Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.04.2020. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 13. decembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.288

Valmierā 2017.gada 23.novembrī (prot. Nr.16, 14.§)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami braukšanas maksas atvieglojumi Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā, ko finansē no Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālā budžeta.

2. Tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir šādām pasažieru grupām:

2.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

2.2. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai;

2.3. Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti;

2.4. Valmieras pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību.

3. Personalizētu braukšanas karti noteikumu 2.3.apakšpunktā minētās personas var saņemt Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienībā "Apmeklētāju pieņemšanas centrs" darba dienās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Personalizētās braukšanas kartes ir beztermiņa.

4. Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz jūnijam (ieskaitot) ar 50 % atlaidi no mēnešbiļetes cenas un ar 75 % atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu cenas – izmantošanai tikai darba dienās.

5. Noteikumu 4.punkta minētās personas, uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras pilsētā deklarēto dzīves vietu, vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmieras pilsētā un attiecīgi augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā Valmierā, Stacijas ielā 1, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam.

6. Izziņa par deklarēto dzīves vietu Valmieras pilsētā derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas. Mācību iestādes izsniegtais apliecinājums par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmieras pilsētā derīgs uz attiecīgo mācību gadu.

7. Noteikumu 4.punktā minētās mēnešbiļetes uzskatāmas par derīgām tikai tad, ja tās Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā uzrādītas kopā ar izglītības iestādes izsniegto studenta apliecību.

8. Noteikumu 2.3.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 1.martā.

9. Līdz 2018.gada 28.februārim tiesības bez maksas braukt Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu un kuri Valmieras pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti.

10. Līdz 2018.gada 28.feburārim Valmieras pilsētā dzīves vietu vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti, ir tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar 50 % atlaidi no mēnešbiļetes cenas. Mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā Valmierā, Stacijas ielā 1, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam. Iegādātās mēnešbiļetes uzskatāmas par derīgām tikai tad, ja Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā tiek uzrādīta kopā ar personalizēto braukšanas karti.

101. Noteikumu 2.4. punktu nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

(Valmieras pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 345 redakcijā)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošos noteikumus Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.177; 2011, Nr.51; 2014, Nr.46; 2015, Nr.89; 2016, Nr.33; 2016, Nr.156).

12. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
04.04.2020