Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.08.2017. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Liepājā 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.15, 8.§)
Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības pabalsta aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem (turpmāk – pabalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai:

2.1. kuru par aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību, vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk – aizgādnībā esoša persona) ir iecēlusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA" (turpmāk – Liepājas bāriņtiesa), un, ja:

2.1.1. aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.1.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – institūcija) vai ārstniecības iestādē ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvā teritorija;

2.2. kuru par aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību, vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai nodibināta pagaidu aizgādnība, ir iecēlusi citas pašvaldības bāriņtiesa, un, ja aizgādnībā esošā persona un aizgādnis ir deklarējuši dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un aizgādnis nesaņem pabalstu citā pašvaldībā.

(Liepājas pilsētas domes 13.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

3. Liepājas bāriņtiesa, ieceļot aizgādni pilngadīgai personai, informē aizgādni par tiesībām saņemt pabalstu.

4. Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu neatkarīgi no aizgādnībā esošai personai iecelto aizgādņu skaita ir:

4.1. 40 euro;

4.2. 20 euro, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk par trim mēnešiem) atrodas ārstniecības iestādē.

5. Pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

II. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

6. Pabalsta saņemšanai, aizgādnis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

7. Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par pabalsta piešķiršanu;

7.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

8. Ja aizgādnim ir tiesības saņemt pabalstu, to piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

9. Pabalstu aizgādnim izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 20.datumam, pārskaitot uz aizgādņa iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā kredītiestādē.

10. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un noteikumu 4.punktā noteiktā pabalsta apmēram.

11. Ja mainās noteikumu 2. un 4.punktā minētie nosacījumi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam atbilstoši noteikumu 4.punktā noteiktā pabalsta apmēram.

12. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju darbdienu laikā rakstveidā informēt Sociālo dienestu, ja:

12.1. aizgādnībā esošā persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas;

12.2. aizgādnībā esošā persona ievietota institūcijā vai ilgstoši (ilgāk par trim mēnešiem) atrodas ārstniecības iestādē;

12.3. aizgādnībā esošā persona atgriezusies dzīvesvietā no institūcijas vai ārstniecības iestādes;

12.4. aizgādnībā esošā persona mirusi.

13. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par noteikumu 12.punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums nepamatoti saņemto pabalsta summu atmaksāt Sociālajam dienestam. Ja aizgādnis nepamatoti saņemto pabalsta summu Sociālā dienesta norādītajā termiņā neatmaksā labprātīgi, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

14. Liepājas bāriņtiesa triju darbdienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Liepājas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību. Sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no Liepājas bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja aizgādnis norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšanas termiņu kavējis trīs mēnešus, pabalsta izmaksu atsāk no dienas, kad iesniegts norēķins par aizgādnības pārvaldību, anulējot aizturēto pabalsta summu.

15. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

15.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas, izņemot noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto gadījumu;

15.2. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

15.3. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

15.4. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

16. Liepājas bāriņtiesa triju darbdienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par noteikumu 15.3.apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanu.

17. Pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa pārtraukta vai izbeigta noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un noteikumu 4.punktā noteiktā pabalsta apmēram.

III. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

18. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.

19. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
09.08.2017