Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.12.2020. - ... / Spēkā esošā
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Jēkabpilī 2017.gada 20.aprīlī
Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 3.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678
"Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas dzīvnieku īpašnieka tiesības un pienākumus Jēkabpils pilsētā, kā arī nosaka pašvaldības institūciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.

2. Mājas dzīvnieka īpašnieks Noteikumu izpratnē ir persona, kurai pieder vai kuras rīcībā un aprūpē atrodas mājas dzīvnieks.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Jēkabpils pilsētā, lai mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, novērst dzīvnieku klaiņošanu, kā arī nodrošināt mājas dzīvnieku reģistrācijas un nodevas nomaksas uzraudzību un kontroli.

4. Jēkabpils pilsētā esošie mājas dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Par mājas dzīvnieku turēšanu ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem par nodevām Jēkabpils pilsētā.

6. Līdzekļi, kas tiek iegūti no ikgadējās nodevas par mājas dzīvnieku turēšanu tiek izlietoti mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, speciālu suņu pastaigas laukumu ierīkošanai un uzturēšanai, dzīvnieku kapsētas iekārtošanai un uzturēšanai.

II. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība

7. Mājas dzīvnieku īpašnieks nodrošina mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8. Mājas dzīvnieka īpašnieks nodrošina, lai kaķim vai mājas (istabas) seskam, kuram nav implantēta mikroshēma, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošas teritorijas, būtu pašvaldības izsniegts žetons vai aplikta kakla siksna ar norādi par dzīvnieka īpašnieka tālruni.

9. Mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums:

9.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēt mājas dzīvnieku, kas apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci, mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē;

9.2. nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu;

9.3. nodrošināt, lai mājas dzīvnieks, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējams;

9.4. pēc mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties ziņot iestādei, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu, t.i., SIA "Jēkabpils pakalpojumi";

9.5. nepieļaut, ka mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas sabiedriskajās vietās.

10. Personām, kas baro mājas dzīvnieku sabiedriskā vietā (pie kaķu mājām), jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

11. Bezsaimnieka kaķus atļauts izmitināt un aprūpēt dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts kaķus izmitināt, īpašnieku un apsaimniekotāja rakstiska atļauja.

12. Pilsētā ārpus norobežotās teritorijas – suņu pastaigu laukumos un pilsētas zaļajā zonā suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā var atrasties tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot sekojošas vietas Jēkabpils pilsētā, kur suns jāved pavadā:

12.1. Brīvības iela 25/27 (Brīvības–Neretas ielas krustojuma skvērs);

12.2. Dambja iela 23, Vienības iela 4, Vienības iela 4A (Kena parks);

12.3. Kapu iela 1 un Kapu iela 2 (Jēkabpils pilsētas kapsēta);

12.4. "Krustpils saliņa";

12.5. "Mežaparks" (Mežaparks un Radžu ūdenskrātuves peldvieta);

12.6. Palejas iela 28A (Palejas ielas skvērs);

12.7. Pulkveža Oskara Kalpaka laukums;

12.8. Rīgas iela 205 (Uzvaras parks);

12.9. Rīgas iela 216K (Pils parks);

12.10. Skvērs pie Brīvības un Plostu ielas krustojuma;

12.11. Strūves iela 10 (Strūves parks).

III. Klaiņojošu, bezpalīdzības stāvoklī nonākušu un agresīvu mājas dzīvnieku izķeršana

13. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāpaziņo SIA "Jēkabpils pakalpojumi" vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijai.

14. SIA "Jēkabpils pakalpojumi" organizē un nodrošina Jēkabpils pilsētas teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu.

15. Mājas dzīvnieka klaiņošanas gadījumā dzīvnieka īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies dzīvnieka izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā. SIA "Jēkabpils pakalpojumi", nosakot samaksas apmēru dzīvnieka īpašniekam, piemēro izcenojumus, kas nepārsniedz publiskā iepirkumā, kurā ieguvis tiesības sniegt pakalpojumu, norādīto cenu piedāvājuma apmēru.

16. Mājas dzīvnieka īpašnieks, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, izņem mājas dzīvnieku no dzīvnieku patversmes ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas atļauju, uzrādot mājas dzīvnieka reģistrācijas dokumentu un vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi.

17. Mājas dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc mājas dzīvnieka ievietošanas dzīvnieku patversmē tā īpašnieks tam piederošo mājas dzīvnieku neizņem no patversmes vai mājas dzīvnieks nav identificējams.

18. Par bojā gājušu dzīvnieku jāziņo SIA "Jēkabpils pakalpojumi".

19. Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā no sabiedriskām vietām bojā gājušo mājas dzīvnieku līķus savāc SIA "Jēkabpils pakalpojumi" divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

20. Par šo Noteikumu 9.–12.punktos noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā, kas grozīta ar 26.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

21. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 26.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

22. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 9.–12.punktos minēto pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā, kas grozīta ar 26.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

23. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

V. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 25.maija saistošos noteikumus Nr.20 "Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Jēkabpils pilsētā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
17.12.2020