Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2021. gada 10. novembra saistošos noteikumus "Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Ropažu novadā".
Stopiņu novada domes saistošie noteikumi Nr.17/16

Stopiņu novadā 2016.gada 14.decembrī (prot. Nr.89, 4.1.p.)
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta 3.daļu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta 1.1, 3., 4.daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par Stopiņu novada administratīvajā teritorijā esošo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Stopiņu novadā.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Stopiņu novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa administrators un pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu.

4. Stopiņu novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa administratora izdoto administratīvo aktu atvieglojumu piešķiršanas jautājumos persona var apstrīdēt rakstiski vēršoties pie Stopiņu novada domes priekšsēdētāja. Stopiņu novada domes priekšsēdētāja lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

5. Nodokļu maksātājiem, kuri atbilst trūcīgas personas (ģimenes) vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, un kuriem būtu piešķirams atvieglojums atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" un šo saistošo noteikumu nosacījumiem, atvieglojumu piešķir Stopiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļa administrators atbilstoši Stopiņu novada pašvaldības Sociālā dienesta informācijas sistēmas datiem.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijas un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs

6. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

6.1. maznodrošinātām personām (ģimenēm) – 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, un kurām saskaņā ar Stopiņu novada pašvaldības iestādes "Stopiņu novada domes sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokļa" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai – un tiem piekritīgo zemi;

6.2. politiski represētajām personām – 90% apmērā par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokļa" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai – un tiem piekritīgo zemi, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus un kurā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta;

6.3. I vai II grupas persona ar invaliditāti – 50% apmērā par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

6.4. I grupas personas ar invaliditāti Civillikuma noteiktajam pirmās pakāpes radiniekam (vecākiem, bērniem), vai laulātajam – 25% apmērā par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

6.5. personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, bet ne vairāk par 427 euro, par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokļa" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai – un tiem piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī tai ir bērni vecumā līdz 24 gadiem (arī bērni, kuri ir personas (pašai vai kopā ar laulāto) aizbildnībā esoši vai kā audžuģimenē ievietoti bērni), kamēr tie turpina mācības vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem. Nodokļa maksātājam, kuram bērnu skaits palielinās taksācijas gadā (pēc 1.janvāra), nodokļa atvieglojums tiek piešķirts šo noteikumu 8.punkta noteiktajā kārtībā:

6.5.1. 50% apmērā, ja tai ir trīs bērni;

6.5.2. 70% apmērā, ja tai ir četri bērni;

6.5.3. 90% apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni;

6.6. Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem – 90% apmērā, kuru mājsaimniecības ir norādītas 2014.gada martā veiktajā pētījumā "Slēgtās izgāztuves "Getliņi" radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem" un I kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās, kā arī, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

6.7. Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem – 70% apmērā, kuru mājsaimniecības ir norādītas 2014. gada martā veiktajā pētījumā "Slēgtās izgāztuves "Getliņi" radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem" un II kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās, kā arī, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

6.8. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – 25% apmērā par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

6.9. jaunizveidotiem komersantiem – 50% apmērā par nekustamo īpašumu, ja nekustamais īpašums ir komersantu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, un kas veic saimniecisko darbību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, kura juridiskā adrese taksācijas gadā uz 1.janvāri ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā – pirmos trīs gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā, ja iepriekšējā kalendārajā gadā uzņēmumā nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem;

6.10. zemes īpašniekiem un lietotājiem – 90% apmērā par zemes platībām, uz kurām atrodas Stopiņu pašvaldības īpašumā esošās būves, ar nosacījumu, ka īpašnieka pieprasītā nomas maksa nepārsniedz aprēķināto nodokli un to apliecina pievienotā nomas līguma noteikumi;

6.11. nodokļa maksātājiem, kuri veic saimniecisko darbību Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu telpās – 90% apmērā, ja tie sniedz ēdināšanas un/vai kafejnīcas pakalpojumus šo iestāžu audzēkņiem un klientiem, par nomā esošajām izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu telpām un zemi;

6.12. personai, kurai taksācijas gadā uz 1.janvāri aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju – 70% atlaide par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja un bērna dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

6.13. fiziskām un juridiskām personām – 90% apmērā, kuru zemes īpašums vai tā daļa, izņemot lauksaimniecības un meža zemi, saskaņā ar Stopiņu novada teritorijas plānojumu atrodas teritorijā, kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un kuras izmantošanas uzsākšana saskaņā ar sākotnējo lietošanas mērķi ir aprobežota;

6.14. vientuļajiem pensionāriem (personām, kurām nav laulātā un bērnu) – 90% apmērā par nekustamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

7. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu:

7.1. fiziskai personai Stopiņu novada domē jāiesniedz motivēts rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, iesniegumam pievienojot šo tiesību apliecinošus dokumentus (pielikums);

7.2. juridiskās personas, iesniedzot iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu iesniegumam pievieno:

– uzņēmuma vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās (norādīts ēkas kadastra apzīmējums) ir saglabāta ražošana un darba vietas;

– VID izziņu par to, ka nodokļu maksātājam nav nodokļu maksājumu parādu;

– VID izziņu par vidējo uzņēmumā strādājošo skaitu un vidējo darba samaksu par iepriekšējo pārskata gadu.

8. Nodokļa maksātājam, kuram saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma atvieglojumiem, iesniegumu iesniedz:

8.1. līdz 30.aprīlim, lai saņemtu atvieglojumus par visu taksācijas gadu;

8.2. līdz 31.jūlijam, lai saņemtu atvieglojumus par trīs taksācijas gada ceturkšņiem;

8.3. līdz 31.oktobrim, lai saņemtu atvieglojumus par atlikušajiem diviem taksācijas gada ceturkšņiem;

8.4. līdz 20.decembrim, lai saņemtu atvieglojumus par atlikušo vienu taksācijas gada ceturksni.

9. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām šo noteikumu minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad atvieglojumi piemērojami atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

10. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, izņemot noteikumu punktos 6.1., 6.2. un 6.3. noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām, piešķir, ja nekustamā īpašuma adrese ir nodokļa maksātāja (fiziskas personas) deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu kalendāro gadu.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir:

11.1. ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu;

11.2. ja nekustamais īpašums netiek uzturēts kārtībā atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

11.3. ja uz zemesgabala atrodas ēkas vai būves, kas nav pieņemtas ekspluatācijā, un:

11.3.1. būvdarbi tiek veikti bez būvvaldē reģistrētas būvatļaujas;

11.3.2. būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav iekonservēta;

11.4. ja gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Stopiņu novada pašvaldības Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu.

12. Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu administrators paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Stopiņu novada domes 2010.gada 18.augusta saistošie noteikumi Nr.9/10 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā".

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs
Pielikums
Stopiņu novada domes
14.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.17/16
"Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Stopiņu novadā"

Stopiņu novada domei

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.

Vārds, uzvārds: 

 

Personas kods:          

 

Adrese: 
tālr.  

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt man nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 201__. gadam

par īpašumu: 
 (nekustamā īpašuma adrese)
Atvieglojumu piemērot, jo

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo apvilkt):

1) invalīda apliecības kopija;

2) Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija;

3) audžu ģimenēm Bāriņtiesas lēmuma kopija;

4) dokumenta kopija, kas apliecina aizbildniecības tiesības;

5) pēc 18 gadu sasniegšanas izziņa no mācību iestādes (izņemot Stopiņu nov. izglītības iestādes), kas apliecina, ka bērns turpina mācības vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā;

6) citi.

Ar parakstu apstiprinu, ka sniedzu precīzas un patiesas ziņas un īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un nav iznomāts.

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai noradītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās.

Datums  Paraksts 

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.17/16 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļai pašvaldībai ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;

1.2. Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1 daļai pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam;

1.3. Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.daļai pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām;

1.4. Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 4.daļai atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām un vienkāršotu atvieglojumu piešķiršanas kārtību, saistošo noteikumu projektā paredzētas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar līdz šim spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās objektīvās grūtības atsevišķām iedzīvotāju un organizāciju kategorijām savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, ir nepieciešams sniegt atbalstu un papildināt tās nodokļa maksātāju kategorijas, kurām šādi atvieglojumi piešķirami.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekme uz budžetu par 6.13.punktu – atvieglojumu apmērs aptuveni 1400 EUR, ja piesakās visi nodokļa maksātāji, kam var tikt piemērots šis atvieglojums.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte" un Stopiņu novada domes vietnē www.stopini.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie speciālisti.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs
01.01.2017