksāta __.__.20__.

Komisijas priekšsēdētājs/pārvaldes vadītājsparaksts
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
21.05.2019