Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Jūrmalā 2017.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 14.p.)
Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu" (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu zonu sadalījumu (pielikums), to izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē, peldvietās, peldēšanai izmantojamās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kas atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" minētas kā peldēšanai un citiem rekreācijas pasākumiem piemēroti ūdeņi un atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Šo Noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību un uzturēšanu nosakot, tās izmantošanas kārtību.

3. Šajos Noteikumos lietotie termini:

3.1. aktīvās atpūtas zona – paredzēta bumbas, badmintona un citu pludmalei piemērotu spēļu spēlēšanai. Šajā zonā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi, sezonas objekti un īpaši aprīkotas sporta zonas (trenažieru aprīkojums, volejbola, futbola laukumi, tribīnes, laukumi sporta spēļu spēlēšanai, un citām sporta aktivitātēm). Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti, sporta sacensības un citas aktivitātes un pasākumi);

3.2. mierīgās atpūtas zona – paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un/vai atpūsties kopā ar bērniem. Šajā zonā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi, sezonas objekti. Mierīgās atpūtas zonās pēc attiecīgas Pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana;

3.3. neitrālā zona – pludmales daļa, kas paredzēta dabisko procesu norisei, mazāk ietekmētā teritorija. Paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un peldēties. Var atrasties bērnu rotaļu laukumi, sezonas objekti. Pēc attiecīgas Pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana;

3.4. gājēju koridors – teritorija pretī ielām un nobrauktuvēm uz peldvietu 25 metrus no ielas ass, izņēmums Tirgoņu, Vienības, Turaidas ielas un 16.līnija (Paula Stradiņa iela) – 25 metrus uz abām pusēm no nobrauktuves (noejas) malas. Šī zona paredzēta apmeklētāju netraucētai un drošai nokļūšanai pludmalē. Tajā netiek izvietoti sezonas objekti;

3.5. koridors ūdenī – speciāli ar bojām norobežots koridors ūdenī līdz peldēšanai paredzētās robežas, izvietojot bojas abās pusēs ik pēc 10 metriem, lai peldvietās nodrošinātu peldlīdzekļu (katamarānu, ūdens motociklu u.c.) nokļūšanu tam paredzētajās vietās, aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas, ūdens koridora platums ir 25 metri, sezonas objekta vajadzībām koridora platums 10 metri (tikai katamarāniem);

3.6. katamarāns – nemotorizēts peldlīdzeklis, kas konstruktīvi paredzēts atpūtai uz ūdens un nesasniedz normatīvajos aktos noteikto izmēru, lai to varētu kvalificēt kā atpūtas kuģi. Katamarānam jābūt aprīkotam ar glābšanas līdzekļiem – glābšanas vestēm, kuru skaits atbilst cilvēku skaitam peldlīdzeklī un glābšanas riņķi;

3.7. kaitbords – ūdens sporta veids, kurā sportists ar pūķa palīdzību virzās pa ūdeni uz speciāli veidota dēļa;

3.8. vindsērfings – ūdens sporta veids, kurā izmanto vējdēli ar buru, kura izmanto vēja spēku;

3.9. sezona – šo Noteikumu izpratnē kalendārā gada laika periods, kas iedalīts pavasara/vasaras sezonā – laika periods gadā no 15.aprīļa līdz 31.oktobrim un rudens/ziemas sezona – laika periods gadā no 1.novembra līdz 14.aprīlim;

3.10. sezonas objekti – āra kafejnīcas (terases, nojumes, paviljoni, tirdzniecības kioski) un sporta laukumu aprīkojums – viegli uzstādāmas konstrukcijas vai objekti, kas paredzēti lietošanai konkrētā sezonā, ievērojot noteikto pludmales zonējumu.

II. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē un peldvietās

4. Nobrauktuves, kas minētas šo Noteikumu 6. punktā un ved uz Rīgas jūras līča pludmali, var tikt izmantotas piebraukšanai, lai pievestu peldvietai nepieciešamo aprīkojumu, izceltu ūdens motociklus un citus peldlīdzekļus (aktīvai atpūtai, zvejai), kuru izmantošana atļauta aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas. Minēto ielu galos atļauts nobraukt pludmalē ar "B" kategorijas autotransportu peldlīdzekļu pievešanai vai aizvešanai un apgriezties 10 metru rādiusā no ielas ass.

5. Nobrauktuves, kas ved uz Rīgas jūras līča pludmali, var tikt izmantotas transportlīdzekļu piekļūšanai, lai nodrošinātu pludmales apsaimniekošanu un uzturēšanu, operatīvajiem transportlīdzekļiem, kā arī sezonas objektu apkalpošanai, un tās ir:

5.1. Lielupē, 36.līnija;

5.2. Bulduros, Vienības prospekts;

5.3. Majoros, Pilsoņu iela un Turaidas iela;

5.4. Dubultos, Baznīcas iela un Kļavu iela;

5.5. Asaros, Dzimtenes iela;

5.6. Kauguros, Kapteiņa Zolta iela;

5.7. Jaunķemeros, Jaunķemeru ceļš.

6. Pludmalē un peldvietā nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu (motorlaivu, kuteru, kuģu, ūdens motociklu) atrašanās un izmantošana, izņemot glābšanas dienestu transportlīdzekļus, valsts un pašvaldības organizētajai kontrolei un apsaimniekošanai paredzētos transportlīdzekļus, kā arī peldlīdzekļi aktīvai atpūtai, zvejai, kuri izmantojami šim nolūkam atvēlētajās vietās, un tās ir:

6.1. Lielupē – 36.līnija;

6.2. Dubultos – Kļavu iela;

6.3. Asaros – Dzimtenes iela;

6.4. Kauguros – Kapteiņa Zolta iela;

6.5. Jaunķemeros – Jaunķemeru ceļš.

7. Šo Noteikumu 6.punktā minētajās vietās ikviens var nogādāt ūdens transportlīdzekli (ūdens motociklu, katamarānu, laivu u.c.) pludmalē, līdz ūdenim, nolaišanai un izcelšanai, telefoniski informējot par šādu darbību Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas dežūrdaļu.

8. Šo Noteikumu 6.punktā minētajās vietās, peldvietās, pret nobrauktuvēm ir pašvaldības izveidoti ūdens koridori (25 metru platumā), ūdens transportlīdzekļu nokļūšanai aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas; sezonas objektu vajadzībām nepieciešams veidot ūdens koridorus (10 metru platumā), saskaņā ar projektu.

9. Peldvietās, kas atrodas Rīgas jūras līča piekrastē ir jāievēro attiecīgā zonējuma atļautā izmantošana.

10. Ar ūdenssporta veidiem (kaitbordu un vindsērfingu) atļauts nodarboties šādās, speciāli tam paredzētās vietās:

10.1. Kauguros (no Brekšu ielas 600 metrus R virzienā);

10.2. Asaros (no peldvietas "Asari" robežas 600 metrus A virzienā);

10.3. Pumpuros (no Upes līdz Gundegas ielai);

10.4. Lielupē (no peldvietas "Lielupe" robežas uz Lielupes grīvas pusi 600 metrus A virzienā).

11. Pludmalē pēc publiska pasākuma rīkošanas pasākumu organizatoram nekavējoties jāsakārto teritorija.

12. Tikai pludmales apsaimniekotājs (pašvaldības izvēlēts) veic pludmales apsaimniekošanas darbus visā pludmales garumā, slapjo smilšu irdināšanu, smilšu sijāšanu un jūras aļģu savākšanu, laika posmā no 24.00 līdz 8.00, atbilstoši Noteikumu pielikumam, izņēmuma gadījumos – apsaimniekotājs (ja apsaimniekotājs nav Pašvaldība) darbus var veikt, saskaņojot ar Pašvaldību visu diennakti.

13. Tādus apsaimniekošanas darbus, kā atkritumu izvešanu un tualešu apsaimniekošanu, atļauts veikt tikai laikā no 24.00 līdz 8.00, izņēmuma gadījumos – apsaimniekotājs darbus var veikt saskaņojot ar Pašvaldību visu diennakti.

14. Pludmalē, tai skaitā peldvietās, aizliegts:

14.1. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām zīmēm (bojām) un speciāli izveidotajos ūdens koridoros;

14.2. peldēties apreibinošo vai psihotropo vielu ietekmē;

14.3. novietot stāvēšanai šo Noteikumu 4.punktā minēto transportlīdzekli pēc peldvietai nepieciešamā aprīkojuma, ūdens motociklu un citus peldlīdzekļu pievešanas vai aizvešanas;

14.4. izvietot šautuves, autodromus un piepūšamus rotaļu laukumus;

14.5. peldvietās izmantot radiovadāmus lidmodeļus (helikopterus, dronus un citas ierīces), izņemot publisku pasākumu laikā, kā arī Pašvaldības vajadzībām.

III. Sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un izmantošanas kārtība pludmalē

15. Ierosinātājs pludmalē izvietojamiem sezonas objektiem izstrādā projektu atbilstoši apbūves noteikumiem un saskaņo to ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisiju.

16. Sezonas objektu izvieto uz vienu sezonu atbilstoši saskaņotam konkrētās sezonas projektam.

17. Projekta dokumentāciju (noformētu atbilstoši būvnormatīviem) sezonas objektu izvietošanai ierosinātājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā. Priekšlikumam pievieno šādus dokumentus un grafiskos pielikumus:

17.1. zemes gabala ģenerālplānu ar plānoto objektu un labiekārtojuma elementu izvietojumu (uz topogrāfiskā plāna ar apakšzemes inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām un zemes gabala robežām – M 1:500), kas saskaņots ar atbildīgo dienestu, kura pieslēgums tiks izmantots;

17.2. zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;

17.3. sezonas objekta ieceri ar izmēriem un piesaistēm – M 1:100 vai M 1:50 (plāns, fasādes, konstruktīvais risinājums, labiekārtojuma elementu dizains, tonālais risinājums);

17.4. sezonas objekta vizualizāciju vides kontekstā;

17.5. darba organizācijas plānu (t.sk. nosakot sezonas objekta izvietošanas periodu, montāžas un demontāžas laika periodu).

18. Sezonas objektu ekspluatāciju var uzsākt pēc Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas pozitīva atzinuma saņemšanas. Gadījumos, kad ierosināts būvniecības process, pēc būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas.

19. Sezonas objekts, pēc saskaņotā termiņa beigām, jādemontē 2 (divu) nedēļu laikā vai saskaņā ar projektā norādītajiem termiņiem, sakārtojot teritoriju.

20. Par sezonas objekta demontāžu jāpaziņo Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai, lai saņemtu izziņu par demontāžas faktu.

21. Jebkuru sezonas objektu (t.sk. reklāmas slietņus, sauļošanās krēslus, saulessargus) novieto:

21.1. ne tuvāk kā 25 metrus no noejām uz pludmali;

21.2. ne mazāk kā septiņu metru attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas);

21.3. ne mazāk kā piecu metru attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem);

21.4. ne mazāk kā 30 metrus no dabā esošās ūdenslīnijas (izņemot zonu no Kapteiņa Zolta ielas līdz Murdu ielai, kurā iespējams šo attālumu samazināt, ņemot vērā dabā esošo ūdenslīniju, bet ne mazāk kā 15 metrus);

21.5. vismaz 25 metru attālumā no pludmalē ierīkotiem pašvaldības bērnu spēļu laukumiem un/vai atpūtas vietām.

22. Sezonas objekts pludmalē jāizvieto ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus esošiem sezonas objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

23. Sezonas objekti netiek izvietoti pret nobrauktuvēm, noejām/ielām, gājēju koridoru robežās, izņēmumi vietās, kur gājēju plūsma nenotiek – Majoros, Vanagu iela; Bulduros, 3.līnija.

24. Sezonas objektu pludmalē nav atļauts izvietot, ja tas neatbilst konkrētās sezonas klimatiskajiem apstākļiem un netiek nodrošināta to darbība.

25. Sezonas laikā jānodrošina sezonas objekta saimnieciskā darbība atbilstoši saskaņotajam projektam, saņemot pašvaldības izsniegtu atļauju.

IV. Atbildība par Noteikumu neievērošanu un to kontrole

26. Par šo Noteikumu 6.–14. punktā (izņemot 14.3. apakšpunktu) un 15.–25. punktā noteikto prasību neievērošanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

27. Administratīvā pārkāpuma procesu par 26. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

V. Noslēguma jautājumi

28. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

28.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 12.jūnija saistošie noteikumi Nr.15 "Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu";

28.2. Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmums Nr.1077 "Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu".

29. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.36 "Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu".

30. Pludmales nogabalu iznomātājiem ar kuriem Pašvaldība noslēgusi nomas līgumu, līdz nomas līguma termiņa beigām, piemērojami noteikumi atbilstoši nomas līgumā noteiktajam.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe
Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3 (prot. Nr.1, 14.p.)

01.07.2020