Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām".
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Jūrmalā 2018.gada 14.jūnijā (prot. Nr.9, 32.p.)
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva) – nodevas apmēru atbilstoši nodevas objektu iedalījumam, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Nodevas objekts ir katra atsevišķa būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas (turpmāk – Būvvalde) izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

II. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

3. Nodevas samaksu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvatļauju izdošanas vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, un pašvaldības nodevas piemērošanas kārtību. Nodevas samaksa veicama pirms attiecīgās dokumentācijas izsniegšanas pasūtītājam.

4. Nodevas likmes noteiktas nodevas objektam neatkarīgi no būvdarbu veida (jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana u.c.) šādā iedalījumā un apmērā:

 Nodevas objektsNodevas apmērs, euro
4.1.Būvatļaujas izdošana ēkai: 
4.1.1.II grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību no 101 m2 līdz 400 m2*; dzīvoklis200,00
4.1.2.II grupas dzīvojamās ēkas, palīgēkas ar kopējo platību līdz 100 m240,00
4.1.3.II grupas ēka, izņemot 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā norādītos gadījumus600,00
4.1.4.III grupas ēka1000,00
4.1.5.Ailu pārplānošana nesošajās konstrukcijās, nemainot ēkas plānojumu, un atsevišķi vides pieejamības uzlabošanas pasākumi100,00
4.2.Būvatļaujas izdošana inženierbūvei: 
4.2.1.II grupas inženierbūve250,00
4.2.2.III grupas inženierbūve350,00
4.3.Būvniecības ieceres akcepts - atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 
4.3.1.Elektronisko sakaru tīklu pievads20,00
4.3.2.Būvniecības ieceru akcepts, izņemot 4.3.1.apakšpunktā minēto gadījumu40,00
*) nodeva piemērojama arī būvniecības iecerēm dzīvojamai ēkai ar vienu vai vairākām saimniecības ēkām, ja visu ēku kopējā platība kopsummā nepārsniedz 400m2

5. Ja būvniecības iecerē tiek paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, nodevas apmērs piemērojams atbilstoši augstākas būvju grupas nodevas likmei.

6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:

6.1. personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji;

6.2. būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta par Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzekļiem.

III. Nodevas iekasēšanas kontrole

7. Nodeva maksājama ar pārskaitījumu uz Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontu (maksājuma mērķa sadaļā norādot nodevas veidu un īpašuma adresi) vai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ar maksājumu karti.

8. Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde.

IV. Noslēguma jautājums

9. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.26 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Saistošie noteikumi "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" (turpmāk – saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1punktu.

1.2. Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ir šo saistošo noteikumu nodevas objekts. Būves, kurām nepieciešams izstrādāt būvniecības dokumentāciju, un būvniecības dokumentācijas veidus – būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte – nosaka būvniecības tiesisko kārtību regulējošie normatīvie akti. Savukārt saistošie noteikumi nosaka nodevas apmēru atbilstoši nodevas objektu iedalījumam, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus Jūrmalas pašvaldībā.

1.3. Aprēķinātās nodevas samaksas kārtību nosaka Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 15.punkts un Noslēguma jautājumu 23.punkts.

1.4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Būvvaldes lēmumu par plānotās būvniecības ieceres akceptu.

1.5. Saistošajos noteikumos ir noteikts, kādos gadījumos nodevas samaksa netiek piemērota.

1.6. Nodevas likmes ir noteiktas, pamatojoties uz tiešo un netiešo izmaksu summu, kas Jūrmalas pašvaldībai veidojas, nodrošinot būvniecības ieceres izskatīšanas un akceptēšanas procesu tiesiskā regulējuma ietvaros.

Tiek noteikta ēkas būvatļaujas izdošanas nodevas likmes variācija, respektējot Jūrmalas pašvaldības teritorijā dominējošo būvju tipoloģiju – viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku (savrupmāju) – un vietējo iedzīvotāju intereses, kā arī inženierbūves būvatļaujas izdošanas nodevas likmes variācija atbilstoši būvju grupai.

Paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes akcepta atzīmei tiek piemērota vienāda nodevas likme, jo projektu izskatīšanas aprites un būvniecības ieceres akceptēšanas process ir analoģisks. Izņēmums ir sakaru tīklu pievadu projekti, jo šo projektu nodevas likmes augstāko vērtību nosaka Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 15.2 punkts.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Likums "Par nodokļiem un nodevām" dod tiesības pašvaldībai uzlikt nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, veicot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Jūrmalas pilsētas pašvaldība šīs tiesības izmanto ar mērķi iegūtos līdzekļus novirzīt pašvaldības teritorijā notiekošā būvniecības procesa tiesiskuma un kontroles nodrošināšanai.

2.2. No 2014.gada 1.oktobra, stājoties spēkā jaunajam Būvniecības likumam, ir mainījusies būvniecības tiesiskā kārtība, tajā skaitā būvniecības ieceru akceptēšanas kārtība, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" ir noteikti būvju veidi.

2.3. Līdz ar būtiskām izmaiņām būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos, tika ieviestas attiecīgās izmaiņas arī citos normatīvajos aktos, tai skaitā tādos, kas nosaka nodevu piemērošanas kārtību. Attiecīgi, lai aktualizētu Jūrmalas pilsētas domes noteikumus, tiek pieņemti šie saistošie noteikumi, bet spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu".

2.4. 2014.gada 24.oktobrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas", ievērojot grozījumus likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktā.

Ņemot vērā minēto, ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek paredzēts, ka tiek precizēta kārtība nodevas samaksai un tiek paredzēts, ka maksājama nodeva arī par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi izdarīšanu apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTiek prognozēts nodevas ieņēmumu pieaugums, jo saistošie noteikumi turpmāk paredz nodevas iekasēšanu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, kas iepriekšējos saistošajos noteikumos netika paredzēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Būvvaldes izsniegtu būvatļauju vai lēmumu par savas būvniecības ieceres akceptu, būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nerada mērķgrupai jaunas tiesības un pienākumus būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes jomā, bet tiek palielināts to būvniecības ieceru dokumentācijas veidu skaits, kuriem tiek piemērota pašvaldības nodeva.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Kontroli par nodevas saņemšanu, saistošo noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības Centralizētā grāmatvedība;

5.2. Saistošo noteikumu izpilde ietekmēs pašvaldības institūcijas, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi, funkcijas un uzdevumus.

5.3. Privātpersona saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Būvvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi izstrādes procesā tika izskatīti Attīstības un vides jautājumu komitejā.
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
28.06.2018