Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 25. oktobra noteikumus Nr. 666 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 114

Rīgā 2018. gada 27. februārī (prot. Nr. 13 39. §)
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
5. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību.

2. Atbilstības novērtēšanas institūcija (turpmāk – institūcija) šo noteikumu izpratnē ir testēšanas laboratorija, kalibrēšanas laboratorija, testēšanas laboratorija, kas darbojas medicīnas jomā (turpmāk – medicīnas laboratorija), produktu sertificēšanas institūcija, pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcija, personu sertificēšanas institūcija, inspicēšanas institūcija, vides verificētājs, validēšanas un verificēšanas institūcija, prasmes pārbaužu organizators un labas laboratorijas prakses institūcija.

3. Aģentūra maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (1. pielikums).

4. Maksu par institūcijas novērtēšanu saistībā ar sākotnējo akreditāciju, atkārtoto akreditāciju vai izmaiņām akreditācijas sfērā veido:

4.1. maksa par institūcijas pieteikuma, tam pievienoto dokumentu un akreditācijas procedūras reģistrāciju;

4.2. maksa par novērtēšanas procedūru atkarībā no procedūras veida un plānotā darba apjoma;

4.3. maksa par institūcijas novērtēšanā iesaistīto personu darbu;

4.4. maksa par akreditāciju apliecinošu dokumentu sagatavošanu.

5. Maksu par uzraudzības procedūru nosaka, ņemot vērā:

5.1. procedūras veidu un plānotā darba apjomu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

5.2. samaksu par institūcijas novērtēšanā iesaistīto personu darbu.

6. Ja nepieciešama akreditācija saistībā ar izmaiņām akreditācijas sfērā, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam institūcija veic samaksu par dokumentu un akreditācijas procedūras reģistrāciju, akreditācijas apliecības un tās pielikumu sagatavošanu.

7. Maksa par institūcijas sākotnējās akreditācijas un atkārtotās akreditācijas pieteikuma vai pieteikuma saistībā ar izmaiņām akreditācijas sfērā, tam pievienoto dokumentu un akreditācijas procedūras reģistrāciju tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. apakšpunktu. Šo maksājumu veic, iesniedzot pieteikumu, un pēc maksājuma saņemšanas tiek uzsākta novērtēšanas procedūra. Veiktais maksājums netiek atmaksāts.

8. Maksu par novērtēšanas procedūru nosaka, ņemot vērā novērtēšanas procedūras veidu un plānotā darba apjomu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

9. Plānotā darba apjoms tiek noteikts saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, klasificējot institūcijas trijās grupās – A, B un C. Institūciju klasificējot, ņem vērā tās darbības veidu, novērtēšanas objektu skaitu, institūcijas darbā iesaistītā personāla skaitu un vietu, kurā institūcija veic specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Institūcija klasificējama noteiktā grupā, ja tā pilnībā atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām attiecīgās grupas pazīmēm vai atbilst vismaz divām no trim šo noteikumu 2. pielikumā minētajām attiecīgās grupas pazīmēm. Ja institūcijas pieteiktā akreditācijas sfēra atbilst divām dažādām šo noteikumu 2. pielikumā minēto grupu pazīmēm, tā klasificējama lielākajā grupā pēc plānotā darba apjoma.

10. Maksu par institūcijas novērtēšanā iesaistīto personu darbu nosaka, ņemot vērā faktiski nostrādāto stundu skaitu institūcijas novērtēšanas vietā. Šajā punktā minētās izmaksas veido samaksa par institūcijas novērtēšanā iesaistītā vadošā vērtētāja, tehniskā eksperta un tehniskā vērtētāja darbu.

11. Medicīnas laboratorijas pieteiktās akreditācijas jomas, kuru novērtēšanai nepieciešami attiecīgajā jomā kompetenti tehniskie eksperti, norādītas šo noteikumu 3. pielikumā.

12. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem veic saskaņā ar aģentūras izsniegto rēķinu, ievērojot šādu kārtību:

12.1. maksājumu par sākotnējās un atkārtotās akreditācijas procedūru veic divās daļās:

12.1.1. 60 procentu no kopējās maksas par attiecīgo pakalpojumu tiek veikts priekšapmaksas veidā;

12.1.2. 40 procentu no kopējās maksas par attiecīgo pakalpojumu tiek veikts pēc lēmuma pieņemšanas par novērtēšanas rezultātiem;

12.2. maksājumu par uzraudzības procedūru un novērtēšanu saistībā ar izmaiņām akreditācijas sfērā veic priekšapmaksas veidā 100 procentu apmērā.

13. Sākotnējās un atkārtotās akreditācijas novērtēšanas vizīte, kā arī novērtēšanas vizīte saistībā ar izmaiņām akreditācijas sfērā netiek veikta, ja institūcija nav veikusi šo noteikumu 12.1.1. vai 12.2. apakšpunktā minēto samaksu.

14. Konstatējot neatbilstības institūcijas darbībā, izmaksas, kas saistītas ar ārpuskārtas uzraudzības procesu, tostarp uzraudzības procedūras maksu un maksu par ceļā pavadīto laiku, sedz institūcija.

15. Ja nokļūšana līdz novērtēšanas vietai un atpakaļ aizņem vairāk nekā divas stundas, papildus noteiktajai maksai par novērtēšanas procedūru institūcija veic samaksu par novērtēšanas grupas dalībnieku ceļā pavadīto laiku 50 procentu apmērā no maksas par institūcijas novērtēšanā iesaistīto personu darbu par katru ceļā pavadīto stundu.

16. Ja novērtēšanas vieta atrodas ārvalstī, papildus iepriekš minētajam institūcija maksā arī izdevumus, kas saistīti ar novērtēšanā iesaistīto personu komandējumu uz novērtēšanas vietu.

17. Akreditētā institūcija veic ikgadēju maksājumu par tās akreditācijas statusa uzturēšanu šo noteikumu 1. pielikumā minētajā apmērā.

18. Maksa par aģentūras pakalpojumiem tiek noteikta katrai novērtēšanas procedūrai.

19. Ja institūcijas novērtēšanā iesaistāms ārvalstu eksperts, maksa par eksperta darbu tiek noteikta, savstarpēji vienojoties. Papildus šajā punktā minētajai maksai institūcija sedz administratīvās izmaksas, kas saistītas ar ārvalstu eksperta piesaisti, 20 procentu apmērā no maksas par eksperta darbu.

20. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. februāra
noteikumiem Nr. 114
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Institūcijas iesnieguma, tam pievienoto dokumentu un akreditācijas procedūras reģistrācija*
1.1.Institūcijas sākotnējās akreditācijas, atkārtotās akreditācijas vai akreditācijas sfēras paplašināšanas iesnieguma, tam pievienoto dokumentu un akreditācijas procedūras reģistrācija

iesniegums

50,00

0,00

50,00

2.Sākotnējā akreditācijas procedūra*
2.1.Maksa par sākotnējo akreditācijas procedūru atkarībā no pieteiktās akreditācijas sfēras apjoma (nosaka atbilstoši 2. pielikumam "Pazīmes plānotā darba apjoma noteikšanai")
2.1.1.A

procedūra

425,00

0,00

425,00

2.1.2.B

procedūra

710,00

0,00

710,00

2.1.3.C

procedūra

1000,00

0,00

1000,00

2.2.Papildus 2.1. apakšpunktā noteiktajai maksai par institūcijas novērtēšanu saistībā ar tās paziņošanu Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

viens normatīvais akts (regula, direktīva)

70,00

0,00

70,00

2.3.Papildus 2.1. apakšpunktā noteiktajai maksai par katru novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā

stunda

50,00

0,00

50,00

3.Atkārtotā akreditācijas procedūra*
3.1.Maksa par atkārtoto akreditācijas procedūru atkarībā no pieteiktās akreditācijas sfēras apjoma (nosaka atbilstoši 2. pielikumam "Pazīmes plānotā darba apjoma noteikšanai")
3.1.1.A

procedūra

285,00

0,00

285,00

3.1.2.B

procedūra

500,00

0,00

500,00

3.1.3.C

procedūra

710,00

0,00

710,00

3.2.Papildus 3.1. apakšpunktā noteiktajai maksai par institūcijas novērtēšanu saistībā ar tās paziņošanu Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

viens normatīvais akts (regula, direktīva)

70,00

0,00

70,00

3.3.Papildus 3.1. apakšpunktā noteiktajai maksai par katru novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā

stunda

50,00

0,00

50,00

4.Institūcijas akreditācijas uzraudzības procedūra*
4.1.Institūcijas akreditācijas uzraudzības procedūra, ieskaitot apmeklējuma vizīti
4.1.1.A

procedūra

215,00

0,00

215,00

4.1.2.B

procedūra

285,00

0,00

285,00

4.1.3.C

procedūra

355,00

0,00

355,00

4.2.Institūcijas akreditācijas uzraudzības procedūra ar sfēras paplašināšanu, ieskaitot apmeklējuma vizīti
4.2.1.A

procedūra

285,00

0,00

285,00

4.2.2.B

procedūra

355,00

0,00

355,00

4.2.3.C

procedūra

425,00

0,00

425,00

4.3.Papildus 4.1. vai 4.2. apakšpunktā noteiktajai maksai par institūcijas novērtēšanu saistībā ar tās paziņošanu Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

viens normatīvais akts (regula, direktīva)

70,00

0,00

70,00

4.4.Papildus 4.1. vai 4.2. apakšpunktā noteiktajai maksai par novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā

stunda

50,00

0,00

50,00

5.Akreditācijas sfēras paplašināšanas procedūra ārpus akreditācijas uzraudzības procedūras*
5.1.Ārpuskārtas sfēras paplašināšanas procedūra (ieskaitot metožu un procedūru aktualizēšanu)
5.1.1.bez institūcijas apmeklējuma vizītes

joma

140,00

0,00

140,00

5.1.2.ar institūcijas apmeklējuma vizīti

procedūra

285,00

0,00

285,00

5.2.Papildus 5.1. apakšpunktā noteiktajai maksai par institūcijas novērtēšanu saistībā ar tās paziņošanu Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

viens normatīvais akts (regula, direktīva)

70,00

0,00

70,00

5.3.Papildus 5.1. apakšpunktā noteiktajai maksai par novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā

stunda

50,00

0,00

50,00

6.Kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju revidentu novērtēšana atbilstībai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK prasībām*
6.1.Institūcijas sākotnējā akreditācijas procedūra

procedūra

2225,00

0,00

2225,00

6.2.Institūcijas atkārtotā akreditācijas procedūra

procedūra

1725,00

0,00

1725,00

6.3.Institūcijas uzraudzības procedūra

procedūra

1000,00

0,00

1000,00

6.4.Papildus 6.1., 6.2. vai 6.3. apakšpunktā noteiktajai maksai par institūcijas novērtēšanu saistībā ar tās paziņošanu Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

viens normatīvais akts (regula, direktīva)

70,00

0,00

70,00

6.5.Papildus 6.1., 6.2. vai 6.3. apakšpunktā noteiktajai maksai par katru novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā

stunda

50,00

0,00

50,00

7.Labas laboratorijas prakses institūcijas novērtēšanas procedūra*
7.1.Labas laboratorijas prakses laboratorijas inspicēšana un pētījuma audits

procedūra

925,00

0,00

925,00

7.2.Labas laboratorijas prakses laboratorijas atkārtota inspicēšana

procedūra

425,00

0,00

425,00

7.3.Labas laboratorijas prakses laboratorijas inspicēšana

procedūra

425,00

0,00

425,00

7.4.Labas laboratorijas prakses laboratorijas pētījuma audits

procedūra

500,00

0,00

500,00

7.5.Papildus 7.1., 7.2., 7.3. vai 7.4. apakšpunktā noteiktajai maksai par katru novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā

stunda

50,00

0,00

50,00

8.Ārvalstī akreditētas institūcijas novērtēšanas procedūra*
8.1.Novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundas akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā

stunda

50,00

0,00

50,00

8.2.Ārvalstī esošās institūcijas sākotnējās akreditācijas, atkārtotās akreditācijas, novērtēšanas akreditācijas saistībā ar izmaiņām akreditācijas sfērā uzraudzības procedūra

procedūra

līgumcena

 

līgumcena

9.Ikgadējā maksa par akreditētas institūcijas akreditācijas statusa uzturēšanu (vienam gadam)*

gads

425,00

0,00

425,00

10.Ārpuskārtas uzraudzības vizīte par katru novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā*

stunda

50,00

0,00

50,00

11.Akreditācijas apliecības un pielikumu sagatavošana un noformēšana (latviešu valodā)*

1 apliecība ar pielikumiem

30,00

0,00

30,00

12.Akreditācijas apliecības un pielikumu sagatavošana un noformēšana svešvalodā*

1 apliecība ar pielikumiem

20,00

0,00

20,00

13.Mācības*

1 dalībnieks

līgumcena

 

līgumcena

Piezīme.* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. februāra
noteikumiem Nr. 114
Pazīmes plānotā darba apjoma noteikšanai

1. Pakalpojuma cenu par testēšanas laboratorijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

1. Laboratorijas metožu skaitsA1 < 6
2. Testēšanas darbā iesaistītā personāla skaits1–5
3. Atrašanās vietu skaits1

B

1. Laboratorijas metožu skaits6–20
2. Testēšanas darbā iesaistītā personāla skaits6–20
3. Atrašanās vietu skaits1

C

1. Laboratorijas metožu skaitsC1 > 20
2. Testēšanas darbā iesaistītā personāla skaitsC2 > 20
3. Atrašanās vietu skaitsC3 ≥1

2. Pakalpojuma cenu par medicīnas laboratorijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

1. Jomu skaits*1–2
2. Izmeklējumos iesaistītā personāla skaits1–5
3. Atrašanās vietu skaits, tai skaitā paraugu ņemšanas vietu skaits1

B

1. Jomu skaits *3–4
2. Izmeklējumos iesaistītā personāla skaits6–20
3. Atrašanās vietu skaits, tai skaitā paraugu ņemšanas vietu skaits2

C

1. Jomu skaits *C1 > 4
2. Izmeklējumos iesaistītā personāla skaitsC2 > 20
3. Atrašanās vietu skaits, tajā skaitā paraugu ņemšanas vietu skaitsC3 > 2

Piezīme.* Saskaņā ar 3. pielikumu "Medicīnas laboratorijas pieteiktās akreditācijas jomas, kuru novērtēšanai nepieciešami attiecīgajā jomā kompetenti eksperti".

3. Pakalpojuma cenu par kalibrēšanas laboratorijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

1. Kalibrēšanas objektu skaits1–5
2. Kalibrēšanas darbā iesaistītā personāla skaits novērtējamā sfērā1–5
3. Atrašanās vietu skaits1

B

1. Kalibrēšanas objektu skaits6–20
2. Kalibrēšanas darbā iesaistītā personāla skaits novērtējamā sfērā6–20
3. Atrašanās vietu skaits1

C

1. Kalibrēšanas objektu skaitsC1 > 20
2. Kalibrēšanas darbā iesaistītā personāla skaits novērtējamā sfērāC2 > 20
3. Atrašanās vietu skaitsC3 > 1

4. Pakalpojuma cenu par inspicēšanas institūcijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

Inspicēšanas objektu skaits1–5

B

Inspicēšanas objektu skaits6–10

C

Inspicēšanas objektu skaitsC1 > 10

5. Pakalpojuma cenu par produktu sertificēšanas institūcijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

1. Sertifikācijas shēmu skaits1–5
2. Sertificējamo produktu vai produkta veidu skaits1–5

B

1. Sertifikācijas shēmu skaits6–10
2. Sertificējamo produktu vai produkta veidu skaits6–10

C

1. Sertifikācijas shēmu skaitsC1 > 10
2. Sertificējamo produktu vai produkta veidu skaitsC2 > 10

6. Pakalpojuma cenu par pārvaldības sistēmas sertificēšanas institūcijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

1. Standartu skaits, pēc kuriem veic sertifikāciju

1–2

2. Tehnisko jomu skaits

1–5

B

1. Standartu skaits, pēc kuriem veic sertifikāciju

3–4

2. Tehnisko jomu skaits

6–20

C

1. Standartu skaits, pēc kuriem veic sertifikāciju

vairāk par 4

2. Tehnisko jomu skaits

vairāk par 20

7. Pakalpojuma cenu par vides verificētāja EMAS (Vides vadības un audita sistēma) akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

Verificējamo jomu skaits1–2

B

Verificējamo jomu skaits3–4

C

Verificējamo jomu skaitsvairāk nekā 4

8. Pakalpojuma cenu par personu sertificēšanas institūcijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

1. Sertifikācijas shēmu skaits1
2. Sertificējamo jomu skaits1–5

B

1. Sertifikācijas shēmu skaits2
2. Sertificējamo jomu skaits6 – 10

C

1. Sertifikācijas shēmu skaitsC1 > 2
2. Sertificējamo jomu skaitsC3 > 10

9. Pakalpojuma cenu par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas verificētāja (GHG)**, validēšanas un verificēšanas institūcijas akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

Verificētāju darbības grupu skaits1–2

B

Verificētāju darbības grupu skaits3–5

C

Verificētāju darbības grupu skaitsvairāk par 5

Piezīme. ** Verificētāju darbības grupu iedalījums atbilstoši Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regulas (ES) Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK I pielikumam.

10. Pakalpojuma cenu par prasmes pārbaužu organizatora akreditāciju ietekmē šādi faktori:

Grupa

Pazīme

Lieluma intervāls

A

1. Jomu (matricu) skaits

1–5

2. Shēmu skaits

1–10

B

1. Jomu (matricu) skaits

6–10

2. Shēmu skaits

11–20

C

1. Jomu (matricu) skaits

> 10

2. Shēmu skaits

> 20

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. februāra
noteikumiem Nr. 114
Medicīnas laboratorijas pieteiktās akreditācijas jomas, kuru novērtēšanai nepieciešami attiecīgajā jomā kompetenti eksperti

Nr.

p. k.

Joma

1.

Bakterioloģija/mikrobioloģija

2.

Imunoloģija/imūnķīmija

3.

Molekulārā bioloģija/virusoloģija

4.

Klīniskā ķīmija

5.

Koaguloģija

6.

Hematoloģija

7.

Klīnika

8.

Parazitoloģija

9.

Imūnhematoloģija

10.

Citoloģija

11.

Citoģenētika

12.

Kodolmagnētiskā izmeklēšana

13.

Audu histoloģija
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
01.03.2018