Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 27.06.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Jūrmalā 2000.gada 10.augustā (protokols Nr.16, 20.§)
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 14.pantu un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu

Saistošie noteikumi regulē likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par būvatļaujas saņemšanu.

1. NODEVAS OBJEKTS

Būvatļauja – dokuments, kas apliecina tiesības būvēt un kuru vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedz pasūtītājam vai būvētājam.

2. NODEVAS MAKSĀTĀJI

Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņem no pašvaldības būvvaldes būvatļauju.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.56)

3. NODEVAS MAKSĀŠANAS ATVIEGLOJUMI

No nodevas atbrīvojami:

3.1. I un II grupas invalīdi, represētie un Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, ceļot ēkas ar būvapjomu līdz 250 m3 vai kopplatību līdz 75 m2 un veicot atsevišķus remontdarbus esošām vēsturiskām ēkām;

3.2. būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta par Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzekļiem.

4. NODEVAS IEKASĒŠANAS KĀRTĪBA UN LIKMES

4.1. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai - līdz būvprojekta akceptēšanai;

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.56)

4.2. 60% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot būvatļauju.

4.4.ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama vai netiek pieprasīta "Vispārīgos būvnoteikumos" noteiktajos termiņos, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta;

4.5. būvnodeva ieskaitāma Jūrmalas pilsētas domes budžeta kontā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.56)

4.6. atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumu Nr.584 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā" un Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 21.janvāra lēmumu Nr.40 "Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr. 584".

5. NODEVAS IEKASĒŠANAS KONTROLE

Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Jūrmalas pilsētas domes būvvalde. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļa, kura reizi mēnesī rakstiski informē būvvaldi par iekasētajiem nodevas apjomiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.56)

Priekšsēdētājs L.Alksnis
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu (euro)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.56 redakcijā)

 Ēkas ar būvapjomu ÷250 m3Ēkas ar būvapjomu 250÷500 m3Ēkas ar būvapjomu 500÷1500 m3Ēkas ar būvapjomu >1500÷3000 m3Ēkas ar būvapjomu >3000 m3
kopplatība ÷75 m2kopplatība 75÷160 m2kopplatība 160÷500 m2kopplatība 500÷1000 m2kopplatība >1000 m2
1) Jaunbūves

35,57

106,72

227,66

377,06

747,01

2) Esošu ēku vai telpu pārbūve, rekonstrukcija un restaurācija

28,46

85,37

184,97

298,80

597,61

3) Atsevišķi remontdarbi esošām vēsturiskām ēkām:

21,34

3.1.detaļu nomaiņa fasādē
3.2.fasādes remonts vai restaurācija

35,57

4) Inženierbūves un komunikācijas

Darbu platība līdz 500

 

71,14

106,72

5) Žogi, kuriem izsniedzama būvatļauja

5.1. kopgarums līdz 180 m

35,57

5.2. kopgarums virs 180 m

56,91

01.01.2014