Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 6. jūlija noteikumus Nr. 82 "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 197

Rīgā 2016. gada 29. novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 42 3. p.)
Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 37.1 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības, kā kredītiestādes un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiāles (tālāk tekstā – kredītiestāde) apkopo informāciju par klientiem un to veiktajiem darījumiem, un kārtību, kādā tās sniedz šo informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija).

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu un pārskatāmu informācijas apkopojumu par klientiem un to veiktajiem darījumiem, kā arī savlaicīgu un precīzu šīs informācijas sniegšanu Komisijai paaugstināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTF) riska identificēšanai un kredītiestāžu darbības uzraudzībai NILLTF novēršanas jomā.

II. Informācijas apkopošanas prasības

3. Kredītiestāde nodrošina, ka pēc Komisijas pieprasījuma tā apkopo un iesniedz informāciju par klientiem, kuriem Komisijas pieprasījumā norādītā perioda laikā (tālāk tekstā – atskaites periods) ir vai ir bijušas darījuma attiecības ar kredītiestādi, un to veiktajiem darījumiem, sniedzot informāciju par:

3.1. kredītiestādes klientiem – fiziskām personām, norādot par katru klientu aktuālo informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

3.2. kredītiestādes klientiem – juridiskām personām, norādot par katru klientu aktuālo informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

3.3. kredītiestādes klientu patiesajiem labuma guvējiem – fiziskajām personām, tai skaitā kredītiestādes klientu patiesajiem labuma guvējiem, kuri mainījušies atskaites perioda laikā, norādot par katra klienta patieso labuma guvēju informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

3.4. kredītiestādes klientu (biedrību, politisko partiju, kooperatīvo sabiedrību) patiesajiem labuma guvējiem – juridiskajām personām, tai skaitā kredītiestādes klientu patiesajiem labuma guvējiem, kuri mainījušies atskaites perioda laikā, norādot informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu;

3.5. kredītiestādes klientu pārstāvjiem, tai skaitā kredītiestādes klientu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības beigušās atskaites perioda laikā, norādot par katru klienta pārstāvi informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu;

3.6. kredītiestādes klientu veiktajiem bezskaidras naudas darījumiem, norādot par katru klienta darījumu, kas veikts atskaites perioda laikā, informāciju saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu;

3.7. kredītiestādes klientu kontu, tai skaitā kredītiestādes klientu kontu, kuri slēgti atskaites perioda laikā, apgrozījumu, norādot informāciju par katru klienta konta veidu (piemēram, norēķinu, investīciju, karšu, trasta, finanšu instrumentu u.tml.), saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.8. korespondējošo banku pieprasījumiem, kas saņemti par klienta darījumiem, norādot informāciju par katru no korespondējošās bankas saņemto pieprasījumu un sniegto atbildi saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu;

3.9. trasta un fiduciārajiem darījumiem, norādot informāciju saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumu;

3.10. kredītiestādes klientu kontu apgrozījumiem skaidrā naudā, norādot informāciju saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.11. korespondējošajiem (loro) kontiem, tai skaitā par korespondējošajiem (loro) kontiem, kuri slēgti atskaites perioda laikā, saskaņā ar šo noteikumu 11. pielikumu, par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi.

4. Kredītiestāde nodrošina, ka apkopotā informācija ir precīza un atbilst tās informācijas sistēmās ietvertajiem aktuālajiem datiem.

III. Informācijas iesniegšanas kārtība

5. Kredītiestāde pēc Komisijas pieprasījuma iesniedz Komisijai šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju Komisijas norādītajā apjomā atbilstoši Komisijas noteiktajam termiņam.

6. Kredītiestāde šo noteikumu 3. punktā noteikto informāciju par atskaites periodu sagatavo elektroniski:

6.1. CSV (Comma Separated Values) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 1.11. pielikumā noteiktajām prasībām;

6.2. lauku vērtībām lieto UTF-8 kodējumu;

6.3. lauku vērtību atdalīšanai (delimiter) lieto komatu;

6.4. par lauka vērtības kvalifikatoru (qualifier) lieto pēdiņas (double quotes) tām vērtībām, kuras norādītas šo noteikumu 1.11. pielikumā;

6.5. ja vienā laukā ir vairākas datu vērtības, tad vērtību atdalīšanai lieto semikolu;

6.6. lieto pārskata faila nosaukumu – data.csv.

7. Katram atskaites perioda failam sagatavo aprakstošo (metadatu) failu XML (Extensible Markup Language) formātā saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu. Par aprakstošā faila nosaukumu lieto – info.xml.

8. Noteikumu 6. un 7. punktā minētos failus iekļauj PGP failā (vienā konteinerā divi faili – viens CSV un atbilstošais pārskata XML fails) un šifrē, lietojot Komisijas publisko atslēgu, kas pieejama Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv).

9. PGP failu kredītiestāde nosūta Komisijai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteiktajai kārtībai. Ja iesniedzamās informācijas apjoms neļauj lietot Datu ziņošanas sistēmu, kredītiestāde vienojas ar Komisiju par citu PGP failu iesniegšanas kārtību.

10. Ja Komisija konstatē, ka šo noteikumu 3. punktā norādītā informācija ir iesniegta nepilnīgi vai neprecīzi, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju kredītiestāde iesniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti šo noteikumu 6.9. punktā noteiktajā kārtībā, datu failā iekļaujot pieprasīto informāciju pilnā apjomā, nevis tikai laboto informāciju.

11. Kredītiestāde nekavējoties ziņo Komisijai par iesniegtajā informācijā konstatētajām kļūdām un nepilnībām un iesniedz to Komisijai atkārtoti šo noteikumu 6.9. punktā noteiktajā kārtībā, datu failā iekļaujot pieprasīto informāciju pilnā apjomā, nevis tikai laboto informāciju.

IV. Noslēguma jautājums

12. Kredītiestāde nodrošina šo noteikumu prasību par informācijas apkopošanu un sniegšanu Komisijai izpildi ne vēlāk kā līdz 31.05.2017.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klientu - fizisku personu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators

varchar(40)

2

Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

3

Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. Tukšs, ja darījuma attiecības nav izbeigtas

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

5

Klienta uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Klienta dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

7

Klienta rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. Jānorāda klienta pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods

char(2)

8

Klienta identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 98 par Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikatoru (03.02.2009.). Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

9

Klienta identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(200)

10

Klienta identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 9. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(8)

11

Klienta telefona numursSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu. NI, ja kredītiestādes rīcībā nav informācijas

varchar(40)

12

Klienta e-pastsSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu. NI, ja kredītiestādes rīcībā nav informācijas

varchar(40)

13

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas normatīvajos noteikumos Nr. 115 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam.
Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

14

Klienta tips pārskata perioda beigāsAtbilstoši Komisijas normatīvo noteikumu Nr. 234 ''Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm'' 24. punkta prasībām - attiecīgais 24. punkta apakšpunkts:
1 - ja klients ir Latvijas Republikas rezidents vai Eiropas Ekonomikas zonas rezidents fiziskā persona, kuras mēneša kredīta plānotais vai faktiskais apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro;
2 - ja klients ir ārvalsts persona, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas rezidents fiziskā persona, kuras mēneša kredīta plānotais vai faktiskais apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro;
5 - ja klients ir fiziskā persona, kuras mēneša kredīta plānotais vai faktiskais apgrozījums pārsniedz 15 000 euro;
6 - ja klients ir fiziskā persona, kura atzīstama par politiski nozīmīgu personu (PNP), tās ģimenes locekli vai ar PNP cieši saistītu personu

char(1)

15

Saistītu klientu grupas (SKG) pazīmeNorādīt iekšējo unikālo SKG identifikatoru. Tukšs, ja klients nepieder nevienai SKG

varchar(40)

data.csv faila paraugs:

"AB123456789",2010-10-24,,"Jānis","Bērziņš-Kociņš",1970-10-14,LV,"","AA12345",LV,12345678,janis.berzins@abcdef.lv,0,1,"ABC123"

"AC123456789",2010-10-26,,"Vadims-Aleksandrs","Smirnovs",1970-10-14,RU,,"BB123456",RU,12347896,,1,6,"ABC456"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klientu - juridisku personu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

3

Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. Tukšs, ja darījuma attiecības nav izbeigtas

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta nosaukumsJuridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(200)

5

Klienta reģistrācijas numursJuridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

varchar(40)

6

Klienta reģistrācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

7

Klienta reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. Jānorāda klienta juridiskās adreses valsts kods

char(2)

8

Jurisdikcija, kurā atrodas klientsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014

char(2)

9

Jurisdikcija, kurā klients veic pamata saimniecisko darbībuSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014

char(2)

10

Jurisdikcija, ar kuru klientam ir būtiskas saimnieciskās darbības saitesSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014

char(2)

11

Klienta saimnieciskās darbības veida aprakstsNACE: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006. Norāda katru darbības veidu, tos atdalot ar semikolu (";")

varchar(59)

12

Klienta telefona numursSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu

varchar(40)

13

Klienta e-pastsSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu. NI, ja kredītiestādes rīcībā nav informācijas

varchar(40)

14

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas normatīvajos noteikumos Nr. 115 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam.

Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

15

Klienta tipsAtbilstoši Komisijas normatīvo noteikumu Nr. 234 ''Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm'' 24. punkta prasībām - attiecīgais 24. punkta apakšpunkts:
3 - ja klients ir juridiskā persona vai juridisks veidojums, kurš pamata darbību veic Latvijas Republikā;
4 - ja klients ir juridiskā persona vai juridisks veidojums, kura pamata darbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, bet kurš ietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju;
6 - ja klients ir juridiskā persona vai juridisks veidojums, kura patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kura atzīstama par politiski nozīmīgu personu (PNP), tās ģimenes locekli vai ar PNP cieši saistītu personu;
7 - ja klients ir juridiskā persona vai juridisks veidojums, kura pamata darbība nav saistīta ar Latvijas Republiku un kurš neietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju, kā arī ja klients ir loro korespondents (respondents);
8 - ja klients ir kompānija, kura atzīstama par čaulas kompāniju

char(1)

16

Saistīto klientu grupas (SKG) pazīmeNorādīt iekšējo unikālo SKG identifikatoru. Tukšs, ja klients nepieder nevienai SKG

varchar(40)

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klienta patieso labuma guvēju – fizisku personu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Jānorāda klienta, par kura PLG tiek sniegta informācija, unikālais identifikators

varchar(40)

2

Klienta patiesā labuma guvēja (PLG) unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

3

Klienta PLG datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmāSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta PLG īpašuma tiesību statusa beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. Tukšs, ja klienta PLG nav mainījies

date(YYYY-MM-DD)

5

Klienta PLG vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Klienta PLG uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

7

Klienta PLG (fiziskās personas) dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

8

Klienta PLG rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014.

 

Klientam, kura tips pārskata perioda beigās atbilst 5., 6., 7. vai 8. klienta tipam (1. pielikuma 14. punkts (fiziskai personai) vai 2. pielikuma 15. punkts (juridiskai personai)), informāciju norāda obligāti.*

 

Klientam, kura tips pārskata perioda beigās atbilst 1., 2., 3. vai 4. klienta tipam (1. pielikuma 14. punkts (fiziskai personai) vai 2. pielikuma 15. punkts (juridiskai personai)), informāciju norāda, ja tā ir kredītiestādes rīcībā

char(2)

9

Klienta PLG identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 98 par Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikatoru (03.02.2009.). Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

10

Klienta PLG identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(200)

11

Klienta PLG identifikācijas dokumenta izdevējvalstsIdentifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 10. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(8)

12

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas normatīvo noteikumu Nr. 115 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam.
Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

13

Politiski nozīmīgas personas (PNP) statusa esamībaJa patiesais labuma guvējs ir PNP, PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lieto "1", ja nav, tad "0"

boolean

* Bez šīs informācijas dati netiks pieņemti.
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klienta patieso labuma guvēju - juridisku personu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Jānorāda klienta, par kura PLG tiek sniegta informācija, unikālais identifikators

varchar(40)

2

Klienta patiesā labuma guvēja (PLG) unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

3

Klienta PLG datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmāSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta PLG īpašuma tiesību statusa beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. Tukšs, ja klienta PLG nav mainījies

date(YYYY-MM-DD)

5

Klienta PLG nosaukumsJuridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Klienta PLG ( juridiskās personas) reģistrācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

7

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas normatīvo noteikumu Nr. 115 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam.
Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klienta pārstāvi

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Jānorāda klienta, par kura pilnvaroto personu tiek sniegta informācija, unikālais identifikators

varchar(40)

2

Klienta pārstāvja datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmāSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

3

Klienta pārstāvja pārstāvības tiesību beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta pārstāvja unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

5

Klienta pārstāvja vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Klienta pārstāvja uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

7

Klienta pārstāvja dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

8

Klienta pārstāvja rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. Jānorāda klienta pārstāvja pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods

char(2)

9

Klienta pārstāvja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 98 par Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikatoru (03.02.2009.). Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

10

Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(200)

11

Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 10. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(8)

12

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas normatīvajos noteikumos Nr. 115 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam.
Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

13

Politiski nozīmīgas personas (PNP) statusa esamībaJa klienta pilnvarotā persona ir PNP, PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lieto "1", ja nav, tad "0"

boolean

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klienta bezskaidras naudas darījumiem

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:2007

varchar(34)

3

Maksājuma identifikatorsUnikālais maksājuma identifikators

varchar(40)

4

Maksājuma virziensJa ienākošais maksājums klienta kontā, tad lieto "K", ja no klienta konta izejošais maksājums, lieto "D"

char(1)

5

Maksājuma valutēšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

6

Maksājuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009

decimal(20,2)

7

Maksājuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:2015

char(3)

8

Maksājuma summas ekvivalents EUR valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

9

Maksājuma mērķisDarījuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(512)

10

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) vārds, uzvārds vai nosaukumsIesaistītās puses vārds un uzvārds vai nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(200)

11

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) reģistrācijas vai rezidences valsts kodsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014

char(2)

12

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) adreseAdrese, norādot pilsētu, ielu, māju, dzīvokļa Nr., indeksu vai citu informāciju, ja adrese to ietver

nvarchar(200)

13

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) konta numursIBAN saskaņā ar standartu ISO 13616-1:2007 vai cits konta numurs

varchar(40)

14

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas nosaukumsNA - SEPA maksājumiem

nvarchar(200)

15

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas BIC vai bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014.

Bankas kodu norāda, piemēram, AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number;
GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code

varchar(40)

16

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014

char(2)

17

Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas nosaukumsNA - iekšbankas maksājumiem

nvarchar(200)

18

Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas BIC kods vai bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014.

Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number;
GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code.
NA lieto iekšbankas maksājumiem

varchar(40)

19

Maksājumā iesasitītās korespondējošās bankas reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014

char(2)

7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klienta konta apgrozījumu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:2007

varchar(34)

3

Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM)

4

Konta sākuma atlikums - ekvivalents EUR attiecīgajai valūtaiSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

5

Konta debeta apgrozījums - ekvivalents EUR attiecīgajai valūtaiSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

6

Konta kredīta apgrozījums - ekvivalents EUR attiecīgajai valūtaiSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

7

Konta beigu atlikums - ekvivalents EUR attiecīgajai valūtaiSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

8

Konta valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:2015.

Norādīt katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā

char(3)

9

Konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

10

Konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

11

Konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

12

Konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par korespondentbanku pieprasījumiem

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Korespondējošās bankas BIC/bankas kods (pieprasījuma nosūtītājs)BIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014.

 

Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number;
GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code

varchar(40)

2

Korespondējošās bankas nosaukums 

nvarchar(200)

3

Pieprasījuma datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

5

Maksājuma identifikatorsUnikalais maksājuma identifikators. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

varchar(20)

6

Maksājuma valutēšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

date(YYYY-MM-DD)

7

Maksājuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

decimal(20,2)

8

Maksājuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:2015. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

char(3)

9

Maksājuma mērķisMaksājuma mērķis. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

nvarchar(512)

10

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) vārds, uzvārds vai nosaukumsIesaistītās puses vārds un uzvārds vai nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

nvarchar(200)

11

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) reģistrācijas vai rezidences valsts kodsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

char(2)

12

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) konta numursIBAN saskaņā ar standartu ISO 13616-1:2007. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

varchar(40)

13

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas nosaukumsNA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

nvarchar(200)

14

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas BIC vai bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014.

 

Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number;
GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code.

 

NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

varchar(40)

15

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. NA, ja pieprasījums neattiecas uz klienta darījumiem

char(2)

9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par trasta un fiduciārajiem darījumiem

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta (trasta devēja) unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Darījuma (trasta ievietošanas) datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

3

Trasta darījuma identifikatorsUnikālais maksājuma identifikators

varchar(40)

4

Trasta darījuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009

decimal(20,2)

5

Trasta darījuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:2015

char(3)

6

Trasta procentu likmeSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009

decimal(4,4)

7

Trasta atmaksāšanas datums saskaņā ar darījuma līguma nosacījumiemSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

8

Faktiskais trasta atmaksāšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. Tukšs, ja trasts nav atmaksāts

date(YYYY-MM-DD)

9

Klienta (kredītņēmēja) unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

10

Darījuma (kredīta izsniegšanas) datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. NA - gadījumos, kad trasts nav izmantots kredīta saistību nodrošināšanai

date(YYYY-MM-DD)

11

Kredīta darījuma identifikatorsUnikālais maksājuma identifikators. NA - gadījumos, kad trasts nav izmantots kredīta saistību nodrošināšanai

varchar(40)

12

Kredīta darījuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. NA - gadījumos, kad trasts nav izmantots kredīta saistību nodrošināšanai

decimal(20,2)

13

Kredīta darījuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:2015. NA - gadījumos, kad trasts nav izmantots kredīta saistību nodrošināšanai

char(3)

14

Kredīta procentu likmeSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. NA - gadījumos, kad trasts nav izmantots kredīta saistību nodrošināšanai

decimal(4,4)

15

Kredīta dzēšanas datums saskaņā ar darījuma līguma nosacījumiemSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM-DD)

16

Faktiskais kredīta dzēšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004. Tukšs, ja kredīts nav dzēsts

date(YYYY-MM-DD)

10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrā naudā

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators - kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:2007

IBAN

3

Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM)

4

Skaidrās naudas darījuma tā valūtā debeta apgrozījuma ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

5

Skaidrās naudas darījuma tā valūtā kredīta apgrozījuma ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

6

Skaidrās naudas darījumu valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:2015

char(3)

7

Skaidrās naudas debeta apgrozījums attiecīgajā valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.
Norādīt apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

8

Skaidrās naudas kredīta apgrozījums attiecīgajā valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.
Norādīt apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197
Informācija par korespondējošo (loro) kontu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Kredītiestādes (loro bankas) nosaukumsAtdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

2

Kredītiestādes (loro bankas) reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014

char(2)

3

Kredītiestādes (loro bankas) BIC/bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014.

 

Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number;
GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code

varchar(40)

4

Loro IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:2007

varchar(34)

5

Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:2004

date(YYYY-MM)

6

Loro konta sākuma atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

7

Loro konta debeta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

8

Loro konta kredīta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

9

Loro konta beigu atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

10

Loro konta valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:2015.

Norādīt katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā

char(3)

11

Loro konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

12

Loro konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

13

Loro konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

14

Loro konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009.

Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 197

1. Aprakstošā (metadatu) faila satura prasības

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Lauka vērtība

Elementa nosaukums

1. Kredītiestādes LEI kods

string(20)

Saskaņā ar standartu ISO 17442:2012

<LEI>

2. Pārskata perioda sākuma datums

date(YYYY-MM-DD)

Saskaņā ar standartu ISO 8601:2004.

Norāda pārskata perioda pirmā mēneša pirmo dienu

<SakumaDatums>

3. Pārskata perioda beigu datums

date(YYYY-MM-DD)

Saskaņā ar standartu ISO 8601:2004.

Norāda pārskata perioda pēdējā mēneša pēdējo dienu

<BeiguDatums>

4. Pārskata identifikators

char(2)

Norāda noteikumu pielikuma, saskaņā ar kuru ir sagatavots datu fails data.csv, numuru (vērtības 01 – 11)

<ParskataNumurs>

5. Datu atlases veids

char(1)

Ja pārskatā ir iekļauti visi kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piem., par visiem klientiem), tad "F".

Ja pārskatā ir iekļauti limitēti kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piem., par atsevišķiem klientiem atbilstoši Komisijas pieprasījumam), tad "L"

<DatuAtlasesVeids>

6. Data.csv faila izveides laika zīmogs

datetime(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)

Saskaņā ar standartu ISO 8601:2004.

Norāda data.csv faila izveides laika zīmogu

<DATACSVLaikaZimogs>

2. XML faila paraugs

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FKTK_VKN xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_VKN_V1.xsd">

<LEI>648500AJIJ8SBAUBWN19</LEI>

<SakumaDatums>2017-01-01</SakumaDatums>

<BeiguDatums>2017-04-30</BeiguDatums>

<ParskataNumurs>04</ParskataNumurs>

<DatuAtlasesVeids>L</DatuAtlasesVeids>

<DATACSVLaikaZimogs >2001-12-17T09:30:47</DATACSVLaikaZimogs>

</FKTK_VKN>

06.12.2016