Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.07.2016. - 25.09.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2020. gada 16. jūlija saistošos noteikumus Nr. 13 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Talsos 2014. gada 13. martā (prot. Nr. 7, 13. p., lēmums Nr. 119)
Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izdoti saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un
likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9) punktu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
5. panta 4. daļu, 9. panta 4. daļu, 10. panta 2. daļu, 12. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) piemērojami, Talsu novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Pašvaldība) sniedzot palīdzību Talsu novada iedzīvotājiem un šajos saistošajos noteikumos noteikto kategoriju kvalificētiem speciālistiem (turpmāk tekstā – speciālists) dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk tekstā – Palīdzība).

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

2. Noteikumos paredzēto Palīdzību Pašvaldība sniedz personām, kuras dzīvo un ir deklarējušas dzīvesvietu Talsu novadā ne mazāk kā vienu gadu, izņemot likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pantā minētajos gadījumos.

3. Pašvaldība šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā iedzīvotājiem sniedz sekojošu Palīdzību:

3.1. izīrē pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas;

3.2. izīrē sociālos dzīvokļus;

3.3. nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu.

4. Lēmumu par dzīvojamo telpu izīrēšanu konkrētai personai, lēmumu par personas reģistrēšanu Palīdzības saņemšanai, izslēgšanai no reģistra, kā arī par Palīdzības sniegšanas secību, ņemot vērā konkrētos apstākļus, pieņem Talsu novada dzīvokļu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), lēmumu par dzīvojamo telpu izīrēšanu speciālistam pieņem Talsu novada dome.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

II. Reģistrācijas kārtība pašvaldības palīdzības saņemšanai

5. Persona, kura vēlas saņemt Palīdzību, iesniedz Pašvaldībā vai pagasta/pilsētas pārvaldē iesniegumu un sekojošus dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga reģistrēties uz Noteikumu 3. punktā paredzēto Palīdzību:

5.1. pensionāra vai invaliditātes apliecības kopiju;

5.2. dokumentus, kuri apliecina mazaizsargātās personas (ģimenes) statusu;

5.3. tiesas spriedumu vai citu juridiski pamatotu dokumentu par piespiedu izlikšanu no esošās dzīvesvietas.

6. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Komisija izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā vai lēmumu par atteikumu.

7. Komisija kārto sekojošus palīdzības reģistrus atsevišķi katrai novada administratīvajai teritorijai katram Palīdzības veidam:

7.1. pirmās kārtas reģistra grupa;

7.2. vispārējā reģistra grupa;

7.3. reģistrs sociālai dzīvojamai mājai Talsos, K. Mīlenbaha ielā 18 B;

7.4. reģistrs kvalificētiem speciālistiem.

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

8. Personām, kurām Palīdzība sniedzama neatliekami saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk tekstā – Likuma) 13. pantu, komisija reģistru neveido, bet lēmumu par Palīdzības sniegšanu pieņem nekavējoties.

9. Par katru personu, kas reģistrēta Palīdzības saņemšanai, tiek iekārtota atsevišķa reģistrācijas lieta, kurā norāda Likuma 9. pantā paredzēto informāciju (vārds, uzvārds, datums, kad reģistrēts iesniegums, reģistra kārtas numurs), kā arī:

9.1. deklarētās dzīvesvietas adrese;

9.2. personas kods;

9.3. ģimenes locekļu skaits;

9.4. izziņas par atbilstību maznodrošinātas (trūcīgas) personas (ģimenes) statusam Nr., datums, termiņš;

9.5. apliecinājums par īpašiem apstākļiem (invaliditāte, tiesas spriedums).

10. Komisija izslēdz personu no Palīdzības reģistra šādos gadījumos:

10.1. persona rakstiski atsauc savu iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājumā;

10.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu tās reģistrēšanai Palīdzības saņemšanai;

10.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai Palīdzības saņemšanai un persona nav iesniegusi Komisijai citu informāciju;

10.4. persona reģistrēta Palīdzības saņemšanai, bet vismaz trīs reizes atsakās no dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai nav sniegusi atbildi uz tiem;

10.5. persona (ģimene) pēdējo piecu gadu laikā ir pasliktinājusi dzīvošanas apstākļus (mainījusi dzīvojamo telpu uz mazāku dzīvojamo telpu, iemitinājusi dzīvojamā telpā radiniekus, bojājusi vai radījusi antisanitārus apstākļus, izīrējusi daļu dzīvojamās telpas citām personām (ģimenēm), pārdevusi, dāvinājusi vai citādi atsavinājusi personai (ģimenei) piederošo īpašumu), kā rezultātā tai ir radusies iespēja prasīt Palīdzību.

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

11. Personām, kas reģistrētas Palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas saņemšanai, vienu reizi gadā - līdz 1.martam atkārtoti jāiesniedz dokumenti, kas apliecina personas tiesības atrasties uzskaitē Palīdzības saņemšanai.

12. Lēmumu par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra pieņem Komisija.

13. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti, atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 12. pantam, veic Pašvaldības Komunālā nodaļa.

14. Pēc pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas atbrīvošanas, šo telpu apsaimniekotājs piecu darba dienu laikā informē Komunālo nodaļu, kura to ņem uzskaitē kā neizīrētu, pārbauda tās stāvokli un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

15. Neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļaujama šāda informācija:

15.1. dzīvojamās telpas adrese, dzīvokļa statuss;

15.2. dzīvojamās telpas platība, istabu skaits, stāvs, kurā šī telpa atrodas;

15.3. dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis (ūdens apgāde, kanalizācija, apkure, elektrība); atzinums par iespēju dzīvot atbrīvotajā telpā;

15.4. dzīvojamās telpas īres maksa, aptuvenie komunālie maksājumi.

16. Neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļautā informācija ir brīvi pieejama Komunālajā nodaļā ikvienai personai, kura reģistrēta Palīdzības reģistros vai kurai šāda Palīdzība sniedzama neatliekami.

17. Pašvaldības Komunālā nodaļa paziņo par telpas atbrīvošanos Komisijai un vienlaicīgi iesniedz apliecinājumu, ka šī dzīvojamā telpa ir derīga dzīvošanai.

III. Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība

18. Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi, Komisija iespējami īsā laikā, bet nepārsniedzot trīs darba dienas pēc personas iesnieguma saņemšanas, izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.

IV. Nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu

19. Pagaidu dzīvojamo telpu Pašvaldība izīrē uz laiku, ne ilgāku par gadu, personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, un pašvaldība nevar šo personu nodrošināt ar dzīvojamo telpu Likumā paredzēto 24 stundu laikā, kā arī pirmām kārtām nodrošināmo uzskaites rindā reģistrētām personām.

20. Ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku nodrošina arī Likuma 14. pantā un šo Noteikumu 17. punktā minētās personas, kas reģistrētas šā veida Palīdzības saņemšanai, līdz Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pastāvīgi.

21. Pagaidu dzīvojamā telpa var neatbilst dzīvošanai derīgai dzīvojamai telpai izvirzītajām prasībām.

22. Pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistru veido un uztur Komisija.

V. Dzīvojamo telpu izīrēšana

23. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:

23.1. personas, kurām saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" sniedzama Palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, vai personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;

23.2. politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

23.3. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un Talsu novadā bijusi bērna dzīvesvieta līdz viņa nodošanai ārpus ģimenes aprūpē, un ja attiecīgās iestādes paziņojušas Pašvaldībai par personas atgriešanos Talsu novadā ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas attiecīgās personas uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai kad attiecīgā persona beidz mācības izglītības iestādē;

23.4. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990. gada 4. maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā un Talsu novada repatriants, viņa vecāki vai vecvecāki pastāvīgi dzīvojuši Talsu novadā pirms izceļošanas no Latvijas;

23.5. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un, ja attiecīgā iestāde paziņojusi Pašvaldībai ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad minētā persona tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas.

Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu, vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts, un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

23.6. Maznodrošinātas personas, kuras:

a) dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai,

b) dzīvo dzīvoklī, kura īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurš nav privatizēts likumos "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, un kuras lietojušas dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka maiņas brīdī;

c) likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdī dzīvoja kooperatīvo biedrību savienības uzņēmumam piederošā dzīvoklī, ja dzīvoklis nav privatizēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

24. Vispārējā reģistrā tiek reģistrētas sekojošas personas:

24.1. ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus;

24.2. nepilnās ģimenes, kurā bērnus audzina viens vecāks;

24.3. vientuļi ilgstoši bezdarbnieki, kuriem nav sava patstāvīga dzīvesvieta;

24.4. personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes.

25. Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, maznodrošināti repatrianti, maznodrošinātas personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas šāda veida Palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu. Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bērni bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, iegūst, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

26. Sociālos dzīvokļus un dzīvokļus sociālajās mājās pašvaldība izīrē likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

27. Komisija rakstiski piedāvā īrēt dzīvojamo telpu, norādot telpas adresi, platību, istabu skaitu, stāvu, kurā telpa atrodas, labiekārtojuma līmeni, īres maksas apmēru, īres līguma termiņu, kontaktpersonu, kura iepazīstinās ar šo telpu un datumu, līdz kuram jāsniedz atbilde.

28. Atbildi uz dzīvojamās telpas īres piedāvājumu persona sniedz rakstiski ne vēlāk kā nedēļu pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu.

29. Lēmumu par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanu Talsu novada iedzīvotājiem pieņem Komisija, lēmumā norādot termiņu, uz kādu slēdzams īres līgums. Sociālo dzīvokli izīrē uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

30. Ja Pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpa ir izīrēta, pamatojoties uz nepatiesām ziņām, kuras iesniedzis īrnieks, viņš zaudē tiesības uz šo dzīvojamo telpu ar dienu, kad atklājusies informācija par nelikumīgu dzīvojamās telpas saņemšanu, un tiek izlikts no dzīvojamās telpas Likuma "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā.

31. Ja persona dzīvojamās telpa piešķiršanas brīdī ir zaudējusi maznodrošinātas personas statusu, apdzīvojamā platība netiek piešķirta un persona no dzīvokļa nodrošinājuma uzskaites rindas tiek noņemta.

VI. Sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšana, pagarināšana, un izbeigšanas kārtība

32. Lēmumu par tiesībām ģimenei (personai) īrēt sociālo dzīvokli un sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem Komisija.

33. Sociālo dzīvokli izīrē ģimenei (personai), kura ar Komisijas lēmumu ir atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

34. Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz dzīvokļa apsaimniekotājs un ģimene (persona), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli saskaņā ar Komisijas lēmumu.

35. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek noslēgts uz laiku ne ilgāku par sešiem mēnešiem saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" normām.

36. Mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām sociālā dzīvokļa īrnieka pienākums ir iesniegt Talsu novada pašvaldībā šo noteikumu 5. punktā norādītos dokumentus.

37. Ja pēc sešiem mēnešiem ģimene nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, sociālā dzīvokļa īres līgums tiek pagarināts. Lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu pieņem Komisija.

38. Sociālā dzīvokļa īres līgumu neatjauno, ja persona (ģimene) ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.

39. Sociālā dzīvokļa īres maksa Talsu novada pašvaldības dzīvokļiem tiek noteikta ar atsevišķu Talsu novada domes lēmumu.

40. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām".

41. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Talsu novada dom

42. Talsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem

(Nodaļa Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

43. Pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai Talsu novada dome ir noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, izīrē ar Talsu novada domes lēmumu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.2 pantā noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

44. Pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu izīrē:

44.1. kvalificētiem speciālistiem šādās attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs (rīcības virzieni, jomas u.c.) – rīcības virziena i-4-4 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, rīcībā i-4-4-2 Motivācijas programma ģimenes ārstu, veselības aprūpes speciālistu piesaistei (mājokļa atbalsts, dzīvojamās platības nodrošināšana u.c.), rīcības virziena i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība, rīcībā i-6-4-3 Dzīvokļi jaunajiem speciālistiem;

44.2. kvalificētiem speciālistiem šādās ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītās pārvaldes uzdevumu jomās - rīcības virziena i-2-1 Novada izglītības sistēmas pārvaldība, rīcībā i-2-1-3 Darbinieku motivācijas pasākumi, rīcībās virziena i-3-3 Talantu audzināšana, rīcībā 3-3-1 Atbalsts sporta, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem, radošo jomu speciālistiem, rīcības virziena i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība, rīcībā i-6-4-3 Dzīvokļi jaunajiem speciālistiem.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

45. Saistošo noteikumu 44. punktam atbilstošās konkrētās specialitātes nosaka Talsu novada dome ar lēmumu.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

46. Speciālists, kurš ir tiesīgs īrēt pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo platību, iesniedz Pašvaldībā iesniegumu, kuram pievienots darba līgums ar darba devēju vai sadarbības līgums ar pašvaldību, kā arī pēc dzīvokļu komisijas pieprasījuma izziņu par ģimenes sastāvu.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

47. Pašvaldība nav tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu speciālistam, ja Talsu novada teritorijā atrodas speciālistam piederoša dzīvojamā telpa.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

48. Speciālistam izīrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē vai iegūt īpašumā, bet Talsu novada pašvaldība nav tiesīga to atsavināt.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

49. Ja Talsu novada pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju. Sadarbības līgums izbeidzas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

50. Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, saskaņojot to ar speciālista darba devēju. Talsu novada domei ir tiesības īres līgumu pagarināt.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

51. Dzīvojamās telpas īres līgums ar speciālistu izbeidzas, iestājoties šajā līgumā noteiktajam termiņam. Ja izbeidzas īres līguma termiņš un tas netiek pagarināts, bet speciālists atsakās atbrīvot pašvaldības dzīvojamo telpu, viņu izliek tiesas ceļā bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

(Talsu novada domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 16.06.2016. lēmumam Nr. 321
Talsu novada pašvaldībai nepieciešamo kvalificēto speciālistu saraksts

1. Ārstniecības specialitātēs:

1.1. otolaringologs,

1.2. neirologs,

1.3. ķirurgs,

1.4. internists,

1.5. reanimatologs anesteziologs;

1.6. ģimenes ārsts.

2. Pedagoģijas specialitātēs:

2.1. krievu valodas skolotājs/pedagogs;

2.2. izglītības psihologs;

2.3. fizikas skolotājs/pedagogs;

2.4. ķīmijas skolotājs/pedagogs.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
16.07.2016