Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.04.2015. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Talsos 2013. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 9, 33. p., lēmums Nr. 250)
Par inženierkomunikāciju aizsardzību Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 11. punktu,
Aizsargjoslu likuma 35. panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

1.1.1. Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

1.1.2. Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm.

1.1.3. Darbu veikšanas projekts – uz tehniskā projekta pamata izstrādāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam.

1.1.4. Defektu akts – dokuments, kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem, bojājuma vietu un laiku, un kuru paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās amatpersonas.

1.1.5. Izpildītājs – persona, kura veic rakšanas darbus.

1.1.6. Pasūtītājs – persona, kuras uzdevumā tiek veikti būvdarbi.

1.1.7. Rakšanas darbu atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā.

1.1.8. Transportbūvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – normatīvajos aktos noteikta teritorija, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma, kuras uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību.

1.1.9. Sarkanā līnija – pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves, inženierkomunikāciju koridoru izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.

1.2. Šie noteikumi izdoti ar mērķi Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā aizsargāt inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt šo komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību, kā arī veikt to uzmērīšanu un aktualizēšanu topogrāfiskajā plānā.

1.3. Noteikumu ievērošana ir obligāta visām personām, kas projektē, būvē, remontē, ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas un/vai veic rakšanas darbus.

1.4. Aizliegts veikt rakšanas darbus bez rakšanas darbu atļaujas (turpmāk – atļauja) saņemšanas:

1.4.1. ielu sarkano līniju robežās;

1.4.2. transportbūvju, inženierkomunikāciju un citu objektu ekspluatācijas aizsardzības zonā;

1.4.3. laukumos, pagalmos un zaļajā zonā publiskās izmantošanas teritorijās.

1.5. Zemesgabala īpašnieks savā īpašumā darbus var veikt bez atļaujas, ja zemesgabala īpašnieks rakstiski apliecina par inženierkomunikāciju neesamību un rakšanas darbi nenotiek sarkano līniju robežās. Rakstisku apstiprinājumu iesniedz Talsu novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).

1.6. Pazemes inženierkomunikāciju izbūve ar caurduršanas metodi bez seguma uzlaušanas jāsaskaņo ar Būvvaldi.

1.7. Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana aizliegta:

1.7.1. uz ietvēm – divus gadus pēc tā uzklāšanas;

1.7.2. ielas braucamajā daļā – piecus gadus pēc tā uzklāšanas.

1.8. Šo noteikumu 1.6. punkta nosacījumi neattiecas uz avārijas darbiem.

1.9. Ja rakšanas darbu (izņemot avārijas darbus) veikšanas laikā paredzēta transporta kustības slēgšana, tā saskaņojama ar uzņēmumu, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus.

1.10. Laika posmā no 1. novembra līdz 1. martam atļaujas netiek izsniegtas darbiem, kas ir saistīti ar ielu vai ietvju seguma uzlaušanu (izņemot avārijas darbus un ES, valsts un Talsu novada pašvaldības finansētajos ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu ietvaros veicamos darbus).

(Talsu novada domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2. Atļaujas saņemšanas kārtība

2.1. Atļaujas saņemšanai Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1.1. pieteikums rakšanas darbu veikšanai;

2.1.2. saskaņots projekts vai veicamo darbu skice, kura izstrādāta uz topogrāfiskā vai zemes robežu plāna;

2.1.3. zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;

2.1.4. transporta kustības organizācijas shēma, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu);

2.1.5. avārijas gadījumā – defektu akts.

2.2. Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas tie jāsaskaņo ar Pašvaldības norādītajām institūcijām un pēc darbu izpildes jāsaņem atzinums par izpildītajiem darbiem.

2.3. Atļauju izsniedz Talsu novada būvvaldes būvinspektors.

2.4. Atļauju izsniedz tikai būvkomersantu reģistrā reģistrētām juridiskām personām vai sertificētām fiziskām personām.

2.5. Ja nepieciešama ielu un ietvju seguma atjaunošana, darbi jāveic būvkomersantu reģistrā reģistrētai personai. Atbildīgs par seguma atjaunošanas darbu veikšanu, kvalitāti un termiņu ir pasūtītājs.

2.6. Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts 4 (četru) darba dienu laikā. Atļaujas tiek reģistrētas.

2.7. Ja izpildītājs neievēro normatīvo aktu prasības, atļaujas izsniedzējam ir tiesības rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt atļauju.

2.8. Atļauju var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Talsu novada domē. Talsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

3. Inženierkomunikāciju aizsardzības prasības darbu veikšanas laikā

3.1. Rakšanas darbu laikā objektā jābūt atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.

3.2. Remonta un būvniecības darbi pieļaujami tikai atļaujā norādītajās robežās.

3.3. Ja darbu izpildītājs nevar iekļauties atļaujā noteiktajā termiņā, atļauja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms termiņa beigām jāpagarina.

3.4. Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu atbildīga ir persona, kurai izsniegta atļauja.

3.5. Veicot rakšanas darbus transporta un gājēju kustības vietās, par darbu izpildi atbildīgajai personai jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība.

3.6. Rokot un aizberot tranšejas un būvbedres pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, kā arī virszemes būves būvējot uz brauktuvēm, ietvēm, laukumiem un citās labiekārtotās teritorijās, jāievēro šādi noteikumi:

3.6.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarībā no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un grunts apstākļiem, asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem;

3.6.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar iepriekšēju gruntsūdens atsūknēšanu;

3.6.3. tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves vai laukuma, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2 m, tos rūpīgi noblietējot, smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma, līdz seguma pamatnes atzīmei;

3.6.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts nosūknēt lietus ūdens novadīšanas sistēmā ar noteikumu, ja pie notekas ierīko smilšu un atkritumu savācēju;

3.6.5. aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves, ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā vai zaļajā zonā;

3.6.6. aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.

3.7. Pēc pazemes inženiertīklu izbūves vai pārbūves beigām jāveic šādi darbi:

3.7.1. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur satiksmei un gājējiem drošā stāvoklī;

3.7.2. atbilstoši šo noteikumu 6.3. punkta prasībām noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanu izpildītājam ir jānovērš defekti;

3.7.3. izpildītājam liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darbavieta jānotīra 24 stundu laikā pēc tranšejas aizbēršanas;

3.7.4. nedēļas laikā pēc rakšanas darbu pabeigšanas Pašvaldībā jāiesniedz izpilddokumentācija (izpildshēma grafiskā un digitālā formā).

4. Izpildshēmas un to sagatavošanas kārtība

4.1. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves un pirms tranšejas aizbēršanas sagatavo izpildshēmu.

4.2. Izpildshēmai jābūt:

4.2.1. noformētai digitālā veidā ar "MicroStation" savietojamu failu veidā (*.dgn;*dwg; *.dxf formātā), uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes;

4.2.2. sagatavotai LKS – 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā;

4.2.3. izpildshēmas un izpildzīmējumus uzmērīt un ievadīt Talsu novada digitālajā kartē, uz kartes veicot atzīmi.

4.3. Izpildshēmai jāatbilst:

4.3.1. apstiprinātajiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem un līmeņu sadalījumiem;

4.3.2. mēroga 1: 500 precizitātei.

5. Avārijas darbi

5.1. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga persona, kuras pārziņā ir pazemes inženierkomunikācijas.

5.2. Avāriju likvidācijas darbi jāuzsāk nekavējoties un 24 stundu laikā pēc avārijas konstatēšanas brīža jāiesniedz pieteikums par rakšanas darbu veikšanu.

6. Atjaunošanas darbu kārtība un garantijas

6.1. Par visiem inženierkomunikāciju izbūves un remonta darbiem, ieskaitot avāriju likvidācijas darbus un seguma atjaunošanu, ir atbildīgs to pasūtītājs.

6.2. Pēc darbu pabeigšanas Pašvaldības atbildīgās amatpersonas – būvinspektors – tos pieņem, veicot ierakstu rakšanas darbu atļaujā.

6.3. Atjaunotā seguma garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši.

7. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

7.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu personai var piemērot administratīvo sodu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Talsu novada noteikumi".

7.2. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Talsu novada Administratīvā komisija.

7.3. Naudas soda uzlikšana un tā nomaksāšana neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un atjaunošanas darbu veikšanas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja D. Feldmane
02.04.2015