Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2018.gada 14.jūnijā (prot. Nr.8, 12.§)
Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

1. Saistošie noteikumi nosaka labvēlīgāku nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Liepājas pilsētas pašvaldībā.

2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par ienākumiem, papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 14.punktā minētajiem, neuzskata saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem personai izmaksāto materiālo palīdzību (pabalstus).

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta trešās daļas 2.punktu, novērtējot klienta materiālos resursus, par ienākumiem neuzskata ģimenes valsts pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 14.punktu, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par ienākumiem nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

Atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.28 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā" 2.punktam, ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstība maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam tiek novērtēta normatīvajā aktā par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas dome, realizējot brīvprātīgo iniciatīvu saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, ir izdevusi saistošos noteikumus saskaņā ar kuriem bez normatīvajos aktos noteiktajiem sociālās palīdzības pabalstiem iedzīvotājiem tiek sniegta dažāda veida materiālā palīdzība (pabalsti), piemēram, bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts pirmklasniekam, pabalsts akcijā "Skolas soma", pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, pabalsts aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem, apbedīšanas pabalsts, materiālā un psihosociālā palīdzība audžuģimenēm, materiālā palīdzība atsevišķā situācijā u.c. Minēto materiālo palīdzību, izņemot materiālo atbalstu audžuģimenei un pabalstu aizgādnim, izmaksā vienu reizi vai vienu reizi gadā un tā nav uzskatāma par regulāriem ģimenes (personas) ienākumiem.

Lai sakarā ar minētās materiālās palīdzības saņemšanu, nepasliktinātu ģimeņu (personu) ar zemiem ienākumiem situāciju, ir nepieciešams noteikt labvēlīgākus nosacījumus ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 34.panta otrajai daļai, pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" paredz, ka nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par ienākumiem, papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 14.punktā minētajiem, neuzskata saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem personai izmaksāto materiālo palīdzību (pabalstus).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
23.06.2018