Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2017/13

Carnikavā 2017. gada 20. septembrī
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2017. gada 20. septembra lēmumu (prot. Nr. 20, 20. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2017. gada 20. decembra lēmumu (prot. Nr. 26, 29. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 1. punktu,
21. panta pirmās daļas 14. punkta "e" apakšpunktu un
16. punktu, 43. panta trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Carnikavas novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu, pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā:

1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;

1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;

1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī šiem noteikumiem.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Carnikavas novada pašvaldība;

3.2. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties;

3.3. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

3.4. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;

3.5. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;

3.6. mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai citur, ja tie īpašību un daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem;

3.7. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – bīstamo atkritumu veidi, kas radušies mājsaimniecībās, piemēram, sadzīves ķīmija un iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi – atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu, fotoķimikāliju atkritumi un citi;

3.8. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

3.9. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets ar vāku;

3.10. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles;

3.11. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls trafarēts maiss, kura minimālais tilpums ir 60 litri;

3.12. atkritumu urna – atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma daļu (ēkas, būves vai zemes daļu) savienots priekšmets;

3.13. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

3.14. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);

3.15. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1. maija līdz 15. oktobrim;

3.16. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;

3.17. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu sakopšana pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;

3.18. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā;

3.19. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;

3.20. atkritumu savākšana – atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām, vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai;

3.21. atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu;

3.22. bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšana – bioloģiski noārdāmo atkritumu aeroba apstrāde atmosfēras skābekļa klātbūtnē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus;

3.23. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas. Savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, stikla un metālu atkritumu (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu savākšanu;

3.24. šķiroto atkritumu savākšanas laukums – speciāli aprīkota iežogota vieta, kur savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to turpmākās transportēšanas.

3.25. specializēts transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas paredzēts noteikta veida sadzīves atkritumu konteineru mehanizētai izvešanai un nogādāšanai uz apglabāšanas vai pārkraušanas vietu;

3.26. maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – noteikumos apstiprinātajā kārtībā noteiktā un ar domes lēmumu apstiprinātā maksa atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

3.27. PET pudeles – pudeles, kuras izgatavotas no polietilēnteraftalāta.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/6)

4. Atkritumu apsaimniekošana novada administratīvajā teritorijā ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot, ka netiek:

4.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

4.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;

4.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

4.4. piesārņota un piegružota vide.

5. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā.

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA

6. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona).

7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas nodrošina apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā:

7.1. novērš atkritumu rašanās cēloņus;

7.2. attīsta atkritumu dalītu savākšanu;

7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas veicināšanu;

7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu.

(Carnikavas novada domes 21.03.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/6 redakcijā)

8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs.

9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri vai šim nolūkam paredzēti trafarēti maisi. Sadzīves atkritumus saskaņā ar sadzīves atkritumu izvešanas laika grafiku izved ne retāk kā:

9.1. individuālās dzīvojamās mājās personām, kuras kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus – 1 (vienu) reizi mēnesī;

9.2. individuālās dzīvojamās mājās personām, kuras nekompostē vai nešķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus – 2 (divas) reizes mēnesī;

9.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi nedēļā;

9.4. nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu grupas) ar galveno lietošanas veidu – komercdarbība – 2 (divas) reizes mēnesī;

9.5. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs (vasarnīca, dārza māja) – 5 (piecas) reizes gadā (ar tiesībām atkritumu radītājam noteikt grafiku šīm izvešanas reizēm).

(Carnikavas novada domes 21.03.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/6 redakcijā)

10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido:

10.1. publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā noslēgtais līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu novada administratīvajā teritorijā;

10.2. atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves vai sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu;

10.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs, sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā;

10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:

11.1. 1 (viena) liela šķiroto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītajiem;

11.2. ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu, paredzot 1 (vienu) šādu punktu uz 300 (trīs simti) iedzīvotājiem;

11.3. atkritumu frakciju savākšanu: papīrs/kartons; stikls; PET pudeles; plastmasas; metāls, bioloģiskie atkritumi, bīstamie atkritumi, būvniecības atkritumi un mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;

11.4. novada sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā.

12. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

13. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:

13.1. publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā organizē vienu kopīgu publiskā iepirkuma procedūru, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

13.2. organizē sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu, tajā skaitā, trafarēto maisu vai somu izmantošanu sadzīves atkritumu dalītai savākšanai individuālo māju īpašniekiem vai valdītājiem vai lietotājiem (tajā skaitā īrniekiem) vai viņu pilnvarotajām personām;

13.3. organizē šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanu un darbību, kurā tiek pieņemti lielgabarīta atkritumi, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, būvniecības un bioloģiskie atkritumi.

III. ATKRITUMU RADĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

14. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi ir:

14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un ievērojot saistošo noteikumu prasības;

14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju (kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu) par sadzīvē radušos atkritumu apsaimniekošanu;

14.3. samaksāt noteikumos paredzētos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumus, tajā skaitā:

14.3.1. sadzīves atkritumu radītājs, kas atkritumu savākšanai izmanto konteineru, norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

14.3.2. sadzīves atkritumu radītājs, kas atkritumu savākšanai izmanto trafarētos maisus, norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu priekšapmaksas veidā, 1(vienu) reizi ceturksnī (tas ir – ik pēc trim mēnešiem) vai par vasaras sezonu, iegādājoties trafarētos maisus, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja atkritumu radītājs nepilda minētos nosacījumus, tad viņš zaudē iespēju atkritumu savākšanai izmantot trafarētos maisus;

14.4. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktajam atkritumu veidam noteikumos definētos, standartam (tilpumam) atbilstošos konteinerus vai trafarētos maisus;

14.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, pārstrādes vietās vai sadzīves atkritumu poligonā – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

14.6. nodrošināt konteinera novietošanas vietu, ja atkritumu savākšanai izmanto konteineri, vai trafarēto maisu novietošanu, to aizvešanai ar atkritumu apsaimniekotāju vai pašvaldību saskaņotā vietā, kā arī nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteinerim vai trafarētiem maisiem. Ja to nevar ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves atkritumu radītāju, saskaņojot ar pašvaldību, nosaka citus atkritumu savākšanas paņēmienus (trafaretā maisa savākšanu no kādas konkrētas maisa novietošanas vietas).

15. Papildus noteikumu 14. punktā minētajiem pienākumiem:

15.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu radītājs:

15.1.1. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas paradumiem, tas ir, vai bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek kompostēti to atrašanās vietā, vai atkritumi tiek šķiroti un savākti atsevišķi un atbilstoši sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu vai trafarēto maisu skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas vai trafarēto maisu izvešanas biežumu, to saskaņošanas kārtību;

15.1.2. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru vai trafarēto maisu skaitu, atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam;

15.1.3. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi;

15.1.4. nodrošina, ka katru konteineru tā iztukšošanas, vai trafarēto maisu tā izvešanas dienās no nekustamā īpašuma privātā slēgtā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

15.1.5. uztur nekustamajā īpašumā katru esošo konteineru tīru un lietošanai derīgā kārtībā;

15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs:

15.2.1. nodrošina ierobežotu pieeju mājas atkritumu konteineram (t.i., tiek nodrošināta pieeja vienīgi konkrētās mājas iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājam);

15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un situācijai;

15.3. nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, tirdzniecības vietās, parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un uztur tās kārtībā. Atkritumu urnu dizainu (forma, krāsojums) un uzstādīšanu saskaņo pašvaldības būvvaldē. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā;

15.4. pasākumu organizators aprīko pasākuma vietu ar atkritumu konteineriem vai atkritumu urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/6)

16. Persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums, noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (saskaņā ar pašvaldības atzinumu) var neslēgt, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek un nevar tikt apdzīvotas (saskaņā ar Būvvaldes atzinumu atzītas kā būves, kas degradē vidi).

17. Persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums, noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var neslēgt, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

18. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

19. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.

20. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem gadiem.

21. Pašvaldība informē (ievietojot informāciju vietējā bezmaksas laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē) novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

22. Sadzīves atkritumu radītājs noslēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.

23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:

23.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

23.2. pirms līguma noslēgšanas saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai;

23.3. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus un trafarētus maisus, specializētus transportlīdzekļus, kas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

23.4. nodrošināt atkritumu radītājus ar konteineriem un iespēju iegādāties trafarētos priekšapmaksas maisus pietiekamā daudzumā, sabiedrībai pieejamās publiskās vietās (pie atkritumu apsaimniekotāja, novada pasta iestādēs un citās ar pašvaldību saskaņotās vietās);

23.5. nodrošināt trafarēto maisu izmantošanu individuālās mājās, savācot:

23.5.1. atkritumu dalītajā savākšanā iegūto iepakojumu;

23.5.2. dārzu vai parku atkritumus;

23.5.3. citus sadzīves atkritumus;

23.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem, nodrošināt kārtīgu un rūpīgu:

23.6.1. konteineru iztukšošanu un izvešanu;

23.6.2. trafarēto maisu savākšanu un izvešanu;

23.6.3. atkritumu izvešanu no konteineru novietošanas vietām un atkritumu stāvvadiem;

23.6.4. sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas regularitāti visiem novada atkritumu radītājiem, tai skaitā dalīto atkritumu savākšanu;

23.7. remontēt vai nomainīt nolietotus vai bojātus konteinerus;

23.8. nogādāt apglabāšanai savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Getliņi" ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli;

23.9. nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu, ielu tīrīšanas atkritumu, bioloģisko atkritumu) izvešanu par atsevišķu maksu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums;

23.10. ierīkot ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem;

23.11. saskaņot ar pašvaldību konteineru dizainu (piemēram, formu, krāsojumu);

23.12. marķēt sadzīves atkritumu un dalīti vākto atkritumu konteinerus un trafarētos maisus, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontakttālruni, kā arī konteinerā ievietojamo atkritumu veidu;

23.13. nodrošināt konteineru novietošanas vietu, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā.

24. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā.

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS AIZLIEGUMI

25. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

25.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizēt bez konteineriem vai trafarētiem maisiem un nav pieļaujams, ka atkritumus izliek ārpus konteineriem vai parastos maisos;

25.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;

25.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus, trafarētos maisus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur konteineri vai trafarētie maisi netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

25.4. ievietot atkritumu urnās, konteineros un trafarētajos maisos degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis, bioloģiskos atkritumus un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus;

25.5. iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās, konteineros un trafarētajos maisos;

25.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros vai speciāli dalīti vāktajiem atkritumiem paredzētajos trafarētajos maisos.

26. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi.

VI. ATKRITUMU DALĪTĀ SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA

27. Novada pašvaldības teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un nogādā tos speciāli tam paredzētos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos vai iegādātajos trafarētajos maisos.

28. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa, metāls, bioloģiskie atkritumi) atbilstoši prasībām, ko atkritumu dalītā savākšanā nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.

29. Atkritumu apsaimniekotājs:

29.1. laikus informē atkritumu radītājus un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru un trafarēto maisu krāsojumu vai apzīmējumu;

29.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā;

29.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina normatīvajos aktos noteikto atkritumu izvešanas biežumu un ne mazāk kā 4 (četru) veidu atkritumu dalītu savākšanu.

VII. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI

30. Ir aizliegts sajaukt sadzīves bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām sadzīves bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt sadzīves bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

31. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs:

31.1. atdala sadzīves bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

31.2. uzglabā sadzīves bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

31.3. nogādā sadzīves bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

31.4. sedz visas ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saistītās izmaksas.

32. Maksu par bīstamo vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, reģenerāciju vai ražošanas atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā nosaka sadzīves bīstamo vai ražošanas atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas darbības.

VIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ VEICAMI MAKSĀJUMI PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

33. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu radītājam vai valdītājam veido:

33.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

33.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

(Carnikavas novada domes 21.03.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/6 redakcijā)

34. Dome ar lēmumu nosaka 33.1. apakšpunktā noteikto maksu par atkritumu apsaimniekošanu.

(Carnikavas novada domes 21.03.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/6 redakcijā)

35. Atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.

36. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītāju par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgo paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā.

IX. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

37. punkts. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu, kā arī kompetence veikt administratīvā pārkāpuma procesu, kā arī administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu ir noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/39 redakcijā)

38. punkts. Tiesības kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ir Carnikavas pašvaldības policijas darbiniekiem.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/39 redakcijā)

39. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošajiem noteikumu Nr. SN/2019/39)

40. Administratīvais sods vainīgo personu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 19.10.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/23 "Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2017. gada 20. decembrī
01.07.2020