Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.04.2020. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Liepājā 2016.gada 13.oktobrī (prot. Nr.13, 6.§)
Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 21 daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka daļējas maksas kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi (turpmāk – līdzfinansējums) apmēru un kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē "Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola" (turpmāk – skola).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku, aizbildņa vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk – vecāki) daļējām iemaksām līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi.

3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts noteikumu pielikumā "LĪDZFINANSĒJUMA MAKSA LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLĀ".

4. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts skolas budžeta kontā un izmantojams tikai:

4.1. skolas attīstībai;

4.2. mācību līdzekļu iegādei;

4.3. skolas aprīkojuma iegādei;

4.4. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

5. Līdzfinansējumu vecāki maksā par kārtējo mēnesi līdz 20.datumam ar pārskaitījumu skolas budžeta kontā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi.

6. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) mācību gada mēnešiem (no septembra līdz maijam).

II. ATVIEGLOJUMU APMĒRS

7. Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

7.1. kuram noteikta invaliditāte;

7.2. kurš atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē;

7.3. kurš mācās internātskolā;

7.4. no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

8. Atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

8.1. no ģimenes, ja skolu apmeklē vienas ģimenes 3 (trīs) bērni;

8.2. no ģimenes, ja ģimene audzina 4 (četrus) un vairāk bērnus;

8.3. no ģimenes, ja abi vecāki ir bezdarbnieki vairāk kā 9 (deviņus) mēnešus;

8.4. no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

9. Atvieglojumu 25% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

9.1. no ģimenes, ja skolu apmeklē vienas ģimenes 2 (divi) bērni;

9.2. kurš skolā apgūst vairākas izglītības programmas.

III. ATVIEGLOJUMU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

10. Atvieglojumus pieprasa izglītojamā vecāks vai izglītojamais, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniedzot iesniegumu skolas direktoram.

11. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt atvieglojumus.

IV. ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

12. Pēc iesnieguma un informācijas saņemšanas no Liepājas pašvaldības iestādēm, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu skolas direktors pieņem 3 (trīs) darba dienu laikā, par ko izdod rīkojumu, kurā norāda izglītojamajam piešķirtā atvieglojuma apmēru. Atvieglojums tiek piešķirts ar mēnesi, kurā iesniegti dokumenti, un tiek piešķirts uz 1 (vienu) mācību gadu.

13. Atvieglojumus pārtrauc, ja:

13.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamā ģimene neatbilst kādam šo noteikumu kritērijam;

13.2. izglītojamais pārtrauc apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas.

14. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atvieglojumu, skolas direktors atsaka atvieglojumu piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

V. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

15. Skolas direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.

16. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

17. Atcelt Liepājas pilsētas domes 2014.gada 14.novembra saistošos noteikumus Nr.17 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLĀ".

18. Ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu laikā, kad netiek organizētas apmācības, skolas direktors, izdodot rīkojumu, kurā tiek noteikts tiesiskais pamatojums, ir tiesīgs noteikt, ka vecāku dalības maksa netiek iekasēta vai tiek iekasēta daļēji.

(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.20
LĪDZFINANSĒJUMA MAKSA LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLĀ
Nr.p.k. Pakalpojumu veids Cena (euro)
1. Viena profesionālās ievirzes izglītības programma Liepājas 2.mūzikas skolā 11,38
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
25.04.2020