Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 38

Liepājā 2020. gada 15. oktobrī (prot. Nr. 14, 12. §)
PRECIZĒTI
ar Liepājas pilsētas domes 2020. gada 22. oktobra
lēmumu Nr. 564/15 (prot. Nr. 15, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vecāku līdzfinansējumu par izglītības ieguvi (turpmāk – līdzfinansējums), tā apmēru un kārtību, veidu kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē "Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola" (turpmāk – skola).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk arī – vecāki) iemaksām līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi.

3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts noteikumu pielikumā "Līdzfinansējuma maksa Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā".

4. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts skolas budžeta kontā un izmantojams tikai:

4.1. skolas attīstībai;

4.2. mācību līdzekļu iegādei;

4.3. skolas aprīkojuma iegādei un uzturēšanai;

4.4. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī materiālai stimulēšanai.

5. Līdzfinansējumu vecāki maksā par kārtējo mēnesi līdz 20. datumam, ieskaitot to rēķinā norādītajā kontā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi.

6. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) mācību gada mēnešiem (no septembra līdz maijam).

7. Bērns šo noteikumu izpratnē ir arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Liepājas pilsētā.

II. Atvieglojumu apmērs

8. Atvieglojumu 100 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

8.1. kuram noteikta invaliditāte;

8.2. kurš atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē;

8.3. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

9. Atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

9.1. no ģimenes, kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus;

9.2. no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

10. Atvieglojumu 25 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

10.1. no ģimenes, kura audzina divus bērnus un abi bērni apgūst profesionālās ievirzes programmas skolā;

10.2. kurš skolā apgūst vairākas izglītības programmas.

III. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība

11. Atvieglojumus pieprasa izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniedzot iesniegumu skolas direktoram.

12. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt atvieglojumus. Noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atvieglojuma saņemšanai, uzrādot daudzbērnu ģimenes karti "3 + ģimenes karte".

IV. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība

13. Pēc iesnieguma saņemšanas un pamatojuma dokumentu pārbaudes, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu skolas direktors pieņem 3 (trīs) daba dienu laikā, par ko izdod rīkojumu, kurā norāda izglītojamajam piešķirtā atvieglojuma apmēru un termiņu uz kādu tas piešķirts. Atvieglojums tiek piešķirts ar mēnesi, kurā iesniegti dokumenti, un tiek piešķirts uz 1 (vienu) mācību gadu vai uz periodu, kurā ir spēkā trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.

14. Atvieglojumus pārtrauc, ja:

14.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamais neatbilst kādam no atvieglojumu piešķiršanas kritērijiem;

14.2. izglītojamais pārtrauc apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas.

15. Ja izglītojamam nav tiesības uz atvieglojumu, skolas direktors atsaka atvieglojuma piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Skolas direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde".

17. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

VI. Noslēguma jautājumi

18. Ārkārtējās situācijas vai valstī noteikto ierobežojumu laikā, kad netiek nodrošināts apmācību process, skolas direktors, izdodot rīkojumu, tajā norādot tiesisko pamatojumu, ir tiesīgs noteikt, ka vecāku dalības maksa netiek iekasēta vai tiek iekasēta daļēji.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 13. oktobra saistošos noteikumus Nr. 20 "PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU LIEPĀJAS PILSĒTAS 2. MŪZIKAS SKOLĀ".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 15. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 38
LĪDZFINANSĒJUMA MAKSA LIEPĀJAS PILSĒTAS 2. MŪZIKAS SKOLĀ
Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Maksa, euro
Izglītojamo vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmās Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā Imantas ielā 8, Liepājā audzēknis/
mēnesī
16,00
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (21) punktam pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt vecāku līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Izglītojamo vecāku līdzfinansējums sastādīs 16 euro no viena profesionālās ievirzes izglītojamā izmaksām mēnesī. Līdzfinansējums tiks ieskaitīts skolas budžetā un izmantojams tikai skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, uzturēšanai un pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī materiālai stimulēšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikts vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes dibinātajā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.

Atvieglojumu 100 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: kuram noteikta invaliditāte; kurš atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē; no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.

Atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: no ģimenes, kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus; no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Atvieglojumu 25 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: no ģimenes, kura audzina 2 (divus) bērnus un abi bērni vienlaicīgi apmeklē Liepājas 2. mūzikas skolu; kurš skolā apgūst vairākas izglītības programmas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola plāno, ka budžeta ieņēmumi palielināsies par 22 % jeb 4 076 euro.

Vecāku līdzfinansējuma maksas atvieglojumu par izglītojamo saņem 49 %, bet pilnu līdzfinansējumu maksā 51 %.

Ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams paredzēt attiecībā uz gadījumiem, kad skolas direktors ir tiesīgs vecākus atbrīvot pilnā apmērā vai daļēji no līdzfinansējuma maksas samaksas valstī noteiktās ārkārtējās situācijas vai valstī noteikto ierobežojumu laikā, kad netiek nodrošināts mācību process.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
07.11.2020