Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.11.2019. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 37 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Talsos 2018. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 17, 1. p., lēmums Nr. 259)
Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu,
2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 13. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, papildus 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" noteiktajām izglītojamo kategorijām.

2. Braukšanas izdevumu veidi, kurus apmaksā pašvaldība, ja attiecīgajās dienās ir apmeklēta izglītības iestāde, ir:

2.1. sabiedriskā transporta biļete, ja izglītojamajam nav izsniegta braukšanas karte;

2.2. braukšanas karte.

2.1 Papildus 2. punktā noteiktajam, pašvaldība kompensē personīgā transporta izmaksas izglītojamā vecākam, ja no izglītojamā deklarētās dzīves vietas līdz tuvākajai izglītības iestādei, sabiedriskā transporta pieturvietai vai pašvaldības nodrošinātajam transporta maršrutam ir vairāk nekā 3 km.

(Talsu novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

3. Pašvaldība katram izglītojamajam veic braukšanas izdevumu apmaksu tikai vienā no 2. punktā minētajiem veidiem.

4. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no deklarētās dzīvesvietas līdz pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros), 100 % apmērā:

4.1. pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.–9. klases izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada teritorijā;

4.2. pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 10.–12. klases izglītojamiem.

5. Pašvaldība sedz Talsu novadā deklarētajiem pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu no deklarētās dzīvesvietas vai Talsu novada vispārējās izglītības iestādes, kurā izglītojamais mācās, līdz pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros) 100 % apmērā.

6. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:

6.1. par laika posmu, kad noteikts izglītojamo brīvlaiks, izņemot, ja tā laikā ar iestādes direktora rīkojumu noteiktas nodarbības, konsultācijas vai valsts pārbaudes darbi;

6.2. ja savlaicīgi, līdz nākamā mēneša 15. datumam, netiek iesniegtas biļetes, kas apliecina braukšanu atbilstošos datumos;

6.3. ja bez pārsēšanās attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums tiek nodrošināts ar pašvaldības transportu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

7. Izdevumu kompensēšana par braucieniem sabiedriskajā transportā izglītojamajiem tiek veikta par dienām, kad apmeklēta izglītības iestāde:

7.1. pamatojoties uz iegādātajām un kompensēšanai iesniegtajām braukšanas biļetēm, ja izglītojamajam nav izsniegta braukšanas karte;

7.2. ja izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz attiecīgās izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un braukšanas biļetes par izmantoto sabiedrisko transportu.

8. Biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem. Kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta.

9. Izglītības iestāde salīdzina iesniegtās sabiedriskā transporta biļetes ar izglītojamā faktisko izglītības iestādes apmeklējumu, veic atzīmi par apmaksājamajām biļetēm un līdz mēneša 22.datumam nogādā tās Izglītības pārvaldē.

9.1 Kompensācijas apmērs 2.1 punktā minētajā gadījumā tiek veikts par dienām, kad apmeklēta izglītības iestāde:

9.11. par attālumu, kas noapaļots uz leju līdz precizitātei 0,5 km, nosakot kompensācijas apmēru par 1 km 0,10 EUR;

9.12. ja izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz attiecīgās izglītības iestādes vadītājam iesniegumu, kurā norādīts kompensējamo dienu skaits un kompensējamo kilometru skaits un attiecīgā perioda degvielas izdevumus apliecinošu maksājuma dokumenta oriģinālu vai apstiprinātu tā kopiju par summu ne mazāku kā kompensējamās summas apmērs.

(Talsu novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

9.2 Izglītības iestāde salīdzina 9.12. punkta kārtībā iesniegto iesniegumu ar izglītojamā faktisko izglītības iestādes apmeklējumu, veic atzīmi par apmaksājamo summu un līdz mēneša 22. datumam nogādā to izglītības pārvaldē.

(Talsu novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

10. Izglītības pārvalde 10 darba dienu laikā veic izdevumu apmaksu iesniegumā norādītajā bankas kontā vai pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē.

11. Ja attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums netiek veikts ar pašvaldības transportu un izglītojamajam ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu, pašvaldība izglītojamajam izsniedz braukšanas kartes. Izdevumus, kas radušies izmantojot braukšanas kartes, pārvadājuma pakalpojuma sniedzējam sedz pašvaldība.

12. Braukšanas karšu izsniegšanas kārtība:

12.1. vecāks iesniedz iesniegumu pašvaldības izglītības iestādes vadītājam;

12.2. izglītības iestādes vadītājs pārbauda, vai iesniegumā minētā informācija atbilst saistošo noteikumu 4. vai 5. punktā minētajiem kritērijiem, un iesniedz to Izglītības pārvaldē pārvaldes vadītāja rīkojumā noteiktā kārtībā;

12.3. pašvaldība izsniedz braukšanas karti un paziņo par to sabiedriskā pārvadājuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

13. Ja izglītojamais izmantojis izsniegto braukšanas karti, bet attiecīgajā dienā nav apmeklējis izglītības iestādi, Izglītības pārvaldes vadītājs vai viņa pilnvarota persona var lemt par braukšanas kartes anulēšanu uz attiecīgo mācību gadu. Šajā gadījumā izglītojamajam turpmāk tiek veikta braukšanas izdevumu kompensācija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par biļešu izdevumu atmaksu.

14. Ja izglītojamais plāno izmantot dažādu sabiedrisko pārvadātāju pakalpojumus un kāds no tiem neatbalsta izsniegtās braukšanas kartes, izglītojamajam tiek veikta braukšanas izdevumu kompensācija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par biļešu izdevumu atmaksu un braukšanas karte netiek izsniegta.

15. Par braukšanas karšu datu bāzes un nosacījumu aktualizēšanu atbildīgās personas ar rīkojumu nosaka Izglītības pārvaldes vadītājs.

16. Amatpersonu pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Talsu novada domē, iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

17. Maršrutu sarakstus, kuros izglītojamo pārvadājumi tiek nodrošināti ar pašvaldības transportu, un to kursēšanas laikus apstiprina pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu. Nosakot minētos izglītojamo pārvadājumus, tiek ņemts vērā, ka cita novada teritorijā pašvaldības nodrošināti pārvadājumi var tikt veikti, ja:

17.1. izglītojamais apmeklē Talsu novada pašvaldības izglītības iestādi,

17.2. pārvadājumu iespējams nodrošināt esošā maršruta ietvaros, pagarinot maršrutu citas pašvaldības teritorijā ne vairāk kā par 10 km.

(Talsu novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

19. Ar 2018. gada 1. septembri atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 10.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 23 "Par kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
13.11.2019