Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.12.2015. - 26.04.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jēkabpilī 2013.gada 23.maijā
Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti
ar Jēkabpils pilsētas domes
23.05.2013. lēmumu Nr.208 (prot. Nr.12, 19.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība
" 11.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai Jēkabpils pilsētā, kā arī nosaka mājas (istabas)dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jēkabpils pilsētā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Mājas dzīvnieki – Noteikumu izpratnē mājas (istabas) suņi un kaķi;

2.2. Reģistrācijas pazīšanas zīme – pašvaldības institūcijas izsniegts, speciāli šim nolūkam no alumīnija izgatavots žetons, kas ir apliecinājums tam, ka Mājas dzīvnieks ir reģistrēts pašvaldībā.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Jēkabpils pilsētā, lai Mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt to reģistrāciju un samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes, ar kurām pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu.

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas un uzskaites kārtība

5. Jēkabpils pilsētā esošie Mājas dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Jēkabpils pilsētas teritorijā esošo Mājas dzīvnieku reģistrāciju, ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma, Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē veic Lauksaimniecības datu centrā.

7. Līdz 2016.gada 1.jūlijam Mājas dzīvnieka īpašniekam savu Mājas dzīvnieku, ja tam nav implantēta mikroshēma, jāreģistrē Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tās izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā.

8. Namu pārvaldēm, namu īpašniekiem, namu apsaimniekotājiem vienu reizi gadā līdz 1.martam jāiesniedz informācija Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par Mājas dzīvnieku uzskaiti viņiem piederošajās (pārvaldāmajās) mājās.

9. Par Mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem par nodevām Jēkabpils pilsētā. Pēc nodevas nomaksas Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam tiek izsniegta reģistrācijas pazīšanas zīme.

10. Maksa par Mājas dzīvnieku reģistrāciju un reģistrācijas pazīšanas zīmes izsniegšanu – 0,90 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

11. Līdzekļi, kas tiek iegūti no maksas par Mājas dzīvnieku reģistrāciju un ikgadējās Mājas dzīvnieku turēšanas nodevas tiek izlietoti Mājas dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai, Mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, speciālu suņu pastaigas laukumu ierīkošanai un uzturēšanai, dzīvnieku kapsētas iekārtošanai un uzturēšanai un citu aktivitāšu organizēšanai, kas saistīta ar Mājas dzīvnieku reģistrāciju, uzskaiti, turēšanu un izķeršanu.

III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība

12. Mājas dzīvnieku īpašnieks un turētājs nodrošina Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

13. Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:

13.1. reģistrēt Mājas dzīvnieku Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē Lauksaimniecības datu centrā vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā un nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu;

13.2. nodrošināt, lai Mājas dzīvniekam (sunim), atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējama reģistrācijas pazīšanas zīme;

13.3. ja Mājas dzīvnieks nav reģistrēts Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā un Mājas dzīvnieks atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijās bez īpašnieka vai turētāja klātbūtnes, nodrošināt, ka Mājas dzīvnieks ir identificējams;

13.4. pēc Mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties ziņot iestādei, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu, t.i., SIA "Jēkabpils pakalpojumi";

13.5. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas sabiedriskajās vietās;

13.6. nebarot Mājas dzīvniekus daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās.

14. Personām, kas baro Mājas dzīvnieku sabiedriskā vietā (pie kaķu mājām), jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

15. Bezsaimnieka Mājas dzīvniekus (kaķus) atļauts izmitināt dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts kaķus izmitināt, īpašnieku un apsaimniekotāja rakstiska atļauja.

16. Dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir atbildīgs savā apsaimniekotajā teritorijā par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz bezsaimnieka Mājas dzīvnieku turēšanu un labturību, nodrošinot šādu dzīvnieku sterilizāciju un vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī par dzīvnieku nekontrolētu vairošanos.

17. Pilsētā ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, var atrasties suņu pastaigu laukumos un pilsētas zaļajā zonā, izņemot sekojošas vietas Jēkabpils pilsētā:

17.1. Brīvības iela 25/27 (Brīvības–Neretas ielas krustojuma skvērs);

17.2. Dambja iela 23, Vienības iela 4, Vienības iela 4A (Kena parks);

17.3. Kapu iela 1 un Kapu iela 2 (Jēkabpils pilsētas kapsēta);

17.4. "Krustpils saliņa";

17.5. "Mežaparks" (Mežaparks un Radžu ūdenskrātuves peldvieta);

17.6. Palejas iela 28A (Palejas ielas skvērs);

17.7. Pulkveža Oskara Kalpaka laukums;

17.8. Rīgas iela 205 (Uzvaras parks);

17.9. Rīgas iela 216K (Pils parks);

17.10. Skvērs pie Brīvības un Plostu ielas krustojuma;

17.11. Strūves iela 10 (Strūves parks).

IV. Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršana

18. Mājas dzīvnieki, kuri palikuši bez pajumtes un īpašnieka vai turētāja aprūpes (izņemot savvaļas dzīvnieki), uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošu Mājas dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētas dzīvojamo māju tuvumā, ja ir izpildīti šo Noteikumu 15.punkta nosacījumi.

19. Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde – SIA "Jēkabpils pakalpojumi" – organizē un nodrošina Jēkabpils pilsētas teritorijā klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušo Mājas dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu.

20. Ja SIA "Jēkabpils pakalpojumi" pēc Mājas dzīvnieka identifikācijas datiem ir iespējams noteikt Mājas dzīvnieka īpašnieku vai turētāju un Mājas dzīvnieku iespējams nogādāt īpašniekam vai turētājam, tad Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs maksā dzīvnieka noķeršanas un transportēšanas izdevumus.

21. Ja ar Mājas dzīvnieka īpašnieku vai turētāju nav iespējams sazināties vai īpašnieks vai turētājs tiek noskaidrots vēlāk, kad Mājas dzīvnieks jau ir ievietots dzīvnieku patversmē, tad Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs samaksā visus izdevumus, kas saistīti ar Mājas dzīvnieka izķeršanu un transportēšanu, kā arī dzīvnieku patversmes izmaksas, kas saistītas ar Mājas dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi.

22. Mājas dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc Mājas dzīvnieka ievietošanas dzīvnieku patversmē tā īpašnieks tam piederošo Mājas dzīvnieku neizņem no patversmes vai Mājas dzīvnieks nav identificējams.

23. Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā no sabiedriskām vietām bojā gājušo Mājas dzīvnieku līķus savāc SIA "Jēkabpils pakalpojumi" divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

24. Tiesības kontrolēt šo Noteikumu prasību ievērošanu, kā arī prasību neievērošanas gadījumā sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus vai piemērot administratīvos sodus ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijai.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

25. Par šo Noteikumu 13.–17.punktos noteikto prasību neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā, kas grozīta ar 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

26. Par tādu pašu Noteikumu prasību neievērošanu, kas noteiktas 25.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 350 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā, kas grozīta ar 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

27. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.12.2015