Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - 31.12.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Liepājā 2017.gada 14.decembrī (prot. Nr.15, 15.§)
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras dzīvo vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu.

2. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) normatīvajā aktā par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajā kārtībā.

3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kura ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nepieciešams Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā saņemšanai, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kura dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un tās pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētā.

4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:

4.1. tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

4.1.1. 260 euro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;

4.1.2. 300 euro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus. Par bērnu uzskatāma arī persona vecumā līdz 21 gadam, ja tā turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbināta;

4.1.3. 310 euro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;

4.1.4. 370 euro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā;

4.2. tai nepieder īpašums, izņemot saistošo noteikumu 5.punktā minēto;

4.3. tās rīcībā nav naudas līdzekļu uzkrājumi, kas pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

4.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

4.5. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, izņemot gadījumus, kad personai, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maznodrošinātas personas statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā;

4.6. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai;

4.7. persona vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā pirms maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas nav uzdāvinājis savu nekustamo īpašumu citai personai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

5. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, papildus normatīvajā aktā par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteiktajam, par īpašumu nav uzskatāms:

5.1. viens nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu ir deklarējis un dzīvo personas vai kāda ģimenes locekļa taisnās līnijas pirmās un otrās pakāpes radinieks, kuram nepieder nekustamais īpašums;

5.2. viena garāža;

5.3. nekustamais īpašums, kura sastāvā ir zeme, kuras platība nepārsniedz 0,07 ha un tā kadastrālā vērtība kopā ar ēkām nepārsniedz 3000 euro. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas publiskās daļas datiem.

6. Ja neviens no iesniedzēja ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā vai arī ir personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz 12 mēnešiem. Pārējos gadījumos maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

7. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (1.pielikums). Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (2.pielikums).

8. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu 4.punktā attiecīgai personu kategorijai noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni vai nav ievērotas citas saistošajos noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

9. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

10. Izziņa par atbilstību maznodrošinātas personas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz 2017.gada 31.decembrim, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 25.nr.; 2017, 27.nr.).

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2017.gada 14.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.28
IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
20___.gada ___.________________. 

Nr.__________

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese ir Liepājā_______________________________________________________________________________________________,
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:

1) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
2) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
3) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
4) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
5) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ".

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____.___________
līdz 20__.gada _____.___________________.

Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības daļas vadītāja
  
  

(paraksts, atšifrējums)

  

(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)

 
2. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2017.gada 14.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.28
IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
20___.gada ___.________________. 

Nr.__________

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir Liepājā,____________________________________________________________________________________,
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:

1) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
2) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
3) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
4) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 
5) ,
 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ".

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____.___________ līdz 20__.gada _____.____________________ palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā saņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldībā.

Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības daļas vadītāja
  
  

(paraksts, atšifrējums)

  

(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)

 
01.01.2019